Download Python Skripta PDF

TitlePython Skripta
File Size1.4 MB
Total Pages117
Table of Contents
              Sadržaj
Popis slika
Popis tablica
Popis izvornog koda
Indeks
Acronyms
Osnove Python-a
	1 Uvod
		1.1 Instalacija
			1.1.1 Instalacija na Linux platformi
			1.1.2 Instalacija na Windows platformi
		1.2 Dodatni paketi
			1.2.1 Dodatni paketi na Linux platformi
			1.2.2 Dodatni paketi na Windows platformi
			1.2.3 Instalacija pomocu upravitelja paketa
		1.3 Editori i razvojna okruženja
			1.3.1 Spyder
			1.3.2 PyDev
			1.3.3 Kate
	2 Python ljuska i .py skripte
		2.1 Pokretanje Pythona
		2.2 Python ljuska kao kalukulator
		2.3 Python skripte
			2.3.1 Upotreba posebnih znakova
		2.4 Moduli
		2.5 Ispravljanje grešaka u Pythonu
	3 Tipovi podataka
		3.1 Brojevi
		3.2 String
		3.3 Liste
		3.4 Tuple
		3.5 Dictionary
		3.6 Skupovi
	4 Operatori
		4.1 Aritmeticki operatori
		4.2 Relacijski operatori ili operatori usporeivanja)
		4.3 Operatori dodjeljivanja
		4.4 Logicki operatori
		4.5 Clanski operatori
		4.6 Operatori identiteta
	5 Osnovne naredbe za unos i ispis podataka
		5.1 print
		5.2 input
		5.3 raw_input
	6 Uvjetna grananja
		6.1 if
		6.2 else
		6.3 elif
	7 Petlje
		7.1 for
		7.2 while
		7.3 break
		7.4 continue
	8 Funkcije
		8.1 Definiranje i pozivanje funkcija
		8.2 Vracanje vrijednosti iz funkcije
		8.3 Argumenti sa zadanim vrijednostima
		8.4 Keyword i non-keyword argumenti
		8.5 Ugnježden definicija funkcije
		8.6 Lambda funkcije
	9 Python Standard Library
		9.1 Matematicke funkcije
Numpy polja i matrice
	10 Zadavanje polja u NumPy-u
		10.1 array
		10.2 arange
		10.3 linspace
		10.4 zeros
		10.5 ones
		10.6 eye
		10.7 diag
		10.8 meshgrid
	11 Manipulacije sa NumPy poljima
		11.1 Manipulacije sa dimenzijama polja
		11.2 Transponiranje
		11.3 Dodavanje i brisanje elemenata polja
	12 NumPy matrice
Priprema, obrada i vizualizacija podataka
	13 Osnovni 2D grafovi
		13.1 Linijski grafovi
		13.2 Naprednija kontrola linijskih grafova
		13.3 Svojstva prozora, prostora crtanja i osi
		13.4 Dodavanje teksta i pomocnih objekata
			13.4.1 Naslov
			13.4.2 Legenda
		13.5 Spremanje grafova
		13.6 Polarni grafovi
		13.7 tips and tricks
Numericke metode
	14 Rješavanje nelinearnih funkcija
		14.1 Metoda bisekcije
		14.2 Newtnova metoda
		14.3 Brentova metoda
	15 Interpolacije
		15.1 1D interpolacija
		15.2 2D i N-D interpolacija
Rješavanje modela temeljenih na ODJ i PDJ
	16 Pocetni problemi
		16.1 Modeliranje otvorenog vodotoka
			16.1.1 Stacionarno strujanje
			16.1.2 Maningova formula
			16.1.3 Uniformno strujanje i normalna dubina
			16.1.4 Kriticna dubina
			16.1.5 Hidraulicki skok
			16.1.6 Numericko rješavanje
	17 Rubni problemi
		17.1 Savijanje grede
		17.2 Stacionarno provoenje topline u štapu
Optimizacijske metode
	18 Evolucijski algoritmi
Dodaci
	A Appendix Test
	Colophon
            
Document Text Contents
Page 1

P Y T H O N U R A Č U N A R S K O M I N Ž E N J E R S T V U

stefan ivi ć , bojan crnkovi ć i jerko škifi ć

Numeričke metode, priprema, obrada i vizualizacija podataka

6. travnja 2013. – v0.1

Page 2

Stefan Ivić, Bojan Crnković i Jerko Škifić: Python u računarskom inže-
njerstvu, Numeričke metode, priprema, obrada i vizualizacija poda-
taka, c© 6. travnja 2013.

Page 59

9
P Y T H O N S TA N D A R D L I B R A RY

http://docs.python.org/2/library/index.html

9.1 matematičke funkcije

Python modul math sadrži standardne matematičke realne funkcije
koje su definirane C standrdom, s kojima se najčešće susrećemo prili-
kom pisanja nekog programa.

Funkcija Opis

math.fabs(x) Funkcija vraća apsolutnu vrijednost realnog broja x.

math.fsum(niz)Funkcija vraća sumu elemenata nekog niza brojeva.

math.isnan(x) Funkcija vraća True ako je x tipa NaN.

math.exp(x) Exponencijalna funkcija ex.

math.log(x, b)Funkcija log
b
(x) odnosno ln(x) ako se ne zada b.

math.cos(x) Funkcija vraća kosinus kuta x zadanog u radijanima.

math.acos(x) Inverz funkcije kosinus.

math.e Matematička konstanta e=2.718281828459045...

Tablica 7: Opis nekih funkcija math modula

Primjer upotrebe nekih funkcija math modula:

1 #!/usr/bin/python

2 from math import log,e,fsum

3 print log(e)

4 print fsum([1,2,3])

1.

6.

Python modul cmath sadrži standardne matematičke funkcija nad
poljem kompleksnih brojeva. Argumenti funkcija mogu biti tipa float
ili complex.

Funkcija Opis

cmath.polar(x)Funkcija vraća polranu (r,φ) reprezentaciju kompleksnog broja x.

cmath.sqrt(x) Funkcija vraća korijen kompleksnog broja

Tablica 8: Opis nekih funkcija cmath modula

Primjer upotrebe nekih funkcija cmath modula:

47

http://docs.python.org/2/library/index.html

Page 117

colophon

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

This document was typeset using the typographical look-and-feel
classicthesis developed by André Miede. The style was inspired
by Robert Bringhurst’s seminal book on typography “The Elements of
Typographic Style”. classicthesis is available for both LATEX and LYX:

http://code.google.com/p/classicthesis/

Final Version as of 6. travnja 2013. (classicthesis v0.1).

Similer Documents