Download Hisse Senedi Alim-Satim Kilavuzu PDF

TitleHisse Senedi Alim-Satim Kilavuzu
File Size622.3 KB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 1

Hisse Senedi Alım Satım
Kılavuzu

Page 2

1

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel
kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü
temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanı veren menkul kıymetlerdir.

Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir?

Hisse senedi sahibinin hakları aşağıda sayılmıştır:
a) Rüçhan hakkı (Bedelli Sermaye Artırımına Katılım Hakkı),
b) Kârdan (temettüden) pay alma hakkı,
c) Oy kullanma hakkı,
d) Yönetime katılma hakkı,
e) Tasfiyeden hissesi oranında pay alma hakkı,
f ) Bilgi edinme hakkı.

Yatırımcılar İMKB’de Bizzat Hisse Senedi Alım Satımı Yapabilirler mi?

İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarında alım satım işlemleri, yalnızca bu faaliyet
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yetki belgesi, İMKB’den Borsa Üyelik
Belgesi almış olan İMKB üyesi aracı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Yatırımcılar,
İMKB’de bizzat alım-satım yapamazlar.

İşlem yapacağınız aracı kuruluşların İMKB üyesi olmalarına dikkat ediniz ve ilgili
faaliyet alanında yetki belgesine sahip olup olmadıklarını kontrol ediniz.

Page 9

8

Emirlerin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yatırımcı, emrinin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Emrin belirlenen süre
içinde yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan
emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için
geçerlidir.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, yatırımcının talebi halinde emrin
alınması sırasında yatırımcıya emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Aracı Kuruluşlar, Müşterilerine Periyodik Olarak Hangi Belgeyi Gönderir?

Aracı kuruluşlar ilgili mevzuat gereğince, “Hesap Ekstresini”, aylık dönemler itibariyle
düzenleyip, ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde taahhütlü olarak adresinize gönderir.
Ancak hesap ekstresi yatırımcının yazılı talebi üzerine, yatırımcı tarafından beyan
edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir
ya da yatırımcılardan İMKB’ye iletilmek üzere elektronik ortamda emir kabul eden
aracı kuruluşlar tarafından yatırımcıların ekstrelerine elektronik ortamda erişimine
imkân sağlanabilir. Diğer taraftan, hesap ekstresinin elektronik ortamda gönderildiğine
veya elektronik ortamda ekstreye erişim sağlandığına ilişkin ispat yükümlülüğü aracı
kuruluşa aittir. İlgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan yatırımcılar ile hesap
ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere
anılan belge gönderilmeyebilir.

Page 10

9

Hisse Senetleri İşlemlerinin Takası Ne Zaman Yapılır?

İMKB’den T gününde alınan sözleşme bilgileri ile üye bazında ve müşteri detaylı
netleştirme, Takasbank sisteminde yapılarak müşteri detayında oluşturulan net
borç/alacak bilgileri, T günü akşamında Takasbank sisteminden MKK sistemine
transfer edilir. T günü MKK´ya gönderilen müşteri detayında borç/alacak bilgileri,
MKK sisteminde müşteri hesap kontrolleri yapıldıktan sonra, hata kodları ile birlikte
Takasbank sistemine aktarılır. MKK´dan gelen bu bilgilere göre, üye ve müşteri alt
hesabı detayında oluşturulan netleştirme sonuçları T günü, Takasbank üye ekranlarına
yansıtılır. Aracı kuruluşlar, söz konusu bilgileri T günü Takasbank ekranlarından
izleyebilirler ve müşteri hesapları ile ilgili herhangi bir yanlış tespit etmeleri halinde
düzeltme işlemlerini İMKB’ye bildirirler. T+1 işgünü sonunda İMKB’den düzeltme
bilgileri alınarak T günü oluşturulmuş müşteri bazında borç/alacak kayıtlarına yansıtılır.
Netleşmiş işlem bilgileri Takasbank ve MKK ekranlarından üyelerce raporlanabilir.

Takas işlemleri teslim karşılığı ödeme prensibine göre gerçekleşir. T+2 işgünü
sabahı, MKK sisteminde satış yapmış müşteri hesaplarından satışı yapılan kıymetler
takas amaçlı virman blokajı hesaplarından aracı kurumun takas havuz hesabına
aktarılır.

Takas işlemleri, MKK nezdinde açılan Takasbank Takas Havuz Hesabı üzerinden yapılır.
MKK, Takasbank’a, MKK nezdindeki Takas Havuz Hesabı hareketlerini eş zamanlı olarak
iletir.

Takasbank, MKK’dan gönderilen, üye havuz hesabından Takasbank Takas Havuz
hesabına aktarılan kıymet ve adet bilgilerine göre borç kapatma işlemini gerçekleştirir.

Kapatılan takas borçları karşılığında borç-bloke dengesi korunarak, takas alacakları
serbestleştirilir ve takas havuz hesaplarının bakiye durumuna bağlı olarak, menkul
kıymet alacak dağıtımı için MKK sistemine gerçek zamanlı elektronik alacak dağıtım
mesajı gönderilir. MKK sisteminde alacaklar öncelikle Takas Havuz Hesabı’ndan
aracı kurum takas havuz hesabına, buradan da alacaklı müşteri hesaplarına aktarılır.
Alacaklar, MKK sisteminde T+0 akşamı oluşturulmuş ve T+1 günü akşamı güncellenmiş
alacak talimatları dikkate alınarak müşteri hesaplarına aktarılır.
Üyelerin, takas borçlarını ödedikleri miktar kadar takas alacakları serbestleştirilir ve
hesaplarına aktarılır. Kısmi olarak ödenen takas borçları karşılığında takas alacakları
kısmi olarak üye hesaplarına aktarılır. Takas, gün içerisinde 09:00-16:00 saatleri arasında
devam eder.

Nakit takas alacakları, aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına
aktarılır. Aracı kuruluşlar serbest cari hesaplarına geçen tutarları EFT ile başka bir
bankaya gönderebilirler, nakit olarak çekebilirler, Takasbank nezdinde başka bir hesaba
gönderebilirler veya diğer piyasalardan kaynaklanan borçlarına mahsup yapabilirler.

Page 17

16

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve
Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Windowsist
Tower, No.26, Kat.7, 34467, Maslak/
İstanbul
Tel: (212) 214 77 73
Faks: (212) 214 77 72
Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri
Derneği
Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun
Caddesi, 34467 Emirgan / İstanbul
www.bakyd.org.tr
Tel : (212) 298 26 63
Faks : (212) 298 26 64

Borsa Uzmanları Derneği
Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun
Caddesi, 34467 Emirgan / İstanbul
www.bud.org.tr
Tel : (212) 298 22 59
Faks : (212) 298 26 01

Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD)
Mimar Sinan Mahallesi,
Hakimiyeti Milliye Caddesi, Atlas Sokak
No:29 Kat:2, 34680 Üsküdar / İstanbul
www.boryad.org
Tel : (216) 456 26 57
Faks : (216) 456 36 02

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri
Derneği
(KOTEDER)
Meclisi Mebusan Caddesi, Karun Çıkmazı
No:1, 34427 Fındıklı / İstanbul
www.koteder.org.tr
Tel : (212) 334 50 05
Faks : (212) 334 50 88

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER)
Nispetiye Caddesi, Levent İş Merkezi
No: 6/2, 34330 Levent / İstanbul
www.gyoder.org.tr
Tel : (212) 282 53 65
(212) 325 28 25
Faks : (212) 282 53 93

Türkiye Kurumsal Yatırımcı
Yöneticileri Derneği
İş Kuleleri Kule 2, Kat: 8,
34330 4.Levent / İstanbul
www.tkyd.org.tr
Tel : (212) 279 03 99
(212) 280 18 67
Faks : (212) 279 07 44

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Yıldızposta Caddesi, Dedeman İşhanı
No:48 Kat: 7, 34349 Beşiktaş / İstanbul
www.tkyd.org
Tel : (212) 347 62 73
Faks : (212) 347 62 76

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)
Nispetiye Caddesi, Levent İş Merkezi
No: 6/2, 34330 Levent / İstanbul
www.tuyid.org
Tel : (212) 278 30 88
Faks : (212) 282 91 11

Page 18

Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi
Emirgan 34467 İstanbul

T. 0212 298 21 00
F. 0212 298 25 00

Kasım 2011

Similer Documents