Download Saga.ro - Introducere in utilizarea programului de contabilitate SAGA PDF

TitleSaga.ro - Introducere in utilizarea programului de contabilitate SAGA
File Size749.4 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

1

Primii pa şi în utilizarea programului SAGA CP

AŃi instalat cu succes Programul SAGA CP! Ce trebuie să faceŃi în continuare?

Pe desktop a apărut o iconiŃă cu numele programului:
DaŃi dubluclick pe iconiŃă si se va deschide următorul ecran:
DaŃi click pe butonul “Definire societăŃi” pentru a introduce societatea pentru care veŃi Ńine
evidenŃa. Se va deschide următorul ecran în care, prin butonul “Adăugare” veŃi scrie numele societăŃii:
Odată creată societatea, pentru a începe lucrul propriu-zis se va accesa butonul “OK” . Se va deschide
meniul programului:


AtenŃie! Această bifă se va pune numai în
cazul în care tineŃi evidenŃa pe mai mai multe
puncte de lucru în care aveŃi date distincte şi
pe care doriŃi să le cumulaŃi într-o singură
balanŃă sintetică. Cumularea datelor se face
numai în ceea ce priveşte datele contabile. În
acest scop, în afară de crearea punctelor de
lucru (ca societăŃi diferite, practic), se va crea
şi o “societate consolidată”. Din punctele de
lucru se vor exporta datele şi în “societatea
consolidată” se vor importa datele. Meniul
“societăŃii consolidate” este restrâns faŃă de
meniul complet al punctelor de lucru fiind
destinat numai operaŃiunilor contabile. Dacă
aŃi bifat greşit ştergeŃi societatea şi creaŃi alta.

Page 2

2


SecŃiunile sunt inoperabile până la preluarea BalanŃei sintetice de
pornire (care se va face în “IniŃializare / Preluare date”)Înainte de a completa BalanŃa sintetică de pornire trebuie introduse datele generale ale societăŃii.
Acestea se introduc în “IniŃializare / InformaŃii generale”. Ecranul corespuzător este:

SemnificaŃia anumitor cămpuri:

֠ Microîntreprindere: se va bifa acest câmp numai pentru societăŃile care au statutul de

microîntreprinderi determinând astfel modalitatea de închidere de lună, respectiv calculul
impozitului pe venit sau al impozitului pe profit.Chenarele din partea
dreaptă conŃin câteva
indicaŃii despre modul de
parcurgere a implementării
datelor în program. Pe
măsura parcurgerii etapelor,
acestea vor fi bifate, iar la
următoarele accesări ale
programului ele vor
dispărea.

Page 7

7
֠֠֠֠ Solduri preluate: mai întâi se bifează câmpul din faŃa contului în care se va introduce suma; apoi

se introduce soldul existent la data începerii folosirii programului pentru furnizorul respectiv pe
contul corespunzator.


Ecranul de Preluare clienŃi se referă la preluarea eventualelor solduri ale clienŃilor existente la data
începerii folosirii programului (dacă acestea există) şi arată astfel:
SemnificaŃia unor câmpuri şi mod de completare:

֠֠֠֠ Cod: se atribuie automat de către program fără a putea fi modificat
֠֠֠֠ Tip: se alege dacă se referă la persoană fizică sau juridică
֠֠֠֠ Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, JudeŃ, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax: se

completează opŃional pentru fiecare furnizor.
֠֠֠֠ Agent: se completează cu numele agentului comercial la care (eventual) a fost alocat clientul

respectiv (după ce agentul a fost introdus înainte în Nomenclatorul de agenŃi)
֠֠֠֠ Tip: se selectează tipul corespunzator (această informaŃie va fi necesară în Jurnalul de vânzări)
֠֠֠֠ Solduri preluate: mai întâi se bifează câmpul din faŃa contului în care se va introduce suma; apoi se

introduce soldul existent la data începerii folosirii programului pentru clientul respectiv pe contul
corespunzător.

Page 12

12
Pagina Sporuri permanente
֠ prin butonul de Adăugare se deschide ecranul pentru introducerea sporurilor permanente ale firmei
֠ semnificaŃia unor câmpuri şi mod de operare:

���� Cod spor: se alocă automat de către program
���� Denumire spor: se completează cu denumirea sporului
���� Tip spor: se alege “Aplicat la o bază de date” sau “Sumă fixă”
���� Se calculează şomaj: se bifează dacă pentru sporul respectiv se calculează şomaj
���� Procent: se completează cu procentul sporului
���� Componentele bazei de calcul: (în situaŃia în care sporul se aplică la o bază de calcul) se

adaugă (sau se şterg) prin butonul Adăugare (Ştergere); prin butonul “Adăugare” se alege în
tabel componenta respectivă

���� Sumă fixă: în cazul în care sporul permanent se stabileşte ca sumă fixă se introduce în acest
câmp


Aceste sporuri se vor regăsi în Nomenclatorul de SalariaŃi (în butonul “Sporuri permanente”) unde se
va putea face configurarea corespunzătoare pentru fiecare salariat.

In speranŃa ca acest document va va fi de folos in familiarizarea cu programul SagaCP, va uram succes
in exploatarea cat mai fructuoasa a acestuia. In cazul in care întâmpinaŃi probleme sau aveŃi întrebări /
sugestii / critici nu ezitaŃi să ne contactaŃi la adresele de email.

Va mulŃumim,
Echipa SAGA

Web: www.saga.ro S.C. Saga Class S.R.L.
Email: [email protected] NRC: J40/13616/2006
Fax: 318 165 923 CUI: 18961363

Similer Documents