Download Prirucnik za drzavni ispit PDF

TitlePrirucnik za drzavni ispit
File Size1.2 MB
Total Pages332
Document Text Contents
Page 167

Урав ни о су ак и урав ни сор 167

15.6. Ре ша ва ње ру о се е но ор а на о жал би

У окви ру по ступ ка по жал би код дру го сте пе ног ор га на мо гу се
раз ли ко ва ти две фа зе:

1) прет ход ни по сту пак по жал би;
2) ре дов ни по сту пак по жал би.
1) У прет ход ном по ступ ку по жал би дру го сте пе ни ор ган утвр ђи-

ва ће да ли је жал ба не до пу ште на, не бла го вре ме на или из ја вље на од
нео вла шће ног ли ца. Ако утвр ди да је жал ба не до пу ште на, не бла го вре-
ме на или из ја вље на од нео вла шће ног ли ца, а пр во сте пе ни ор ган је
про пу стио да је због то га од ба ци, дру го сте пе ни ор ган од ба ци ће та кву
жал бу ре ше њем.

2) У ре дов ном по ступ ку по жал би дру го сте пе ни ор ган мо же:
а) од би ти жал бу;
б) по ни шти ти ре ше ње у це ли ни или де ли мич но;
в) из ме ни ти ре ше ње.
а) Дру го сте пе ни ор ган од би ће жал бу кад утвр ди да је:

• по сту пак ко ји је ре ше њу прет хо дио пра вил но спро ве ден и
да је ре ше ње пра вил но и на за ко ну за сно ва но, а жал ба нео-
сно ва на;

• у пр во сте пе ном по ступ ку би ло не до ста та ка, али да они ни-
су мо гли има ти ути ца ја на ре ше ње управ не ства ри;

• пр во сте пе но ре ше ње за сно ва но на за ко ну, али због дру гих
раз ло га а не због оних ко ји су у ре ше њу на ве де ни.

б) Дру го сте пе ни ор ган мо же по ни шти ти ре ше ње кад утвр ди:
• да су у пр во сте пе ном по ступ ку од луч не чи ње ни це не пот пу-

но или по гре шно утвр ђе не;
• да је учи ње на по вре да пра ви ла по ступ ка ко ја су од ути ца ја

на ре ше ње ства ри;
• да је дис по зи тив по би ја ног ре ше ња не ја сан или је у про тив-

реч но сти са обра зло же њем;
• да су по гре шно оце ње ни до ка зи;
• да је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден по гре шан за кљу чак у

по гле ду чи ње нич ног ста ња;
• да је по гре шно при ме њен прав ни про пис на осно ву ко јег

се ре ша ва управ на ствар;
• да је на осно ву сло бод не оце не тре ба ло до не ти дру га чи је

ре ше ње.
Ка да утвр ди да по сто ји не ки од ових не до ста та ка, дру го сте пе ни

ор ган ће сво јим ре ше њем по ни шти ти пр во сте пе но ре ше ње и сам ре-
ши ти управ ну ствар. Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма кад дру го сте пе ни
ор ган утвр ди да ће на ве де не не до стат ке бр же и еко но мич ни је от кло-
ни ти пр во сте пе ни ор ган, он ће сво јим ре ше њем по ни шти ти пр во сте-
пе ни по сту пак и вра ти ти пред мет пр во сте пе ном ор га ну.

Similer Documents