Download Kyokushinjutsu I Srp PDF

TitleKyokushinjutsu I Srp
File Size4.4 MB
Total Pages364
Table of Contents
              Kyokushinjutsu I
Kyokushinjutsu I srp
            
Document Text Contents
Page 2

DRAGAN M. FILIPOVI]

KYOKUSHINJUTSU

METOD SAMOODBRANE

DRUGO IZDANJE

BEOGRAD, 2009. GODINA

Page 182

181

Me|ufaza, kojom se
sanira neuspelo zavr{-
no bacanje PRVE OS-
NOVNE FORME, tre-
ba da poslu`i kao uvod
u dalju primenu teh-
ni~kog koncepta
^ETVRTE OSNO-
VNE FORME. Pod-
vla~enjem ispod ruke

protivnika izvesti prelazni udarac - hiji chudan ate (F-119) na koji se nad-
gra|uje poluga - hiji jime (F-120), zatim u kontinuitetu transformisati po-
lugu na laktu u polugu na {aci - nikajo (F-121), oboriti protivnika u zavr{-
nu poziciju - hiji jime (F-122) i dovr{iti ga udarcem - tetsui jodan .

124

123

122

120

119

121

118

Page 363

- UDARAC KOLENOM - HIZA GERI..............................................304
- NISKI UDARAC STOPALOM - KIN GERI...................................306
- DOVR[AVAJU]I UDARAC PETOM -

KAKATO FUMIKOMI GERI..........................................................306
-
TAMESHIWARI..................................................................................308

- USAVR[AVANJE FIZI^KIH FAKTORA.................................309
- USAVR[AVANJE MENTALNIH FAKTORA..............................310
- METOD IZVO\ENJA TAMESHIWARI TESTA.......................311

- SEDMO POGLAVLJE.......................................................................319

- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA U^ENI^KA KYU
ZVANJA PO JU JUTSU METODU KYOKUSHINJUTSU.............319
- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA NIVO U^ENIKA
PO^ETNIKA - PETI KYU - @UTI POJAS.........................................322
- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA NIVO MLA\EG
U^ENIKA - ^ETVRTI KYU - [email protected] POJAS................324
- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA NIVO NAPRED-
NOG U^ENIKA - TRE]I KYU - ZELENI POJAS...........................326
- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA NIVO STARIJEG
U^ENIKA - DRUGI KYU - PLAVI POJAS......................................329
- PROGRAM OBUKE I POLAGANJA ZA NIVO
KANDIDATA ZA MAJSTORSKO ZVANJE -
PRVI KYU - BRAON POJAS............................................................332

- OSMO POGLAVLJE.........................................................................335

- PROGRAM POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA
BUDO VE[TINE JU JUTSU
PO METODU KYOKUSHINJUTSU................................................335
- POGOVOR KINESKOG RECENZENTA.........................................343
- DODATNA OBJA[NJENJA .............................................................345
- BIBLIOGRAFIJA...............................................................................353

362

Similer Documents