Download Diplomski Rad - Upotreba GPS I GIS U ITSu PDF

TitleDiplomski Rad - Upotreba GPS I GIS U ITSu
File Size2.2 MB
Total Pages64
Table of Contents
              SAŽETAK
ABSTRACT
1. UVOD
2. CILJEVI I METODOLOGIJA IZRADE RADA
	2.1. Ciljevi rada
	2.2. Metodologija rada
3. GPS (SISTEM ZA GLOBALNO POZICIONIRANJE)
	3.1. Uvod
	3.2. Općenito o GPS sistemu
		3.2.1. Svemirski segment
			3.2.1.1. GPS sateliti
			3.2.1.2. Generisanje signala satelita
		3.2.2. Kontrolni segment
		3.2.3. Korisnički segment
	3.3. GPS navigacijska poruka
		3.3.1. Uvod
		3.3.2. Struktura navigacijske poruke
			3.3.2.1. Informacije sadržane u podokvirima
			3.3.2.2. Telemetrijska i handover riječ
			3.3.2.3. Podjela 25 stranica
			3.3.2.4. Poređenje emefiris i almanah podataka
	3.4. Računanje pozicije
		3.4.1. Uvod
		3.4.2. Računanje pozicije
			3.4.2.1. Princip mjerenja vremena prenosa signala
			3.4.2.2. Linearizacija jednačine
			3.4.2.3. Rješavanje jednačine
			3.4.2.4. Zaključak
	3.5. Koordinatni sistemi
		3.5.1. Uvod
		3.5.2. Geoid
		3.5.3. Sferoid
		3.5.4. Svjetski referentni elipsoid WGS-84
			3.5.4.1. Pretvaranje koordinatnih sistema
	3.6. DGPS (Diferential GPS)
	3.7. GPS prijemnici
4. GIS (GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM)
	4.1. Uvod
	4.2. Definicija GIS-a
	4.3. Struktura GIS sistema
	4.4. Funkcioniranje GIS-a
		4.4.1. Prikupljanje podataka
			4.4.2.1. Primarni izvori geografskih podataka
			4.4.2.2. Sekundarni izvori geografskih podataka
			4.4.2.3. Digitalne mape
5. ALGORITMI ODABIRA NAJKRAĆEG PUTA
	5.1. Uvod
	5.2. Dijkstra algoritam
6. KONKRETNI PRIMJERI GPS-GIS SPREGE
	6.1. Fox Lite – sistem za satelitsko praćenje i daljinski nadzor vozila
	6.2. Sistem PAUK
	6.3. Prirodne katastrofe
	6.4. GPS u javnom prevozu
	6.5. GIS kao platforma za upravljanje vanrednim situacijama

7. ZAKLJUČAK
8. LITERATURA
            
Document Text Contents
Page 1

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO- D I P L O M S K I R A D -

UPOTREBA GPS-a i GIS-a U ITS-u

Mentor: Kandidat:
Red. prof. dr Kemo Sokolija Čengić Emir


Sarajevo, oktobar 2008. godine

SADRŽAJ:

SAŽETAK.......................................................................................4

Page 2

DIPLOMSKI RAD Upotreba GPS-a i GIS-a u ITS-u

ABSTRACT.....................................................................................4

1. UVOD.......................................................................................5

2. CILJEVI I METODOLOGIJA IZRADE RADA........................................6

2.1. Ciljevi rada ..........................................................................................6

2.2. Metodologija rada..................................................................................7

3. GPS (SISTEM ZA GLOBALNO POZICIONIRANJE)............................8

3.1. Uvod......................................................................................................8

3.2. Općenito o GPS sistemu.........................................................................9

3.2.1. Svemirski segment..........................................................................9

3.2.2. Kontrolni segment..........................................................................13

3.2.3. Korisnički segment.........................................................................14

3.3. GPS navigacijska poruka......................................................................16

3.3.1. Uvod..............................................................................................16

3.3.2. Struktura navigacijske poruke........................................................16

3.4. Računanje pozicije...............................................................................20

3.4.1. Uvod..............................................................................................20

3.4.2. Računanje pozicije.........................................................................21

3.5. Koordinatni sistemi...............................................................................27

3.5.1. Uvod..............................................................................................27

3.5.2. Geoid.............................................................................................27

3.5.3. Sferoid...........................................................................................28

3.5.4. Svjetski referentni elipsoid WGS-84...............................................29

3.6. DGPS (Diferential GPS).........................................................................30

3.7. GPS prijemnici......................................................................................34

4. GIS (GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM)...............................35

4.1. Uvod.....................................................................................................35

4.2. Definicija GIS-a.....................................................................................36

4.3. Struktura GIS sistema..........................................................................37

4.4. Funkcioniranje GIS-a............................................................................39

4.4.1. Prikupljanje podataka.....................................................................40

5. ALGORITMI ODABIRA NAJKRAĆEG PUTA.....................................44

5.1. Uvod.....................................................................................................44

________________________________________________________________________
- 2 -

Page 63

DIPLOMSKI RAD Upotreba GPS-a i GIS-a u ITS-u

SKRAĆENICE:

AGC - (engl. Amplitude Gain Control)

AVL - (engl. Automatic Vehicle Location) -

BPSK - (Bi-Phase-Shift-Keying modulacija)

C/A kod - (Coarse/Acquision kod, PRN-kod, prosti prijem koda na frekvenciji
1023MHz)

DGPS – (engl. - Differential GPS)

DNSS - (engl. - Defence Navigation Satellite System)

DOT - (engl. Department of Transport)

ECEF - (engl. Earth-Centered, Earth-Fixed)

GIM - Geographic Information Management

GIS - (engl.- Geographic Information System)- Geografski informacioni sistem

GPS - (engl. Global Positioning System)- Sistem za globalno pozicioniranje

HAE - (engl. height above ellipsoid) - Visina iznad referentnog elipsoida

HOW – handover riječ

ISO - Svjetska organizacija za standarde, u Evropi za geografsku standardizaciju
- CEN).

ITS - (engl. Intelligent Transportation Systems) - Inteligentni transportni sistemi

LNA – (engl. Low Noise Amplifier) – Nisko šumno pojačalo

METODOLOGIJA - (grčki "methodos+logos"=riječ, govor ili nauka o metodama
naučnog istraživanja)

NASA - (engl. National Aeronautics and Space Administration)

NRL - (engl. Navala Research Laboratory)

OSD - (Office of the Secretary of Defence)

________________________________________________________________________
- 63 -

Similer Documents