Download MEDJ POSL FINANSIJE -SKRIPTA PDF

TitleMEDJ POSL FINANSIJE -SKRIPTA
File Size77.9 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 2

Maksimizacija vrednosti firme je u određenom konfliktu sa kredibilnim ciljem, a to je
zadovoljavanje ciljeva svih učesnika u preduzeću kao sistemu obzirom da to predstavlja
zadovoljavanje interesa jednog učesnika (akcionara) često na račun drugih učesnika.
Maksimizacija bogatstva odnosno vrednosti za akcionare nije savršeni finansijski cilj tipičnog
preduzeća, ali u savremenoj teoriji preduzeća i poslovnih finansija pruža srazmerno razumnu
radnu osnovu za finansijsko odlučivanje koje će verovatno omogućiti preduzeću da ostvari i
druge pomenute ciljeve.

6. Šta je preduzeće?
Preduzeće kao privredni subjekat čijim se finansijama bave poslovne finansije koriste se

različiti termini za oznaku istog pojma, kod nas preduzeće još nazivamo i: firma, fabrika,
trgovina itd. a na engleskom: corporation, company itd.

Uobičajena klasifikacija preduzeća je na:
1) društva lica u koja se obično ubrajaju ortačko društvo i komanditno društvo (odlikuju ih

personalna svojstva, poznanstvo, poverenje članova) a otuda i neograničena odgovornost
za obaveze društva.

2) Društva kapitala u koja spadaju akcionarsko društvo, D.O.O, i komanditno društvo na
akcije. Njih odlikuje dominacija interesa kapitala gde ne postoji odgovornost člana
društva za obaveze društva prema trećim licima, već samo obaveze prihvatanja rizika
poslovanja do iznosa uloženog kapitala.

Ortakluk (društva lica) nastaje na osnovu ugovora o ortakluku koji se zaključuje između
članova društva. Ortački udeo može biti: u novcu, imovini ili veštinama ortakluka. Prema trećim
licima ortaci odgovaraju celokupnom svojom imovinom a ne samo svojim udelima u društvu.
Poseban oblik predstavljaju «tiha» ortačka društva kod koga mogu postojati samo dva ortaka,
jedan je «tihi» ortak koji ne učestvuje u upravljanju društvom i njegovo ime se ne upisuje u
trgovinski registar dok posao vodi unutrašnji organ.
Komanditno društvo je trgovačko društvo kod koga pored javnih ortaka koji za obaveze
društva odgovaraju neograničeno svojom imovinom i pod čijom firmom ovo društvo posluje,
postoji jedan ili više drugih komanditora koji za obaveze društva odgovaraju do visine njihovog
uloga u društvu. Posebnu vrstu komanditnog društva predstavljaju komanditna društva na akcije
koja se od običnih komanditnih društava razlikuje po tome što su udeli komanditora
predstavljeni prenosivim akcijama. Kapital ovog društva tretira se kao akcionarski kapital.

D.O.O je takav oblik trgovačkog društva u kome je odgovornost njegovih članova ograničena
na njihove uloge (kapital) u društvu tj. oni snose rizik za poslovanje društva samo do visine
uloženog kapitala.

7. Koji su institucionalni akspekti organizovanja preduzeća?

8. Koje su karakteristike akcionarskog društva?
Akcionarsko društvo je takvo trgovačko društvo kod koga se osnivački kapital obezbeđuje

putem izdavanja akcija. Ono odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom tako da
akcionari ne odgovaraju za obaveze društva čije akcije imaju. Akcionar ima pravo da učestvuje u
radu skupštine akcionara, ima pravo na dividendu, pravo da kupi akcije ukoliko dođe do nove
emisije srazmerno njegovom učešću u ukupnom akcionarskom kapitalu.

9. Kakav je položaj preduzeća kao privrednog subjekta?

2

Similer Documents