Download E drejta e procedures penale.ppt PDF

TitleE drejta e procedures penale.ppt
File Size664.5 KB
Total Pages175
Document Text Contents
Page 87

• Afatet llogariten me ore, dite, muaj dhe vite.
Llogaritja e tyre behet sipas kalendarit te zakonshem. Keshtu, nuk llogaritet ora e dita ne te cilen
eshte bere dorezimi. Afati fillon te ece oren ose diten vijuese.

• Afatet me muaj kalojne me kalimin e dites se fundit te muajit.

• Kur dita e fundit bie ne dite feste zyrtare ose te shtunen apo te diuelen ose ne dite tjeter qe nuk
punohet afati kalon ne fund te dites pasuese te punes.

• Pala ne favor te se ciles eshte vene nje afat ka te drejte qe te kerkoje shkurtimin e tij. Deklarate te
tille mund te jape edhe i pandeuri.

• Kur parashtresa dorezimi i te ciles eshte i lidhur me afat, per arsyet te mosdijes, i dergohet
gjykates jokompetente para kalimit te afatit konsiderohet se eshte dorezuar me afat.

• Leshimi i afaftit mund te kete efekte negative per ndonjerin nga pjesemarresit procedurale.
Pasojat me te demshme shihen te rasti i leshimit te afatit per paraqitjen e mjetit juridik.

• Poqese shkaqet jane te arsyeshme atehere gjykata mund te lejoje rivednosjen e afatit.

• Sipas KPP rivendosje te afatit mund te kerkoje:

• 1.I pandehuri kur per shkaqe te arsyeshme ka leshuar afatin per paralajmerimin e ankeses.

• Si shkaqe te arsyeshme konsiderohen fuqia madhore, fatkeqesia personale e familjare etj.

• Per kerkesen vendos kryetari i trupit gjykues. Kjo kerkese, ne parim, nuk pezullon ekzekutimin e
aktgjykimit.

• 2.Paditesi privat ose paditesi subsidiar kur per shkaqe te arsyeshme nuk ka mundur te paraqitet
ne shqyrtim gjyqesor ose nuk ka mundur qe me kohe ta lajmeroje gjykaten per nderrimin e
adreses. Shkaqet jane personale dhe fuqia madhore. Afati per ankese eshte 8 dite nga heqja e
pengeses.

Page 174

• Pas mbrojtesit fjala I jepet te akuzuarit I cili:

• - Deklarohet se e pranon apo jo mbrojtjen e mbrojtesit, ose ben plotesimin e saj.

• Ai mund te merret me cdo problem I cili sipas tij meriton vemnendje nga gjykata.

• Nese ai prezenton prova te reja mund te kethehet serish ne proceduren provuese.

• Gjate fjales perfundimtare mund te vije ehde deri te replika.

• Paraqitja e fjales perfundimtare te paleve nuk mund te kufizohet ne kohe.

• Por, kryetari I trupit gjykues mund tia nderprejhe fjalen njerit prej tyre nese fyen
rendin publik dhe moralin, personin tjeter ose perserite gjerat.

• Kur aktakuzen perfaqesojne disa persona nuk lejohet perseritja e gjerave.

• Pra mbrojtesit dhe perfaqesuesit e aktakuzes me marreveshje reciproke zgjedhin
ceshtjet epr te cilat do te flasin.

• Kur palet perfundojne fjalen dhe trupi gjykues cmon se nuk duhet marre prova te reja
kryetari I trupit gjykues shpall gjykimin te perfunduar.

• Trupi gjykues gjate shqyrtimit gjyqesor ose ne seancen per keshillim dhe votim e
hedh aktakuzen kur:

• 1.Procedura eshte zbatuar pa kerkesen e paditesit te autorizuar,

• 2.Ka munguar propozimi I krkuar I te detuarit ose leja e organit publik kompetent, ose
organi I tille e ka terhequr lejen dhe

• 3.Ekzistojne rrethana tjera qe perkohesisht pengojne ndjekjen.

Similer Documents