Download Grade 5 LM Filipino.pdf PDF

TitleGrade 5 LM Filipino.pdf
File Size32.3 MB
Total Pages533
Document Text Contents
Page 1

FILIPINO PATALASTAS
Ngayong panahon nang BAGYO dumadami ang nabibiktima nang dengue ito ay kumukuha

na nang mga buhay nang ating mga mahal sa buhay…………..dahil sa mga PESTENG mosquito!!!

Pero sa Jan Sinfuego corporation mayroong solusyon diyan gamit ang ‘MOSQUITO ALIS!’

dahil dito ay marami na ang mga buhay na isinalba nito!

LM FIRST QUARTER

Layunin:

Naibibigay ang mga uri ng pangngalan.

TUKLASIN MO

Basahin ang Patalastas at sagutin ang mga tanong ukol dito.

Mga tanong:

1. Tungkol saan ang patalastas?
2. Anong sakit ang laganap tuwing panahopn nang bagyo?
3. Saan nanggaling ang sakit na Dengue?
4. Ano ang solusyon sa Dengue ayon sa patalastas?
5. Sa iyong palagay, epektibo kaya ang Mosquito Repellant na ito?
6. Anong kompanya ang nagbigay ng solusyon sa Dengue?

ARALIN

1

Page 2

BASAHIN MO

PISTA SA AMING BAYAN

Tuwing Mayo 1 ng bawat taon ay ipinagdiriwang sa lalawigan ng Nueva Ecija ang
pistang bayan ng Gapan City. Ang mga patron ng syudad ay ang Divina Pastora at Tatlong
Hari. Marami sa mga magsasaka ang kasama sa parade. Nakasakay sila sa mga kalabaw. Ilan
sa mga sumamang kariton ay may mga bigkis na palay at buwig ng saging na palamuti. Ang
nakahihigit ay traktora at mga trak ng palay.

Ang Gapan ay unang bayan sa Nueva Ecija, lungsod na ito ngayon. Pagsasaka ang
pangunahing pangkabuhayan ng mga tao. Naniniwala sila na ang patrona, Divina Pastora ay
nagbibigay proteksyon sa mga naninirahan dito. Ang patrona ay milagrosa. Ang pista ng
Gapan ay dinarayo ng mga tao sa kalapit bayan at lungsod..Mga tanong:

1. Anong bayan sa Nueva Ecija ang nagdiriwang ng pista tuwing Mayo 1?
2. Sinu-sino ang mga patron ng syudad?
3. Paano ipinagdiriwang ng mga tao ang kapistahan sa syudad na ito?
4. Ganyan din ba kayo magdiwang ng pista?PAGYAMANIN NATIN

Pansinin na ang mga salitang pantanging ngalan ay may isang salungguhit at ang
pambalana ay may dalawang salungguhit.

ISAISIP MO

Balikan ang mga may salungguhit na salita mula sa kwentong binasa,sabihin kung
anong uri ng pangngalan ang mga ito.

Page 266

Isa-puso Mo

Lagyan ng tsek ( ) ang mga bagay na nagpapakita ng paggalang sa mga lider.

____ 1. Nakikiisa sa mga tao sa proyektong inilunsad ng pinuno ng barangay.
____ 2. Nais ng mga mamamayan na mapatalsik ang kanilang pinuno dahil hindi

nito sinunod ang kanilang kagustuhan.
____ 3. Maraming tao ang dumalo sa pagpupulong na pinatawag ng meyor.
____ 4. Hindi pinakinggan ni Juan ang mga tagapagsalita ng kanilang barangay
sapagkat inis siya rito.
____ 5. Sinusunod ng mga mamamayan ang mga batas sa kanilang pamayanan.


Isulat Mo

A. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari . Gawin itong isang talata upang makabuo
ng kwento.


1. Nagkaipon-ipon ang magkakalaro
2. Napansin ni Marie na ayaw sumali ni Carol
3. Walang makasagot sa bugtong ni Agnes
4. Umalis si Carol noong alam niyang maparurusahan siya.
5. Maayos na ang paglalaro ng magkakaibigan
6. Humingi ng paumanhin si Carol kinabukasan

B. Kung ikaw ay magiging hari, anong korona ang nais mo. Ilarawan ito sa short bond

paper.


Basahin Mo

“Alin ang Higit na Mahalaga, ang Lumang Tradisyon o ang Bagong Tradisyon?”3 Nakapagpapasya nang tama ayon sa sariling paniniwala. Nakasusulat ng balangkas ng binasang teksto sa anyong
pangungusap o paksa

Paano ka makapagpapasya nang tama ayon sa sariling paniniwala?
Paano ka makasusulat ng isang balangkas?

Page 267

Sa pagdaraan ng mga araw ay naiiba ang pananaw ng tao sa kanyang mga paniniwala
kaya’t siya’y patuloy na nagtatanong kung alin ang mahalaga.


Makinig sa balagtasan na isasagawa ng inyong mga kamag-aaral. Sumabay ng

pagbasa nang tahimik habang ito ay isinasagawa.

LAKANDIWA: Bago pasimulan itong balagtasan
Inyong lakandiwa ay nais magpugay
Ang paksang napili’y tungkol sa tradisyon,
Isang sinauna’t isa ay pangngayon;
Ang unang titindig ay batang marilag,
Ang lumang tradisyo’y napiling ihayag;
Siya’y salubungin ng mga palakpak.

MAKALUMA: Ang ano mang bagay lalo kung luma na,
Sino mang magsabi’y napakahalaga
Lalo’t kung tradisyon ang pag-uusapan,
Ang pinakaluma’y higit pag-uusapan;
Karapatang pantao’y binibigyang-buhay,
Isinasapuso’y kagandahang asal.
Hindi tulad ngayon, sa panahong ito
Ang lumang tradisyo’y limot nang tao
Kaya’t buhay nati’y hindi mapanuto.

MAKABAGO: Ang lumang tradisyon kung di mawawala
Pag-unlad ng bayn ay magiging bula.
Katulad ng pista, kapag dumarating
Ang marangyang handa’y agad mapapansin

Kung di susgpuin ang lahat ng iyan
Halagang pantao’y mawawalang saysay.


MAKALUMA: Sa lumang tradisyon, tao’y magagalang
At sunud-sunuran sa mga magulang;
Walang taong suwail, walang lapastangan

Kaya’t kabataan ay mga huwaran.
Sabagong tradisyon, mga kabataan
Waring nalimot na ang pinagdaanan;

MAKABAGO: Ang bagong tradisyon dapat manatili
Pagkat bansa natin ay nagsasarili
Kaya’t tigilan na ang pagkakampi mo
Sa lumang tradisyon di na magbabago
Sa bagong panahon ay sumunod tayo,
Hagdan ng tagumpay ng lahat ng tao.


LAKANDIWA: At bago mag-init itong pagtatalo,
Aking ibibigay ang huling pasya ko;
Ang tradisyon natin, luma man o bago
Kailangan nating mga Pilipino.

Page 532

Isulat sa kahon ang mga uri ng pahayagan na hinihingi sa tsart.


ISAISIP MOAno ang iba’t ibang uri ng pahayagan?
ISAPUSO MO(Pangkatang Gawain)


Uri ng Pahayagan

Tabloid
Broadsheet

Magazines

Page 533

Matapos talakayin ang iba’t ibang uri ng pahayagan at ang mga hakbang sa pagsulat nito,
marahil ay may kakayahan ka ng sumulat ng iba’t ibang bahagi ng pahayagan. Gawin mo ito at
patunayan mong kaya mo.

Pangkat I
Sumulat ng isang balita tungkol sa proyektong ng inyong barangay sa maayos na pagtatapon
ng basura.
Pangkat II
Sumulat ng isang editorial na ipinahahayag ang iyong sariling palagay o kuru-kuro tungkol sa
isyung pagkalulong ng mga kabataan sa droga.

Pangkat III
Sumulat ng editorial tungkol sa isyung “Ang Isports Bilang Libangan ng mga Kabataan”


ISULAT MOIbigay ang iba’t ibang uri ng pahayagan at sabihin kung saan at paano mo ito gagamitin.


TAKDANG-ARALINMagdala ng iba’t ibang uri ng pahayagan. Alamin kung anu-ano ang nilalaman ng bawat bahagi
nito.

Similer Documents