Download DICTIONARUL SANATATII 1.doc PDF

TitleDICTIONARUL SANATATII 1.doc
File Size2.4 MB
Total Pages175
Document Text Contents
Page 2

CUVÎNT ÎNAINTE

«M Acest Dicţionar al sănătăţii se adresează în special tineretului,
cel care este astăzi, mai mult decît oricînd, asaltat de o supraabun-
denţă de informaţii, de termeni şi noţiuni din toate domeniile,
printre care cele din sfera medicinii, foarte numeroase şi mult
îmbogăţite cu sensuri noi, pot provoca neînţelegeri dacă nu se
cunoaşte conţinutul lor exact.

Grija pentru om stă la baza politicii statului nostru şi fiecare
dintre noi avem obligaţia să supraveghem modul şi mediul nostru de
viaţă. Programul Partidului Comunist Român de făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a Româ-
niei spre comunism prevede: „în domeniul ocrotirii sanitare se
va urmări dezvoltarea activităţii medicale preventive, ridicarea
nivelului de cultură sanitară a întregii populaţii, precum şi asi-
gurarea mijloacelor de apărare şi refacere a sănătăţii oamenilor
muncii. Se va lărgi şi perfecţiona reţeaua de asistenţă sanitară
■— policlinici, spitale, preventorii, case de naşteri etc. — la nivelul
exigenţelor medicale moderne".

Pornind de la aceste consideraţii am alcătuit acest dicţionar,
care intenţionează să prevină tineretul şi publicul larg de înţe-
legerea greşita a unor boli, simptome şi de încercarea de a se tămădui

Similer Documents