Download SRPS EN 1317-1 PDF

TitleSRPS EN 1317-1
File Size923.3 KB
Total Pages36
Table of Contents
              Nacionalni predgovor
Predgovor
Uvod
1 Predmet i područje primene
2 Normativne reference
3 Skraćenice
4 Terminologija sistema za zadržavanje na putevima
5 Specifikacije vozila za uslove ispitivanja
6 Merenje indeksa nivoa ubrzanja (ASI)
	6.1 Izračunavanje ASI
	6.2 Instrumentacija vozila
	6.3 Rezime postupka za izračunavanje ASI
7 Merenje brzine udara teoretske glave (THIV) i usporavanja glave posle udara (PHD)
	7.1 Opšte
	7.2 Brzina udara teoretske glave (THIV)
		7.2.1 Opšte
		7.2.2 Kretanje vozila
		7.2.3 Kretanje teoretske glave u odnosu na zemlju
		7.2.4 Kretanje teoretske glave u odnosu na vozilo
		7.2.5 Vreme lêta
		7.2.6 Vrednost THIV
	7.3 Usporavanje glave posle udara
	7.4 Instrumentacija vozila
	7.5 Rezime postupka za izračunavanje THIV i PHD
	7.6 Postupak za izračunavanje OIV i ORA
8 Kompenzacija za instrumente koji su postavljeni van težišta vozila
9 Izveštaj o ispitivanju
Prikog A (normativan)  Indeks deformacije kabine vozila (VCDI)
Prilog B (informativan)  Kinetička energija udara i prosečna teoretska vozila
Prilog C (informativan)  Ubrzanje vozila — Merenje i metode izračunavanja
            
Document Text Contents
Page 1

SRPSKI
STANDARD

SRPS EN 1317-1
Januar 2008.

Identičan sa EN 1317-1:1998

Sistemi za zadr�avanje na putevima �
Deo 1: Terminologija i op�ti kriterijumi za
metode ispitivanja

Road restraint systems ó
Part 1: Terminology and general criteria for test methods
I izdanje

Referentna oznaka
SRPS EN 1317-1:2008 (sr)INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

2009-06-05
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Page 2

AUTORSKA PRAVA ZA�TIĆENA

Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umno�avanje, u
celini ili delimi!no, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost
Instituta za standardizaciju Srbije.

© ISS

Izdaje Institut za standardizaciju Srbije

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105

Telefoni: (011) 35-41-260, 35-41-261
Telefaks: (011) 35-41-257
Prodaja: (011) 25-47-496
Informacioni centar: (011) 25-47-293

[email protected]
[email protected]

www.jus.org.yu INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
2009-06-05
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Page 18

SRPS EN 1317-1:2008 © ISS

7.2.6 Vrednost THIV

Na kraju, brzina udara teoretske glave jeste relativna brzina u vremenu T, tj.:

...(19)

1/22 2
x yTHIV = v (T) + v (T)"$ #%

4


THIV biće izra�ena u km/h.

7.3 Usporavanje glave posle udara

Usporavanje glave posle udara (PHD) jeste najveća vrednost rezultata ubrzanja tačke C, izračunata od 10 ms
srednja vrednost merenih komponenti x!! c i y!! c , Ako su ≺ x!! c # i ≺ y!! c # takve srednje komponente, onda:

...(20) 2 2 1/2c cPHD = MAX( x + y ) za t T!! !!≺ # ≺ # #

PHD mora da bude izra�ena u mnogostrukom g*).

7.4 Instrumentacija vozila

Vozila bi trebalo da budu opremljena jednim meračem ubrzanja za merenje u uzdu�nom pravcu (unapred),
jednim za bočni pravac (sa strane) i, opcionalno, senzorom za ubrzanje pod uglom (senzor za ocenjivanje).
Tri senzora bi trebalo postaviti zajedno na tački C u blizini te�i�ta vozila.

Ugao zano�enja se mora meriti uz toleranciju !4º, direktno prema fotografskom snimanju, ili integracijom
stope zano�enja, ili nekim drugim sredstvom. Interval uzorkovanja ne sme da bude veći od 50 ms.

Pretvarači, filteri i kanali snimanja moraju da zadovolje klasu frekvencije koja je utvrđena u EN 1317-2 i
prEN 1317-3.

Preporučuje se da indikator signalizira trenutak prvog kontakta vozila sa sistemom za zadr�avanje vozila.

7.5 Rezime postupka za izračunavanje THIV i PHD

a) Snimi se ubrzanje vozila i stopa zano�enja i sačuva u digitalnoj formi po stopi uzorka S; podaci u tri

snimljena fajla su . Vremenski interval između dva uzastopna podatka u
snimljenom fajlu jeste h =

3k k kc cx y i ψ k = 1, 2,�, N!! !!
kt � k�1t = 1/S. Na primer, ako je S = 500 uzoraka/s,


h = 2 ms.

b) Interpolira se linearno između merenih vrednosti ugla zano�enja da se dobije vrednost k/ ili suprotno.

Integri�e se stopa zano�enja jednačinom ponavljanja 'od jednačine (2)(:1 2 k k+1

2 1 k+1 k
ψ 0

ψ + ψ + ψ
1 = ψ ; ψ = ψ + h ; ; ψ = ψ + h

2 2
! ! ! !


ψ

1...(21)


c) Izračunaju se ubrzanja vozila u zemlji�noj referenci (3):

...(22) k k k k k k k k k kc c c c c cX = x cos ψ y sin ψ Y = x sin ψ y cos ψ1!! !!!! !! !! !!

14
*) 1 g = 9,81 m/s2. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

2009-06-05
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Page 19

© ISS SRPS EN 1317-1:2008

d) Integri�e se ubrzanje vozila u jednačinu zemlji�ne reference (4), (9):
k k+1
1 k+1 k c c

c c c

k k+1
1 k+1 k c c

c c c

X + X
∆X =0; ∆X = ∆X + h

2
Y + Y

∆Y =0; ∆Y = ∆Y + h
2

+
,,
-
,
,.

!! !!
! ! !

!! !!
! ! !

...(23)k k+1
1 k+1 k c c

b 0 c c

k k+1
1 k+1 k c c

c c c

X + X
∆X = X ; ∆X = ∆X + h

2
Y + Y

∆Y = 0; ∆Y = ∆Y + h
2

+
,,
-
,
,.

! !

! !
...(24)


e) Izračunaju se relativni polo�aj i relativna brzina teoretske glave u funkciji vremena, prema jednačinama

(8), (9):


...(25)
k k k k k

b b b

k k k k
b b b

x (t) = ∆X cos ψ + ∆Y sin ψ

y (t) = ∆X sin ψ + ∆Y cos ψ

+,
-

1,.
k

k...(26)
k k k k k k

x c c b

k k k k k k k
y c c b

v = ∆X cos ψ ∆Y sin ψ + Y ψ

v = ∆X sin ψ ∆Y cos ψ x ψ

+ 1 1,
-

1 1,.

! ! !
! ! !


f) Pronađe se najmanja vrednost j za koju je zadovoljena jedna od tri jednačine:

j j jb x 0 b y bx = D +X ; ili y = D ; ili y = D1 y

#
6%

...(27)

g) Izračuna se:


...(28) 2 2
x y

1/2

v v
THIV = j + j"5$


h) Izračuna se 10 ms srednja vrednost . i .

cx
k !≺ # cyk !!≺ #


i) Izračuna se rezultanta ubrzanja vozila (kA) u g kao funkciju vremena:


3
c c

1/2k 2
x y

1
A = k + k

g !! !!
≺ 42 ...(29)


7.6 Postupak za izračunavanje OIV i ORA

Gornji postupak mo�e se pojednostaviti kako bi se izračunala brzina udara putnika (OIV) i ubrzanje
zano�enja putnika (ORA), izostavljajuci 2. korak i uzima se uvek da je / = 0.


8 Kompenzacija za instrumente koji su postavljeni van te�i�ta vozila

Ubrzanja vozila koriste se za ocenu rezultata ispitivanja preko ASI, THIV i modela njihanja u prostoru.

To zahteva da se komplet merača ubrzanja postavi u sâm centar mase vozila ili u njegovu blizinu. Međutim,
iskustvo pokazuje da to ne mo�e uvek da se uradi zbog fizičkih ograničenja u vozilu. Kao rezultat, stvarno
postavljanje kompleta merača ubrzanja mo�e da odstupa nekoliko centimetara od te�i�ta; tada, u zavisnosti
od odstupanja, mo�e doći do značajnih razlika između merenih ubrzanja i onih u te�i�tu usled ugaonog
kretanja.


15
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
2009-06-05
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Page 36

ICS 01.040.93; 13.200; 93.080.30 Klasifikaciona grupa U.S4
Deskriptori: bezbednost na putu, trotoari: putevi, putevi, zaötitni uređaji, ograde za udar, definicije, specifikacije,
ispitivanja, ispitivanja na udar

Descriptors: road safety, pavaments: roads, roads, safety devices, crash barriers, definitions, specifications, tests,
impact tests
Ukupno strana 32


INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
2009-06-05
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Similer Documents