Download Masonski i okultni simboli PDF

TitleMasonski i okultni simboli
File Size6.9 MB
Total Pages161
Document Text Contents
Page 1

Nbtpotlj
j !plvmuoj
t jncpmj

Es!Lfuj!Cbsot

Page 2

Naslov originala: Masonic and Occult Symbols Illustrated by Dr Cathy Burns
Copyright za Srbiju i Crnu Goru: Metaphysica, Beograd

Prvo izdanje: 2005.
Izdava~: Metaphysica, Beograd
Prevod: Jovan Popovi}
Tehni~ko ure|enje: Metaphysica
Tira‘: 1000
[tampa: Stru~na knjiga, Beograd
Distribucija: Metaphysica, Beograd, tel. 011/292-0062

Sadr‘aj

1. [ta je simbol? ........................................ 5

2. Jin-jang simbol ........................................ 9

3. Krug .................................................... 21

4. Trougao ................................................ 24

5. Heksagram ........................................... 29

6. Pentagram ........................................... 32

7. Mre‘a za snove .................................... 43

8: Duhovi iz prirode ................................... 46

9. Tarot and druge karte ........................... 57

10. Humanisti~ki simboli ........................... 63

11. @ivotinje, ptice i insekti ....................... 80

12. Simboli sa krilima ............................. 102

13. Simboli organizacija .......................... 120

14. Znaci rukom ..................................... 156

15. Me{avina simbola ............................ 167

16. Zodia~ki znaci .................................. 190

17. Talismani ......................................... 196

18. Nakit ............................................... 204

19. Masonski i simboli kulta

Isto~ne zvezde .................................. 216

20. Svevide}e oko .................................. 245

21. Ukratko o nekim simbolima ............... 260

Literatura ............................................... 275

Page 80

�Mano figo�, tako|e zvan i �fika gest� (ve} spomenut) �se sma-
tra odbranom protiv urokljivog oka, grubom uvredom, kao i seksual-
nim simbolom�.6

Tako|e je spomenuta i �mano cornuta�. Ovaj gest je poznat i po
brojnim drugim imenima kao {to su: \avolja trijada, il cornuto, cor-
nuto, rog, rogati \avo, dvorogi pozdrav, rogata ruka, \avolji pozdrav i
pozdrav rogatog \avola.

\avolja trijada je znak raspoznavanja me|u satanistima i ve{tica-
ma. Setite se da je Sotona (ili Pan) nazvan rogatim bogom, i zato se
i znak rukom tako pravi da li~i na rogove. I mnogi ljudi u hevi-metal
ili rok muzici koriste ovaj znak. Neke od rok grupa koje ovo koriste
su: D‘in Simons (Gene Simmons iz grupe KISS), Hart (Heart), ^ip Trik
(Cheap Trick), Utoupija (Utopija),7 i takozvana �hri{}anska� rok grupa
Petra.8 Bitlsi su bili prvi rok sastav koji je upotrebio |avolju trijadu na
naslovnoj strani albuma.9

Jo{ jedan roker koji ~esto koristi |avolji pozdrav je Roni D‘ejms
Padovana (Ronnie James Padovana) koji samog sebe zove �Dio� ({to
je na latinskom �Bog�). On priznaje da je upoznat sa okultnom
naukom10 i da je jedno vreme �na koncertima vodio hiljade ljudi u
’poziv Sotoni sa oltara’...�11

Njegove naslovne strane albuma tako|e imaju ovaj znak. Osim
toga, zanimljivo je primetiti njegovo ime na slici. Kada se njegovo ime
okrene naopako, re~ se iz �Dio� pretvara u �Devil� (\avo)!

\avolja trijada �je silikijski znak \avola koji se koristio za baca nje
~ini i za odbijanje ’urokljivog oka’�,12 kao i znak za vra~anje i baja nje
(bacanje ~ini), {to je eksplicitno zabranjeno u 5. Mojsijevoj 18,10-12:
�Neka se ne na|e u tebe niko koji bi vodio sina svoga ili k}er svoju
kroz oganj, ni vra~ar, ni koji gata po zvezdama ili po pticama, ni
uro~nik, ni BAJA^, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji pita
mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako ~ini.�

Ovaj znak �tako|e koristi mafija kao signal smrti�.13
Tako|e je intrigantno primetiti da se i bog [iva (Siva), {to je sino -

nim za Sotonu (prema Satanisti~koj bibliji 14), tako|e mo‘e videti kako
pravi \avolju trijadu na nekim slikama. Jedan mason, D‘. S. M. Vord,

se hvali: �[iva, koji u svojoj drugoj desnoj ruci nosi kejbltou (cable-
tow) konopac smrti.... je Gospodar smrti, a time i ponovnog ro|enja
(reinkarnacije); naro~ito je zna~ajno da bude predstavljen kako
pokazuje znak onoga {to jeste.�15

U knjizi Bogovi Indije nalazimo:
�Klanjam se [ivi kao Isani, Vladaru, koji
ima pet lica. Pra}en kozom on u svojim
rukama dr‘i Vede, slonovsku kuku, om -
~u, sekiricu, lobanju, dobo{, broja ni cu,
trozubac, a pokazuje i gestove za uk -
lanjanje straha i dono{enje radosti.�16

Evo i �mese~evog znaka�. Koriste ga ve -
{ti ce da pozdrave izlaze}i mesec.

Znak rukom se tako|e mo‘e videti i u
{pilu tarota:

�Ma|ioni~ar (tako|e se zove i Mag ili
Opsenar) je mladi} koji dr‘i {tapi} u svo-
joj desnoj ruci, a levom pokazuje na
zemlju. Na stolu ispred njega se nalaze
simboli ~etiri elementa, a iznad njegove
glave nalazi se znak ve~nosti ili beskraj -
nosti... On je Mag, Ve{tak, ljudsko bi}e
integrisano na svim nivoima, volja
oslobo|ena kroz razumevanje. Njegov
GEST se ti~e osnovnog OKULTNOG prin-
cipa ’Ono {to je gore je kao i ono {to
je dole, ali na drugi na~in’.�17

Primetite da je crta~ Bafometa, Elifas
Levi (mason i okultista), nacrtao Bafometa
koji pokazuje iste OKULTNE gestove!

S. R. Par~ment se hvali:

�Onima koji su primili inicijaciju u mis-
terije dati su odre|eni klju~evi koji se
odnose i na crnu i na belu magiju �
predstavljene Bafometovom desnom
rukom koja pokazuje nagore ka blis-
tavom disku rastu}eg meseca, dok je
leva ruka pokazivala nadole ka Luni u
tami. NIJEDAN U^ENIK OKULTNE NAU -
KE NE]E PORE]I da su MNOGA vode}a
svetla MASONERIJE BILA U POTRAZI ZA
MAGIJSKIM TAJNAMA...�18

158 159

Page 81

Jo{ jedan gest rukama se zove �mudra�. Priru~nik za istra‘iva~e
obja{njava da je mudra:

�... obredni gest ruke ili tela; ~esto se vidi u isto~nja~koj umet-
nosti i vajarstvu, kao na figurama koje pokazuju Budu sa jednom
podignutom rukom u gest koji donosi mir i odbacuje strah. Tako|e,
pokreti nalik onima u transu, ili gr~evite i ekstati~ke poze i gestovi
rukama, ~esto gr~evito izvodi neko ko prima direktan prenos
duhovne mo}i od u~itelja ({aktipata).�19

Re~nik misticizma bele‘i da je mudra �’misti~ki pe~at’ isto~nja~kog
okultizma; niz okultnih znakova prstima za koji se smatra da ima ma -
gijska dejstva�.20

U knjizi Bogovi Indije nalazimo:
�Osim mantri i jantri, tre}i na~in pred-
stavljanja bo‘anstava je kroz gestove
(mudre). Postoji veliki broj simboli~kih
gestova koji se koriste u obredu i za
koje se veruje da prizivaju natprirodna
bi}a. Mnoga od mudra kroz koje se
mo‘e prizvati bo‘anstvo se tako|e
koriste u svetom igranju.�21

Primetite kako su prsti na oba lika
na slici dole obrazovali krugove. Ovo
se zove mudra.

Jo{ jedan gest rukama je gest bla -
gosiljanja. Senka �predstavlja Sotonu.

Ta senka, prema satanistima, predstavlja
simbol proklinja nja. Osavremenjena upo tre ba
ovog znaka se pojavila u ~asopisu Daily
World od 18. oktobra 1969. godine, kao
znak raspoznavanja... Komunisti~kih vojnika
i veterana za mir (Communist GIs & Vets for
Peace)�.22 Papa ~esto pokazuje ovaj znak,
naro~ito kada daje blago slove.23

Jedan biv{i mag, mason i satanista
obja{njava:

�Me|utim, mudra od dva SPOJENA pr sta
simbolizuje:

1) masonsko-gnosti~ki zakon suprotno -
sti. Potrebu i za svetlo{}u i za ta mom, i
za dobrim i za zlim, i za bolom i za zadovoljstvom, ~iji je tipi~an
primer u takvim masonskim ikonama kao {to je ’U~iteljev tepih’,
koji je osmi{ljen da izgleda kao crno-bela {ahovska tabla. Ovo
vu~e korene iz persijskog dualizma (doktrine da postoji bog dobra
i bog zla i da su oba boga jednaka po mo}i i neophodni za
ravnote‘u u kosmosu) i potpuno je nebiblijskog karaktera...

b) Oni tako|e simbolizuju ’Aba’ ili ’O~inski tok’ u Magiji, kao i
’Aima’ ili ’Maj~inski tok’. Ovi tokovi ili ’linije mo}i’ dolaze do nas
kroz vekove od Vavilona i Nimroda...

U satanizmu je taj gest poznat kao znak ’Strelca’. To je simbol
antihrista. Ova asocijacija Strelca/Antihrista U OKULTNOM... je
zbog veze izme|u Rogatog boga magije i lova. Popularno ime za
Rogatog boga u Engleskoj je zapravo lovac Herne.�24

Kompletna knjiga o magiji otkriva:
�Postojalo je duboko ukorenjeno verovanje u fascinaciju ili o~ara-
nost senki; tako da je ve{tica ili mag mogao da ih koristi ili da
izazove bolest i smrt ili da inspiri{e ljubav... smatrali su (Satanisti
� ameri~ko mi{ljenje) da senka sve{tenikovih prstiju podignutih za
blagosiljanje ima lo{e zna~enje... Naro~ita
stvar koja je povezana sa tako podignutom
rukom jeste to da njena senka predstavlja
glavu i rogove Bafometovog jarca... simbola
crne magije. Upotreba ’senke blagosiljanja’
se smatrala kao legitimno papino pravo i
najstravi~nije se praktikovala tokom Mra~nog
doba i vremena Inkvizicije.�25

Znak povezan sa ovim je �znak mira� ili �v-
znak�. Taj znak �je zapravo po~eo da se koristi

160 161

Page 160

25. Hieronimus, op. cit., p.82; See also: Alexander Cannon, The Power of Karma: In Relation to
Destiny (E. P. Dutton and Company, Inc., 1937), p.88-89; Darshan Singh, Helping Factors on the
Spiritual Path (Delhi, India: n.p.), p.2-3; J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (New York, New York:
Philosophical Library, Inc., 1972), p.100; Lucie Lamy, Egyptian Mysteries (1981), p.16.
26. Catalog from Samuel Weiser (1989/1990), p.66.
27. Desmond Dunne, Yoga Made Easy (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1961),
p.54, 97.
28. Catalog from Bantam/Doubleday/Dell (Spring/Summer 1988), p.17; See also: Johanna
Michaelsen, Like Lambs to the Slaughter (Eugene, Oregon: Harvest House
Publishers, 1989), p.101; Sri Chinmoy, Spiritual Power, Occult Power and Will Power (Jamaica, New
York: Agni Press, 1976), p.59.
29. Jane Gumprecht quoting Alice Bailey, New Age Health Care: Holy or Holistic (Orange, California:
Promise Publishing, 1988), p.190.
30. Alice A. Bailey, The Soul: Quality of Life (New York: Lucis Publishing Company, 1974), p.201;
See also: Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic or the Way of the Disciple (New York: Lucis
Publishing Company, 1951), p.213.
31. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path
(New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.176.
32. Ibid., p.246.
33. Thomas Milton Stewart, The Symbolism of the Gods of the Egyptians and the Light They Throw
on Freemasonry (London, England: Baskerville Press, Limited, 1927), p.5.
34. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991),
p.197.
35. Alexander Cannon, The Power of Karma: In Relation to Destiny (E. P. Dutton and Company,
Inc., 1937), p.78.
36. Ibid., p.81.
37. Ibid.
38. Ibid.
39. Ibid., p.83.
40. Pike, Morals and Dogma, op. cit., p.16.
41. Ibid., p.506.
42. Dennis Laurence Cuddy, Now Is the Dawning of the New Age New World Order (Oklahoma City,
Oklahoma: Hearthstone Publishing, Ltd., 1991), p.383.
43. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan’s Design for World Domination (Westchester,
Illinois: Crossway Books, 1988), p.53.
44. Cabot, op. cit., p.245.
45. Ibid.
46. Ibid., p.246.
47. Eric Maple, The Complete Book of Witchcraft and Demonology (Cranbury, New Jersey: A. S.
Barnes and Company, Inc., 1966), p.11.
48. Therese Ruth Revesz, Witches (New York, New York: Contemporary Perspectives, Inc., 1977),
p.44.
49. Catalog from The Occult Emporium (Winter 1993 to Winter 1994), p.34.
50. E. A. Wallis Budge, Amulets and Superstitions (New York, New York: Dover Publications, Inc.,
1978), p.15.
51. Ibid., p.468-469; See also: J. S. M. Ward and W. G. Stirling, The Hung Society or the Society
of Heaven and Earth (Vol. I) (London, England: The Baskerville Press, Limited, 1925), p.118; John
Sebastian Marlow Ward, The Sign Language of the Mysteries (New York: Land’s End Press, 1969),
p.3-4; Cecile Donner and Jean-Luc Caradeau (Translated by Richard LeFanu), Dictionary of
Superstitions (New York, New York: Henry Holt and Company, Inc., 1984), p.63; Scott Cunningham,
Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner (St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989),
p.42; Jeff Godwin, The Devil’s Disciples: The Truth About Rock (Chino, California: Chick
Publications, 1985), p.134.
52. Cabot, op. cit., p.66.
53. John Sebastian Marlow Ward, The Sign Language of the Mysteries (New York: Land’s End
Press, 1969), p.56, 163; See also: J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London,
England: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Company Ltd., 1921), page following p.14.
54. Jeff Godwin, The Devil’s Disciples: The Truth About Rock (Chino, California: Chick Publications,
1985), p.134.

55. Selena Fox, "Pennsylvania Dutch Hex Signs," Circle Network News (Summer 1987, Vol. 9, No.
2), p.11.
56. O. J. Graham, The Six-Pointed Star (New Puritan Library, 1988 Edition), p.29.
57. Fox, op. cit.
58. Ibid.
59. J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions (Vol. 2) (Wilmington, North Carolina:
McGrath Publishing Company, 1978), p.271.
60. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.73.
61. John Lash, The Seeker’s Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York:
Harmony Books, 1990), p.283.
62. Robert A. Morey, Islam Unveiled: The True Desert Storm (Shermans Dale, Pennsylvania: The
Scholars Press, 1991), p.39; Circle Network News (Summer 1987, Vol. 9, No. 2), p.13; Godfrey
Higgins, Anacalypsis, An Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis (London, England: n.p.,
1874), p.129; Wade Davis, "The Power to Heal," Newsweek (September 24, 1990, Vol. 116, No.
13), p.40; "Superstitions Get Some Started in Witchcraft," Shepherdsfield Update (Spring 1989,
No. 22), p.20; Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York: Philosophical Library, 1961),
p.15.
63. "Blazing Star" (Part 1), The Short Talk Bulletin (March 1965, Vol. 43, No. 3), p.12.
64. William T. Still, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies (Lafayette, Louisiana:
Huntington House, Inc., 1990), p.24.
65. Marrs, op. cit., p.102.
66. Cuddy, op. cit., p.195.
67. Dennis L. Cuddy, President Clinton Will Continue the New World Order (Oklahoma City,
Oklahoma: Southwest Radio Church, 1993), p.98.
68. Jeff Godwin, Rock and Roll Religion (Bloomington, Indiana: The Rock Ministries, 1995), p.93.
69. "Jesus Junk (Another Jesus)" The Perilous Times (January 1996, Vol. 17, No. 11). p.6.
70. "The Coors Connection," Christian News (August 7, 1995, Vol. 33, No. 32), p.11.
71. Council on Foreign Relations 1993 (Annual Report July 1, 1992 to June 30, 1993), p.128.
72. New American Schools Development Corporation (Annual Report 1994/1995), p.32.
73. 1994 Annual Report from Points of Light Foundation, p.18.
74. Texe Marrs, Dark Majesty: The Secret Brotherhood and the Magic of a Thousand Points of
Light (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1992), p.81.
75. Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit., p.10-11.
76. Francis Huxley, The Eye: The Seer and the Seen (London, England: Thames and Hudson, 1990),
p.40.
77. S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center-
Rosicrucian Fellowship, 1930), p.52.

21. Ukratko o nekim simbolima
1. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.132.
2. Ibid., p.199.
3. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan’s Design for World Domination (Westchester,
Illinois: Crossway Books, 1988), p.116.
4. Hugh A. Moran and David H. Kelley, The Alphabet and the Ancient Calendar Signs (Palo Alto,
California: Daily Press, 1969), p.24.
5. Catalog entitled The Pyramid Collection (Late Summer 1997), p.46.
6. Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog (Winter/Spring 1993), p.54.
7. Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog (Received March 21, 1992), p.66.
8. Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog (Winter/Spring 1993), p.52.
9. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York: Philosophical Library, 1961), p.97.
10. Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog (Received March 21, 1992), p.57.
11. J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (New York, New York: Philosophical Library, Inc., 1972),
p.100.
12. Arthur Edward Waite, The Secret Tradition in Freemasonry (Vol. 2) (1911 Edition), p.430-431.
13. Ibid., p.431.
14. Meditation (Winter 1991, Vol. 6, No. 1), p.45.
15. John Lash, The Seeker’s Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York:
Harmony Books, 1990), p.390.
16. Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog (Winter/Spring 1993), p.67.

318 319

Page 161

17. Catalog ad.
18. Last Trumpet Newsletter (July 1986, Vol. 5, Issue 7), p.2.
19. Catalog ad.
20. Catalog ad.
21. Catalog ad.
22. Robert A. Morey, Islam Unveiled: The True Desert Storm (Shermans Dale, Pennsylvania: The
Scholars Press, 1991), p.48-49.
23. Ibid., p.46.
24. Irene Arrington Park, What Every Christian Should Know About Symbols, Signs and Emblems
(Tampa, Florida: Christ’s Deliverance Ministries, 1982), p.3.
25. Jeremy Kingston, Healing Without Medicine (Doubleday and Company, Inc., 1976), p.32-33.
26. Manly Palmer Hall, Initiates of the Flame (Los Angeles, California: The Phoenix Press, 1934),
p.45.

Preporu~ujemo:

- Moj beg od demona, Rod‘er Norn
- Tehnologija samouni{tenja - Kakve su posle -
dice proizvodnje genetski modifikovane hra ne,
Marijan Jo{t, Tomas Koks
- Poslednji dani planete Zemlje - Nau~ni dokazi
za brzi kraj sveta, Tom Hartman
- Biblijska proro~anstva, Aleksandar Medvedev
- Nauka i problem smrti - Kriju li velike svetske
misterije odgovore na najva‘nija ~ovekova pita -
nja?, Miroljub Petrovi}

Distribucija: Metaphysica, 011/292-0062

320 321

Similer Documents