Download Persamaan Dan Perbezaan Antara Tamadun PDF

TitlePersamaan Dan Perbezaan Antara Tamadun
File Size205.2 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 2

dalam konsep pendidikan Islam,Kristian,Hindu dll. Transformasi dalaman perlu

didahulukan.

Perbezaan

i. Cara transformasi dan elemen yang diutamakan.

Contoh:Islam- tauhid peranan penting dalam transformasi manusia.

Hindu dan Buddha – transformasi sifat dicapai melalaui proses mencari diri

sendiri(self discovery)

b. Ekonomi

Persamaan

 Kegiatan ekonomi traditional berlaku dalam konteks ‘moral semesta’

(universal moral)

i. Buddha – ajaran jalan lapan lapis

ii. Islam – konsep halal haram berhubung rapat dengan akhlak

iii. Tamadun Cina – falsafah konfusianisme member perhatian terhadap

golongan petani dan pandang rendah golongan pedagang yang

dikatakan sentiasa terlibat dengan penipuan.

iv. Tamadun Eropah – zaman pertangahan dipengaruhi ajaran Kristian

seperti larangan riba, rasuah, penipuan dll.

Perbezaan

 Penipuan, rasuah dll tidak dinafikan terdapat dalam tamadun moden. Yang

membezakan ekonomi tamadun tradisional dengan zaman moden ialah

kayu pengukur.

c. Keluarga

 Keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat dihayati oleh tamadun

tradisional.

i. Tamadun cina

 Ajaran Confucius tekankan hubungan kasih sayang yang mewujudkan

kententeraman dan harmoni dalam masyarakat.

 3 dari konsep wu lun (lima hubungan) ialah hubungan yang penting dalam

keluarga iaitu hubugan bapa-anak,abang-adik dan suami – isteri.

 Kesetiaan anak kepada bapa = rakyat terhadap maharaja. Amalan

menyembah nenek moyang dilahir dari konsep ini.

ii. Tamadun melayu.

 Hubungan anak dengan ibu bapa berasaskan hak dan tanggungjawab.

Masing-masing mempunyai hak dan tanggungajawab yang digariskan dalam

Islam.

 Keredhaan ibu bapa dikunci keredhaan Allah.

 Kriteria memilih pasangan ditetapkan untuk keharmonian keluarga.

iii. Tamadun india

 Keluarga juga unit penting

 Pembinaan keluarga bermatlamat mambuat sistem sokongan fizikal dan

rohani disamping penerusan zuriat.

Page 5

Contoh-contoh interaksi dalam sejarah

1. Interaksi antara tamadun Melayu dengan Tamadun India

i. Bahasa

 Dalam bidang bahasa Melayu kemasukan konsep dan idea yang baru yang didukung

oleh istilah dan perkataan baru dari budaya India diserap masuk menjadi unsure

pinjaman. Sejumlah besar kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit dan Tamil.

Contohnya:

a. Pinjaman bahasa Sanskrit

 Dari segi fonologi, aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan

tempat:

Bhumi – bumi

Bheda – beda/beza

Bhasa – bahasa

 Vokal /a/ dalam suku kata pertama diganti dengan e pepet :

Nagaram – negara

Danda – denda

 Vokal e pepet disisipkan di tempat gugus konsonan.

Putrah – putera

Cakram – cakera

 Konsonan sengau/nasal disisipkan antara vocal

Upama – Umpama

b. Pinjaman bahasa tamil

 Ciri-ciri penyesesuaian juga berlaku ke atas pinjaman bahasa tamil iaitu konsonan

retrofleks, cirri kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan,

contohnya :

Kappal – kapal

ii. Kesenian

 Senitari

 Seni binaan – seperti masjid India, semua kubah ke atas merujuk kepada tuhan yang

Esa.

iii. Kesusasteraan

 Wayang kulit

 Cerita – hikayat seri rama, pendawa Lima

2. Interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun Cina

i. Bahasa

 Pengaruh tamadun Cina ke dalam tamadun melayu dapat dilihat melalui serapan

beberapa istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu . Contohnya :

1. Makanan dan buah-buahan Mesua,cincau,kueh,kuaci,tauhu,laici,bihun

2. Pakaian dan barang
dagangan

Angklong, candu,kaci

3. Permainan Congkak,mahjong

 Budaya dan Kesenian Kemunculan komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di

Melaka dan Cina peranakan di Kelantan suatu interaksi yang ketara dalam

masyarakat Melayu. Mengikut catatan De Eredia orang Cina telah menetap

Similer Documents