Download ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ PDF

TitleΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
File Size294.3 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

http://gareggys.blogspot.gr/2011/03/blog-post_2448.html

Page 2

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ.
Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ καο είλαη ν γεληθόο πεξηνξηζκόο
θαη ελίνηε ε πιήξεο ζηέξεζε λεξνύ (μεξαζία)
ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΢ΧΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΝΗ΢ΣΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ:
Παξαθάησ δίλνπκε κεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη απαληήζεηο ζηα πην ζπρλά
εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ λεζηεηνζεξαπεία.
1. Γηαηί ν πεξηνξηζκόο ηνπ λεξνύ επηδξά σθέιηκα ζην ζώκα καο ;
2. Ωθειεί ε μεξαζία ;
3. Πόηε κπνξνύκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε μεξαζία ;
4. Σσζηά γεύκαηα (ραξαθηεξηζηηθά θαη θαλόλεο (Σηάδην ΣΤ').
5. Ο κεραληζκόο ηεο απνηνμίλσζεο κε ζσζηά γεύκαηα.
6. Πνηα ηα θύξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζηελ παξαζθεπή ησλ
γεπκάησλ;
7. Πόηε θαη πσο ηξώκε ;
8. Πσο επηιέγνπκε ηα γεύκαηα ;
9. H πνζόηεηα ηξνθήο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε άλζξσπν ;
10. Πόζν θνπξαζηηθή είλαη ε παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ ηεο λεζηεηνζεξαπείαο ;

11. Δίλαη λόζηηκα ηα γεύκαηα ηεο
λεζηεηνζεξαπείαο ;

1. Γιαηί ο πεπιοπιζμόρ ηος νεπού επιδπά
ωθέλιμα ζηο ζώμα μαρ ;

Ο πεξηνξηζκόο ηνπ λεξνύ θαη ε απνρή από ην
λεξό αζθεί πνιιαπιέο σθέιηκεο επηδξάζεηο ζην
ζώκα:

· Βειηηώλεη ηελ εληεξηθή ρισξίδα, δηόηη πιήηηεη ηα
ερζξηθά κηθξόβηα θαη εληζρύεη ηα θηιηθά.
· Δπεηδή βειηηώλεη ηε ρισξίδα ηνπ εληέξνπ,
δπλακώλεη ην ακπληηθό ζύζηεκα θαη έηζη
ζεξαπεύεη πνιιέο αξξώζηηεο
. Σπζθίγγεη θαη αδεηάδεη ην έληεξν θαη ην ζηνκάρη,

ηα νπνία έηζη γίλνληαη πην κηθξά θαη πην ειαζηηθά.
· Δπεηδή βειηηώλεη ην έληεξν, θαιπηεξεύεη γξήγνξα ηελ αλαπλνή.
· Όζν βειηηώλεηαη ε αλαπλνή απόζπκθνξείηαη ε θπθινθνξία από ηα πεξηηηά
πγξά, μεπξήδεηαη ην ζώκα, βειηηώλεηαη ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία, γίλνληαη πην
θπζηνινγηθνί ε πίεζε θαη νη ζθπγκνί.
· Οη ρπκνί ηνπ ζώκαηνο (όπσο ην αίκα, ην ζάιην, ην πγξό ησλ ηζηώλ, ηα νύξα, ηα
δάθξπα θιπ) απνηνμηλώλνληαη απνμεώλνληαη (αιθαινπνηνύληαη). Απηό νθείιεηαη
ζηε βειηίσζε ηεο εληεξηθήο ρισξίδνο, ε νπνία (όηαλ είλαη θαθή) είλαη θαη ε θύξηα
πεγή επηβάξπλζεο ησλ ρπκώλ ηνπ ζώκαηνο.
· Τα όξγαλα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θάζαξζε (ην θηιηξάξηζκα) ησλ
ρπκώλ, όπσο ην ζπθώηη θαη νη λεθξνί αλαθνπθίδνληαη. Απηό δε παξά ηε κείσζε
ηνπ λεξνύ. Δηδηθά γηα ηνπο λεθξνύο ε σθέιεηα πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαθνπή
ηεο παξαγσγήο ηνμηλώλ ζην έληεξν θαη ηε βειηίσζε ηεο ρισξίδνο είλαη ηόζν
κεγάιε πνπ ππεξζθειίδεη θαηά πνιύ ην κηθξό κεηνλέθηεκα ηεο κείσζεο ηεο
πνζόηεηαο ησλ νύξσλ. Η πγεία θαη ε επξσζηία ηεο εληεξηθήο ρισξίδνο είλαη ν
βαζηθόο παξάγνληαο ηεο πγείαο ησλ λεθξώλ.
· Τα αηζζήκαηα πείλαο ή ιηγνύξαο ππνρσξνύλ αλάινγα κε ηε βειηίσζε ηεο
εληεξηθήο ρισξίδνο.
· Τν λεπξηθό ζύζηεκα εξεκεί θαη ε ζθέςε γίλεηαη πην δηαπγήο θαη απηό νθείιεηαη

Page 4

θπζηθή ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Τα ςάξηα λα είλαη από ζάιαζζεο ή αλνηρηέο
ιίκλεο θαη όρη από ηρζπνηξνθεία. Τα θξεαηηθά, ηα πνπιεξηθά, ηα απγά, ηα
γαιαθηνθνκηθά λα είλαη από δώα ειεύζεξεο βνζθήο ηα νπνία λα ηξώλε θπζηθή ή
βηνινγηθή ηξνθή θαη λα κεγαιώλνπλ ρσξίο θάξκαθα, νξκόλεο θαη γελεηηθέο
παξεκβάζεηο. Βέβαηα γλσξίδνπκε όηη απηό δελ είλαη πάληα εθηθηό. Δάλ ε
πξνκήζεηα θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ είλαη αδύλαηε ή εμαηξεηηθά
πνιύπινθε, παίξλνπκε αλη' απηώλ ηα ζπκβαηηθά πξντόληα θαη απηό ιόγσ
απιόηεηνο. Γηόηη ε απιόηεο θαη ε ακεξηκλεζία ζε ζρέζε κε ην θαγεηό είλαη πάληα
αλώηεξεο από ηελ θαιή ηνπ πνηόηεηα.

· Ο ηπόπορ παπαζκεςήρ ησλ γεπκάησλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ώζηε ην θαγεηό
λα δηαηεξεί θαηά ην δπλαηόλ ηηο βηηακίλεο ηνπ θαη παξάιιεια λα είλαη εύπεπην.
Απνθεύγνπκε ην ηεγάληζκα, ην θαβνύξληηζκα, ην μεξνςήζηκν, ην ηζηγάξηζκα θαη
ηελ αθπδάησζε ησλ ηξνθώλ. Γελ ρξεζηκνπνηνύκε ρύηξα ηαρύηεηνο θαη θνύξλν
κηθξνθπκάησλ. Βξάδνπκε ήπηα, ζε ζηγαλή θσηηά κε λεξό κόλν θαη ρσξίο ιάδη.
Ψήλνπκε επίζεο ήπηα κε ζθεπαζκέλν ηαςί γηα λα κελ μεξνςεζνύλ. Γελ βηάδνπκε
ην θαγεηό. Βξάδνπκε θαη ςήλνπκε γηα αξθεηή ώξα κέρξηο όηνπ γίλνπλ ηα θαγεηά
καιαθά. Τα εππαζή πιηθά όπσο ην ιάδη, ην ιεκόλη, ηηο δηάθνξεο ζόο θιπ. ηα
πξνζζέηνπκε ζην πηάην όηαλ ην θαγεηό έρεη γίλεη ήδε ριηαξό γηα λα κελ
θαηαζηξαθνύλ νη βηηακίλεο ηνπο. Φπζηθά όπνπ δελ είλαη απαξαίηεην, νύηε
βξάδνπκε νύηε ςήλνπκε.

7. Σο πωρ και πόηε ηπώγονηαι ηα
γεύμαηα είλαη ν πιένλ ζεκαληηθόο θαη
βαξύλσλ παξάγνληαο. Δίλαη πάληα
πξνηηκόηεξν λα ηξώκε κε ζσζηό
ηξόπν θαη ζην ζσζηό ρξόλν έλα
αλζπγηεηλό θαη δύζπεπην θαγεηό παξά
κε ιάζνο ηξόπν θαη ζε ιάζνο ρξόλν
έλα πγηεηλό θαη εύπεπην. Δδώ ζα ήηαλ
θαιό λα αθνινπζήζνπκε θαηά ην
δπλαηόλ ηνπο παξαθάησ θαλόλεο.

· Τξώκε κόλνλ εάλ είκαζηε ήξεκνη θαη
αθκαίνη θαη εάλ δελ πηεδόκαζηε
ρξνληθά. Δάλ είκαζηε αλαζηαησκέλνη ή
θνπξαζκέλνη δελ ηξώκε. Αλη' απηνύ δνπιεύνπκε θαη αλ ρξεηαζηεί μεθνπξαδόκαζηε
ιίγν. Η απνρή από έλα γεύκα θάλεη κόλνλ θαιό, δηόηη μεθνπξάδεη, εμπγηαίλεη θαη
αλαλεώλεη ην ζώκα.

· Αθήλνπκε ηνπιάρηζηνλ 5 ώξεο θελό αλάκεζα ζηα γεύκαηα θαζώο επίζεο θαη
έλα λπθηεξηλό θελό (δει. ρσξίο γεύκα θαη ρσξίο πγξά) ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο, (π.ρ.
20.00 - 08.00 ή 19.00 - 07.00). Έηζη κπνξνύκε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο θαη
ηελ θξίζε καο λα ηξώκε είηε ηξία είηε δύν είηε έλα γεύκα ηελ εκέξα.

o Τξία γεύκαηα ηελ εκέξα π.ρ. Πξσηλό 8.00, κεζεκεξηαλό 14.00, βξαδηλό 20.00 ή
πξσηλό 7.00, κεζεκεξηαλό 12.00, βξαδηλό 18.00
o Γύν γεύκαηα ηελ εκέξα π.ρ. Πξσηλό 7.00, κεζεκεξηαλό 16.00 ή πξσηλό 7.00,
κεζεκεξηαλό 14.00
o Έλα γεύκα ηελ εκέξα π.ρ. Πξσηλό κόλνλ 7.00 ή κεζεκεξηαλό κόλνλ ζηηο 15.00

· Τξώκε ήξεκα θαη καζάκε θάζε κπνπθηά πνιύ θαιά θαη κέρξη πιήξνπο

Page 5

πγξνπνίεζεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαγεηνύ, απηό απαηηεί από 20 έσο 80
θνξέο κάζεκα γηα θάζε κπνπθηά.

· Μόιηο αηζζαλζνύκε όηη θάπσο ρνξηαίλνπκε (ή θαη πξηλ από απηό) ζηακαηάκε ην
θαγεηό.

· Γελ θνηκόκαζηε γηα δύν ηνπιάρηζηνλ ώξεο κεηά ην γεύκα. Αληίζεηα είλαη πνιύ
θαιόο ν ύπλνο πξηλ ην γεύκα. Μεηά ην γεύκα είλαη θαιό ην πεξπάηεκα, ε ήπηα
θίλεζε θαζώο θαη ε ήξεκε εξγαζία. Μόλνλ γηα ηα πνιύ αγρώδε άηνκα κπνξεί
κεηά ην γεύκα λα είλαη σθέιηκε ε αλάπαπζε ή θαη ν νιηγόιεπηνο ύπλνο (15' - 30'
)

· Κνηκόκαζηε όζν γίλεηαη ελσξίηεξα ην βξάδπ.

· Πεξηνξίδνπκε όζν είλαη δπλαηόλ ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ησλ πγξώλ. Μέζα
ζην γεύκα δελ πίλνπκε θαζόινπ λεξό θαη επίζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο κεηά ην
γεύκα. Σηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ πίλνπκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν λεξό.8. Πωρ επιλέγοςμε ηα γεύμαηα ; Από ηα γεύκαηα πνπ παξαζέηνπκε ζην βηβιίν
καο "Σπληαγέο ..." (ζει 12-100) κπνξεί ν θαζέλαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη
ηελ θξίζε ηνπ, λα επηιέγεη έλα πξσηλό, έλα κεζεκεξηαλό θαη έλα βξαδηλό. Τν
βξαδηλό βέβαηα, όηαλ δελ ηνπ είλαη απαξαίηεην, είλαη θαιό λα παξαιείπεηαη.9. H ποζόηηηα ηποθήρ είναι διαθοπεηική για
κάθε άνθπωπο ; Σηελ αξρή θάζε ζπληαγήο
ζεκεηώλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πξνβιεπνκέλσλ
κεξίδσλ (θαηά ην πιείζηνλ 4). Η ζπγθεθξηκέλε
πνζόηεηα πνπ αλαθέξνπκε γηα ην θάζε άηνκν είλαη
γηα κία κέηξηα ηξνθνδνζία ελόο αλζξώπνπ ηεο
πόιεο. Γηα αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη βαξέσο
(π.ρ. αγξόηεο, νηθνδόκνη) ή αζινύληαη πνιύ, κπνξεί
λα απαηηνύληαη νη δηπιέο ή ηξηπιέο πνζόηεηεο.
Αληίζεηα, άηνκα πνιύ ειηθησκέλα, πνιύ λεαξά,
άηνκα πνπ δηάγνπλ ηειείσο θαζηζηηθή δσή ή
βξίζθνληαη ζε θαηάθιηζε κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ην
κηζό ή θαη ην 1/3 ηεο αλαγξαθόκελεο πνζόηεηαο.

Έηζη ινηπόλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, κπνξεί ν θαζέλαο λα ηξώεη
πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Πάλησο για ηην προζηαζία ηης
σγείας είναι ζσμθέρον να ηρώει και να πίνει κανείς ηόζο ώζηε να μην τορηαίνει
δηλ. να μην αιζθάνεηαι κορεζμό.


10. Πόζο κοςπαζηική είναι η παπαζκεςή ηων γεςμάηων ηηρ
νηζηειοθεπαπείαρ ;Η παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ είλαη απιή θαη επράξηζηε.
Αηζηνδνμνύκε όηη δελ ζα θνπξάζνπκε πνιύ ηηο κεηέξεο, ηηο ζπδύγνπο, ηνπο
παηέξεο θαη όπνηνλ άιιν ηπρόλ αζρνιεζεί κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο.

11. Δίναι νόζηιμα ηα γεύμαηα ηηρ νηζηειοθεπαπείαρ ; Η γεπζηηθή απόιαπζε
ηελ νπνία δίλνπλ ηα γεύκαηα ηεο λεζηεηνζεξαπείαο είλαη κεγάιε θαη κάιηζηα

Similer Documents