Download Pravna Misao 1999 Broj 1 - 2 PDF

TitlePravna Misao 1999 Broj 1 - 2
File Size9.8 MB
Total Pages126
Document Text Contents
Page 2

Izdaje:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO l\HNISTARSTVO PRAVDE

ZA VOD ZA JAVNU UPRA VL

c"osopis "Pmmu misoo" upisunje llel'idenCljujomih glusiluu Minislursll'll ohrozo\'!mju, IIU/lkl'.

kulture i SJlOrlu pod /J rojem 727 od 23. JO. !997.gocline

Omj /Jroj su uredili Uwtm·i Redukcije:

Mehmed DEKOVIĆ. dr Zdnt\ko GREBO. Mehmedalija HUREMOVIĆ. Zdravko KNEŽEVIĆ,
Lidip KORAĆ. Ranko NIKOLIĆ. mr Hilrno PAŠIĆ. prof dt· Zvonimir TOMIĆ

Glumi i odgommi urednik:

MEHMED DEKOVIĆ

Sf'krewr Redukcije 1'usopi.1u:

SPASA KRBANJEVIĆ

Tiraž: 450 primjeraka

GODIŠNJA PRETPLATA: za organe i organizacije na teritoriji BiH iznosi 120 DEM.

a za poJedince l OO DEM. Za inostranstvo 240 DEM.

žiro račun: !dinarski) l O l 00-63S-794
žiro račun (devizni) l OI 00-638-2000794

ADRESA REDAKCIJE: Federulno Ministurslr·o J'rur de.
Zu\'IJd zu jm·11u upmt·u.

Soroje\'IJ, Ulicu V. Perii'o 15, soho 32211/1

tel/jiJ.r: 213-151; 213-152; 213-153; 213-154 (/oc360)

RUKOPISE u dvo primjerka sluti 110 adresu Redukciji'. O/Jim No11uko ne može JlrPiu;ili vi.lr od l

autorskog arko, odnos11of6 kumnih strunu, u Jlrilo:i zo os/ole ru/Jnke (Pogledi i mi.\/je11ju. Osvrli

i prikuzi i dr.) do JO kuconih .1/runiw, o/Ji tnog pmr!'du. Molimo o ll! ore do nu teks/u, uz ime i prezime.
nutwlu stn11'ni, IIUU[IIi ili ukuclemski stepen, nu;it• nr,~uni;ucije u kojoj rude i mjesto. i'oselmo

nut·esli adresu, hroj telefimu, hroj 'fi m mttmo i nu~ir· /Jonke. N.ukojli.li se ne t'l'u(uju.

ŠT A\1P A A LDEN PR INT

ZA ŠT AMP ARIJU: Edhem Num ić
DTP MEDIAPRESS. Sarajevo

LIKOVNO-GRAFIČKO rje.lenje koricu.· .TELEt\ A ŠIŠIĆ. ukwlemski gm(itki dizujner

Page 63

4. Savremeni pristup hearsay problemu u američkoj procesualističkoj doktrini obuhva-
ta - izmedu ostalog - i pozitivističku platformu odosno gledište pragmatičara, što je i
razumljivo, imajući u vidu precedentni (Case Law) karakter anglosaksonskog prava.
Tako, procesualisti Canudo i Shaw" slijede klasičnu Common Law koncepciju hearsay-
a, određujući ga kao usmeni ili pismeni iskaz usmjeren "ka uspostavljanju opstojnosti
činjenice zasnovane ne na svjedokovom vlastitom znanju ili opažanju, već na očito­
vanju nekog drugog lica''.''

Profesori Allen (Northwestern Un.), Kuhns (Washington Un.) i Swift (Berkeley Un.) su
u praktikumu za dokazni postupak'" ponudili temeljno određenje dokaza po čuvenju
(The Basic Definition of Hem·say), ali i kritički osvrt na teoriju upitne pouzdanosti tzv.
dopustivog hears ay-a u američkoj sudskoj proceduri." U maniru navedenih engleskih
procesualista i njihove američke kolege u određivanju pojma dokaza po čuvenju polaze
od osnovne dileme: koji dokaz predstavlja hearsay'l" To je, dakako, usmeni ili pismeni
iskaz koji neko lice ela vansudski ( out-of-court declarant). Radi se, prema tome, o
posredno m dokazu čije je porijeklo vansuclsko i neparnično. Kako anglosaksonska par-
nica podrazumijeva postojanje kontradiktorne (contradoctory) situacije suprotstavljenih
(confrontational) interesa i procesnih radnji stranaka pred sudom ( i rijeđe, porotom),
jasno je da se dokaz po čuvenju koncepcijski ne uklapa u ovakav sistem aclversarnog
(The adversary system) kontestacionalnog (contestational) civilnog sudovanja."

Ovu je očiglednost prof. Wigmore'' sa Northwestem Un. uočio još prije nešto više od
pola vijeka,''1 a misaono ga slijede i američki procesualisti-savremenici, kao na primjer,
profesori Weinstein (Columbia Un.), Mansfield (Harward Un.), Abrams (Califomia Un.)
i Berger (Brooklyn Un.).'" Oni ukazuju da bi eventualno prihvata11je dokaza po čuvenju
kao valjanog, preclpostavljalo ''suđenje zasnovano na pričama iz druge ruke" .11 Evo
jednog karakterističnog primjera: "pretpostavimo ela je vlasnik luksuznog automobila

22 Eugene R. Canudo - gary Shaw: Canudo on Evidence - Laws of New York. "Gould Publications··.
Binghamton 1995. str. 209

23 ., Hearsay is evidence which. whether orally or in writing. seeks to establish the existence of a f<tCt based not
on the \vitncss own personal knowledge or observation, but on what someone else said". Canudo-Shaw.

idem

24 Naziv originala: E1·idence - Text, Cases. Problems - 2nd edition (Teacher's Manual). "Aspen Law=/
Business" New York 1997. str. 389-404

25 "A critique of the reliahility theory of admitting hearsay''- Allen. Ku hns. S"ift: op. cit. str. 154

26 Allen-Kuhns-SII'ift: op. cit. str. ](ll

27 .Jacob: The Fabric English Civil Justice. "Stevens". London 1987. str. 5

28 John H. Wigmore: Evidence. "The Foundation Press. Inc.''. Chicago 1935. str. 238

29 "tlearsay i~ a rule that no assertion otfered as testimony can he recei\'cd unless it i::; or has been open to test
by cross-examination or an opportunity therefor" - \Vigrnore. idem

30 U djelu: Cases and 1\laterials on Evidence. 9th edition. Wcstbury. New York 1997. str. 473

31 "Trial based on scconcl-hancl stories". ibid.

57

Page 64

tužio građevinsko preduzeće ( kao izvođaća radova) zbog pada armiranog elementa sa
konstrukcije (skele) na njegovo vozilo, koje se nalazilo na ulici ispred zgrade čiju fasadu
je tužena firma renovirala. U pamici pred sudom, tužitelj kao oštećeni je saslušan u svo-
jstvu svjedoka. U svome iskazu, on se pozvao na vansudsku izjavu slučajnog prolaznika
koji je vidio šta se desilo i o tome svojeručno sačinio pismenu izjavu. Sud je ponuđeni
dokaz odbacio kao nedopušten, jer predstavlja posredni dokaz po čuvenju (hearsay). No,
sud time nije uskratio mogućnost očevicu štetnog događaja da lično pristupi na ročište i
pred sudom neposredno da iskaz o svome sjećanju.'' Zato se Weinstein i dr. s razlogom
pitaju koje beneficije pravdi kankretno obezbjeđuje pt:ttvilo o nedopustivosti i isključenju
dokaza po čuvenju? Odgovor je sublimiran u tri tačke: prvo, zaštita kompetitivne pred-
nosti advokata u postupku i značaj vještačenja kao dokaznog sredstva; drugo, obuzda-
vanje nekontrolisane diskrecione moći sudije pri odlučivanju: treće, forsiranje stranke
pravilima o teretu dokazivanja, da prezentira bolji dokaz.''

Profesori Carlson (Georgia Un.), Imwinkelried (Davis Un.), Kionka (Southern Illinois
Un) i Strachan (San Diego Un.) iznose zanimljiv stav'' da nije razložno "zakivati" prav-
ilo o dokazu po čuvenju u krute i nesveobuhvatne definicije, imajući u vidu složenost
problema, odnosno da je ''doseg pravila veoma širok":'' Zato ovi autori nude oglednu
definiciju (Tentatively define) hearsay-a kao iskaza datog od strane nekog lica izvan
suda, ponuđenog da se dokaže istinitost samog iskaza."' Iako većina laika pogrešno drži
da pravilo o isključenju posrednih dokaza zabranjuje svako sudsko svjedočenje o van-
sudskim iskazima, navedena definicija je postavljena tako da - argumentum a contraria
-ukazuje upravo na suprotno, daje domašaj hearsay pravila samo limitiran."

5. Funkcionalnu dimenziju dokaza po čuvenju u formi dijagrama se u američkoj proce-
sualističkoj literaturi prvi implementirao prof. Tribe, po kome je ista shema svjedočenja
u obliku trougla i poznata kao "Testimonia! Triangl prof. Tribe-a", a izgled ovako:

(l) dvosmislenost

(2) neiskrenost

A
(vansudski iskaz)

32 Cit. prema: Best. op. cit. str. 59

.13 Weinstein-Mansfield-Abrams-Berger. idem

B (subjektivno ubjedenje)

(3) netačno sjećanju
\

(4) pogrešno zapažanje

e
(vanjska realnost)

3.\ U djelu: Evidence. -\th edition. "Michic Law Publishers ·. Charlottesl·i!lc. Virginia 1997. str. .\39 i dalje

35 "The layperson ·s concept ion of the rule" s scope is very broad··, ibid

J6 "An assertion by an out-of-court dec iman t offered to prove the truth of the assertion", ibid.

37 "Quite to the contrary. the rulc·s scope is naiTow". ibiclem

58

Page 125

REGISTAR
AUTORA-SARADNIKA"PRAVNE MISLI" U 1998. GODINI

A
Alagić Nedžmudin

B
Mr Bubalović Tadija
Mr Balić Hasan

e
Cristoph Schalast

ć
Ćehajić Ljiljana

D
Deković Mehmed
Dautbašić Sead

G
Galić Valerija

H
Mr Hasić Zijad
Huremović Mehmedalija
Hodžić Sead
Hrvačić Esad

I

5-6

1-2
7-8,9-12

5-6

7-8

1-2.5-6.7-8.9-12
1-2

1-2

1-2
3-4. 7-8
7-8. 9-12
9-12

Prog. Dr. Ibrahimagić Omer 3-4

J
Jočić Miomir

K
Kekić Džemal
Kurtćehajić Suad

L

1-2,3-4,5-6,7-8.9-12

3-4
3-4

Prof. Dr. Lejlić Šemsudin 9-12
Librić šefik 1-2
Lepušina l\1ilenko 1-2

M
Mr. Mrdović Fatima
Dr. Milidragović Duško

1-2, 7-8
1-2.3-4.5-6.9-12

119

Page 126

N
Nadaždin-Deftedarević Mi1jana 9-12

o
Dr Omanović Sanjin

p

Mr. Pašić Hilmo
Dr. Pobrić Nurko
Pilav Almir

s
Dr.Sijerčić-Čolić Hajrija
Mr. Softić Sakib
Seizović Zarije

š
Dr. Šarčević Edin
Štitić Anton

T
Tadić Mato
Tanović Rusmir

z
Zelić Pero

120

7-8

1-2,3-4.5-6, 7-8,9-12
3-4, 9-12
7-8

1-2.7-8.9-12
3-4. 5-6
3-4. 9-12

9-12
3-4, 5-6, 7-8

1-2
7-8,9-12

1-2, 3-4

Similer Documents