Download Ucenicul Lui Iisus Hristos Jurnalul Doctorului Sotirios Crotos (TEXT) PDF

TitleUcenicul Lui Iisus Hristos Jurnalul Doctorului Sotirios Crotos (TEXT)
File Size40.0 MB
Total Pages147
Document Text Contents
Page 2

SOTIRIOS CROTOS

Titlul in limba gr �c�� dea , e pepapirusuloriginal:

tK ","ou P{ OU 'Cou t �~
","OU 'Cou �'�I�~�o�o�u X �u�'�C�Q�o�~ �E�~�~�~�p�i�o�u �K�Q�Q�~�o�U
.' 6 �~ n �Q�'�O�~�O�U utou �~ y- 'Aq Ou( veou �y�e�y�e�v�q�~�~�v�~�v �1�6�Y�O�~�o�U �~�W�v�~�O�(

Renasterea Spirituala
1994

Trad\KCl'l:lI din limbliialin.t in limba.
cu originalul de mine Se Chri.raminA $-& �f���c�U�I conform
_1 DecembrieJ984 _ rva stI

Jurnalql doctorului Sotirios Crotos

UCENICUL LUI ((SUS
HRISTOS

Cartea a rost tradusi d;1I limba români În
limba engle'Li li �e�d�i�t�a�t�� in Honolull,l, USA. cu titlul
JesusHoly DiaT)', 1993, cu avizul �I�r�a�d�u�c���l�o�a�r�d din
limba �'�a�t�i�n�� tn limba români.

consilier:NataliaDumitruSmirnova

redactor�_�i corector:Iulian Dragomir
culegere:Mario.cla�M���h���l�c�a�n

tehnoredactare:DanaIordache

ISBN 973- 96306- 5 - O

© Ah.HETIP - Renll§tcrca�S�p�i�r�i�t�u�a�l��
C.P.69DLP. 77 telefon,619.82.52

Colecliaînvâlâturâ�C�r�e�_�t�i�n�â

Titlul in limba �l�a�t�i�n���:
De faC1ÎSel vita excerplismediciSolcrii Croti,

# qui JesuChristÎ,mii vivi acveri Oei, fuit
discipulus.
Titlul in limba �r�o�m�â�n���:
Desprefaptele�_�i via\amediculuiSotirios
CTolOS,ucenicullUÎ IisusHristoS,fiul
Dumnezeuluiceluiviu �_�i �a�d�e�v���r�a�t

Page 73

de le zic: �«�D�u�-�t�e�~ - se duc; sau le spun: «Vino» - �_�i
�A�_�a�d�a�r�, �p�o�r�u�n�c�e�_�t�e servitoruluimeu�_�i el Îti va daascultar

Iisus ne privi cu �a�m���r���c�i�u�n�e�, zicându-ne:
_ L-ati auzit? �A�d�e�v���r zic �v�o�u���! În tot Israelul

întâlnit atâta�c�r�e�d�i�n�l�� ca la omul acesta!
Apoi, îutorcându-se�c���t�r�e Antonius,mai �a�d���u�g���:
_Du-te �~�i �f�a�c���-�s�e tie �d�u�p�� credinlace-oai! . A.
�S�u�t�a�_�u�l Il �s�a�l�u�t�� cu �a�c�e�l�a�_�i salutal CezaruluI,II mult

§i �p�l�e�c���. .
Dionisios fusesesub comandalui, pe front �^�I de ta

�C�U�f�l�o�_�t�e�a�m �c�� Antonius line de �n�e�v�a�s�t�� pe fiica �_�e�f
sinagogiidin Capernaum,�c�� aveatrei feciori �_�i era pr
mozaic; de asemeni,�c�� era �_�e�f�u�l �g���r�z�i�i romane �_�i av
�p�a�z�� �f�o�r�t���r�e�a�t�a Antonia, unde �t�r���i�a Pilat, guvernat
roman. Tot prin Dionisios am aflat în curând
întorcându-se�a�c�a�s���, Antoniusl-a �g���s�i�t peservitor�s���n���t�o .

În �a�c�e�e�a�_�i zi, s-a mai petrecutun fapt care �m�e�r�i�t��
�a�_�t�c�r�I�l pehârtie: .

lncasatorii �d���j�d�i�e�i�, oprindu-l pe apostolul Petr
�i�e�_�i�r�e�a din templu, i-a imputat �c�� Iisus nu �p�l���t�e�_�t�e cuve
dajdie. Înainte �s���-�I fie �î�m�p���r�t���_�i�t acestlucru de �c���t�r�e P
Iisus,care�_�t�i�a totul, îi porunciacestuia:

- Du-te la mare,�a�r�u�n�c�� undila§i deschideguraprim
�p�e�_�t�e ce-li va �c���d�e�a�: vei �g���s�i un statec(patrudrahme).O
la templu �s���-�I dai cadajdiepentruMine �_�i pentrutine!

PetreI-a dat ascultare,a prins �p�e�_�t�e�l�e�, �d�u�p�� cum
poruncise,�_�i cu �a�d�e�v���r�a�t a �g���s�i�t în gura tui monedad
care-ivorbiseIisus, pecare°dusela templu.

-Tot în zilele acestea,pe apostoliîi bântuiaîntreba
caredintreei s-arputeasocoticel mai mare?

148

�~�~�i�i�n�d�u�-�l�e gândurile,Iisus a luat un copil �l�â�n�g�� EI �_�i

- �~�r�i�c�i�~�e�. �p�r�i�m�~�_�t�e pe acestprunc în numeleMeu, pe
�~�a �J�:�n�,�?�1�e�_�t�e �^�I pe Cel careM-a trimis, �c���c�i acelacare
al mIC Intrevoi, estecel mai mare!

Iqan I-a zis:
• �I�n�v���t�~�t�o�~�u�l�e�, �c�u�n�o�a�_�t�e�m un om care�g�o�n�e�_�t�e demoni
.eleTau �^�I l-am oprit, pentru�c�� nu mergecu noi.

IISUS a spus:
.. Nu-l opriti, �c���c�i cine nu este împotriva Mea, este

Mine.

�u�~ seapropia�P�a�_�t�e�l�e�; am pornit la Ierusalim.Iisusar
. sa �.�t�.�r�e�a�c�� prin Samaria,fiind calea mai �s�c�u�r�t���, dar

eOl.1 nu �L�-�~�u�' primit. �R���z�v�r���t�i�l�i împotriva lor, Iacov �_�i
u ZIS atunCI:

Da.am.oe,.vrei �s�� pogori foc din cer, precuma �f���c�u�t
�s���-�I mistUIe?
us i-a certat,zicându-Ie: .

�~�u �_�t�i�t�i�~�d�e�_ ceduhsunteti�s�t���p�â�n�i�t�i�, �c���c�i Fiul Domnului
nu casa�p�I�a�r�d�� sufletele,ci �s�� le scape!

ergând�p�~ alt drum, am ajunscu bine în Ierusalim �_�i
la �~�a�~�g�l�U�l Shalum, unde am întâlnit-o pe mama

�r�u�~�u�l �^�I pe o multime de �c���r�t�u�r�a�r�i �_�i farisei din
�u�~ �~�n �f�~�u�n�t�e cu venerabilul Anania, în �v�â�r�s�t�� de
• �^�I�. dOI �~�e ani, fost mare preotvremede �_�a�i�z�e�c�i de
f dm �A�b�l�m�a�t�e�~�a era cu SOlia, iar Nicodim cu fiica �_�i

�I�.�e�z�e�~�~�l�a�. Nu hpseanici Gamabet,marele�c���r�t�u�r�a�r al
II . mCI Manachen. I-am �s���r�u�t�a�t pe mai marii
lUI, �~�â�n�.�d �s�� .le �p���t�r�u�n�d gândulce-i adusese§i mi-am
a �~�. cel mm multi �v�e�n�i�s�e�r�� ca �s�� afle cât mai multe
lUI Ilsus. Mama lui Iisus §edea�l�â�n�g�� solia hangiului

149

Page 74

" f" �"�t�� câ·petrece�P�a�_�t�e�l�e cu Iisus, fiulShalum �^�I era enCI

preaiubit. â d ... 't totul pravilele �s�t�r���b�u�n�e�, am cânl
�~�e�s�p�e�c�t�. n �~�~�n�~ stând în picioare, gata.de �p�l�e�~

psalmI, am �b���~�~ b" de toatecele, �t���m�d doua
Shalurnse �î�n�g�n�J�I�s�~ foa;te

l
�~�e �� sute de oameni. Petre

de miei, ca �s�� ajunga a ou . t în picioare pe lân
... noi ne-am aranja '1

apostohL �^�I cu ." mijloc inconjurat de el
peretele�s���l�i�i�. �~�i�s�u�s�. a ramas 10 1
�i�n�t�e�l�e�c�t�u�a�l�i�t���t�i�i Iudaice.

�C�� d strâinii "j �e�e�r�_�e�t�o�r�i�i s-au retras,�~�~�r�e pe unde
fi :$ �"�t�l�_�i�a�g�r�a�l�t�"

putut, �b���t�r�â�n�u�l Ananiaa luat...�C�U�t�V�r�e�a�n�n�~�i am �v�r�e�~ �s�� �_�t�i�m c
A m �c�� am �r���m�a�s m , "." â d

- cu , bOt lui Moise �m�_�t�u�n�! n"' �^�t�" �c�� Dumnezeua vor 1 '..�e�_�t�i�. JID .• .' asemeneatie �^�I VOI P
«Profet �~�o�i �s�c�u�~�a �d�i�n�t�r�e�L�f�r�.�~�l�n�d�:�t�l�.�, tu acest�P�r�o�f�e�~�? • Îl într
cuvinteleMele In gura U1.» �~ 1
peIisus. .

�E�_�i �~ ZIS:. departece l-a zis Dumnezeului Moise?
- I mal, �~�. d"' . r- t uzit Manachengram .
Atunci s-a acu a It de cuvintele Mele pe
_ �"�^�i cel carenu va ascu a . . . '"

acelale va rosti În numeleMeu,va fi pedepsIt.

Iisusa zis:. _ E '" numelelui Dumnezeu_Ascultati ceva spun u, In
- fiIi pedepsili? ""

sanu . f 1�f���g���d�u�i�t�? _�s�t���r�u�I Anama. .
- �E�_�t�i tu pro etu sde la Început!_spuselis
- Eu sunt,cel cev-amspu . �� �b�i�-�e�s�t

B'ne tu vei fi spusaltora,dar nu §I nou.
de �~�u �~�� ��1�~ spui �_�i �n�o�u���? - vorbi �a�b�i�1�u�~ �p�r�e�~�t�. la fU

gr ... r - toate �l���m�p�i�l�e se stmsera,ca P':
In �~�c�e�~ c.Ipa, . _ �a�l�b�� �s�t�r���l�u�c�i�t�o�a�r�e�, fu mall

iar Iisus, mvalult de �°�c�â�l�u�~�I�~�:�i din 'apropiere�f�u�r�� Înqep
un cot de podele,pe .
cu câliva �p�~�i �î�n�d���r���t�u�l LUI.

150

Iisus �g�r���i�:
- Duhul Domnului estepesteMine pentru �c�� El M-a

anunto veste�b�u�n�� �s���r�a�c�i�l�o�r�. M-a trimis �s�� vindec pe
inima �z�d�r�o�b�i�t���, �s�� vestesciertare celor În robie §i

r �s�� le dau vederea; �s�� liberez pe cei �a�p���s�a�t �i §i �s��
c un an de glorie Domnului. Acesta sunt Eu!
ezeu a �f���c�c�t prin Moise un �l�e�g���m�â�n�t în carne cu

unii �v�o�_�t�r�i�, �î�n�t���r�i�n�d �t���i�e�r�e�a împrejur, cerându-le jertfe
ngele animalelor §i stropirea tabernacolului §i a
elor de cuJicu acesta.Dar azi, Dumnezeufaceo �n�o�u��
, prin Mine! �^�i nu doar cu voi, ci cu Întreagasuflare

�e�a�s�c���: o �a�l�i�a�n�t�� În spirit, prin credintaoamenilorîn EI!
�f�i�t �� �v�e�§�n�i�c���! Dumnezeunu mai vreade la voi sacrificii
ii pentru iertarea �p���c�a�t�e�l�o�r�, ci �v�� cere �s���-�I împ1inili

Cititi �c���I�1��l�e sfinte �_�i veti pricepedesprecevorbescEu.
hiar Duhul Sfânt �v�� spune:«Voi face cu ei o �a�l�i�a�n�t���,
re le voi punelegile Mele În inima lor. Le voi Înscrieîn
1 lor �_�i le voi ierta �p���c�a�t�e�l�e §i �r���u�t���l�i�l�e lor». �A�_�a�d�a�r�,
pecareo încheieacum�T�a�t���I�.�c�u voi �_�i cu toti oamenii

�a�l�i�a�n�l�� �s�p�i�r�i�t�u�a�l���, prin care �v�� �i�a�r�t�� gre§elile �_�i
. e. Legea�_�i scrierileprofelilor �a�u�"�d���i�n�u�i�t �p�â�n�� la Ioan.

Ioan încoace, §i acuma, prin Mine, Începe Noua
Între Dumnezeu�_�i omenire.

m.,J dintre farisei, a intrebat:
�^�i ce trebuie�s�� facemnoi?
Doarv-amspus!- vorbi mai departeIisus. �S�� implini!i
runului §i D.umnezeuluivostru!
t �c���r�t�u�r�a�r zise:

�^�i cevreaDumnezeudela noi?
�S�� credetiîn Cel pe carevi L-a trimis! Eu nu am venit
ine, în lume,ci ca �s�� Împlinescvoia Sa!
amabieI ��n�t�r�e�b���:

�^�i �d�a�c�� credemÎn Tine, ceanumetrebuie�s�� facem?

151

Page 146

�e�u�v�i�~�t�e�. pen!ru �c�� nu �~�t line rilmul diet!rii. Dar dumneavoastri00 .
in �t�a�m���, �d�~ �~�e �~�n�u�l sl.ogur, �,�^�i vreli s! (areli un lucru absolutperrecI:a
�p�e�n�t�~ bam,CI dm dorintaVIe dea Iispândiacestbalsamsufletesc,
�c�o�n�V�1�~�g�e cât mai mulli �_�i astfel�s�� fie cat maÎ folositor. Penlrua convin
putell �.�a�:�g�u�m�e�n�~ eu �~�t�a�t�_�e din.Vechiul Testament,sau puteii �a�<�t���u
poves.110�m�.�o�_�t�e�n�t�t�e pnn VIU grai, pe care le �_�t�i�~�i �I�n�c�� din copil!rie-
pUleil �m�o�d�J�f�i�~ ori elimina ceeaceconsideratici nu estecorectIn •
pecareo �.�a�:�e�l�~ la �i�~�~�e�m�a�n���. Nu v.1 puncli numelepe acestemodifi
�s�a�~ �a�d���u�g�m�, din �u�m�J�l�m�t�� �c�r�e�_�t�i�n���.

. Aveti timp suficientpentru3-i dao �f�o�r�m�� cât mai �o�o�m�p�l�e�L�� �_�i
�c�o�n�v�l�R�g�~�l�O�a�r�e�: trebuiesâ�i�a�s�� un lucru temeinic,un manualdecredintA
IntelepCIune.�A�_�a cumintelegeti�d�u�m�n�e�a�v�o�a�s�t�r�� �s�� fie.

�~�r �a�~�n�:�" imaginati-vaa fi �(�I�n�t�r�~�u�n timp ulterior,cândcrqtinis
a �d�~�~�l�t �~�~�1�J�g�J�e destat) unul dimrecapii Bisericii. Inferiorii ierarbic.i
�~�~�I�R�C�J�O�^�l�l �v�� �~�~ �~�f�a�t�u�J asupratextelorcare�c�i�r�c�u�l���, pe caredintreele
�~ �C�l�t�~�. Le �~�t�l�J�I pe toate�_�i constatalimultediferente.mulle �a�d���u

il �t�~�e�b�U�l�e�.�s�� �~�J�I un sfat. în primul rand,�p�a�n�� �v�� mai ganditi, le recom
dall �~ nu sela seamadeclt le ceeacese�c�i�t�e�_�t�e In biserid.Pentrud
puteliluao �h�?�I���r�a�r�e�, e nevoiedeo �c�:�o�n�s�f���t�u�i�r�e comun!.

�S�U�n�~�e�I�J acumla �a�c�e�a�s�t�� COnsf1luire,la un sinod bisericesc,Imp
�u�n�� cu 10ll capii Bise?cii �_�i trebuie �s�� stabiliJi textelecare �s�� rlim
�a�v�a�~�d in �(�a�t�� toatevanantelerealizatede �o�o�p�i�_�t�i de-alungul secolelor
opnmarea crqlinismului, realizatedupl Intelegerealor. Celebune
se-adune,cele rele sl fie arse.Celebune trebuie �s�� indeplineasc1
multeconditii, dintrecarecltevaar fi:

1. �S�� fie aprObatede�c���u�c�: tOli sinodalii;
2. �S�� �p�o�a�t�� fi explicate�_�i IntelesedetOli oamenii;
3. �S�� nu se�c�o�n�t�r�a�z�i�c���, Riti Intreele,nici in interiorul lor:

. .4. SI �n�~�.�c�o�n�~�i�n�� erezii, �a�d�i�c�� �s�� fie conformdogmelor,�~�d�v�â�r�u�r�i
Lmuabilestabilite�^�I care�s�� expliceorice�D�c�l���m�w�i�r�e�.

. �l�:�I�~ a fost o singuri Intruniredeacestfel. S-audat la �c�o�_�u�l degu
�a�l�.�l�S�t�o�~�e�l mulle texte,in acea�f�i�e�r�b�i�D�J�e�a�l�� a isloriei. Chiar �_�i Evangb
�l�u�~ Ioan era �s�� rimana,pentru'milenii, �e�x�c�l�u�s�� �_�i �i�n�t�e�r�z�i�s���, In graba I
pnpealacucares-auluat aceledecizii.

298


• •

�^�i �i�a�t�� �c�� avem acum In manli un text pe �m���s�u�r�a �e�u�r�i�o�z�i�t���l�i�i
(re. Ne �m�u�l�~�u�m�i�m�. deocamdatAcu traducereavariantei latine, dar

rAm �s�� avemdndvaaccesul,cu voia lui Dumnezeu,�_�i la original,care
e tn limba �g�r�e�a�c�� veche.Din acestmotiv, dar �_�i din altele, �p�r�e�z�e�n�t���m

t text ca fiind perfectibil, un pas �c���t�r�e varianta �f�i�n�a�l���, posibil de
bilit doarde �c���t�r�e o �e�c�h�I�p�� de �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�. Totul va depindedereaC1ii1e
carele va produce�a�c�e�a�s�l�� �p�r�i�m�� Incercarea �n�o�a�s�t�r���.

Chiar �~�i �p�a�n�� atund putemaveaincredereIn acesttext: luand in
ideraresupraveghereadin invizibil decares-abucurat�a�c�e�a�s�t�� carte,
�i�d�e�r���m �c�� �_�i�-�a atinsscopul.Nu fiii �n�e�Î�n�c�r�e�z���t�o�r�i in «supravegherea

invizîbil.; lucrândasupraunor�c���f�l�i despiritualitate,nu depUlineori
�~�a fost dat �s�� constat�c�� destinul �c���r�t�i�l�o�r estestrict dirijat de �c���t�r�e
lele de ..dinCOlo.., fie ele oameni sau alte fiinte inteligente.Sunt
vins �c�� toate�c���l�1�i�l�e se �b�u�c�u�r�� de �a�c�e�a�s�t�� supraveghere,dar mai ales
desprespiritualitate:dnele-a inspirat,�c�o�n�t�i�n�u�� �s�� �a�i�b�� grij! deele.

Singurulneajunsestetocmaigraduldetnlelegere,de �c���t�r�e noi, al
tei ordini" divine, �c���d nu �a�c�e�p�t���m �a�c�e�a�s�l�� Indrumare nici �b���t�u�l�i�,

vândcurajul �_�i credin13necesarepentrua neabandonavoinIci divine.
ordin primit din planurilesuperioare�c�o�b�o�a�r�� pânlla îngerul nostru
Hor, �p�a�n�� la ghidul nostru interior, careni-I �i�n�s�u�n�� ca �_�i cumar fi un
d al nostru.De rapt, �_�i spunem,In �r�o�m�a�n���, ci «mi·avenit un gand.,

�c�� «mi-a venit o idee•. Acesteganduri,despretareputemspune�c��
u venil» excluzândaportul propriu, trebuieurmate.Deobicei �i�n�s��

le primim, deoarecejudecata�n�o�a�s�t�r�� se�b�a�z�e�a�z�� peexperient.a�u�e�c�u�t���,
judecata�d�i�v�i�n�� Sineseamaatatde trecut,cat �_�i de prezent�_�i viitor,

re,ce vine �d�i�n�t�r�~�u�n loc In care nu avem �a�c�e�a�s�t�� Impjqire, toate
nimentele�c�o�e�x�i�s�t�� armonios,nefrind �e�_�a�l�o�n�a�t�e nici In timp, nici In
Jiu.

Un plan pe care-I realizam.�d�u�p�� multe strldanii �~�i cu multe
'ficii sedovedqtea nu ne mai satisface,ba uneorichiar ne ruineazJ

ta, pentru�c�� altelesunt condiliile ulterioare,pecarenu le putem�_�t�i
intt; �I�n�s�� în acelplanatemporal·se�c�u�n�o�_�t�e�a �_�i ar ti fost bine �d�a�c�� am

ascultatde povataîngerului �P���z�i�t�o�r�, de acel gând pe care l-am avut

299

Page 147

tnu- un coli al �c�o�D�^�t�i�i�n�l�e�i�. dar pe care l·am respins..�^�i spunemalun
.-Ebei,�d�a�c�� �a�_ fi ascullateudeacelgandcare.mi-avenib la un momea
dat,darpecarenu (-amcrezul,cebinear fi fost!-

Cu �a�d�e�v���r�a�t�, �d�a�c�� amascultacu tOlii deacelegânduri,ar fi raiul
�p���m�â�n�t�! Dar noi nu facem acest lucru, ci ne �b�a�z���m doar pe gândiT
�D�o�a�s�t�r�� logidt �_�i �r�a�l�i�o�n�a�l���, care este departe de ra(iunea �d�i�v�i�n���.
�s�i�g�u�r�a�n�t���. aceastaestesemnificatia«izgonirii din rah_: bazandu·ne
propria noastra�c�u�n�o�a�_�t�e�r�e�, nu mai �a�s�c�u�I�l���m�-�-�d�e sfaturilecelor care
�s�u�p�r�a�v�e�g�h�e�a�z�� din invizibil, drept care repedeajungem)a �s�u�f�e�r�i�n�l��
durere.

De exemplu,�d�a�c�� ali fi avut manuscrisulacestei�l�u�c�r���r�i�, �p�a�n�� ta
decembrie1989ali fi crezut�c�� eava apareIn Romania?Sigur nu, �_�i la re:
a crezul �_�i �I�r�a�d�u�c���t�o�a�r�e�a acestei�l�u�c�r���r�i (care,fiind in �v�i�a�l���. În �v�â�r�s�t��
�r�o�m�â�n�c���, line �.�s�� �r���m�â�n���, �d�e�o�c�a�m�d�a�t���, �d�i�s�c�r�e�t�� in �p�r�i�v�i�n�c�a identill,U
proprii, din motive lesnede tnteles). Drept care, �s�i�m�~�i�n�d�, din astra
presiunea�n�e�c�e�s�i�t���t�i�i de a face �c�u�n�o�s�c�u�t�� �a�c�e�a�s�t�� lucrare, o trimi
{ralelui ei din Honolulu. Aici, aparilia �c���q�i�i a tntârual, �p�a�r�c�� pentru
cedaintâielateaediliei In limba �r�o�m�â�n���.

se poate, �t�o�t�u�_�i�, considera�c�� prezenlaedilie �r�o�m�.�l�t�n�e�a�s�c�� ar
tntâietale,deoarececartea�a�~�r�u�t�� tn Honolulu se�d�e�p���n�e�a�z�� deoriginal
nu doar pentru �c�� orice traducereeste �i�n�f�i�d�e�l�� originalului, ci �_�i dil
motive obiective. Ea a fost preluaatJ. �_�i �a�d�a�p�t�a�t���, astfel �c�� mul
dialoguri au �{�o�s�c suprimate,oonlinulul lor fiind redat succint ca
relatare din partea autorului jurnalului. De asemenea,nu cup .
explicaliiledatela începutul�c���r�t�i�i de �c���l�r�e �t�r�a�d�u�c���t�o�a�r�e�.�, �_�i nici titlul nu
se �c�u�n�~�t�e�a�, �c���c�i a �a�p���r�u�l sub «pseudonimul.., tn traducere,·Jurnal
sfântal lui Iisus·,

O alll mO'dificare,deosebitde'�i�m�p�o�r�t�a�n�t���, �c�o�n�s�t�� tn suprimar
deosebirii de �p�e�r�s�o�a�n�� a verbelor, prima parte fiind o povestire
persoanaa treia, iar restul - la pt.-soanatntâia. �A�c�e�a�s�t�� deosebire
�d�e�o�o�n�c�e�r�t�a�t�~ �_�i pe traduditoare.,dar nu a intervenit In Iert Observa
�a�c�e�a�s�t�� deosebire,probabila fost oonsideratla fi o �u�e�_�a�1�1 de redaeu,
dreptcares-a «COrectat.., punându-sepes'tetot persoanatntâiacea ,.
�p�o�v�e�s�t�e�_�t�e�. Dar nu estenicidecumvorba de O�g�r�e�_�.�a�l�1�, ci de reoonsider
rea, din punct de vederespiritual, a faptelor dinainle de botez.il d
iniliere. Autorul, medicul·SoliriosCrotos,asocotit,debunl seaml,clI nu
mai poatevorbi desprecel care a fost tnainteainitierii ca despre.ln

300

�u�_�i�. Schimbareaa rost atatde �u�r�i�a�_�.�l �_�i de �n�~�t�e�p�t�a�t�l�. tncIt nu semai
�e�c�u�n�o�a�_�t�e In acelefaple. Relatarealor era,�t�n�s���, ne:c.esari.nu atit penu:u

ntinuitateaelementelorbiografice, cat mai ales pentru a evtdentta
raclerul fundamental al modificarii de personalitate. �I�m�p�o�n�a�n�c�l

cimeiperioadese�r�e�f�l�e�c�t�� In scurtimeaprimelorcapitolecareOdescriu.
In acestsens.,�v�� rog sA observaticu atentiemomentul initierii:

tir10s Crotosse �a�O�� in preajmalui Iisus �_�i tocmaise �u�i�t�� In ochii Lui
nd l§i puneIntrebareaeOarecum �a�r�a�~ �T�a�~�1 ceresc? Imediat�p�r�i�m�e�_�t�e

i �r���s�p�u�n�s�u�l�, bineânteles�c�� de la Iisus, care.I �p�o�a�r�t�� În �i�n���l�t�i�m�i�l�e
melilOarealenespatiuluiceresc.Unele�a�m���n�u�n�t�e despreceeacea �v���z�u�t
colo le �o�c�o�l�e�_�t�e�, pentru �c�� �a�l�c���t�u�i�e�s�c partea�e�s�o�t�e�r�i�c�� a initierii, ce nu

ate fi �r�e�d�a�l�� prin cuvinte. Sunt sigur el, orice tntrebare�_�i�-�a pus cu
inceritate d,t timp a fost In preajma lui Iisus, rlspunsul i·a venit

tantaneu.De la Iisus.
tn felul acesta. gradul de initiere line doar de capacitatea

i'scipoluluide�a�·�_�i pune�t�n�t�r�e�b���r�i�.
Dar �_�i botezulareo �d�e�o�s�e�b�i�t�� �i�m�p�o�r�t�a�n�t���. iar ceeacese--ntlmpll

nd acesta�l�i�p�s�e�_�t�e�, sepoateoonstatatn cazullui Pilat.carel-a tntrebat
Iisus: «ceeste�a�d�e�v���r�u�l�? .. Imediata primit �_�i rispunsul,tot iniliatic,
�b�u�n�� �s�e�a�m���, careI·a bulversat.nefiind nici �p�r�e�g���t�i�t�. nici protejatprin
loz.

Poateati observat�_�i unii dintredumneavoasUicatde�a�c�t�u�a�l�� este
tJ. iniliere: �d�a�c�� sunteti �d�e�s�c�h�i�_�i pentrU Hristos.orice intrebarepe

re �V�~ puneli �p�r�i�m�e�_�t�e �r���s�p�u�n�s pemisuratncrederiipecareo dovediti.
ed �c�� esteo lege �d�i�v�i�n���, deci universalvalabill" �c���c�i Hristos cristi

'nainteaFaceriiLumii acesteia...

lullan Dragomlr

301

Similer Documents