Download Patrik Geri - Mit o Nacijama PDF

TitlePatrik Geri - Mit o Nacijama
File Size5.6 MB
Total Pages259
Document Text Contents
Page 1

Srednjovekovno poreklo ^Evrope

P A T R I C K

Page 129

Comitatenses su takođe bili sve češće sastavljani od var-
varskih jedinica regrutovanih van Carstva. Vešti gotski ko-
njanici iz stepa sa donjeg toka Dunava uglavnom su služi-
li kao savezničke trupe u istočnim delovima Carstva. U ne-
kim delovima Carstva, izrazi „Got" i „vojnik" imali su isto
značenje. Na Zapadu, varvari iz donjeg toka Rajne - Franci
- uzdigli su se do važnih položaja u vojnoj hijerarhiji. Pri-
marno sredstvo romanizacije u suštini je bilo varvarsko.

Propratna pojava ovih fundamenta ln ih p romena u
sastavu i funkcionisanju administracije i vojske, bila
je duboka p romena u ku l tu rnom identitetu koju je iza-
zvalo preobraćenje Konstantina. Da bi sačuvao verske
veze koje su držale na okupu rimsko društvo pred broj-
n im centr i fugalnim silama trećeg veka, Dioklecijan je
započeo strog i sistematski program progona hrišćana.
Ekskluzivnost hrišćanske posvećenosti n j ihovom bogu
i njihovo odbijanje starih rituala koji su uspešno apsor-
bovali bukvalno sve druge verske tradicije, bile su cen-
tar ovog progona. U ranijim vekovima, kada su hrišća-
ni bili uglavnom marginalne grupe, njihova isključivost
dovodila je do povremenih progona. Međut im, do sre-
dine trećeg veka, hrišćanstvo se probilo do najviših slo-
jeva r imskog društva: do senata, suda, pa čak i do car-
skog dvora. Bilo je naprosto neprihvatljivo da ovi ljudi
odbijaju da se žrtvuju za genius ili duha cara.

U izvesnom smislu, Konstantin i njegovi naslednici
nisu odbacili ovakav način razmišljanja. Oni su ga na-
prosto okrenuli naglavačke: legalizovali su i podupiral i
hrišćanstvo, Konstantin je pokušao da obuzda njegov di-

1 27

Page 130

namizam i iskoristi ga za sopstveni carski program. Nje-
govi naslednici otišli su i dalje, zamenivši do kraja veka
tradicionalne kultove Rima sa hrišćanstvom i proganja-
jući alternative temeljno, kao što su njihovi prethodnici
nekada proganjali sledbenike Hrista.

No, ovo rešenje izazvalo je iste duboke probleme, kao
i one koje je trebalo da reši. Kako je hrišćanstvo posta-
lo državna religija, postavilo se pitanje odnosa Christia-
nitas i Romanitas. Nisu svi koji su živeli u Carstvu bili
hrišćani: da li su, dakle, bili po tpuno Rimljani? Štaviše,
sami hrišćani nisu bili ujedinjeni. To je značilo malo u
tradicionalnim politeističkim religijama, ali apsolutna
isključivost hrišćanstva zahtevala je po tpunu podređe-
nost. Ovo je neko vreme unapred isključivalo kompro-
mis među različitim crkvama i sektama, od kojih su sve
bile uverene da samo one slede istinski put or todoksno-
sti. Konačno, jačanje identiteta Romanitas i Christianitas
stvorilo je i novu dilemu jer su, do kraja trećeg veka, po-
stojali hrišćanski varvari i rimski pagani. Konverzija Car-
stva pretila je da dovede do još veće regionalizacije i frag-
mentizacije njegovog stanovništva.

Dok su raspravljali o ovim pitanjima, Rimljani i nji-
hovi varvarski susedi suočili su se sa daleko većom kri-
zom: najezdom Huna.

1 2 8

Page 258

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице Српске, Нови Сад

94(4)"04/14"

ГЕРИ, Патрик Ј.
Mit о nacijama : srednjovekovno poreklo Evrope /

Patrick J. Geary; prevela s engleskog jezika Danira
Parenta. - Novi Sad : Cenzura, 2007 (Novi Sad :
ABM Ekonomik). - 254 str . ; 21 cm - (Edicija Ogledalo)

Tiraž 1.000. - Registar.

ISBN 978-86-86559-01-2

a) Европа - Историја

COBISS.SR-ID 219447047

Page 259

li I BI 1 0 Г1 KA
TAKIILTITA POLITIČKIH NAUKA

_ — _ в 3 2 3

Jedan od najznačajnijih savremenih s GEARY P. J.
UGLA (University of California at Lo M 1 1 0 П 1 J

3 2 3 . 1 ( 4 1 ( 0 9 1 )

u knjizi „Mit o nacijama" razotkriva л

naroda i talasa nacionalizma koji sen ooouubaaa

tlu „starog kontinenta". Demistifikujući mehanizme raitotvorne

svesti, Geary nam predočava'koliko utešnu, toliko i frustrirajuću

činjenicu, da nijedan balkanski nacionalizam nije originalan u bil<

kom svom elementu. Naprotiv, kao i u mnogim drugim stvarima,

naši nacionalizmi su jadne kopije davno proživljenih evropskih

nacionalnih i nacionalističkih mantri.

COBISS E

џ
Cenzura

^ p i

ISBN 978-86-86559-01-2

• p f f


• " i

>

Uli

Similer Documents