Download Femeia sfasiata.pdf PDF

TitleFemeia sfasiata.pdf
File Size790.0 KB
Total Pages185
Document Text Contents
Page 1

SIMONE DE BEAUVOIR
Femeia sfâşiată

A scris romane, eseuri, articole şi studii filozofice, dar cea
mai sonor realizare cu care este asociat ă ă Simone Lucie
Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir (1908-l986) vine
dinspre istoria feminismulului, fiind cel mai puternic nume
care a legitimat acesta mişcare în perioada ei de afirmare. A
studiat filozofia la Sorbona, unde l-a întâlnit pe Jean-Paul
Sartre, filozoful cu care şi-a împ r it şi via a, dar şiă ţ ţ
posteritatea: este imposibil s -l pomeneşti pe Sartre f r caă ă ă
în conversa ie s nu apar numele ei sau titlul vreuneiaţ ă ă
dintre c r ile care au f cut-o atât de influent , cel maiă ţ ă ă
frecvent fiind Al Doilea Sex.

La sfârşitul celui de-al Doilea R zboi Mondial, s-a dedicată
cu pasiune ideilor politice pentru care a g sit în Les Tempsă
Modernes (revist lunar de dezbatere politic şi filozofic ,ă ă ă ă
fondat de Sartre şi Merleau-Ponty, care aduna la aceaă
vreme semn turile unor intelectuali radicali) rampa ideală ă
pentru tezele articulate mai târziu în studii şi eseuri, iar în
revolu ionarii ani '70 s-a al turat mişc rilor vindicative aleţ ă ă
militantelor pentru dreptul la avort, interzis la vremea aceea
în Fran a.ţ

Scrierile ei filozofice, în special cele timpurii, împart
interese comune cu cele ale lui Sartre: Pour une morale de
l'ambiguite (1947), sau Pyrrhus et Cineas fiind în general
considerate introduceri concise şi eficiente în problematica
existen ialismului. La Vieillesse, un eseu despre b trâne e,ţ ă ţ
autobiografia în patru volume şi cea în care-şi ia adio de la
Sartre, La Ceremonie des adieux, sunt printre cele mai
frecventate volume de nonfic iune din opera ei. Tous Iesţ
hommes sont mortels (To i oamenii sunt muritori), Lesţ
Mandarins (Mandarinii), roman care i-a adus premiul
Goncourt în 1954, sau Leş belles images (Imagini frumoase)
sunt romanele ei cele mai cunoscute.

Page 92

Miercuri, 27 octombrie
E clar c nu va putea pleca din Paris în weekend-ul acesta.ă

Ceea ce înseamn c Noellie se opune. M-am revoltat; pen-ă ă
tru prima oar , am plâns în fa a lui. A p rut consternat: „Of,ă ţ ă
nu plânge. O s încerc s g sesc un înlocuitor!". A sfârşită ă ă
prin a-mi promite c avea s se descurce: şi el îşi doreşteă ă
weekend-ul sta. E adev rat sau nu. Dar ce e sigur esteă ă
faptul c lacrimile mele l-au r v şit.ă ă ă

Am petrecut o or la vorbitor cu Marguerite. E ner bd -ă ă ă
toare. Cât de lungi trebuie s -i fie zilele! Asistenta e ama-ă
bil , dar nu poate s o lase s ias cu mine f r o autoriza ieă ă ă ă ă ă ţ
care nu mai vine. Cu siguran e din simpl neglijen , c ciţă ă ţă ă
ofer toate garan iile de moralitate.ţ

Joi, 28 octombrie
Plec m deci sâmb t şi duminic . „M-am descurcat!", mi-ă ă ă ă

a zis el pe un ton triumf tor. Era, în mod vizibil, mândru că ă
rezistase în fa a lui Noellie, prea mândru. Asta înseamn cţ ă ă
lupta a fost grea, c ea înseamn mult pentru el. Mi s-a p rută ă ă
nervos toat seara. A b ut dou pahare de whisky în loc deă ă ă
unul şi a fumat igar de la igar . Punea mult entuzi- asm înţ ă ţ ă
stabilirea itinerarului nostru şi rezerva mea l-a dezam git:ă

- Nu te bucuri?
- Ba sigur c m bucur.ă ă
Nu m bucuram decât pe jum tate. Noe'llie a c p tat deciă ă ă ă

un asemenea loc în via a lui, încât a trebuit s se certe cu eaţ ă
ca s putem pleca în weekend? Şi sunt eu îns mi pe punctulă ă
de a o considera o rival ? Nu. Refuz reproşurile, calculele,ă
perfidiile, victoriile, înfrângerile, îl voi preveni pe Maurice:
„Nu am s m cert cu Noe'llie pentru tine".ă ă

Luni, l noiembrie.
Sem na atât de mult cu trecutul; aproape credeam că ă

trecutul urma s renasc din aceast asem nare. Am c l to-ă ă ă ă ă ă
j rit prin cea , apoi sub un soare cu din i. La Bar-le-Duc, la lţă ţ
Saint-Michel, am rev zut cu aceeaşi emo ie ca alt dat ope-ă ţ ă ă

Page 93

rele lui Ligier Richier; le descoperise datorit mie; de lă
atunci, am c l torit destul de mult, am v zut destul de multeă ă ă
j şi totuşi Desc rnatul ă ne-a uimit înc o dat . La Nancy, în Jă ă
fa a grilajului de fier din Pia a Stanislas, am sim it în inim ]ţ ţ ţ ă
ceva ascu it: o fericire dureroas , într-atât de neobişnuitţ ă ă
de- j venise. Pe vechile str zi provinciale, îi strângeam bra ulă ţ
sub al meu; alteori, el mi-l trecea pe dup umeri.ă

Am vorbit despre o mul ime de lucruri şi mult despreţ
fiicele noastre. El nu reuşeşte s în eleag cum a putută ţ ă
Colette s se m rite cu Jean-Pierre; chimie, biologie, el seă ă
gândea la o carier str lucitoare pentru ea şi îi l saser mă ă ă ă
toat liberta- tea sentimental şi sexual , iar ea o ştia. De ceă ă ă
se îndr gos- i tise atunci de acest b iat atât de banal, într-ă ă
atât încât s -şi sacrifice viitorul pentru el?ă

- Ea e mul umit aşa, am spus.ţ ă
- Mi-ar fi pl cut s fie mul umit altfel.ă ă ţ ă
Plecarea lui Lucienne, preferata sa, îl întristeaz şi maiă

mult. Deşi îi aprob înclina ia spre independen , ar fi vrută ţ ţă
s r mân la Paris, s fac medicina şi s devină ă ă ă ă ă ă
colaboratoarea lui.

-Atunci n-ar mai fi fost independent ,ă
- Ba da. Ar fi avut via a ei, chiar lucrând cu mine.ţ
Ta ii nu au niciodat exact fiicele pe care şi le doresc,ţ ă

fiindc îşi fac despre ele o anumit idee, la care ele trebuieă ă
s se adapteze. Mamele le accept aşa cum sunt. Coletteă ă
avea nevoie în primul rând de siguran , iar Lucienne de li-ţă
bertate; le în eleg pe amândou . Pe fiecare în felul ei,ţ ă
Colette, atât de sensibil şi uman , Lucienne, atât de ener-ă ă
gic şi str lucitoare, le consider pe deplin reuşite.ă ă

Ne-am cazat în acelaşi mic hotel ca şi acum dou zeci deă
ani şi - poate la alt etaj - în aceeaşi camer . Eu m-am vârâtă
prima în pat şi m uitam la el cum umbla de colo-colo, în pi-ă
jamaua albastr , descul pe mocheta roas . Nu p rea niciă ţ ă ă
ve- sel, nici trist. Şi m-a orbit o imagine de o sut de oriă
evocat , fixat , dar deloc ştears , înc str lucind deă ă ă ă ă
prospe ime: Maurice mergând descul pe mocheta asta, înţ ţ

Page 184

maturizat su- port lucruri pe care nu le suportam las -m să ă ă
vorbesc nu tre- buie s te mai temi de scandaluri vomă
convie ui frumos şi micu ul va fi fericit cum trebuie s fie nuţ ţ ă
v d ce ai avea de obiectat... De ce nu este o or la care să ă ă
vorbeşti? E o or care îmi convine foarte bine. Po i s - iă ţ ă ţ
sacrifici cinci minute din somnul t u pentru mine eu nu o să ă
închid ochii pân nu rezolv problema nu mai fi atât de egoistă
e o porc rie s nu laşi oamenii s doarm se enerveaz şi nuă ă ă ă ă
vreau. De şapte ani m împut singur ca o blestemat şiă ă ă
toat clica mârşav rânjeşte îmi datorezi o revanş las -mă ă ă ă ă
s vorbesc ai prea multe datorii fa de mine ştii tu fiindcă ţă ă
nu te-ai comportat întotdeauna în modul cel mai corect; mi-
ai spus c te-ai în- dr gostit de mine şi l-am l sat pe Florentă ă ă
cu ochii în soare şi am terminat-o cu prietenii mei apoi m-ai
p r sit şi to i priete- nii t i mi-au întors spatele; de ce te-aiă ă ţ ă
pref cut c m iu- beşti? Uneori m întreb dac nu a fostă ă ă ă ă
ceva premeditat: e atât de incredibil dragostea astaă
puternic şi apoi p r si- rea. .. Nu i-ai dat seama? De ce? Nuă ă ă ţ
îmi repeta c m-am c - s torit cu tine din interes îl aveam peă ă ă
Florent şi aş fi putut s am o gr mad de b rba i şiă ă ă ă ţ
imagineaz - i c nu eram atât deă ţ ă

copieşit de faptul c eram so ia ta nu eşti Napoleon oriceă ă ţ
ai crede tu nu îmi mai repeta asta sau urlu nu mi-ai zis nimic
dar te aud scrâşnind cuvintele între din i nu le spui e fals eţ
fals de- i vine s urli mi-ai pus placa amorului nebun şi eu m-ţ ă
am l sat dus ... Nu nu îmi spune: ascult-o pe Murielle eu ştiuă ă
pe de rost r spunsurile tale şi mi le-ai repetat de o sut deă ă
ori mi-ai spus destule gogoşi nu- i mai merge şi nu mai luaţ
aerul acesta plictisit da am spus aerul acesta plictisit te v dă
în receptor. Eşti mai urât decât Albert când era tân r el eraă
tân r când ne-am c s torit tu aveai patruzeci şi cinci de aniă ă ă
şi trebuia s - i împ r i responsabilit ile, în fine, ce-a tre- cută ţ ă ţ ăţ
e bun trecut, î i promit c nu o s - i mai fac reproşuri.ţ ă ă ţ
Ştergem totul şi o lu m de la zero pot s fiu blând şi dr -ă ă ă ă
gu ştii dac nu eşti prea porc cu mine. Haide spune-mi cţă ă ă
ne-am în eles şi mâine o s punem la punct detaliile...ţ ă

Similer Documents