Download Toplu Konut Projelerinin Cevrelerine Olan Rant Etkisi Ve Atasehir Ornegi the Rent Effect of Mass Housing Projects to Arounds and Case of Atasehir PDF

TitleToplu Konut Projelerinin Cevrelerine Olan Rant Etkisi Ve Atasehir Ornegi the Rent Effect of Mass Housing Projects to Arounds and Case of Atasehir
File Size4.8 MB
Total Pages130
Table of Contents
              atilla_kapak.pdf
	DIŞ KAPAK.DOC
222153.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TOPLU KONUT PROJELERİNİN ÇEVRELERİNE
OLAN RANT ETKİSİ VE ATAŞEHİR ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Müh. Atilla KILIÇHAZİRAN 2006


Anabilim Dalı : DİSİPLİNLERARASI


Programı : GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Page 2

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİT

YÜKSEK Lİ
Müh. Ati

(51602

T

T

D

MAYIS


ESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TOPLU KONUT PROJELERİNİN ÇEVRELERİNE OLAN
RANT ETKİSİ VE ATAŞEHİR ÖRNEĞİ


SANS TEZİ
lla KILIÇ
1121)
ezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006
Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Haziran 2006
ez Danışmanı : Prof.Dr. Vedia DÖKMECİ

iğer Jüri Üyeleri Doç.Dr. Murat ÇIRACI

Prof.Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (Y.T.Ü.)
2006

Page 65

Kanunu yürürlükten kalkmı bulunmaktadır. Her ik i kanun kapsamı incelendi inde

2985 sayılı yürürlükteki Toplu Konul Kanunu'nun dar ve sınırlı gelirli kesim için

sosyal konut sa lamadan uzakla tı ı görülmektedir. Birkaç madde ile çerçeve yasa

niteli inde olan Toplu Konut Kanununun amaç ve kapsamım belirten birinci

maddesinde konut ihtiyacının kar ılanmasına yer verilmekteyse de bu kesimin konut

gereksiniminin nasıl kar ılanaca ı konusuna de inilmemi tir. Yasa, toplu konut

yapımının Devletçe desteklenebilmesi için olu turulan Toplu Konut Fonu'nun

kaynaklarını belirlemektedir. 1985 yılında 3189 sayılı ve 1986 yılında 3291 sayılı

yasalarla yapılan de i iklikler ve getirilen yeni hükümler de sadece bu Fonla lgili

kalmı tır. Toplu Konut Fonu'nun, toplu konut kredisi yanısıra, bireysel konut kredisi

için de kullanılabilece i, konut kredisi, faiz, sübvansiyon, arsa temini ve alt yapı

hizmetlerinin de bu fondan kar ılanabilece i belirtilmektedir. Fonun kullanım alanı

turizm alt yapılan, okul, karakol, ibadethane, sa lık tesisleri, spor tesisleri, postane,

çocuk parklarını da içerecek ekilde geni letilmi tir. Bu duruma ek olarak 1987

yılında 3397 sayılı yasa ile, i ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait

i yerleri ve küçük sanayi te ebbüslerinin de kredi yoluyla desteklenmesi ve afet

hizmetlerinin kar ılanması da fonun kullanım alanına dahil edilmi tir.

6.Be Yıllık Kalkınma Planı(1990-1994) ehirlerde ya ayan nüfusun ehir hayatına

uygun bir yapıya kavu turulması, orta büyüklükteki(50000-500000 nüfuslu) ehirlerin

geli mesi, öncelikle geli tirilmesi gereken kent merkezlerinin acilen tespit edilmesi

gereklili ine de inilen planda, kentsel hane halkı büyüklü ündeki küçülme e iliminin

devam ederek 4,75'den 4,67 ki iye dü ece i, nüfusu 20000’i a an yerle me

merkezlerinde demografik geli melerden do an yeni konut ihtiyacının yılda ortalama

yüzde 4,7 oranında artarak 1994 yılında 320000 konuta ula aca ı tahmin edilmi ,

kamu sübvansiyonları, altyapısı hazır arsa üretimi ile ait gelir gruplarına öncelik

tanınmak kaydıyla, konutsuz ki iler için yapılan sosyal konutlara a ırlık verilece i ve

konut büyüklüklerini dü ürecek ekilde düzenlenece i, Toplu Konut Fonu

kaynaklarının rasyonel bir ekilde kullanılması sa lanarak, Fon kredilerinin toplam

konut maliyeti içindeki payının yükseltilmesi yönünde çalı maların yapılaca ı ,

belediyelerin öncelikle alt gelir grupları için kiralık ve mülk konut üretimi

sa layacak gerekli düzenlemeleri yapmaları hedeflenmi tir.

7.Be Yıllık Kalkınma Planında(1996-2000) ülkedeki dengesiz yerle me düzeninin

ve kentlerin a ırı fiziki büyümesi ve yo unla masının önlenebilmesi için alternatif

52

Page 66

kentsel yerle melerin desteklenmesi ihtiyacının artarak devam etti i, büyük kentlere

verilen sanayi te viklerinin sınırlandırılması gereklili i, fiziki ve mali te viklerin

di er yörelere ve orta büyüklükteki kentlere yönlendirilmesi gereklili i, bu kentlerin

konut ve altyapı projeleriyle desteklenmesi politikalarının uygulama alanlarının

sınırlı kalmaması gereklili i, kent rantlarının yüksekli i ve götürülen altyapı

hizmetleriyle artan rantlardan kamuya dönü olmadı ı, yasal olmayan bir

gayrimenkul piyasasının olu masına neden oldu u tespit edilerek, 1995-2000 yılları

arasında 5000’den az nüfuslu kırsal yerle meler nüfusunun yılda ortalama yüzde 8,7

azalarak 13,7 milyona dü ece i, 5000-20000 nüfuslu yarı kırsal yerle meler

nüfusunun yılda ortalama yüzde 2,7 artarak 9500000’a, 20000’den fazla nüfuslu

kentsel yerle meler nüfusunun ise yılda ortalama 4,7 oranında artarak 47600000’a

yükselece i, aynı dönemde, nüfusu 1000000 ile 5000000 arasında bulunan büyük

kentlerin toplam nüfusunun yılda ortalama yüzde 10,2 artarak 7700000’dan

12500000’a yükselece i Türkiye'nin en büyük kenti olan stanbul'un nüfusunun 2000

yılına kadar 11500000’a yükselece i, toplam kent nüfusu içindeki payının yüzde 24

civarında kalaca ı, nüfus artı hızının yıllık ortalama yüzde 4,5 civarında olaca ı

tahmin edilmi , kentlerdeki ya am çevresi ve ya am kalitesinin geli tirilmesi ve

iyile tirilmesi, plan döneminin sonunda en az bir kentin yüksek katma de erli

faaliyetlerin yo unla tı ı uluslararası bir merkez haline getirilmesinin sa lanması,

kentlerde arsa temini, altyapının geli tirilmesi, konut ve altyapı konuları bir bütün

olarak ele alınması, yeni gecekondula malara imkan vermemek için yaratılan

rantların kamuya aktarılması hedeflenmi tir.

8.Be Yıllık Kalkınma Planı(2001-2005) ehirle me hızının, yıllık ortalama olarak

yüzde 4,7 seviyesinde gerçekle ece i ,1995 yılında 34400000 oldu u tahmin edilen

kentsel nüfusun, 2000 yılı sonunda 43300000’a ula arak toplam nüfusun yüzde

66,4’ünü olu turaca ı, 1995 yılında 254 olan kentsel yerle me birimlerinin 2000

yılında 309’a ula aca ı, bu yerle me birimlerindeki nüfus artı ının yakla ık 8900000

olaca ı, 2000 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 14800000 civarında konutun mevcut

oldu u, bunun 10200000’nin 20000 ve daha fazla nüfuslu yerle im yerlerinde yer

aldı ı 1990’lı yılların ba ından itibaren TOK tarafından ba latılan 43131 adet

konutun 2000 yılında tamamlanaca ı tahmin edilmi , konut üretimini ve sahipli ini

te vik etmek ve alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla alternatifli

finansman modelleri geli tirilmesi, kentsel alanlarda bilimsel esaslara dayalı planlara

53

Page 129

Tablo A.27 Yenisahra Mahallesi çin Yıllara Göre Gayrimenkul M2 Fiyatlarındaki
Enflasyondan Arındırılmı Büyüme Oranları (%)

GAYR MENKUL M2 F YATLARINDAK
ENFLASYONDAN ARINDIRILMI BÜYÜME ORANLARI (%)
SOKAK VEYA CADDE

SM


98/94 02/98 06/02 06/98 06/94 02/94
ABANT -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
AKINCILAR -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
ARTV N -26,13 235,82 38,89 363,73 242,5 147,7
ATALAY -44,6 235,82 54,32 415,25 185,42 85,78
BEYHAN -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
BOSTAN -74,03 401,49 98,41 889,28 156,88 30,04
BOZTEPE -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
DERE -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
ERCAN -74,03 258,21 177,78 889,28 156,88 -7,11
GAMLI -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
GÖRELE -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
HUZUR -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
KARABA -74,03 258,21 108,33 641,96 92,66 -7,11
Ö ÜTVEREN -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
SOYLU -44,6 168,66 73,61 363,73 156,88 48,62
SÜMBÜL -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
SÜTÇÜYOLU -44,6 235,82 54,32 415,25 185,42 85,78
TÜRKASLAN -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
UZANLAR -44,6 235,82 38,89 363,73 156,88 85,78
YAVUZSEL M -44,6 235,82 54,32 415,25 185,42 85,78
116

Page 130

ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında stanbulda do an Atilla KILIÇ, ortaokul ve lise e itimini stanbulda,
Küçükyalı Kadir Has Süper Lisesinde tamamladıktan sonra, 1998 yılında stanbul
Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümüne girmeye hak kazanmı tır. 2002 yılında
mezun oldu u Mühendislik Fakültesinden sonra, 2003 yılında halen devam etmekte
olan stanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geli tirme Yüksek Lisans e itimine
ba lamı tır. 2000 yılından beri de Ata ehir Hüryap Emlak Gayrimenkul Danı manlık
Ltd. ti.’de, satı ve pazarlama sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

117

Similer Documents