Download Iosif Feher - Introducere În Studiul Vechiului Testament PDF

TitleIosif Feher - Introducere În Studiul Vechiului Testament
File Size2.5 MB
Total Pages458
Document Text Contents
Page 229

229

Cartea �Judec"torii�, în Biblia ebraic" este plasat" în sec#iunea
�Profe#i�, în urma c"r#ii �Iosua� !i înainte de cartea „Samuel”. În
Canonul Septuagintei, ea este plasat" în sec#iunea c"r#ilor istorice, dup"
�Iosua� !i înainte de �Rut�. Aceea!i pozi#ie, scrierea aceasta o de#ine !i
în Vulgata, !i în Bibliile protestante.Titlul cărţii

˛n Biblia ebraic", titlul acestei c"r#i este �Shophetim�, care s-ar
traduce prin judec"tori sau lideri executivi. ˛n Septuaginta, cartea
aceasta se nume!te �Kritai� !i are aproximativ aceea!i semnifica#ie, ca
!i în ebraic". ˛n Vulgata lui Ieronim, cartea aceasta se nume!te �Liber
Iudices� (adic" �Judec"torii�).

Titlul acesta îl poate trimite pe cititor cu gândul la persoane
investite cu autoritate juridic", persoane desemnate s" supraveghieze
aplicarea corect" a legisla#iei sociale, sau s" medieze conflicte între
oameni. În realitate, judec"torii lui Israel au fost mai degrab" lideri
militari carismatici, care au fost ridica#i ocazional de Dumnezeu, pentru
a izb"vi pe evrei de sub ap"sarea popoarelor din jur. Singurul judec"tor
care a exercitat !i atribu#ii juridice, a fost Debora (fiind !i singura
femeie ce a de#inut aceast" pozi#ie).

Potrivit lui Archer Jr., acest nume deriv" din tipul de guvern"mânt
sau de conducere care a fost efectiv" peste triburile lui Israel, în
intervalul dintre moartea lui Iosua, !i instalarea lui Saul, ca împ"rat.309

Dennis T. Olson precizeaz" c" termenul ebraic tradus prin
�Judec"tor� (�sopet�) are !i semnifica#ia de �domnie� sau
�conduc"tor�.310Autorul cărţii

Nu descoperim nici o referire la autor, în textul c"r#ii. Tradi#ia
rabinic" i-o atribuie lui Samuel, îns" nu sunt oferite dovezi clare în
acest sens. Nu exist" temeiuri serioase s" fie pus" sub semnul întreb"rii
aceast" atribuire, chiar dac" în text apare de patru ori, expresia �Pe
vremea aceea nu era împ"rat în Israel, !i fiecare f"cea ce-i pl"cea” (în
17:6, 18:1; 19:1 !i în 21:25). Expresia aceasta are sens numai în vremea

309 Gleason L. Archer Jr., op. Cit., pag. 280
310 Dennis T. Olson, The Old Testament Survey, pag. 109

Page 230

230

monarhiei, adic" fie în ultimii ani ai vie#ii lui Samuel, fie la scurt"
vreme dup" moartea lui (dac" atribuim cartea, unui alt autor).

Probabil ar fi potrivit s" consider"m c" �Judec"torii� a fost scris"
de Samuel, în vremea în care Saul era deja instalat ca împ"rat. $tim c"
Samuel a mai tr"it câ#iva ani, dup" ce l-a uns chiar !i pe David, ca
împ"rat. De asemenea, exist" atest"ri biblice ale calit"#ii de scritor, a lui
Samuel (1 Sam. 10:25). Archer adaug", ca argument, observa#ia c"
scrierea aceasta este scris" negre!it, din perspectiva unui profet,
deoarece m"soar" istoria lui Israel, dup" standardul credincio!iei fa#"
de leg"mântul cu Dumnezeu.311Data scrierii

Dac" #inem seama de ceea ce am spus deja cu privire la autor,
putem plasa scrierea acestei c"r#i în jurul anului 1050 î.Hr., sau cel mai
târziu, în jurul anului 1025 î.Hr.

Aceast" datare ar explica satisf"c"tor buna cunoa!tere de c"tre
autor, a evenimentelor din perioada de timp acoperit" de judec"tori, dar
!i existen#a implicit" a unui împ"rat în exerci#iu, în Israel, în vremea
redact"rii c"r#ii.

Un alt indiciu intern este referirea la faptul c" iebusi#ii înc"
locuiau în Ierusalim, la vremea scrierii c"r#ii (conf. Jud. 1:21).
˛mp"ratul David va cuceri cetatea Ierusalim (aproximativ 990 î.Hr.),
abia dup" scrierea c"r#ii �Judec"torii�.Structura cărţii

O privire de ansamblu asupra firului nara#iunii, scoate în eviden#"
structura simpl", alc"tuit" din trei sec#iuni inegale ale c"r#ii
�Judec"torii�.

Prima sec#iune, cu caracter de introducere, este mai scurt" !i
cuprinde capitolele 1:1 – 3:6. ˛n sec#iunea aceasta distingem
falimentele poporului evreu, în dou" domenii distincte:

- falimentul pe plan militar

- falimentul pe plan spiritual


311 Gleason L. Archer Jr., op. Cit., pag. 252

Similer Documents