Download Sociologija - skripta PDF

TitleSociologija - skripta
File Size277.2 KB
Total Pages54
Table of Contents
              1. Pojam sociologije kao nauke
2. Društveni determinizam i društveni zakoni
3. Stvaranje sociologije kao nauke
4. Nauka o društvu u delima klasika marksizma
5. Teorija i pravci u sociologiji
6. Predmet sociologije
7. Metod sociologije
8. Pojam društva, različiti pristupi u proučavanju
9. Društvena delatnost i rad
10. Podela rada
11. Otuđenje rada
12. Svojina i društvena moć
13. Društvena struktura
14. Društvene grupe i slojevi
15. Porodica
16. Naselja
17. Etničke zajednice
18. Klase i društvena slojevitost
19. Birokratija
20. Profesije
21. Društvene ustanove i organizacije
22. Politika

23. Država
24. Pravo
25. Političke partije
26. Javno mnjenje i sredstva masovnih komunikacija
27. Kultura i obliči duhovne kulture
28. Jezik i simbolička komunikacija
29. Filozofija, nauka i ideologija
30. Umetnost
31. Moral i običaj
32. Religija i magija
33. Pojam,obliči i uzroci društveno-istorijskog kretanja
34. Društvena pokretljivost
35. Peoriodizacija istorijskog kretanja
36. Globalizacija
37. Ekonomska globalizacija
38. Politička globalizacija
39. Globalizacija i civilizacijski razvoj društva
40. Sociološki pojam globalizacije
41. Sudbina globalizacije
42. Nove tehnologije i globalizacija
43. Sociološki aspekti - internet
44. Sociološki pristup menadžmentu
45. Menadžment kao značajna ljudska delatnost
46. Razvoj menadžmenta
47. Čovek i menadžment
48. Menadžeri kao posebna društvena grupa
49. Radni moral u radnoj grupi
50. Odgovornost, etičnost poslovanja i menadžmenta
51. Poslovna etika, poslovni moral, kultura i multikulturizam
            
Document Text Contents
Page 27

superiornih pojedinaca ima istaknuto mesto u Platonovoj misli. Ova ideja je
prisutna i kod Sen-Simona koji je zastupao misljenje o vladavini naučnika i
industrijalaca. XIX i XX v. Pareto, Moska, Mihels, Mil. Elitistički model se
zasniva na većitoj i neotklonjenoj podeli društva na relativno malobrojnu
elitu najšposobnijih i najvitalnijih koji vladaju i masu onih kojima se vlada.
Pareto u društvu smatra da sve elite vremenom gube snagu i opadaju po
kvalitetu. Po Mihelsu slozenost društvenog života dovodi do izdvajanja
manjine koja koordinira odnose, rukovodi ii ma monopol. Organizacije
nuzno proizvode oligarhiju, vladavinu manje elite, “gvozdeni zakon
oligarhije”. Mils u knjizi “Elita vlasti” kritički analizira američko društvo.
Ključne oblasti su privreda, državna uprava i vojska u kojima komandne
polozaje drže tru segmenta vladajuce elite: privredna, politička i vojna.
Elitistički model je veoma sličan stratifikacijskom modelu društvene
strukture.

19. Birokratija
Birokratija je sloj koji je nerazdvojno povezan sa državom. Vlast ili

vladavina kancelarije. Birokratija se shvata na razne načine. Poznatija su
Marksovo i Veberovo shvatanje.

Hegel je u birokratiji video racionalni duh države, koji obavlja opšte
poslove u opštem interesu.

Po Marksu birokratija vazi samoj sebi kao poslednji krajnji cilj
države. Ciljevi države pretvaraju se u ciljeve birokratije ili se birokratski
ciljevi pretvaraju u ciljeve države. Birokratija je imaginarna država koja
postoji pored realne države. Sto se tice pojedinog birokrate, državni cilj se
pretvara u njegov privatni cilj, u poteru za visim činovima, u “tecenje
karijere”.

Veber je birokratiju shvatio kao istorijsku nuznost, kao najracionalniji
i najefikasniji oblik upravljanaj u okviru države, privrede i drugih oblasti
društvenog života.

Slozeni zadaci su podeljeni na manje delove i svaki sluzbenik je
specijalizovan za određeno podrucje. Princip hijerarhije koji strogo utvrđuje
sistem nadređenosti i podređenosti. Pravila određuju fiksne procedure za
obavljanje pojedinih zadataka sa strogom disčiplinom i kontrolom. Birokrata
izvrsava svoje zadatke racionalno, neafektivno, u skladu sa pravilima ne

27

Similer Documents