Download contoh soal sejarah peradaban islam.doc PDF

Titlecontoh soal sejarah peradaban islam.doc
File Size221.4 KB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 2

4. Faktor yang menentang masyarakat mekkah menentang dakwah nabi adalah: persaingan

merebut kekuasaan, Penyamaan antara hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya,

Takut dibangkitkan dari alam kubur , Taklid kepada nenek moyang,memperniagakan patung.
5. Ada ciri umum yang dapat di definisikan dalam dakwah rasulullah pada periode makkah,

yaitu:
a. Perhatian dakwah terfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah dan meyebarkannya

dengan cara sirriyah maupun jahriyah.
b. Memperhatikan aspek terbiyah (pengkaderan terpadu) bagi orang yang menerima dakwah

dengan upaya untuk mensucikan hati orang yang di didik dan menumbuhkan mereka dalam

suasana hidayah.
c. Berusaha agar tidak terjadi kontak fisik dengan musuh dan mencukupkan diri dengan

melakukan melakukan jihad dakwah meskipun gangguan dari pihak musuh sukup

menyakitkan hati.
d. Selalu aktif melakukan dakwah dan tidak terpaku hanya di tempat mulai tumbuhnya

rasulullah (di makkah). Melakukan kegiatan dan menentukan strategi yang

berkesinambungan untuk dakwah kedepan.

2. Peristiwa Hijrah dari Makkah ke Madinah
SOAL

1. Faktor apa yang menyebabkan nabi memilih kota madinah untuk hijrah kaum muslimin?
2. Hikmah apa yang dihasilkan dari hijrah ke Madinah?
3. Langkah apa yang dilakukan nabi dalam usaha memperkokoh masyarakat dengan negara

baru itu?
4. Jelaskan alasan nabi untuk hijrah ke kota madinah dalam menyampaikan dakwahnya?
5. Bagaimana sambutan kaum anshor terhadap kaum muhajirin setibanya di madinah?

JAWABAN
1. Alasan nabi memilih kota madinah adalah:
a. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah.
b. Sebelum jadi Nabi, Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk

madinah karena kakek nabi, Abdul Mutholib, mempunyai istri orang Madinah
c. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiiki sifat yang lemah lembut
d. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di madinah yaitu bani Nadjar
e. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah ke Madinah karena perintah Allah SWT.

Hikmah yang dihasilkan dari hijrah ke madinah adalah:
a. Kemenangan dakwah Rasulullah dan kaum Muslimin terhadap kaum Quraisy

b. Terbentuknya agama Islam yang beribukota di Madinah dengan nabi Muhammad

SAW sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahannya

c. Tersebarnya agama Islam kepelosok penjuru dunia

1. Langkah yang dilakukan nabi dalam memperkokohnya adalah dengan cara meletakkan

dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yaitu:

Page 16

mereka juga telah berusaha untuk menghadang gelombang sebuah Mongolia. Mereka mampu

mengangkat tinggi-tinggi panji-panji Madzhab Sunni di wilayah wilayah kekuasaanya.

4. Apa gunanya bani saljuk membangunn makam yang megah yang terkenal dengan makam

model bani saljuk?
Bangunan makam yang megah dibangun pada era Saljuk tak hanya ditujukan untuk

menghormati para penguasa yang sudah meninggal. Namun, para ulama dan sarjana atau

ilmuwan terkemuka pun mendapatkan tempat yang sama.

5. Apa factor penyebab mundurnya daulah bani saljuk?
Faktor – fator itu antara lain:

1. Perselisihan yang terjadi di dalam keluarga Saljuk antara saudara mereka, paman,

keponakan dan cucu.
2. Masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan.
3. Dimunculkan api fitnah oleh para pejabat dan menteri.
4. Lemahnya para Khalifah Bani Abbas dalam menghadapi kekuatan militer Saljuk. Sehingga

pemerintahan Bani Abbas tidak mampu menolak siapapun yang duduk di kursi kesultanan

Saljuk dan mendengungkan khutbah untuk semua pemenang yang kuat.
5. Ketidak mampuan pemerintahan Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir dan Irak

di bawah panji kekuasaan Bani Abbas.
6. Terjadinya friksi di dalam kekuasaan Saljuk sehingga menimbulkan bentrokan militer yang

terus menerus. Inilah yang menghancurkan kekuatan Saljuk hingga dia harus kehilangan

kesultanannya di Irak.
7. Konspirasi orang – orang aliran Bathiniyah terhadap kesultanan Saljuk yang mereka

lakukan dengan cara membunuh dan menghabisi para sultan dan pemimpin – pemimpin

mereka.
8. Perang Salib yang datang dari belakang samudera serta pertempuran kesultanan Saljuk

dengan pasukan Barbarik yang berasal dari Eropa.

18.PELAPISAN SOSIAL MENURUT AJARAN ISLAM
1. Apa yang dimaksud dengan pelapisan sosial?

Pelapisan sosial adalah tingkatan-tingkatan kedudukan manusia dalam suatu lingkungannya.

Dalam agama hindu ada dinamakannya kasta yang terdiri dari brahmana, priyayi, dan

kesatria.

2. Bagaimana pelapisan masyarakat dalam ajaran islam?
Manusia sebagai makhluk sosial, posisi atau kedudukan di antara manusia yang lain, dalam

pandangan Islam di butuhkan oleh hal-hal yang di perolehnya sebagai hasil proses belajar

yaitu keimanan dan amalnya. Sataus sosial yang di perolehnya berdasar status yang di

upayakan ikhtiar atau achieved status. Islam lebih menghargai hal-hal yang diperoleh dengan

Page 17

ikhtiar. Bahwa iman perlu di manifestasikan dalam bentuk takwa. Dan Allah SWT

memandang ketakwaan merupakan hal yang menetukan derajat manusia sebagai makhlik

sosial.

3. Bagaimana stratifikasi masyarakat dalam islam?
Stratifikasi umat Islam berdasarkan ketaqwaan digambarkan Allah sebagai berikut:

a. Golongan Nabi

b. Golongan Orang yang Shidiq.
Contoh sahabat Nabi yang dapat gelar Ash-Shiddiq: Abu Bakar.

c. Golongan Orang yang Mati Syahid

d. Golongan Orang yang Sholih.

4. Bagaimana keadaan masyarakat arab dalam pelapisan masyarakat pra islam?
Pada zaman pra-Islam --sering disebut masa Jahiliyyah-- terdapat dua stratifikasi sosial yang

timpang, yaitu masyarakat kelas atas (elit) yang hegemonik --baik secara sosial, politik

maupun ekonomi-- dan masyarakat kelas bawah (subordinate) yang tak berdaya.

Demikianlah setting sosial-politik yang terjadi pada masyarakat Arab (Makkah-Madinah)

pra-Islam.

19.Kedudukan Wanita Dalam Rumah Tangga
1. Apa sebenarnya kodrat seorang wanita?

Wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan pria, namun sebagai wanita ia

memiliki kodrat dan berbagai keterbatasan dibanding laki-laki. Menurut Yusuf Qardhawy,

wanita telah disiapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas

keibuannya. Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, memang sudah

selayaknya dipimpin oleh seorang pria.

2. Apa saja yang menjadi fungsi dan tugas wanita yang sesuai dengan kodratnya?
-Sebagai Kepala Rumah Tangga
Kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak wanita.

Dengan kelemah-lembutannya, seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dapat berperan

sebagai faktor penyeimbang kaum pria dalam kehidupan keluarga. Wanita dapat mengerjakan

apa yang tidak dapat (sempat) dikerjakan oleh pria, seperti mengatur urusan rumah tangga,

memasak, mengasuh, mendidik anak-anak menyiapkan keperluan suami maupun anak-

anaknya, dan sebagainya.
-Sebagai ibu dari anak-anaknya
Sebagai seorang wanita, belum sempurna statusnya sebagai seorang istri, bila belum memiliki

anak. Hamil dan melahirkan anak-anak adalah anjuran agama. Wanita juga ikut bertanggung

jawab untuk mendidik anaknya dengan baik, agar ia cerdasdan berakhlak baik, sehingga

Page 31

5. Tuliskan raja-raja yang perna memerintah di samudra pasai?

JAWABAN
1. Kerajaan islam di Indonesia:
a. Kerajaan Samudra Pasai
b. Kerajaan Aceh Kerajaan
c. Demak Kerajaaan Mataram Islam
d. Kerajaan Cirebon
e. Kerajaan Banten
f. Kerajaan Makassar
g. Kerajaan Ternate dan Tidore
2. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lhokseumawe (sekarang

pantai timur Aceh). Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara

dan berdiri pada abad ke- 13 M. Wilayahnya strategis karena menghadap Selat Malaka. Awal

berdirinya kerajaan Samudra Pasai diketahui dari batu nisan makam raja Malik al-Saleh yang

wafat tahun 1297 M. Diperkirakan bahwa Sultan Malik al-Saleh (1290-1297) merupakan

pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Setelah Malik al-Saleh wafat, kerajaan

Samudra Pasai dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik al-Taher (1297 – 1326 M), Sultan

Ahmad dan Sultan Zainal Abidin. Menurut beberapa sumber sejarah, banyak pedagang dari

berbagai negara berlabuh di Pelabuhan Pasai
3. Dengan adanya kerajaan-kerajaan yang timbul membuat masyarakat menjadi terpecah

belah, karena masing-masing dari kerajaan memiliki misi yang berbeda untuk setiap

kerajaannya,akan tetapi selain itu dengan adanya kerajaan ini mempermudah pengembangan

perdagangan.
4. Adapun hasil karya sultan agung adalah:

a. Tahun 1833 M, Sultan Agung menciptakan Tarikh Jawa Islam yang dimulai 1 Muharam

1043 H.
b. Mengarang buku ”sastra gending” yang berisi ajaran filsafat mengenai kesucian jiwa.
c. Membuat buku undang-undang hukum pidana dan perdata yang diberi nama ”surya

alam”.
5. Raja-raja yang perna memerintah pada masa samudra pasai adalah: a.
a. Sultan Malik Al-saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan berusaha

mengembangkan kerajaannya antara lain melalui perdagangan dan memperkuat angkatan

perang. Samudra Pasai berkembang menjadi negara maritim yang kuat di Selat Malaka
b. .Sultan Muhammad (Sultan Malik al Tahir( I) yang memerintah sejak 1297-1326. Pada

masa pemerintahannya Kerajaan Perlak kemudian disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai.
c. Sultan Malik al Tahir II (1326– 1348 M). Raja yang bernama asli Ahmad ini sangat teguh

memegang ajaran Islam dan aktif menyiarkan Islam ke negeri-negeri sekitarnya. Akibatnya,

Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam. Pada masa pemerintahannya,

Similer Documents