Download Ελληνική Αριστερά και Απευλεθερωτικός Αγώνας Κύπρου PDF

TitleΕλληνική Αριστερά και Απευλεθερωτικός Αγώνας Κύπρου
File Size10.9 MB
Total Pages132
Table of Contents
              Περιεχόμενα
Ένωση - Το διαχρονικό ιδανικό
Η κομμουνιστική ηγεσία έναντι του κυπριακού αγώνος
	Α - Το ΑΚΕΛ κατά την περίοδον προ του απελευθερωτικού κινήματος
	Β - Εθνικόν απελευθερωτικόν σάλπισμα της ΕΟΚΑ
	Γ - Περίοδος πρώτης εκεχειρίας
	Δ - Μετά την απελευθέρωσιν της ακελικής ηγεσίας
	Παράρτημα Α
	Παράρτημα Β
	Παράρτημα Γ
	Παράρτημα Δ
	Παράρτημα Ε
ΕΟΚΑ - Αλήθειες και μύθοι
Για την αποχή του ΑΚΕΛ από τον αγώνα της ΕΟΚΑ
            
Document Text Contents
Page 66

36

τ�ν &θρόων τηλεyραφημchων, δ bιτοtος, &κ6μη, ώμlλει Ικ
μiροvς τ�ν cη.ωνιστ� 'ΠΟV lμάχοντο μi τό δ'Πλον κcrτά τοΟ
κcrταιcτητοΟ, ό δτrοtος ώμ(λιι, -ήλος, lιc μiροvς τ�ν νειcpων τοΟ
&y�νός μcχς.

Πρόκειται τrερ\ θρcχσVτητος, 'Πο).ιτικf\ς ιξαχρεrώσεως ιccx\
&ναιδεlcχs. 'Εμφανίζονται ώς δf\θεν 'Πανηyvρlζοντες τήν &π­
εΜvθtρωσιν τοΟ Έθνάρχcv κα\ 'Πpc:01Mio0ν τοΟτον, τήν
&νάyιcην φι).οτιμ(αν 'Π'Οιο\ιμενοι, 'Πρό τ�ν μεyαλειωδ�ν 'Π'cV.­
).αiκ�ν Ικδηλώσεων· κcrτά βάθος δμως αΙσθάνονται 'Πικρlαν
διά τήν τοιαύτην 'Π'ροqή).ωσιν τοΟ λαοΟ 'Πρός τfιν ιθνιΚ'Ι'ιν
Ιιyεαlαν τοv τήν δποlαν δημοσ(� μi).η τοΟ ΑΚΕΛ καθvβρl­
ζονν &κόμη και σfιμερον και Ιδl� τόν 'Εθνάρχην. ΈκτιμοΟν
και Ινισχύονν τό Ιρyον τf\ς Έθναpχlας fxcί ιτοu διν δ�VCIM'CU
vck iwιδρ«σοvν διcιβpω'ι'ιχ«, χcιι μι μ.cιδιάμcι'fcι, rnισd­
'ΠτΟνται τόν Έθνάρχην 1ι άποο-ή).λονν εΙς τοΟτον τηλεyρα­
φήμcrτα, lvql ότrοvλως lρyάζονται κcrτά τοΟ ιc\ιροvς τo\rrov
και τοΟ Cρyov τοΟ ιθνικοατrελεvθερωτιιcοΟ κινήμcrτος.

'Αλλά και f} προσττάθεια τ�ν " Ayy).r.ι>ν δ'Πως προωθήσονν
τούς κομμοννιστάς και χρησιμΟ'Π'Οιήσονν τόν Ι(Ομμοννιστικόν
« ΜΠΑΜ ΠΟΥ ΛΑΝ » &ποτvyχάνει. ΑΙ 'Αρχαι άφήνονν mί­
τηδες τούς κομμοννιστάς νά κινοΟνται, μολονότι τό ΑΚΕΛ
εtναι προyεyραμμiνον, vά 1CVI().oφoρ� άvενόχ).ητοv φvλλάδιa,
τοΟ rnιτpi'ΠOW 'Πικεττοφορ(ας και διαδηλώσεις τοv 'Π'Μισιοv­
μiνcχς άπό . . . άστννομικούς κλ'Π. θόρυβος δημιοvρ-yεtται τrερι
νεκραvαστάσεως τοΟ ΑΚΕΛ και δ Χάρτιyκ φωνάζει και rnιση­
μαl\ιει τόν . . . κlνδvνοv Ικ τ�ν κομμοννιστ�ν. οΙ δτrοtοι κι­
νοΟνται νά Μβονν τήν πρωτΟ'Ποpεfαv lv � νήσφ. ΕΙς δημο­
σιοyράφοv δ Χάρτιyκ δηλώνει δτι vπάρχει ιc(vδννος f} Κ\ιπρος
νά mριΟ.θτ,ι ότrό κομμοννιστιιcόν Ιλεyχον ! Ι Κα\ εtναι τόσον
τrερίερyον πι;)ς ό σατραπlαιcος αVrός δ δποtος δ.ν Ιφοβήθη
ό).όκληρον τόν �Ελληνιιcόν Κvπριακόν λαόν δ δτrοt� f}yων(ζετο
μ.ι 'rck δκ�cι, ιv το\ιτοις 'Πpοσmοιεtτο δτι Ιφοβεtτο τούς
δ).(yοvς φωνααιcοΟντcχs • ΑιcU.ιιcο\ις.

"Ηρκεσαν δμως μερικοι μ'Πchσοι ά'Πό τούς ιθνιιcόφρονας,
ώστε οΙ άιcελιιcοι « καράο).οι » νά ιφvβοΟν 'Πάλιν στlς τρ\ι'πις

Page 67

37

των ιcαι Ιται ό Χάρτιyιc vά αταματfιcn;ι τl> τροτrάριοv τοΟ ιcομ­
μοννιατιιcοΟ κινδύvοu.

Ταρcχyμlνη 1'\ &ιcελικfι fιyεσία bl> τt'\ν διαρροfιν των κα­
λνήρων cττελεχών της ιcαι τrολλών μελών της τά ό.τrοtσ άντ­
ελfιφθηααν την προδοα{αv ιcαι τl>ν φιλοτομαριαμl>ν τf\ς 1'\yεαίας
των, μή δνναμlνη δ! νά δικαιολογηθί3 διά την ατάσιν της
cχVτήν, i\ρχιαε vά κάμν13 θεαματιιcάς χειρονομίας ιcαι κιvfιαεις
διά vά σvyι<ρ<rrήcn;ι τeι Μrπομείναvτα μiλη της.

llpώnι lν4ρycι« . Ή άντιιcατάστασις τf\ς fιyεσίας τοΟ
ΑΚΕΛ. :ο Γ. Γ. τοΟ ΑΚΕΛ Πcmαtωάννοu άντιιccχθίσταται διά
c λόyοuς όyιίας ». Εtναι 1'\ μόνη &λλαyή τrov fyνώσeη. Ή
κλίκα τοΟ ιccχθοδηγητιιcοΟ τruρf\νος &λληλοΟτrοστηριζομiνη και
&λληλοιccχλ� δ� τολμ� vά cχ\ιτοιccχθcχιρεθ;}, όμολοyοΟσα
lινοιιcτά εΙς τl>ν λαl>ν δτι 1'\ τrολιτικfι της �το lιντεθνικη και
Ιξνπηρετιιcι'i των σχεδίων των • Ayyλωv ιcαι δτι και cΝτη cχ\rτη
mcόμη 1'\ wαρξις τοΟ ΑΚΕΛ ώς πολιτικοΟ σχfιματος, &τrοτελεt
διάσπααιν των fθνικων Κuτrριαιcι.:>ν δννάμιων.

Και δμως εΙς δaovs το\)s Μyονν δτι 11 fθνικη yραμμη τrov
h1'\ρησαv Ινcχντι τοΟ Κινfιματος τf\ς ΕΟΚΑ και yενιιcι.:>ς τοΟ

· fθνικοcmύ.εuβερωτιιcοΟ κιν'fιματος εtναι σφαλερά, οΙ κάπηλοι
τοΟ ΑΚΕΛ bcxvτoOv : c τt φταίει τl> κόμμα, fάν fι fιyεσία τοv
λαθεμiνα άντιμετώτrιαε τl> ξεκίνημα τf\ς δράσης τf\ς ΕΟΚΑ ; »
τι φταίει tι fιyεσ(α ; • Αλλά δταν βρωμίcn;ι τl> κεφάλι βρωμάει
δλο τό ψάρι. Μ• βρι.;)μες και αcmίλες Ιδηλητηρίαζε fι • Αιcελιιcη
1'\yεσία τά μiλη της· . βρώμες τrov Wεφανίσθησαν ιcαι τrάλιν
ιccχι διαριcοΟν μέχρι αfιμερα ιcαι fσάπιααν δλον τl> αώμα τοΟ
ΑΚΕΛ ιcαι ποv ξεχύνονται κάθε μiρα διά νά δηλητηριάσονν
την Kuτrριcxιcfιv άτμόαφαιραν.

Δcuτ4pcι Μρycιcι. Τuμπαvοιcροuσίαι κcιι ότrοδοχαl τι.:>ν
c!mελεvθερωθWτων &ιcελικων fιyετι.:>ν ιccιθώς κώ τοΟ cχ\ιτοεξορι-

. αθtντος και rnανελθότος Ζιαρτίδη, τl>ν ότrοtον οΙ &κελικοι
προσπαθοΟv νά τrροβάλονν ώς τl>ν vtoν Γ.Γ. τοΟ ΑΚΕΛ.
ΑVτόν ιδιάλεξαν τά . άιcελιιcά cττελiχη w αννεννοfιαει μ• την
Ίντtλλιτζενς Dρβις. ΑVτός ό νάνος rnρόιcειτο νά vψώcn;ι τό

. lινάατημά τοu πρl> τοΟ lιναατήματος τοΟ Μαιcαρίοv yιά νά
τόν • . • ότrοσιcελίcn;ι. Ή &ιcελιιcη fιyεαία δw εtχε ιcαλύτερον

Page 131

'Έως τώρα (2004) &χουν έκδοθεϊ

τά έξής βιβλία τού ίδίου :

• Σύζευξη - ή ότuπη
Ένωση Έλλάδος - Κύπρου

(έκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 1996)

• Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ
(έκδόσεις Απολλώνειο Φώς. 2000)

• Η μάχη τής Κύπρου. 1 974
(έκδόσεις ΣΓΡΑ ΠΩΠΚΗ

ΙΣΓΟΡΙΑ. 2002)

• Ιράκ - 6 κ6σμος δέν είναι πιά 6 ϊδιος
(έκδόσεις PUBLIΠX, 2003)

• ΕΟΚΑ 1 955-1 959
(έκδόσεις ΣΓΡΑ ΠΩΠΚΗ

ΙΣΓΟΡΙΑ. 2003)

• Μακεδονικός Αγώνας

(έκδόσεις ΙΣΓΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑ Τ Α. 2003)

• Η ώραία τής Κρήτης
(Εμπειρία Εκδοτική, 2003)

• Η Έλληνική Αριστερά
καί 6 Απελευθερωτικός άγώνας
τών Έλλήνων τής Κύπρου

(έκδόσεις ΠΕΜΣΓΟΣ. 2004)

• Επίτομη Ιστορία τής Κύπρου
(έκδόσεις ΠΕΜΣΓΟΣ. 2004)

• Πεθαίνοντας aτόν 86σπορο

(Εμπειρία Εκδοτική, 2004)

Similer Documents