Download D. Crystal - A nyelv enciklopédiája PDF

TitleD. Crystal - A nyelv enciklopédiája
File Size24.1 MB
Total Pages602
Document Text Contents
Page 301

40. FONOLÓGIAI FEJLŐDÉS 303

Intonáció - korai és késői

A legtöbb gyermek az első év v é g e előtt használni kezdi valamennyire
nyelve intonációtípusait ( 2 9 . fej.): eltérő hanglejtéssel fejeznek ki kér­
dést, kérést, hívást, üdvözlést, felismerést vagy csodálkozást. A 2. év
folyamán, ahogy kialakulnak a kétszavas mondatok ( 3 0 5 . p.), már több­
féle attitűdöt képesek kifejezni, a prozódia pedig kezd nyomatékbeli
különbségeket jelezni. Ekkorra lehetővé válik a s e m l e g e s mondatok,
például a Daddy gone ( P a p a elment) megkülönböztetése a kontrasz­
tív mondatoktól, például Daddy gone ( P a p a ment el) (vagyis n e m va­
laki más).

Ahogy a gyermek grammatikai és társasági képességei fejlődnek,
az intonáció új használatai jelennek m e g . Például az angolban az emel­
kedő és az eső hanglejtés tesz különbséget az utókérdések két funk­
ciója között. (Az egyik „kérdező" He's outside, isn't he? [A fiú kint van,
ugye?], a másik „állító" He's outside, isn't he! [A fiú kint van, ugye!]);
és ezt a 3. év során a nyelvtannal együtt tanulják m e g a gyermek.

Meglepő azonban, milyen hosszú ideig tart az intonáció elsajátítá­
sa. Úgy tűnik, az intonáció formális sémáit a g y e r m e k e k igen korán
elsajátítják, de m é g tizenéves korukban s e m ismernek minden jelen­
tést, amit ezek a s é m á k hordozni képesek. Brit rádió- és t é v é b e m o n ­

dók futballeredmények (például Everton 3, Liverpool 3) felolvasása
során használt intonációjának vizsgálatakor derült erre először fény.
A felnőttek, miután az e r e d m é n y első részét meghallgatták, az intoná­
ció alapján k é p e s e k előre megmondani, hogy az e r e d m é n y döntetlen,
hazai g y ő z e l e m vagy v e n d é g g y ő z e l e m lesz-e. 7 és 11 év közötti gyer­
mekeknél azt találták, hogy a legfiatalabbak szinte soha n e m értel­
mezték helyesen az intonációt, és m é g a legidősebbek s e m érték el a
felnőttek tudásszintjét. Valójában a 28-ból m i n d ö s s z e e g y g y e r m e k
é r t e l m e z t e jól valamennyi eredményt (A. Cruttenden, 1 9 7 4 ) .

A kísérlet alapján levonható következtetések m e s s z e túlmennek a
futball vi lágán, hiszen e z e k az intonációs s é m á k megtalálhatók a min­
dennapi b e s z é d b e n is. Úgy látszik, az intonációs rendszer elemei n e m ­
csak az elsőként, h a n e m az utolsóként elsajátított fonetikai jegyek kö­
zött is megtalálhatók. M é g a t izenéveseknek is vannak nehézségeik
az olyan intonációval és szünettel jelzett különbségek m e g é r t é s é b e n ,
mint She dressed, and fed the baby (Felöltözött és m e g e t e t t e a cse­
csemőt) és She dressed and fed the baby (Felöltöztette és megetette
a csecsemőt). Kevés ennél egyértelműbb példája v a n a produkciós és
a megértési készségek ( 2 9 0 . p.) közötti különbségnek.

Beszédhang-fák
Olyan sok minden történik egyszerre
egy kialakulóban lévő fonetikai rend­
szerben, hogy legtöbbszőr nehéz kö­
vetni az eseményeket. A „beszédhang­
fák" a különböző fonetikai szegmentum­
vagy beszédhangtípusok (27. fej.) közti
kapcsolatok időbeli változását próbál­
ják vizuálisan megjeleníteni. Az itt lát­
ható fák egy hangfelvételen rögzített
beszédminta-sorozat alapján mutatják
be egy gyermek, H szókezdő mással­
hangzóinak rendszerét 10 (0; 10) és 17
(1 ;5) hónapos kor kőzött. A függőleges
tengely a különböző hangosztályok idő­
beli fejlődését, a vízszintes tengely az
adott időpontban H á l ta l h a s z n á l t
összes hangot mutatja.

A vizsgálat során egy adott szó H
által használt minden változatát, va­
lamint H összes egyforma hangokkal
kezdődő szavát egybegyűjtötték. Min­
den hangosztályt egy n é g y s z ö g b e n
összesítettek: [p] például azt jelen­
ti, hogy H a z adott felvétel alkalmával
négy [p] hanggal kezdődő szópéldányt
használt; | p - b | pedig a z t jelenti,
hogy két esetben a [p] és a [b] válta­
kozott. Ha az egymás után felvett be­
szédminták ugyanazt a szót t a r t a l ­
mazták, akkor a keretek folytonos vonallal, ha a beszédhangot különböző
szavakban használta a g y e r m e k (például mama, milk [tej]), akkor ponto­
zott vonallal vannak összekötve. A beszédhang-fák segítségével egyszerre
követhető nyomon H fonémakészletének gyarapodása és az egyes sza­
vakat érintő változások.

Az ilyen diagramok nagyon h a s z n o s n a k bizonyultak a beszédhangok
e l s a j á t í t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á b a n , mivel v i l á g o s a n m e g m u t a t j á k ,
mennyire n e h é z egyszerű általánosításokat tenni az e g y e s fonémák m e g ­
tanulásáról.

(Forrás: C. A. Ferguson-C. B. Farwell, 1 9 7 5 )

Page 302

41. Grammatikai fejlődés

Egyszavas megnyilatkozások
A grammatikai fejlődés legkorábbi szintje egyáltalán nem
tűnik „grammatikainak", mivel csak egyedülálló szavak ját­
szanak szerepet benne, olyan megnyilatkozások, mint El,
Még, Baba és P.ápá. Néha hosszabbnak tetsző egyszavas
mondatok is elhangzanak (például Hóvan „hol van", Adide
„add ide"), ezek azonban félrevezetők, mivel a gyermek egy
kifejezésként tanulta meg és egy egységként használja őket.

Az e fejlődési szinten használt legtöbb szónak (kb. 60%-
uknak) megnevezési funkciója van, ezek később főnevek

lesznek. Körülbelül 20%-uk fejez ki cselekvést: sok közü­
lük ige lesz, bár nem mindegyikük. Ha egy gyermek azt
mondja Be!, miközben egy téglát tart a kezében, és erősza­
kosan egy vödör felé mutat, ezt cselekvésként kell értelmez­
nünk, noha (121. p.) a megnyilatkozás szófaja szerint ige­
kötő. Más szófajok is előfordulnak ebben a fejlődési
szakaszban (például melléknevek és határozószavak), és sok
olyan szó van, amelyet nehéz szófajba besorolni (ilyen pél­
dául a Pápá).

Az „egyszavas" szint leginkább a 12. és 18. hónap közti
kort jellemzi. Félrevezető volna azonban pusztán „szavak-

Vugokról és más dolgokról

A nyelvek gyakran használnak végződéseket grammatikai jelentések
kifejezésére (16., 5 0 . fej.). Az angolban körülbelül egy tucat ilyen v é g ­
ződés van (-ing, -s, -edstb.). Mikor kezdik a gyermekek tanulni a nyelv
morfológiai rendszerét?

Az egyik legismertebb első gyermeknyelvi vizsgálat é p p e n ezzel a
kérdéssel foglalkozott (J. Berko, 1 9 5 8 ) . A kísérletvezető olyan felada­
tokat adott a gyermekeknek, amelyekre grammatikai végződésekkel
ellátott szavakkal kellett válaszolni (például egy többes s z á m ú főnév­
vel vagy az ige múlt idejű alakjával). Valamennyi feladat hasonlított a
képen bemutatottra (jobbra), a vizsgálat első feladatára. A kísérletve­
zető megmutatta a képet, felolvasta a szöveget, és m e g k é r t e a gyere­
ket, fejezze be a There are two... (Itt van két...) mondatot (az angol­
ban a szerkezet többes számot kíván). Ha a g y e r m e k azt válaszolta:
wugs (vugok), arra következtettek, hogy megtanulta a többes s z á m
végződését; ha azt felelte: wug, úgy ítélték m e g , hogy m é g n e m tanul­
ta m e g .

Ha az ilyen vizsgálatokban hiteles válaszokat akarunk kapni, m e s ­
terséges szavakat kell használnunk. Létező szavakat használva (pél-

Thit » a wug

f — • dául e g y hajó k é p é t mutatva, é s a hajók
( • \ alakot kérve) a helyes válasz vajmi keve-

J i V set bizonyít. Elképzelhető ugyanis, hogy a
JL\- g y e r m e k a hajók formát valamikor e g y b e n

memorizálta, és n e m is tudja, hogy az hajó
+ k r é s z e k r e o s z t h a t ó . A kitalált s z a v a k
használatával ez a probléma elkerülhető.

Igen sok vizsgálat foglalkozott az angol
morfológia elsajátításával. A vizsgálatok azt
mutatják, hogy a v é g z ő d é s e k egy része
(rendszerint az -ing és a többes s z á m vég­
z ő d é s e ) először 18 hónapos korban jelenik

m e g , de több hónapba telik, a m í g a g y e r m e k e k helyesen tudják hasz­
nálni őket. A többi v é g z ő d é s a kővetkező két é v b e n e g y m á s után buk­
kan fel, és használatuk fokozatosan szilárdul m e g . S o k rendhagyó ra­
gozási mintát - például az olyan középfokú alakokat, mint a worse (a
bad [rossz] középfoka) - a g y e r m e k e k c s a k 8 vagy 9 éves korra tanul­
nak m e g helyesen alkalmazni.

Now there it another onc
There are two of them.
There are two

CD

fl>

•a

s
N

f
£

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

-ing

•— —• Többes szám

Az -ing és a többes számú végződés használatának
fejlődése egy gyermek b e s z é d é b e n 2 7 é s 4 8 hóna­
pos kor között. A diagram jól mutatja a morfológia el­
sajátításának fokozatos jellegét. A többes szám vég­
ződésének 9 0 % - o s a n helyes használatához csupán
rövid időre van szükség, az -ing végződés azonban
16 hónap alatt jut el az 50%-ostól ( 1 . minta) a 1 0 0 % -
os szintre (16-os minta). Több visszaesés tapasztal­
ható a gyermekek teljesítményében, ami valószínűleg
a különböző mintákban előforduló példák számának
ingadozásával magyarázható; az általános tendencia
mégis a helyes alakok s z á m á n a k emelkedését mutat­
ja. A görbék körülbelül 9 0 % - o n kezdenek vízszintes­
sé válni, amiből sok kutató arra következtet, hogy ez
az a pont, amikor bizonyossággal állítható, hogy egy
jellegzetesség „elsajátítása" megtörtént.

(R.Brown,1973)

0 2 4
Minta 27
Életkor (hónapban)

10 12 14 16 18 2 0 22 24
36 48

Page 601

VIII. FÜGGELÉK

zárójel 49, 129, 207, 227, 246, 259
ferde - 207
kerek - 49, 129, 259
szögletes - 129, 207, 259

záróvizsgák 468
zene 25, 96, 99, 173, 217-218, 220-221, 328,

4 3 9 ^ 4 0 , 461, 492-493
zenei hangsúly lásd tónus
Zimbabwe 20,422,445-446

Zipf-törvény 115-116
zooszemiotika 494
Zöldfoki-szigetek 445
zönge 168, 178, 298, 341, 351, 504
zöngekezdeti idő 178, 188
zöngétlen mássalhangzó 44,120,168,178, 195,

198, 201, 207, 209, 211-212, 215,261, 271,
375, 409

zöngés mássalhangzó 120, 168, 178, 195, 198,
201,207,209,211-212, 215,261,271,375,
409

zsargon 77, 296, 470, 484
afáziás - 344

zsoltár 479

Page 602

Osiris Kiadó, Budapest
A kiadásért felel Gyurgyák János

Szöveggondozó Sebes Katalin
Műszaki szerkesztő Kapitány Ágnes

A nyomdai előkészítés az Osiris Kft. munkája
Tördelő Fodor Gábor

Nyomdai kivitelezés Dürer Nyomda és Kiadó Kft, Gyula
Felelős veztő Beregszászi László ügyvezető igazgató

ISBN 963 379 211 8
ISSN 1218-9855

Similer Documents