Download πλουσιος μπαμπας φτωχος μπαμπας PDF

Titleπλουσιος μπαμπας φτωχος μπαμπας
File Size1.2 MB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 16

να βρω δουλειά. Είχαμε συνειδητοποιήσει πως κάτι έπρεπε να αλ-

λάξει, αλλά τι;

Είχε έρθει ο καιρός να ωριμάσουμε.

Λήψη δεύτερη

Θα σας περιγράψω τη σκηνή. Ήδη από το 1992 η Terry και εγώ,

ώριμοι πια να αντιμετωπίσουμε το μέλλον των οικονομικών μας,

ήμαστε διατεθειμένοι να δοκιμάσουμε μια διαφορετική προσέγγι-

ση. Ένα ηλιόλουστο πρωινό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην

Καλιφόρνια, βρέθηκα στο πάρκο να κάνω τον Jake κούνια. Ένας

άλλος μπαμπάς παραδίπλα έκανε το ίδιο. Η συγκεκριμένη ημέρα

είχε σίγουρα κάτι το διαφορετικό, καθώς δύο μπαμπάδες με τα

παιδιά τους στο πάρκο μια καθημερινή δεν ήταν συνηθισμένο θέα-

μα.

Πιάσαμε κουβέντα, και ο τύπος μού είπε πως δούλευε για την

Amway, η οποία δραστηριοποιείται στο δικτυακό μάρκετινγκ. Α-

ποκαλύφθηκε πως η ομάδα του είχε έδρα στη Χαβάη, ένα μέρος

που η Terry και εγώ αγαπούσαμε πολύ. Όταν η γυναίκα μου τον

συνάντησε και έμαθε για το σύνδεσμο με τη Χαβάη, η αντίδρασή

της ήταν τελείως παρορμητική και συναισθηματική. Να πώς θα

καταφέρναμε να επιστρέψουμε στη Χαβάη. Όμως καταφέραμε

πολύ περισσότερα.

Αρχίσαμε να χτίζουμε τη δική μας επιχείρηση χωρίς να κατα-

φέρουμε να δημιουργήσουμε καμία τεράστια γραμμή αναδοχής, με

άλλα λόγια να εισαγάγουμε πολύ κόσμο στην ομάδα μας. Ωστόσο,

μέσα από το συγκεκριμένο εγχείρημα προέκυψε κάτι ιδιαίτερα πο-

λύτιμο. Ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή, μάθαμε πώς γίνονται

οι επιχειρήσεις. Η όλη διαδικασία με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια,

τις οδηγίες για την παρουσίαση του πλάνου, την εκπαίδευση στις

πωλήσεις, και τις λίστες προτεινόμενων βιβλίων που αφορούσαν

την προσωπική ανάπτυξη και τις αρχές επιτυχίας αποτέλεσαν για

μας συναρπαστική εμπειρία επιμόρφωσης και κίνητρο για τρομα-

26 OΙ IΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑ

Page 31

είμαι υποχρεωμένος να το κάνω για τη δουλειά μου και τις επεν-

δύσεις μου σε ακίνητα.

Η αίσθηση της έλλειψης χρόνου και ο φόβος ότι δεν θα κατά-

φερνα να δράσω αρκετά γρήγορα ώστε να υλοποιήσω τους στό-

χους μου με δυσκόλεψαν στην αρχή. Χάρη όμως στον Πλούσιο

Μπαμπά, που απλοποίησε πολύπλοκες έννοιες και τις παρουσίασε

με εύληπτο τρόπο, ηρέμησα. Έχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης

σε διαρκή οικονομική επιμόρφωση ξέρω ότι θα μπορέσω να κατα-

κτήσω αυτό που επιθυμεί η οικογένειά μου.

Η επιχείρησή μου παραμένει στο τεταρτημόριο του Αυτοαπα-

σχολούμενου ελεύθερου επαγγελματία. Θα μπορούσε να λειτουρ-

γήσει χωρίς την παρουσία μου αλλά, χωρίς την προσωπική μου

συμμετοχή, δεν θα κατάφερνε να αναπτυχθεί· μάλλον θα συρρι-

κνωνόταν χωρίς τη διαρκή μου επαγρύπνηση. Στην παρούσα φάση

εξετάζουμε πιθανές στρατηγικές που θα μας επέτρεπαν να μεταπη-

δήσουμε σε μια επιχείρηση του τεταρτημορίου των Ε. Ίσως απο-

κτήσουμε εξουσιοδοτημένα υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις.

Προκειμένου να έχω τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο για να επι-

βλέπω τις επενδύσεις μου σε ακίνητα, η επιχείρησή μου πρέπει να

λειτουργεί ανεξάρτητα από μένα.

Μέσα στον επόμενο χρόνο σκοπεύουμε να αγοράσουμε το

πρώτο μας συγκρότημα κατοικιών, μόνοι ή με κάποιο συνέταιρο.

Ο πενταετής στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μηναίο εισόδημά

μας από ακίνητα στα 10.000 δολάρια το μήνα. Όταν συμβεί αυτό,

θα αποσυρθώ από την επιχείρηση και θα ξεφύγω και επίσημα από

το φαύλο κύκλο. Δεν θα εξαρτώμαστε από το επίδομα των 1.000

δολαρίων της κοινωνικής ασφάλισης. Οι αξίας μερικών εκατομμυ-

ρίων δολαρίων επενδύσεις μας σε ακίνητα θα χρηματοδοτήσουν το

υπόλοιπο της ζωής μας.

ΔΕΙ ΔΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41

Similer Documents