Download Σχιζοτυπια και Συμπεριφορα Καταναλωτη PDF

TitleΣχιζοτυπια και Συμπεριφορα Καταναλωτη
File Size997.7 KB
Total Pages119
Document Text Contents
Page 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ


Τµήµα ∆ιοίκησης ΕπιχειρήσεωνΣχιζοτυπία και Συµπεριφορά ΚαταναλωτήΚυριακή Ηλιοπούλου
Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας

∆ΙΑΤΡΙΒΗ

Που υποβλήθηκε στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

ως µέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στη ∆ιοίκηση ΕπιχειρήσεωνΧΙΟΣ
Φεβρουάριος 2004

Page 2

Αφιερώνεται στους
γονείς µου

Νίκο και Μαρία.

Page 59

Το µεγαλύτερο ποσοστό 53,7% απάντησε ότι ξοδεύει µαζί µε το ενοίκιο Є300

έως Є600 µηνιαίως, ακολουθεί ένα ποσοστό της τάξης του 36,4% που απάντησε ότι

ξοδεύει έως και Є300 (πιθανόν είναι οι φοιτητές που µένουν σε φοιτητικές εστίες),

ενώ το ποσοστό συχνότητας των φοιτητών που δαπανούν από Є600 έως Є900 είναι

8% και πάνω από Є900, 1,9%.900600-900300-600 300

60

50

40

30

20

10

0

8

54

36


∆ιάγραµµα 4. 10 ׃ Ραβδόγραµµα αξιολόγησης των Εξόδων Συντήρησης των φοιτητώνΣτην ερώτηση, τι περιλαµβάνει ο οικιακός εξοπλισµός της οικογένειας των

ερωτηθέντων συµπεριλάβαµε έντεκα προϊόντα, συµβουλευόµενοι την έρευνα του

de Raja (1998). Με τη χρήση της παρούσας ερώτησης θα είναι ευκολότερο να

παρατηρήσουµε την οικονοµική κατάσταση της σηµερινής ελληνικής οικογένειας.

Θα εξετάσουµε έντεκα διαφορετικά προϊόντα των οποίων τα ποσοστά συχνότητας

θα παρουσιάσουµε παρακάτω (βλέπε Πίνακα 4.13 στο Παράρτηµα).

Στην παραπάνω ερώτηση, από το δείγµα µας (167) απάντησαν οι 162, αφού

πέντε από τους ερωτηθέντες (3%) δε τη συµπλήρωσαν. Σύµφωνα µε τα αποκρίσεις

έχουµε, ότι το 100% των οικογενειών έχουν ψυγείο, το 97% έχουν κινητό

τηλέφωνο, το 99% πλυντήριο και τηλεόραση, το 64% έχει πλυντήριο πιάτων, το

75,4% έχει βίντεο, το 93% διαθέτει στερεοφωνικό σύστηµα, το 80,8% έχει Η/Υ, το

47,3% των οικογενειών των ερωτηθέντων έχουν DVD, το 7,2% διαθέτει Home

Cinema και το 65,9% διαθέτει βιντεοκάµερα.

Page 60

/

DVD

HOME CINEMA

120100806040200

35

46

80

93

75

99

63

99

100

97


∆ιάγραµµα 4.11 ׃ Συνοπτικό Ραβδόγραµµα Οικογενειακού Οικιακού Εξοπλισµού


Ανάλογα, όσον αφορά τον προσωπικό εξοπλισµό των ερωτώµενων έχουµε ότι

το 97% από αυτούς που απάντησαν έχει κινητό τηλέφωνο, το 93,5% έχει ψυγείο, το

59,7% διαθέτει πλυντήριο ρούχων, µόνο το 8,1% έχει πλυντήριο πιάτων, τηλεόραση

έχει το 86,3%, 19,4% έχει βίντεο, 68,5% διαθέτει στερεοφωνικό σύστηµα, το 62,9%

έχει Η/Υ, το 34,7% και 1,6% διαθέτει DVD και Home Cinema αντίστοιχα, ενώ

µόλις το 7,3% έχει στην κατοχή του βιντεοκάµερα. Χρησιµοποιήσαµε την ίδια

ερώτηση για να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η οικονοµική κατάσταση

του δείγµατος αλλά και για να ελέγξουµε (σε συνάρτηση µε την ερώτηση «µένετε

µε τους γονείς σας;») αν το δείγµα µας απαντάει µε ειλικρίνεια.

/

DVD

HOME CINEMA

120100806040200

35

63

69

19

86

60

94

96


∆ιάγραµµα 4.12 ׃ Συνοπτικό Ραβδόγραµµα Προσωπικού Οικιακού Εξοπλισµού

Page 118

28. Rifkin, J (1996), Το τέλος της εργασίας και το µέλλον της: η δύση του
παγκόσµιου εργατικού δυναµικού και το χάραµα της µετά - την - αγορά
εποχής, Αθήνα: Σύνορα» Α.Α. Λιβάνη


29. Roberts, A.J. and Manolis, C. (2000), “Baby boomers and busters: an

exploratory investigation of attitudes toward marketing advertising and
consumerism”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 17, pp. 481-499.


30. Roberts, A.J. and Mays, W.A. (2003), “Generation Y has compulsive buying

genes”, source: www.applesforhealth.com/Mentalhealth

31. Roth, R.M. and Baribeau, J. (2000), “The relationsip between schizotypal and

obsessive-compulsive features in university students”, Personality and
Individual Differences, Vol. 29, pp. 1083-1093.


32. Sclosser, S, Black, D.W, Repertinger, S. and Freet, D. (1994), “Compulsive

buying: demography, phenomenology and comorbidity in 46 subjects”,
General Hpspital Psychiatry, Vol. 16, pp. 205-212.


33. Sheth, J, Mittal, B. and Newman, B.I. (1999), Customer behavior: consumer

behavior and beyond, The Dryden Press.


34. Shoham, A. and Brencic, M. (2003), “Compulsive buying behavior”, Journal of

Consumer Marketing, Vol. 20, No.2, pp. 127-138.

35. Solomon, M.R. (2002), Consumer behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,

NJ.

36. Stefanis, N.C, Smyrnis, N, Avramopoulos, D, Evdokimidis, I, Ntzoufras, I. And

Stefanis, C.N. (2003), “ Factorial composition of self-rated schizotypal traits
amongst young males undergoing military training”, Schizophrenia Bulletin
(υπό δηµοσίευση)


37. Statt, D.A. (1997), Understanding the consumer: a psychological approach,

Houndmills: Macmillan Business.

38. Stern, H. (1962), “The significance of impulse buying today”, Journal of

Marketing, Vol. 26, April, pp. 59-63.

39. Toffler, A. (1970), Future shock, Toronto: Bantam Books.

40. Vollema, M. (1999), Schizotypy toward the psychological heart of

schizophrenia. Shaker Publishing B.V. Maastricht

41. Wicklund, R.A. and Gollwitzer, P.M. (1982), Symbolic self-completion,

Hillsade, NJ: Erlbaum.

42. Wilkie, W.L. (1994), Consumer behavior, New York: John Wiley & Sons.

Page 119

43. Williams, T.G. (2002), “Social class influences on purchase evaluation criteria”,
Journal of Consumer Marketing, Vol. 9, No.13, pp. 249-276.


44. Wood, M. (1998), “Socio-economic status, delay of gratification and impulse

buying”, Journal of Economic Psychology, Vol. 19, pp. 295-320.

45. Woodruffe, H. (1997), “Compensatory consumption: why women go shopping

when they are fed up and other stories”, Marketing Intelligence and
Planning, Vol. 15/ 7, pp. 325-334.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


[1]. www.elsevier.com/locate/paid

[2]. www.emeraldinsight.com/researchregisters

[3]. www.applesforhealth.com

Similer Documents