Download završni rad PDF

Titlezavršni rad
LanguageEnglish
File Size2.6 MB
Total Pages113
Table of Contents
              SAŽETAK RADA
POPIS OZNAKA
POPIS SLIKA
POPIS TABLICA
UVOD
ZAŠTITNI PLINOVI KOD ZAVARIVANJA
	Fizikalna svojstva
	Vrste zaštitnih plinova
	Zaštitne plinske mješavine kod MIG/MAG zavarivanja
		Dvokomponentne plinske mješavine
		Trokomponentne plinske mješavine
		Četverokomponentne plinske mješavine
	Utjecaj zaštitnih plinova na fizikalno-električna svojstva luka i oblik spoja
MAG POSTUPAK ZVARIVANJA
	Osnove postupka
	Metode prijenosa metala
		Prijenos metala kratkim spojevima
		Prijenos metala mješovitim lukom
		Prijenos metala štrcajućim lukom
		Prijenos metala impulsnim strujama
		Prijenos metala velikom gustoćom struje
	Metalurške reakcije kod zavarivanja nelegiranih konstrukcijskih čelika
	Plan pokusa
		Plan zavarivanja uzoraka kutnog spoja
		Plan mjerenja prijelazne jakosti struje i napona
		Plan zavarivanja kutnih uzoraka pri prijelaznoj jakosti struje i naponu
		Plan navarivanja uzoraka
	Zavarivanje uzoraka kutnog spoja
	Mjerenje prijelazne jakosti struje i napona
	Zavarivanje kutnih uzoraka pri prijelaznoj jakosti struje i naponu
	Navarivanje uzoraka za ispitivanje geometrije
	Priprema i ispitivanja makroizbrusaka
		Vizualna kontrola
		Ispitivanje tvrdoća
		Ispitivanje geometrije
	Evaluacija rezultata
		Rezultati ispitivanja tvrdoća
		Rezultati ispitivanja geometrije
EKONOMSKI OSVRT NA EKSPERIMENTALNE PLINSKE MJEŠAVINE
ZAKLJUČAK
LITERATURA
            
Document Text Contents
Page 1

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ZAVRŠNI RAD


Voditelj rada:
Doc. dr. sc. Branko Bauer Livio Bilić

ZAGREB, 2009.

Page 2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ZAVRŠNI RAD

Livio Bilić

ZAGREB, 2009.

Page 56

3. MAG POSTUPAK ZAVARIVANJA

43

Pri visokim temparaturama električnog luka javlja se disocijacija ugljičnog dioksida

prema kemijskoj reakciji (3.2) [1]:(3.2)Kod nižih temperatura, u donjem dijelu električnog luka, uz hladnija mjesta radnog

komada doći će do kemijske reakcije suprotnog smjera tj. rekombinacije pri čemu se

oslobađa velika količina topline. 2O se u području električnog luka može pojaviti kao

komponenta zaštitne mješavine, kao produkt disocijacije2CO ili kao atmsferski plin, a u

okolini visokih tempratura disocira reakcijom (3.3) [1]:(3.3)Oksidacija rastaljenog metala nastupa u zoni električnog luka, gdje se oslobađaju kapljice

dodatnog metala, i na površini taline, s tim da je oksidacija kapljica intenzivnija zbog

viših temperatura u stupu luka. Kemijski elementi, u sastavu konstrukcijkih čelika,

reagiraju sa 2CO i 2O sljedećim reakcijama [1]:(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.9)

(3.10)
(3.11)
(3.12)Oksidacijski procesi mogu uzrokovati neželjene promjene u metalu zavara. Primjerice,

oksidi, poput FeO, u zavarenom spoju čine metalnu vezu slabijom i imaju loša mehanička

svojstva. Pojava razugljičenja odnosno smanjenja sadržaja ugljika u čeliku ,zbog

oksidacijskih reakcija, također rezultira slabljenjem mehaničkih svojstava. Plinovi, kao

22 O2CO2CO

OO2

2COO2C

SiOOSi

2MnOO2Mn

2FeOO2Fe

2COCOC

2COSiO2COSi

COMnOCOMn

COFeOCOFe

2

22

2

2

2

22

2

2

Page 57

3. MAG POSTUPAK ZAVARIVANJA

44

što su ugljični monoksid i vodik, produkti oksidacije, utječu na stvaranje pora u zavaru.

Nastajanje silicijevih i manganovih oksida koji potom isplivaju na površinu u obliku

troske, smanjuje udio ovih elemenata u čeliku, što je nepovoljno. To se, ipak, može

nadoknaditi povćavanjem njihova udjela u dodatnom materijalu pa će oni, zbog većeg

afiniteta prema kisiku od Fe, sudjelovati u procesima dezoksidacije stvarajući spomenutu

trosku [1]:(3.13)
(3.14)Indirektno utječu i na smanjenje poroznosti jer su intenzivniji dezoksidanti od ugljika

uslijed čega usporavaju kemijsku reakciju C i FeO koja bi u protivnom dovela do burnog

izdvajanja CO iz taline i poroznijeg metala zavara. Dodatni materijal treba biti optimalno

odabran, po pitanju količine Mn i Si u sastavu, jer inače neće doći do odgovarajućeg

legiranja metala zavara pa će i mehanička svojstva zavarenog spoja biti slabija.Sve navedene metalurške reakcije vrlo su vjerojatne u područjima gdje vrijednosti

tlakova i temperatura nisu velike kao u središtu stupa eketričnog luka i gdje je trajanje

reakcija dovoljno dugo. U suprotnom, zbivanja se mogu teško objasniti zbog izričito

velikih brzina kojima se kemijske reakcije odvijaju.

2FeSiOSi2FeO

FeMnOMnFeO

2

Page 112

7. LITERATURA

99

7. LITERATURA[1] V. Panić; Utjecaj plinova pri zavarivanju na svojstva zavara; Magistarski rad,

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2001.
[2] M. Suban, J. Tušek; Osnovne zanačilnosti zaščitnih plinov in njihovih mešanic za

MIG/MAG varjenje, 1.del, Varilna tehnika, (1997) 1, pp 11-17
[3] L. Quintino, I. Pires; Analysis of the influence of shielding gas mixtures on features

of MIG/MAG welding, EUROJOIN 3, 819-830, Bern, 30.03-01.04.2000.
[4] K. Grubić; Physical relationship between the shielding gas and process stability at

MAG welding, EUROJOIN 3, 759-767, Bern, 30.03-01.04.2000.
[5] ……….; „Lincoln Electric“,

http://content.lincolnelectric.com/pdfs/products/literature/c4200.pdf, 05.12.2008.

[6] ……….; „LindeGas“,

http://www.lindegas.de/International/web/lg/de/like35lgde.nsf/repositorybyalias/schw

eißschutzgaseprospekt/$file/Schutzgasschweissen_0805.pdf, 07.12.2008.

[7] M. Suban, J Tušek; Vpliv zaščitnih plinov in njihovih mešanic za MIG/MAG varjenje

na metalurške in mehanske lastnosti, 3. del, Varilna tehnika, (1997) 3, pp 75-79

[8] ……….; „ESAB“,

http://www.esabna.com/EUWeb/MIG_handbook/592mig4_10.htm, 10. 12. 2008.,

http://www.esabna.com/EUWeb/MIG_handbook/592mig4_11.htm, 10. 12. 2008.

[9] ……….; Prospektni materijal tvrtke „Messer Griesheom“, Messer Griesheim GmbH,

Krefeld

[10] Š. Andrić, S. Kralj; Primjena plinskih mješavina pri automatiziranom i

robotiziranom zavarivanju, Zavarivanje, 30 (1987) 5, pp 271-278

[11] P. H. Ranke; Izbor zaštitnih plinova za zavarivanje taljivom elektrodom,

Zavarivanje, 24 (1981) 3, pp 153-158

[12] I. Juraga, K. Ljubić, M. Živčić; Pogreške u zavarenim spojevima, treće izdanje,

Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, Zagreb, 2007.

http://content.lincolnelectric.com/pdfs/products/literature/c4200.pdf�
http://www.lindegas.de/International/web/lg/de/like35lgde.nsf/repositorybyalias/schweißschutzgaseprospekt/$file/Schutzgasschweissen_0805.pdf�
http://www.lindegas.de/International/web/lg/de/like35lgde.nsf/repositorybyalias/schweißschutzgaseprospekt/$file/Schutzgasschweissen_0805.pdf�
http://www.esabna.com/EUWeb/MIG_handbook/592mig4_10.htm�
http://www.esabna.com/EUWeb/MIG_handbook/592mig4_11.htm�

Page 113

7. LITERATURA

100

[13] ………; „Tooling University“,

http://www.toolingu.com, 13. 01. 2009.

[14] ……….; „Praxair“,

http://www.praxair.com/praxair.nsf/0/c56dbfa8e80d0dbd85256ab300140b28/$FILE/

P-8126.pdf, 15. 01. 2009.

[15] ……….; „Elektroda Zagreb“,

http://www.elektroda-zagreb.hr/dodatni_materijali6.htm, 21. 01. 2009.

[16] S. Kralj, Š. Andrić; Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Fakultet strojarstva

i brodogradnje, Zagreb, 1992.

[17] M. Živčić; MIG/MAG Zavarivanje, Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske,

Zagreb, 1986.

[18] I. Hrivniak; Zavarljivost čelika, Građevinska knjiga, Beograd, 1982.

[19] Z. Lukačević; Zavarivanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski

Brod, 1998.

[20] Y- S. Kim, T. W. Edgar; Analysis of the metal transfer in gas metal arc welding,

Welding Journal, 72 (1993) 6, pp 269 – 270

[21] D. Hilton; Shielding gases for gas metal arc welding, Welding metal and

fabrication, 58 (1990) 7, pp 332 – 333

[22] B. Irving; Trying to make some sense out of shielding gases, Welding journal, 73

(1994) 4, pp 65 – 69

[23] K. A. Lyttle; W. F. G. Stapon; Select the best shielding gas blend for the

aplication, Welding Journal, 69 (1990) 11, pp 21 – 27http://www.toolingu.com/�
http://www.praxair.com/praxair.nsf/0/c56dbfa8e80d0dbd85256ab300140b28/$FILE/P-8126.pdf�
http://www.praxair.com/praxair.nsf/0/c56dbfa8e80d0dbd85256ab300140b28/$FILE/P-8126.pdf�
http://www.elektroda-zagreb.hr/dodatni_materijali6.htm�

Similer Documents