Download H.G. Wells - Razboiul Lumilor PDF

TitleH.G. Wells - Razboiul Lumilor
File Size2.4 MB
Total Pages784
Document Text Contents
Page 1

- 1 -H. G. WELLS


RRĂĂZZBBOOIIUULL LLUUMMIILLOORRCCÂÂNNDD SSEE VVAA TTRREEZZII CCEELL--

CCAARREE--DDOOAARRMMEEPPRRIIMMIIII OOAAMMEENNII ÎÎNN LLUUNNĂĂ
În româneşte de

Mihu Dragomir şi C. Vonghizas

EDITURA TINERETULUI

1963

Page 783

- 783 -

Capitolul X. PĂŞUNILE VIŢEILOR LUNARI ............ 615

Capitolul XI. FAŢA SELENIŢILOR.......................... 627

Capitolul XII. DOMNUL CAVOR FACE CÂTEVA

PRESUPUNERI ..................................................... 632

Capitolul XIII. ÎNCERCĂRI DE A INTRA ÎN LEGĂTURĂ
............................................................................ 641

Capitolul XIV. PUNTEA AMEŢITOARE ................... 647

Capitolul XV. PUNCTE DE VEDERE ..................... 659

Capitolul XVI. LUPTA DIN PEŞTERA MĂCELARILOR
LUNARI ................................................................ 669

Capitolul XVII. ÎN LUMINA ZILEI ........................... 681

Capitolul XVIII. DL. BEDFORD SINGUR................ 691

Capitolul XIX. DL. BEDFORD ÎN SPAŢIUL INFINIT 703

Capitolul XX. DL. BEDFORD ÎN LITTLESTONE ..... 712

Capitolul XXI. UIMITOAREA COMUNICARE A D-LUI
JULIUS WENDIGEE.............................................. 728

Capitolul XXII. UN REZUMAT AL PRIMELOR ŞASE
MESAJE PRIMITE DE LA DL. CAVOR .................. 732

Capitolul XXIII. ISTORIA NATURALĂ A SELENIŢILOR

............................................................................ 741

Capitolul XXIV. MARELE LUNAR .......................... 760

Capitolul XXV. ULTIMUL MESAJ TRIMIS DE CAVOR
SPRE PĂMÂNT ...................................................... 777

Similer Documents