Download FP-550 Servisno Uputstvo PDF

TitleFP-550 Servisno Uputstvo
File Size2.1 MB
Total Pages45
Document Text Contents
Page 1

GALEB FP-550T SERVISNO UPUTSTVO


- 1 -

FISKALNI ŠTAMPAČ


GALEB FP - 550Servisno uputstvo


Informacije iz ovog uputstva ne smeju se reprodukovati u bilo kom mehaničkom, električnom ili
elektronskom putu, pod bilo kojim okolnostima bez odobrenja Galeb Group.

Galeb Group, 15224 Cerovac


Srbija i Crna Gora

Page 22

GALEB FP-550T SERVISNO UPUTSTVO


- 22 -

II Karakteristike uređaja

1. Režimi rada

Fiskalni štampač GALEB FP-550 ima dva korisnički i servisni režim rada.
Kada je fiskalni štampač u korisničkom režimu rada može da radi na sledeći
način:
1. Trening mod: Uređaj nije fiskalizovan. U fiskalnu memoriju su zadati i upisani
svi podaci neophodni za njegov normalan rad, izuzev PIB - poreskog broja
korisnika. Mogu se otvarati i izdavati isečci, ali bez fiskalnog logoa. Mogu se
izrađivati dnevni izveštaji sa nuliranjem, s tim što se oni ne upisuju u fiskalnu
memoriju.
2. Normalni mod. Uređaj je fiskalizovan. PIB - poreski broj korisnika je zadat i
upisan u fiskalnu memoriju. Primenjuju se sva fiskalna pravila. Onemogućno je
brisanje podataka o evidentiranom prometu od momenta sačinjavanja prvog
fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta sačinjavanja dnevnog izveštaja
za tekući period, bez skidanja plombe.
Postavljanjem džampera u donji položaj (2 i 3 na slici) štampač se
prebacuje u servisni režim rada u kome je moguće,pored svih ostalih, izvesti
komandu 6Bh (107), sa opcijom D i parametrom A tako da budu izbrisani svi artikli iz
baze podataka (što se beleži kao reset u fiskalnu memoriju) i podešavanje datuma i
vremena u periodu posle izvršene fiskalizacije.
Uredbom o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom
memorijom definisani su obavezni fiskalni dokumenti, njihov izgled i sadržaj.
Definisano je da se u brojač rednog broja fiskalnog isečka inicijalno postavlja
vrednost 1 u momentu fiskalizacije štampača i ovaj brojač se ne resetuje, bez
obzira na moguće načine resetovanja fiskalnog štampača. Po dostizanju
maksimalne vrednosti 999999 on ponovo kreće od vrednosti 1.

2. Programiranje parametara fiskalne memorije i
fiskalizacija

Obavezni parametri potrebni da se unesu da bi mogla da se izvrši
fiskalizacija beleže se sledećim redosledom:

• Obavezno je na početku rada podesiti datum i vreme komandom 3Dh
(61) sa parametrom <DD-MM-YY><space><HH:MM[:SS]> . Komandom
za fiskalizaciju tekuće vreme će biti zabeleženo u fiskalnu memoriju, zato
je potrebno obavezno proveriti vreme.

• Podatak o indetifikacionom broju fiskalnog modula unose se kroz
komandu 5Bh (91) kojom se zadaje broj zemlje u kojoj je printer (u

Page 23

GALEB FP-550T SERVISNO UPUTSTVO


- 23 -

1
2
3

slučaju Srbije 8) i broj fiskalnog modula koji se sastoji od 2 slova i 6
cifara. Podatak se zapisuje u fiskalnu memoriju.

• Komandom 5Ch (92) se zadaje fabrički broj fiskalnog štampača koji po
Uredbi nije obavezan ali je u ovaj štampač implementiran.

• Zatim sledi komanda 53h (83) kojom se zadaju decimalna mesta i
dozvoljene poreske grupe.

• Zadavanje poreskog indetifikacionog broja korisnika je komandom
62h(98) se kao parametar zadaje string od najmanje 9 a najviše 13 cifara.
Ovaj podatak se upisuje u operativnu memoriju i tek komandom za
fiskalizaciju se prenosi u fiskalnu memoriju.

• Tek posle uspešno upisanih prethodnih podataka može da se izvede
komanda 48h (72) za fiskalizaciju. Potrebno je kao parametar uneti IBFM
. On mora biti jednak broju koji je već zadat pomoću komande 91 (5Bh).

Jednom uneti podaci u fiskalnu memoriju o identifikacionom broju
fiskalnog modula, poreskom broju korisnika kao i podatak o danu, mesecu,
godini, satu i minutu evidentiranja prometa preko fiskalizovanog štampača ne
mogu se izbrisati niti izmeniti u fiskalnoj memoriji.

3. Resetovanje fiskalnog štampača

Uredba Vlade Srbije predviđa koje vrste reseta moraju biti registrovane u
fiskalnu memoriju, sa tačno određenim oznakama, kao i mogući ukupan broj
reseta svih tipova. Kod ispunjenja maksimalnog broja od 50 reseta fiskalni
štampač više neće moći da registruje prodaju. fiskalni štampač GALEB FP-550
ima implementirana dva tipa reseta: Б - brisanje baze podataka u operativnoj
memoriji, Ц - brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije.
Moguće je izvesti na dva načina reset na fiskalnom štampaču:

1. Softverski reset
Kada je štampač u servisnom režimu rada (položaji 2 i 3 na
slici) tada je dozvoljeno da se komandom komandu 6Bh (107),
sa opcijom D i parametrom A izbrišu svi artikli iz baze
podataka i time izvede reset Б (brisanje baze podataka u
operativnoj memoriji). Pretpostavka je da je urađen dnevni
izveštaj i time promet zabeležen u fiskalnu memoriju. Pored
toga kada fiskalni štampač kontroliše kontrolnu sumu
operativne memorije i utvrdi da je pogrešna izbrisaće sadržaj
operativen memorije i registrovati to kao reset tipa Ц.

2. Hardverski reset
Ako se u okviru servisne intervencije pokaže potreba za neophodnošću odvajanja
fiskalnog modula od matične ploče, ova akcija će biti registrovana u fiskalnoj

Similer Documents