Download SLOM ČETVRTE I PETE NEPRIJATELJSKE OFENZIVE_Kaladrin PDF

TitleSLOM ČETVRTE I PETE NEPRIJATELJSKE OFENZIVE_Kaladrin
File Size13.3 MB
Total Pages520
Document Text Contents
Page 2

K L A D A R I N / S L O M Č E T V R T E I P E T E O F E N Z I V E

Page 260

operativne grupe na jugoistok. Samo, novi operativni planovi sada
su duboko konspirativni, te se više ne povjeravaju ni Talijanima.
Nijemci urgiraju kod Pavelića, da se što brže provede reorgani­
zacija, odnosno da se obrazuju nove formacije domobranskih
jedinica203.

Nejedinstvenost u gledanjima talijanskog i njemačkog okupatora
na operacije protiv Narodnooslobodilačke vojske, kao i nedovoljna
suradnja u izvođenju operacija i bojeva, predstavljali su značajan
element za Narodnooslobodilačku vojsku. To što su Nijemci odu­
stali od daljnjih ofenzivnih dejstava iz doline Neretve protiv
Glavne operativne grupe, besumnje je svalilo s leđa Glavne opera­
tivne grupe ogroman teret. Talijani su imali slabe mogućnosti da
brzo prebacuju svoje trupe iz doline Neretve, iz zone Mostara,
prema Ulogu i gornjem toku Neretve, jer — kako sami kažu —
nisu imali potrebne rezerve (njima su obligatno i svuda trebale
velike rezerve!). Teško prohodan teren, bez komunikacija, nije im
dopuštao brzo prebacivanje trupa i materijala. A još im je više
komplicirala situaciju njihova politika, da pred Narodnooslobodi­
lačku vojsku uvijek i obligatno, gdje je to god moguće, pošalju
kvislinge, četnike Draže Mihajlovića, a oni da idu iza njih.

Zbog takve politike okupatora, pred Glavnom operativnom
grupom našli su se prilikom forsiranja Neretve prvenstveno četnici
Draže Mihajlovića. Istina, bilo ih je mnogo, kao i njihovih gospo­
dara Tal-jana iza njih, ali su se u svemu ugledali u njih i bili kao
oni: vodili su rat više larmom, pljačkom i »junaštvom« nad golo­
rukim narodom, a manje su podmetali svoja leđa na samom frontu.

Glavnina Narodnooslobodilačke vojske izašla je iz IV. ofenzive
kao pobjednik, ali iz toga ne treba izvlačiti zaključak, da je njena
operativno-taktička situacija sada, poslije 15. marta, postala dobra
ili čak vrlo dobra. Ne, naprotiv, Narođnooslobodilačka se vojska
nalazila u vrlo teškoj situaciji, a to naročito vrijedi za Glavnu ope­
rativnu grupu. Sve tri grupacije podnijele su upravo nevjerojatno
teške napore, a pred njima se nalazio još vrlo jak neprijatelj.
Glavna operativna grupa ostala je bez ikakvog slobodnog teritorija,
bez svoje ekonomsko-operativne osnovice i oslonca, sabijena sa
4.000 ranjenika i bolesnika na izvanredno teškom, surovom i eko­
nomski vrlo siromašnom terenu. Teško bi se našla slična situacija,
da jedna vojna grupacija s nešto preko 21.000 vojnika i 4.000

203) Uvođenje nove formacije domobranskih jedinica trebalo se za­
vršiti đo 1. maja godine 1943. Po toj formaciji vojska je svedena na manji
broj, raspoređena u t. zv. zdrugove — brdske brigade, s njemačkim ofi­
cirima po štabovima.

247

Page 261

ranjenika živi i razvija svoju ofenzivu na takvom terenu kao što
je kanjon rijeke Neretve te planine Prenj i Visočica, gola i gladna,
s osloncem na nekoliko planinskih staza i neprijateljem svuda oko
sebe! Do stvaranja novog slobodnog teritorija trebalo je proliti još
mnogo krvi, uspješno izvesti niz operacija i bojeva. Tek nakon
toga pružit će joj se mogućnost, da predahne i da se odmori.

Glavnina vojske tek je prešla najveću prepreku, izvršila
glavni zadatak: razbila je okupatorsko-kvislinšku ofenzivu, saču­
vala i dalje organizaciono, brojno i kvalitetno razvila svoju vojnu
organizaciju, što je ustvari bila njena najveća pobjeda, pobjeda od
historijskog značenja. Međutim, sve tri grupacije NarodnooslobodL-
lačke vojske bile su još uvijek u vrlo nepovoljnoj operativno-tak-
tičkoj situaciji. Trebalo je još mnogo toga učiniti, i to kod sve tri
grupacije, pa da se njihov položaj popravi.

Prostorija na kojoj su bile jedinice Glavne operativne grupe,
iz koje su one razvijale svoju protivofenzivu na istok, bila je duboka
oko 30—35 kilometara, a široka svega 8—12 kilometara, pa ju je
neprijatelj mogao efikasno tući artiljerijom sa svih strana, izuzevši
s Prenja. Bolnicu, koja se kretala najboljom i najsigurnijom stazom,
neprestano je tukla artiljerija iz Konjica. Kako je teren bio otkri­
ven (zimsko vrijeme i snijeg), bili su i bolnica i trupe izloženi
i stalnom bombardiranju i mitraljiranju iz zraka. Savladavanje
teško prohodnog planinskog terena s dubokim usjecima bilo je i za
pješake i za konjanike izvanredno naporno te se sporo odvijalo.
Same mogućnosti manevra bile su vrlo skučene i ograničene. Raz­
vijati ofenzivna dejstva od Jablanice do Glavatičeva moguće je
samo preko jedne napadne kolone. Sve druge kolone bile su pri­
morane da idu ešalonima za njom i da je osiguravaju sa svih
strana, a tek pošto je zauzeto taktičko-operativno čvorište Čičevo—
Glavatičevo—Zaborani, odnosno pošto je izvršeno debuširanje
iz kanjona Neretve — pokazale su se prve terenske mogućnosti,
da se uvedu u napad i druge paralelne kolone.

Surov planinski teren, kao što su dolina Neretve i planine
Prenja, više je odgovarao četnicima i Talijanima, jer je geografski
pogodan za obranu, a napadaču ne dopušta da manevrom razvije
svoje snage. Za Glavnu operativnu grupu taj je teren bio naročito
težak, jer nije raspolagala artiljerijom, a ukoliko je i raspolagala,
nije imala artiljerijske municije. Operativna, taktička i ekonomska
situacija, a uz to i sama sigurnost bolnice, zahtijevali sia što veći
broj trupa u napadu, kako bi se što prije izašlo iz kanjona na
manevarski teren i stvorio nov slobodni teritorij, jer neprijatelj
nije mirovao. Ali poslije Neretve nije više bilo nikoga, tko bi

248

Page 519

Đ U R O K L A D A R I N

S L O M Č E T V R T E I P E T E
OKUPATORSKO-KVISLINŠKE OFENZIVE

OPREMIO ZLATKO PRIČA

Korektor Anja Piantić

Štampanje ove knjige dovršeno je mjeseca
oktobra 1956. u štamparija »Vjesnik« SSRN
Hrvatske, Zagreb, Masarykova ulica broj 28.

Page 520

I S P R A V I :

str. 15 5. red odozdo:
mjesto 1944. treba da bude 1942.

str. 57 2. red odozdo:
mjesto komandanta treba biti komandanata

str. 72 u bilješci u prvom i drugom redu mjesto: dva brdska topu
75 m/m treba da stoji: dva diviziona brdskih topova 75 mtm

str. 74 u bilješci pod brojem 68 mjesto: (bez jednog bataljona, treba:
(bez jednog bataljona)

str. 89 posljednji red u bilješci
mjesto Krupama treba biti Kmjaka

str. 124 u bilješci pod brojem 114 u 11 i 12 redu odozgo mjesto: Glav­
ni štab NOV i POJ treba : Glavni štab NOV i POH

str. 169 8. red odozgo:
mjesto 9. januara treba biti 9. febnitara

str. 170 3. red odozgo:
mjesto 9. januar treba biti 9. februar

str. 208 1. red odozdo
mjesto 24 treba biti 12

str. 215 u naslovu:
mjesto: Operacija »IFciss II« četvrte okupatorsko-kvislinške ofen­
zive treba biti: Operacija »IVeiss II«. Četvrta okupatorsko-kvislin
ška ofenziva

str. 244 u bilješci pod brojem 200, u prvom redu, mjesto 703 treba
biti 704

str. 265 posljednji red mjesto — Nevesinjskom boju treba: Nevesinj.
skom Polju

str. 335 6. red u bilješci:
mjesto alpjinske) treba biti brd/ske)

str. 495 (u sadržaju)
mjesto naslova I I I . dio: Bitke na Neretvi treba biti I I I . dio: Bitka
na Neretvi

i

Similer Documents