Download tseniso15614-2-100506034237-phpapp02 PDF

Titletseniso15614-2-100506034237-phpapp02
File Size414.7 KB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 2

− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak

gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.


− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini

bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını
şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.TSEK

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.


DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.


TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

Page 16

ICS 25.160.10 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15614-2/Mart 2007


12

7.3 Tahribatsız muayene
Bütün tahribatsız muayeneler, Madde 7.1’e ve Çizelge 1’e göre deney numunelerinin kesilmesinden önce
deney parçaları üzerinde yapılmalıdır.

Tahribatsız muayene; birleştirme geometrisi, malzemeler ve çaIışma şartlarına bağlı olarak, Çizelge 1’de
istendiği şekilde ISO 17637’e (gözle muayene), ISO 17636’ya (radyografik muayene), EN 1714’e
(ultrasonik muayene) ve EN 571-1’e (penetrant muayenesi) göre yapılmalıdır.

7.4 Tahribatlı deneyler

7.4.1 Genel
Deney kapsamı, Çizelge 1’de istendiği gibi olmalıdır.

7.4.2 Enine çekme deneyi
Alın birleştirmeIerinde enine çekme deneyi için numuneler ve deney, ISO 4136’ya uygun olmalıdır.

Dış çapı 50 mm’den büyük borular için, deney numunesine, boru et kaIınlığına eşit bir kalınlık vermek için
aşırı kaynak metali, her iki yüzeyde de giderilmelidir.

Dış çapı 50 mm’ye eşit veya 50 mm’den küçük borular için ve küçük çaplı boruların bütün kesiti
kuIIanıldığında, aşırı kaynak metali, borunun iç yüzeyinde oIduğu gibi bırakılabilir.

Deney numunesinin çekme mukavemeti, 21 ve 22 gruplarının (Çizelge 2) ″ 0 ″ durumlarında, ilgili standardda
esas metal için belirtilen değere karşıIık gelen en küçük değerden daha küçük olmamalıdır.

Kaynaklı deney numunesinin kaynak edildiği durumda çekme mukavemeti [Rm(w)] aşağıdaki şartları
sağIamaIıdır:

Rm(w) =Rm(pm) x T

Burada:
Rm(w) Kaynaklı deney numunesinin kaynak edildiği durumda çekme mukavemeti,
Rm(pm) İlgili standardda istenen, esas melzemenin belirtilen en küçük çekme mukavemeti,
T Birleştirme verim faktörü
dür.

Farklı alaşımlar arasındaki kombinasyonlar için en düşük tek Rm(w) değerine ulaşılmalıdır.

Similer Documents