Download Yemek.name.1011 PDF

TitleYemek.name.1011
File Size6.8 MB
Total Pages61
Table of Contents
              Yeni bir şeyler
japon mutfağı
soya soslu sebze çorbası
Somon Teriyaki
Levrek Carpaccio
sushi
püf noktası
çocuklar için sinema rehberi
truff
italyan aşkı
toskana’nın içi dolu sepet ekmeği
timballi
tortillalı sosis şişleri
nacho
tonbalıklı ordövr
gölge oyunu
sinema klasiği patlamış mısır
karamelli mısır
tarçınlı mısır
püf noktası
pop corn kutusu
3 çikolatalı kurabiye
vişneli poğaça
Çikolatalı ve tarçınlı Kek
Kolay Tarte Tatin
            
Document Text Contents
Page 1

Yemek.Nâme

SİNEMANIN BÜYÜSÜ

KASIM 2010AYLIK YEMEK KÜLTÜRÜ DERGİSİ

YENI BIR ŞEYLER

JAPON MUTFAĞI

SOYA SOSLU SEBZE ÇORBASI

SOMON TERIYAKI

LEVREK CARPACCIO

SUSHI

PÜF NOKTASI

ÇOCUKLAR IÇIN SINEMA REHBERI

TRUFF

ITALYAN AŞKI

TOSKANA’NIN IÇI DOLU SEPET EKMEĞI

TIMBALLI

TORTILLALI SOSIS ŞIŞLERI

NACHO

TONBALIKLI ORDÖVR

GÖLGE OYUNU

SINEMA KLASIĞI PATLAMIŞ MISIR

KARAMELLI MISIR

TARÇINLI MISIR

PÜF NOKTASI

POP CORN KUTUSU

3 ÇIKOLATALI KURABIYE

VIŞNELI POĞAÇA

ÇIKOLATALI VE TARÇINLI KEK

KOLAY TARTE TATIN

Page 2

40
EDİTÖRDEN...

YEMEK.NAME
AYLIK YEMEK
KÜLTÜRÜ
DERGİSİ
KASIM 2010
SAYI:

Merhaba;

Kış günlerinin vazgeçilmez eğlencesi denildiğinde şüphesiz

hepimizin aklına sinema geliyor. Bu sayımızda evinizde

yapacağınız film partileri için harika tarifler bulacaksınız.

Beyaz perdenin atası diyebileceğimiz gölge oyununu Gül

Fatma bizlere anlatırken Handem, bu gizemli eğlencenin

çocuklarımıza etkisinden bahsedecek. Ayşem ve Esra film

karelerinden çıkan tarifleriyle sizlerle. Sema Amerika’daki

sinema alışkanlığını yazdığı yazısında değişik patlamış

mısır tarifleri vermeyi de ihmal etmiyor. Nilay film

geceleriniz için kendi atıştırmalıklarını sizlerle paylaşıyor.

Sağlıklı ve mutluluk içinde geçecek bir kasım ayı dilerken

Kurban bayramınızı kutlarız.

Yemek.Nâme

Page 30

taklit etmiştir. Günümüzde de Karagöz
perdesine Şeyh Küşterî Meydanı denir
ve Şeyh Küşterî Karagözcülüğün pîri ka-
bul edilir. Ancak bu anlatımlara rağmen
Karagöz ile Hacivat’ın gerçekten yaşayıp
yaşamadıkları konusunda hiçbir bilgi ve
delil yoktur.

Kendi mizah anlayışımıza göre bi-
çimlendirilen ve geliştirilen gölge oyu-
nu özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk
arasında çok sevilen bir eğlence halini
almıştır. Babadan oğla geçen bir meslek
halini alan gölge oyunu sanatçılığı, bü-
yük eğlencelerde sergilenmiş, giderek
yayılmıştır. O kadar ki sarayın bütün eğ-
lencelerinde olmazsa olmaz bir öğe ha-
lini almıştır. Esas olarak gölge oyunun
kilit ismi sanatkârdır. Sanatkâr hem tas-
virleri hareket ettiren, hem de seslerini
çıkaran kişidir. Sanatçı aynı zamanda
nükteli konuşmalar yapabilecek kadar
zamane olaylarını takip eden, hazır ce-
vap bir yapıya da sahip olmalıydı. Öyle
ki Abdülaziz ve II. Abdülhamit devirle-
rinde bazı Karagöz sanatçıları Mızıka-ı
Hümâyun himayesine alınacak kadar
kıymetli görülmektediler. Ancak 19.

yüzyılın başı, hayli zahmetli ve sabır-
özen isteyen bir iş olması sebebiyle bu
mesleği yapacak insan bulmakta zorla-
nıldığı zamanlardır.

Ancak Karagöz ve Hacivat’a olan bu
ilgi, 19. yüzyılın ortalarına doğru yavaş
yavaş azalmıştır. Bu durumun başlıca
sebebi alafranga tiyatro oyunlarına du-
yulan ilgidir. Avrupa tarzı tiyatro oyun-
ları gitgide daha çok sahnelenmeye baş-
ladıkça, bu zor ve zahmetli eğlencelik
git gide azalan seyircisi ile baş başa kal-
mıştır.

Biraz da oyunun özelliklerinden bah-
sedelim… Karagöz-Hacivat izlemeye git-
tiğinizde sizi bir görüntü karşılar. Oyun
başlamadan önce perdeye konan ve
göstermelik adı verilen bu görüntünün
amacı seyircide merak uyandırmaktır.
Karagöz’ün oynatıldığı beyaz perdeye
“ayna” adı verilir. İç tarafta perdenin
altına kurulmuş “peş tahtası” vardır.
Bunun perde arkasındaki işlere destek
olacak tef, zil, kamış, kandil ve nareke
vardır. Ne zaman ki Nareke adı verilen
düdüğün sesi duyulur, o zaman göster-
melik kalkar ve oyun başlar.

Oyun dört bölümden oluşur:
1- Mukaddime denilen, Hacivat’ın

semai söyleyerek perdeye geldiği, per-
de gazelini okuduktan sonra Karagöz’ü
çağırdığı ve Karagöz’le Hacivat’ın kav-
ga ettikleri giriş bölümü. Bu bölümde
Hacivat’ın söylediği gazelde oyunun
gerçeklerin göstergesi olduğu belirtile-
rek felsefi, tasavvufî anlamı vurgulanır.

2- Muhavere bölümünde, oyunun
başkişileri olan Karagöz ve Hacivat ara-
sında geçen atışmalardan sıyrılmış ikili
konuşma yer alır. Karagöz ve Hacivat’ın

KENDİ MİZAH ANLAYIŞIMIZA GÖRE BİÇİMLENDİRİLEN VE GELİŞTİRİLEN
GÖLGE OYUNU ÖZELLİKLE 18.
YÜZYILDAN İTİBAREN HALK
ARASINDA ÇOK SEVİLEN BİR
EĞLENCE HALİNİ ALMIŞTIR.
BABADAN OĞLA GEÇEN BİR
MESLEK HALİNİ ALAN GÖLGE
OYUNU SANATÇILIĞI, BÜYÜK
EĞLENCELERDE SERGİLENMİŞ,
GİDEREK YAYILMIŞTIR.

Yemek.Nâme

Page 31

karakterlerine övgüler veya sövmeler
yapılır. Bu bölümdeki anlatımlar, kafi-
yeli olabildiği gibi tekerleme şeklinde
de olabilir. Ancak ana konu olarak Ka-
ragöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri ve
karşıtlıkları vurgulanır.

3- Fasıl olarak adlandırılan ve esas hi-
kayenin anlatıldığı bölümdür. Esas hika-
yeye yardımcı tüm tipler fasılda devreye
girmektedir. Bu tiplerin bazıları: Tuzsuz,
Çelebi, Matiz, Tiryaki, Beberuhi, Arna-

vut, Yahudi, Kürt, Laz, Zenne. Karagöz
ve Hacivat değişmeyen iki ana karakter-
dir. Karagöz, halkın içinden çıkmış ve
özü-sözü bir halk adamını canlandırır.
Kaba saba konuşur ama dürüsttür. Ha-
civat ise medresede eğitim görmüş, top-

lum düzenine
ve kurallarına
uyan, saygılı
bir karakter-
dir. Çelebi,
eğitimli, kibar
sosyete tipini
temsil eder.
Matiz, sürekli
alkol alan bir
kişiliği tem-
sil eder. Tuz-
suz, mahalle
kabadayısını
canlandırır.
Beberuhi ise,

boyutları ve davranışları ile çocuk ruhlu
bir karakterdir. Arnavut, Acem, Rum ve
Yahudi, Osmanlı İmparatorluğu sınırla-
rı içinde yaşayan gayrimüslim çoğunlu-
ğu temsil etmektedir. Buna karşılık, Laz,

Kayserili, Rumelili, Efe ve Zeybek de
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde-
ki bölgesel tipleri temsil eder. Özellikle
konuşmaları ve tipleri o bölgeye benze-
tilmiştir. Zenne, oyunda yer alan kadın-
lara denir. Her oyunda farklı bir kimliğe
bürünen tek karakterdir. Bu tiplerin dı-
şında çok daha fazla ve çeşitli tipler var-
dır.

Bu bölümün önemli bir diğer özelliği
de oyunun ismini fasılda gelişen olay-
lardan almasıdır.

4- Bitiş bölümünde ise oyun ve olay-
lar tatlıya bağlanarak sonlandırılır.
Karagöz’le Hacivat oyundaki espriler-
den ve yanlış anlamalardan dolayı se-
yirciden özür dilerler:

HACİVAT: “yıktın perdeyi eyledin vi-
ran, varayım sahibine haber vereyim he-
mann” KARAGÖZ: “her ne kadar sürç-i
lisan ettikse affola, ehh Hacivat bir da-
haki oyunda yakan elime geçerse vayyy
haline”

Karagöz ve Hacivat, bize ait en ilginç
kültür öğelerinden biridir. Kahvemiz
kadar Türk, baklavamız kadar da biz-
dendir…

Yemek.Nâme

Page 60

1980 Izmir doğumlu. 10 yılı aşkın bir süredir ABD’de ya-

şıyor. Drexel üniversitesinde bilgisayar eğitiminin ardın-

dan 2 yıldır San Francisco’da yaşamakta. 13-14 yaşın-

da hamur işleriyle mutfak serüvenine başladı. Yabancı

yemek kültürlerini keşfetmek ve öğrendiklerini damak

tadımızla harmanlayıp yeni tatlar oluşturmaktan bü-

yük zevk alıyor. Bu tatları Praturk blogunda paylaşıyor.

Sema Doğan
http://www.praturkcom

Yemek.Nâme

http://www.praturk.com

Page 61

Yemek.Nâme dergisine ücretsiz abone olun, yeni sayıyı ilk siz indirin! Sadece aşağıdaki duyuru

grubuna üye olmanız yeterli. Üye olarak diğer sürprizlerden de ilk siz haberdar olacaksınız!

ÜCRETSIZ ABONE OLMAK IÇIN HEMEN TIKLAYIN! HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/GROUP/YEMEK-NAME

Yemek.Nâme

http://groups.google.com/group/yemek-name

Similer Documents