Download Perencanaan Pelabuhan_Kel. 2_Alat Bongkar Muat PDF

TitlePerencanaan Pelabuhan_Kel. 2_Alat Bongkar Muat
File Size4.4 MB
Total Pages21
Table of Contents
              BAB I PENDAHULUAN
	1.1 LATAR BELAKANG
	1.2 RUMUSAN MASALAH
1.3 TUJUAN
BAB II ISI
	2.1 BONGKAR MUAT
	2.2 JENIS JENIS ALAT BONGKAR MUAT
		2.2.1 KAPAL KONTAINER (CONTAINER SHIP)
		2.2.2 KAPAL CURAH KERING (DRY BULK CARIER)
		2.2.3 KAPAL CURAH CAIR (LIQUID BULK CARIER)
		2.2.4 KAPAL GENERAL CARGO (GENERAL CARGO SHIP)
BAB III KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
            
Document Text Contents
Page 2

2KATA PENGANTARSegala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, taufik, serta

hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah mengenai alat bongkar muat pada

kapal.

Dalam penyusunannya, kami memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena

itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Christino Boyke S. P. ST, MT yang telah

memberikan bimbingan dalam menyusun makalah ini.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Di dalam makalah ini

masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi.

Surabaya, 03 Oktober 2015Penyusun

Page 20

20
BAB III KESIMPULANDari berbagai jenis alat yang digunakan untuk membantu proses bongkar muat kapal

container, alat jenis MC ( Harbour Mobile Crane ) yang memiliki kapasitas angkat

sebesar 100 ton. Untuk proses bongkar muat kapal curah kering menggunakan belt

conveyor yang memiliki kapasitas 2500-3800 ton/jam. Untuk proses bongkar muat kapal

curah kering menggunakan alat khusus pipa,selang, dan pompa. Untuk proses bongkar

muat kapal general cargo menggunakan mobile crane dengan kapasitas angkat mencapai

65 ton.

Page 21

21DAFTAR PUSTAKA

https://mdk16.wordpress.com/tag/alat-bantu-bongkar-muat/ (diakses 03 Oktober 2015

pukul 18.30 WIB)

https://portagent.wordpress.com/alat-bongkar-muat-di-pelabuhan/ (diakses 03 Oktober

2015 pukul 19.11 WIB )

http://serangkab.go.id/web/index.php/post/read/241 (diakses 03 Oktober 2015 pukul

19.30 WIB )

http://www.bantenport.co.id/bongkar.html ( diakses 04 Oktober 2015 pukul 16.09 WIB )http://serangkab.go.id/web/index.php/post/read/241
http://www.bantenport.co.id/bongkar.html

Similer Documents