Download Colloquial Welsh PDF

TitleColloquial Welsh
File Size7.5 MB
Total Pages147
Table of Contents
              Cover
Title
Contents
Acknowledgements
Alphabet
Lesson 1 - Cwrdd â phobol
Lesson 2 - Dod i nabod pobol
Lesson 3 - Mynd allan
Lesson 4 - Ellwch chi ddangos i mi...?
Lesson 5 - Holi'r ffordd
Lesson 6 - Siopa
Lesson 7 - Y tywydd
Lesson 8 - Gwneud trefniadau
Lesson 9 - Be' ddigwyddodd?
Lesson 10 - Awgrymu pethau
Lesson 11 - Beth wyt ti' n feddwl?
Lesson 12 - Clywed y newyddion
Lesson 13 - Dyma'r penawdau diweddara
Lesson 14 - Tasai'ch brawd fan'ma...
Lesson 15 - Cefn gwlad
Lesson 16 - Cymraeg ysgrifenedig a'r cyfryngau
Key to exercises
Ready-reference grammar
Welsh-English glossary
            
Document Text Contents
Page 2

\" s
The Colloquial Series
Series adviser: Gary King

The following languages are available in the Colloquial series:

* Atkrikaans
*Albanian
*Amharic
Arabic (Levantinc)

*Arabic of Egypt
Arabic of the Gulf

and Saudi Arabia
Bas4ue

*Breton
Bulgarian

*Cambodian
*Cantonese
*Chinese
*Croatian and Serbian
*Czech
*Danish
*Dutch
*Estonian
*Finni~h
*French
*German
*Greek
Gujarati

*Hebrew
*Hindi
*Hungarian
*Icelandic
*Indonesian
Italian

*Japanese
*Korean
*Latvian
*Lithuanian
Mal ay

*Mongolian
*Norwegian
Panjabi

*Persian
*Polish
*Portuguese
*Portuguese of Brazil
*Romanian
*Russian
*Scottish Gaelic
*Slovak
*Slovenc
Somali

*Spanish
*Spanish of Latin America
*Swahili
*Swedish
*Tamil
*Thai
*Turkish
*Ukranian
Urdu

*Vietnemese
*Welsh

Accompanying cassette(s) (*and CDs) are available for all the above
titles. They can be ordered through your bookseller, or send payment
with order to Routledge Ltd, ITPS, Cheriton House, North Way,
Andover, Hants SPl 0 5BE, or to Routlcdge Inc, 29 West 35th Street,
New York NY 10001, USA.

COLLOQUIAL CD-ROMs
Multimedia Language Courses

Available in: Chinese, French, Portuguese and Spanish

·y

><

l

~

Colloquial

Welsh
A Complete Language
Course

Gareth King

~~ ~~o~:!;n~,~~up
LONDON AND NEW YORK

Page 73

134

Exercise 7

THEATR FELINFACH

yn cyflwyno

DRAMA
DDYDDIOL NEWYDD SBON

BONTLWYD
1lL JJit: -'"
UN-AR-DDEG Y BORE

BOB BORE (LLUN- GWENER)

Cofiwch amy bennod gynta
BORE LLUN 11eg HYDREF

a'

RADIO CEREDIGION
ar 103.3fm a 96.6fm

Look at this taflen gyhoeddusrwydd publicity leaflet for a proo _,
gramme on a local radio station. and then answer the following
questions in English:

1 How often is the programme on?
2 What time i~ it on?
3 What is happening on the 11th October?

Geirfa

newydd sbon brand new pcnnod (f) chapter; episode

Exercise 8

C9lEG toJ\
(jngoJ~

• Cyfle cyflrous i b<:Jbl ifa1nc
oy'n gadael yr ysgol de
oedo!ion gael addysg a
b.yfforddiant.

• Hyfforddiant yn rhad ac
arn dd1m i bob myfynwr
amser !lawn newydd.

• Oudiant yn rhad ac arn
ddim yn 01 a 'mlaen i'r
eo leg ar hyd y prif ffyrdd

Look at the advert above for a local coleg addysg bellach further
education college and answer the following questions in English:

1 What two groups of people is the advert aimed at?
2 What type of students get free tuition?

Geirfa

cludiant transport
ar hyd along

prif main
lfordd (lfyrdd) road

"'

135

Page 74

10 Awgrymu
pethau
Making suggestions

In this lesson you will learn how to:

• make suggestions
• give invitations
• arrange to meet someone
• express a preference for doing something
• say years and dates

Sgwrs m
Jeni wants Pippa to come and cut her hair, so she phones to make an
appointment

lE:-.~1: Helo. Ydy Pippa 'na?
ANNE: Daliwch eiliad -a i i moyn hi.
(Pippa comes to the phone)
PlPPA: Helo. Pippa ~y 'ma.
J: Helo, Pippa. Jeni sy 'ma. Elli di ddod i odorri ngwallt

pnawn yfory, tyhcd?
P: Pnawn yfory - hmrn, dw i'n eitha prysur yfory, dw i'n

mcddwl. Ond na i edrych yn y dyddiadur.
(looks in her diary)

0, 'ma ni- ydy pedwar yn "gytleus'?
J: l'rdim.
P: lawn- na i "alw heibio tua pedwar o'r "gloch yfory, "te.
J: Gwych! OWelwn ni ti yfory. Hwyl nawr.
P: Hwyl.

Geirfa

dal hold
eiliad {f) {a) second
moyn {here) !etch {S)
tybed I wonder

prysur busy
dyddiadur diary
galw heibio call round
gwych! great~

eitha quite

Sgwrs m
Ihe girls are on the ruzzle somewhere, and Gary and .lim are won-
dering what to do this evening. A simple enough rhing to decide.
wouldn 'r you think?

GARY:

)tM:

G:

j,

G.
),

G'
j,

G'

),

G

,,
G'

),

G'

),

G'

Oes awydd 'da ti fynd mas rhywle heno?
Efallai. Be' sy 'da ti mewn go\wg?
O'n i'n meddwl cfallai gallen ni "gael diod neu ddau mewn
tafarn rhywle. ac wedyn mynd am 'bryd o fwyd Indiaidd.
Ncu fe "alien ni fynd am "bryd o fwyd lndiaidd "gynta. ac
wcdyn diod ncu ddau mcwn tafarn.
Mae hynny'n "bosibilrwydd aralL P"un sy'n well 'da ti?
Hmm - bwyd lndiaidd, ac wedyn y diodydd. N eu ddiodydd
"gynta, ac wedyn y bwyd. 0, oalla i ddim penderfynu!
Mae bywyd yn ogymhleth weithiau, on'd yw e?
Ydy. lawn- awn ni am fwyd ··gynta. cyn i'r lie lemvi.
Penderfyniad o'r diwedd! lawn. Awn ni, "te. Mae'n saith o'r
"gloch yn "barod.
Aros funud. I 'ha ·ct~ bwyta lndiaidd awn ni? rr Golau Asia
neu i'r TandiVri Brenhinol? Well 'da ll'r Tand(\;ri, rhaid i mi
ddweud.
Ond well gen i'r Golau Asia. ·Gas gen i fynd i'r Tand(\;ri
dyddiau 'ma- mae gormod o fyfyrwyr yn mynychu'r lie.
Ond mae hynny'n dangos pa mor dda yw'r bwyd!
0? Ac ers pryd mae myfyrwyr. o 'bawb, yn· poeni am
ansawdd bwyd?
Wel - ta beth. oalla i ddim diodde'r 'gerddoriaeth yn y
Golau Asia. Dw i'n gwrthod mynd yno.
lawn. Pendcrfyniad arall wedi'i wneud. Oes syniadau eraill
'da ti?
Gallen m eistedd o f'laen y te\edu am oweddill y noson.
'Na syniad- mae Pubol y Cwm ar fin dechrau.

J
'

137

Page 146

IJ - ~-
280 i£ 281

tafarn ( -au) (f) P"b traeth (-an) beach tun (-iau) wyddoch chi y'know (N) ., tin
tafeJJ (-'olll) (f) slice trafnidiaeth (f) lr<lffic •• twll hole wyddost ti y'know (N)
taflen (-ni) (f) leaflet trafod discuss

o:~~
wann. hot wyneb face .~~-- twym

t .. u throw; throw tram or overseas
,;;.,

t9 house wythnos(-au)(f) week . ,,,.
away tre (trefi) (f) town -:-~;--- t9 bach toilet y th'

taid grandfather (NJ trefniadur (-on) personal ':l" tY bwyta
restaurant y ••. 'na that . . (see

taith {teithiau) (f) journey orgamser
.~;:-.-

tybed I wonder Lesson 11)

tal tall trefnu arrange; organise tymor season; term y chwith the left
tal payment. fee trefnus organised tynnu pull; draw (y) ddannodd toothache

talu P'Y trfn (trenau) train tynnu Huniau take pictures y dde the right
ton until treth (-i) (f) tax '( tywod sand (y) llall the other (one)

tanlinellu underline treulio spend (time) tywydd weather (y) Jleill the other (ones)

taro hit trigolion (pi.) inhabitants tywyll dark y rhain these (ones)

tatws potatoes trio t<y theatr (-au) (f) theatre y rhan fwya(f) the majority,

t•w that ... (focus/ troed ( traed) foot ucha highest most part

identificat10n) troi (tro-, trodd-) turn uchel high y rheiny those (ones)
tawel quiet troi ymlaen turn on unffurdd one-way ychydig a little; a bit

" tea trosglwyddo transfer uniongyrchol direct yfed (yf-) drink tebyg likely; similar trwm heavy Uno! Daleithiau United States yfory tomorrow
tog fair trwsio mend unrhywbeth anything ynganu pronounce

tegan (-au) toy trwy
.

through unrhywun anyone ynghylch aboul. _[
teimlo feel trwy gydol , , , throughout (time- unwaith once concerning

teisen (-nau) (f) cake expression) :: uwch higher yng!Yn a about concerning
teithiwr traveller, trwy'r,,, all . . (time J uwd porridge ym• here

(teithwyr) passenger expre~sions) 1: wal (-iau) (f) wail ymadael kave (intrans.) teledu television trwydded licence :l't"· wastad always (ymadaw-)
tenau thin (-an) (f)

.~,,._

wats watch (time- ymaelodi ii join (club) :;!~·
tenis tennis trwyn no~e Z.- piece) ymader practice
tenis bwrdd table-tennis

._.,_
ymdopi (ii) cope with try·dan electricity .''- wedi after; past (time

tennyn lead (for dog) trydanol electric expressions) ymddangos appear
teulu ( -oedd) family trydanwr electrician wcdi hlino tired ymddiheuro apologise

tow '" trydydd third :'i- wcdi torri lawr broken down ymgeisio apply (for job)
timod y'know (S) trysorydd treasurer wcdyn then; later on ymgyrch campaign

tirlnn landscape tu allan out~idc weithiau sometimes ymlaen on. onward

tithau you tu fas outside well 'da/gan •.. ... would prefer ymlaen !law in advance;

tlawd (tlot-) poor tu fewnimcwn inside well i •.• had better beforehand

'to again; still tu 01 behind wir? really? ymolchi wash (oneself)

tocyn (-nau) ticket tu 01/ccfn behind wrth" by; while . ymosod ar a !tack
toni break; cut tua about (approxi- -ing ymweld visit
torri ar draws interrupt mation) wrth ochor beside (ymwel-) a
torth (-au) (f) loaf tudalen ( -nau) page i wrth reswm of course

ymylon (pi.) outskirts

tost sore, painful tueddu tend wy (-au) '"
yn (NM) m

Page 147

)

282

yn particle before yntere question wg
VNs ynys (--oedd) (f) island

yn
0

particle before Ynysoedd Briti~h Isles
nouns and Prydeinig
adjective\· yt the

yn barod already yr Alban Scotland
yn bendant definitely yr eiddoch yours .
yn henna( I) mainly, chiefly yr hyn ... what(= the
yn ddiweddar recently thing) (that).
yn enwedig especially yr Wyddfa (Mount)
yn erbyn against Snowdon
yn gwmws precisely ysbyty (ysbytai) ho~pital
yn gyfangwbwl completely ysgafn light
yn gywir truly ysgol (-ion) (f) school
yn hytrach na rather than ysgol feithrin (Webh language)

(AM) nursery ~chool
yn lie instead of ysgrifennu write
yn ogystal (.:i) as well, also ysgrifenyddes (f) secretary
yn f1l back; ago (y)sbwriel rubbish
yn union exactly (y)sgrifennu write
yn ymyl beside (y)stafell (f) room
yn ystod during (y )stafell fwyta (f) dining room
yn• there (y ).stafell molchi bathroom
yno there (out of (y).stafell wely bedroom

sight) y~tyried consider
yntau he; it yswiriant insurance

Similer Documents