Download Julijus Evola PDF

TitleJulijus Evola
File Size1.0 MB
Total Pages134
Table of Contents
              UVOD
	1. Razgraničenje teme
	2. Seks u savremenom svetu
I EROS I SEKSUALNA LJUBAV
	3. Evolucionistička predrasuda
	4. Ljubav i seks
	5. Eros i nagon za umnožavanjem
	6. Mit o »geniju vrste«
	7. Eros i težnja ka zadovoljstvu
	8. O sladostrasnosti
	9. Magnetska teorija ljubavi
	10. Stepeni polarizacije
	11. Fizički pol i unutrašnji pol
	12. Uslovljenost i oblici erotske privlačnosti
II METAFIZIKA SEKSA
	13. Mit o androginu
	14. Eros i podvrste opijenosti
	15. Biologizovanje i pad erosa
	16. Afrodita Uranija. Eros i lepota
	17. Požuda. Mit o Poru i Peniji
APENDIKS DRUGOM POGLAVLJU
	18. O homoseksualnosti
III FENOMENI TRANSCENDENTALNOSTI U PROFANOJ LJUBAVI
	19. Seks i ljudske vrednosti
	20. »Večna ljubav«. Ljubomora. Seksualni ponos
	21. Fenomeni transcendentnosti u pubertetu
	22. Ljubav, srce, san, smrt
	23. Sklop ljubav-bol-smrt
	24. Naslada i patnja. Mazo-sadistički kompleks
	25. Erotične ekstaze i mistične ekstaze
	26. O iskustvu ljubavnog zagrljaja
	27. Varijeteti stida. Metafizika stida
	28. Značenje orgije
APENDIKS TREĆEM POGLAVLJU
	29. Markiz de Sad i »Put Leve Ruke«
	30. Raspućin i sekta klistija
POGOVOR
	Uvod u delo Julijusa Evole
            
Document Text Contents
Page 134

viđen sa desna«.42

Post scriptum

U suštini, izuzimajući društvo Tradicije, koje podrazumeva samo
dužnosti i odgovornosti, Evola je uvek i svuda bio sam, usamljen i uspravan
čovek »među ruševinama«. Bio je tako usamljen i uspravan među ruševinama
Beča pod bombama, jednog prolećnog dana 1945. Drugi su sklanjali živote u
podzemna skloništa a on je ostao sam, izazivajući sudbinu, pod bombama, za
radnim stolom, za pisaćom mašinom, spokojno slažući slova studije o
masoneriji. Jedan šrapnel ga je pogodio u kičmu, oduzevši mu doživotno moć
kretanja donjih udova. Ali udes ga nije nimalo izmenio, niti je ustuknuo sa
izgubljenog mesta usamljenosti.

O toj Evolinoj usamljenosti svedoči njegov prijatelj i veliki majstor
orijentalnih studija, Pio Filipani Ronkoni: »Usamljenost može biti divna ili
bedna; sve zavisi od duha sa kojim se ona proživljava. Volim da sebi
predstavljam Evolinu usamljenost slikom njegovog bečkog boravka, tokom rata:
kada je, tokom najužasnijih avionskih bombardovanja, tišina između eksplozija
bila protkana tik-takanjem njegove pisaće mašine, nad kojom je, ravnodušan
spram okolnog loma, nastavljao da mirno radi. Ta vrsta usamljenosti, odbijanja
silaska u sklonište gde su 'svi' — otkriva jednu spissitudo spiritualis što
transcendira čak i doktrinu posredstvom koje je on izrazio sebe onima koji su, u
stvari, hteli da čuju samo tišinu.«43

Reč je o onoj vrsti usamljenosti koju čovek svesno bira i živi i koja je
osvedočenje njegove snage a ne manjkavosti. Žudimo za takvom usamljenošću
kada se upućujemo planinskim vrhovima. Po Evolinoj oporuci, pepeo njegovog
tela rasut je po glečeru vrha Monte Roza, leta 1974. godine. U vatri tela duh se
oslobađa i odlazi — zna se gde.

Dragoš Kalajić

42 Julius Evola: Il fascismo visto dalla destra, Rim 1970 (1964).
43 Pio Filippani-Ronconi: Julius Evola: un destino, u Testimonianze su Evola, Rim 1973.

Similer Documents