Download מכניקה ניוטונית - כרך א' - סיכום - גרסא סופית PDF

Titleמכניקה ניוטונית - כרך א' - סיכום - גרסא סופית
File Size2.5 MB
Total Pages39
Document Text Contents
Page 2

מבוא

הספר הזה מיועד בעבור כל אלו שזקוקים לסיכום מתומצת בנושא מכניקה. במהלך כתיבת ספר זה )שמכונה

פרון" לאורך הספר מכיוון שמדובר בספר די קטן(, לקחנו לתשומת ליבנו את הצורך של תלמידים במידע "ס

כרך א'" של עדי רוזן. ספר –מתומצת, ישר ולעניין. ספר זה מסוכם ע"פ מידע שנלקח מהספר "מכניקה ניוטונית

. למרות היותו של 8002שנת וכיום ניתן למצוא מהדורה מחודשת של ספר זה שיצאה ב 5991זה הודפס בשנת

הם שינויים ויזואליים בלבד. 8002ספר זה ישן יחסית, כל המידע הכתוב בספר עדכני ורוב השינויים במהדורת

–הספר הזה הוא הכרך הראשון בסדרה של שני ספרים המסמכים את החומר הנמצא בספרים "מכניקה ניוטונית

עדי רוזן. הכרך הזה מכסה את הנושאים קינמטיקה, כוחות ומצבי כרך ב'" של –"מכניקה ניוטונית -כרך א'" ו

התמדה, החוק השני של ניוטון, מערכות ייחוס, תנועות במישור ונושאים רבים נוספים הקשורים בהם, כמו

וקטורים, סקלרים, מהירות זוויתית וכו'.

הידע הנדרש לספר זה הוא ידע בסיסי באלגברה ובטריגונומטריה.

דורה הראשונה של ספר זה, לכן אם יש הערות, אנא פנו אלינו באחד משני האימיילים הבאים )גם זוהי המה

הארות יתקבלו בברכה(:

[email protected] –יובל

[email protected] –ניר

חשוב לציין: ספר זה אינו מהווה תחליף לספרו של עדי רוזן. בספר זה לא ניתן למצוא תרגילים לחזרה או תרגילים

–פתורים, אלא חומר מידעי בלבד. בנוסף לכך, השמטנו פרטי מידע שוליים המופיעים בספר "מכניקה ניוטונית

נוחות, שכן כפי שציינו ספר זה מיועד לתמצת כרך א'" ואת ההוכחות לחלק מהנוסחות המופיעות בספר זה מטעמי

את החומר. עם זאת, נציין כי ספר זה מהווה סיכום מקיף לחומר המוצג בספר עליו הוא מבוסס וניתן להשתמש בו

ללמידה לקראת מבחנים. לספר זה מצורפים מספר נספחים שמטרתם להסביר דברים שאולי לא יעניינו את

התכל'ס", אך אולי יעניינו את מי שרוצה להעמיק בנושא. הנספחים הם בעצם הקורא שמעוניין במידע ב"רמת

חלקים מספרו של עדי רוזן שלא סוכמו מהסיבה המובאת במשפט הקודם.תודה למורת הפיסיקה שלנו, ששמה יישאר חסוי, שתמכה בנו לאורך כל הדרך, עזרה לנו וקידמה אותנו.

קריאה מהנה ומשכילה,

ניר ויובלmailto:[email protected]
mailto:[email protected]

Similer Documents