Download C.G. Jung - Tipuri psihologice.pdf PDF

TitleC.G. Jung - Tipuri psihologice.pdf
File Size2.4 MB
Total Pages471
Document Text Contents
Page 2

C. G. JUNG

TIPURI
PSIHOLOGICE

Traducere din germană de
VIORICA NIŞCOV

H U M A N I T A S

Page 236

300 TIPURI PSIHOLOGICE

bilă este limitarea la un domeniu mai restrîns, în paguba va-
rietăţii şi a bogăţiei de gîndire. Totuşi sinteza este bine susţinu-
tă, elementele de asamblare rămînînd îndeajuns de mult timp
constelate pentru ca abstracţia lor să devină posibilă. De altfel,
restrîngerea la o singură temă provoacă o îmbogăţire a asociaţii-
lor corespunzătoare şi o corelare interioară solidă, o coeziune a
unui complex de reprezentări; totodată însă acest complex se
închide în faţa oricărui element străin şi intră pe această cale
într-o izolare asociativă, fenomen numit de Gross (printr-un ter-
men împrumutat de la Wcrnicke) „sejuncţie". Urmare a sejunc-
ţiei complexelor este acumularea de grupuri (sau complexe) de
reprezentări necorelate sau lax corelate între ele. în exterior,
această stare se manifestă sub forma unei personalităţi dezar-
monice sau, cum spune Gross, „sejunctive".

Si4. Complexele izolate coexistă mai întîi unele lîngă altele
fără a se influenţa între ele; nu se întrepătrund pentru a se com-
pensa şi corecta reciproc. închise sever şi logic în sine, ele sînt
lipsite de influenţa corectivă a unor complexe altfel orientate.
Se poate lesne întîmpla ca un complex foarte puternic şi de ace-
ea cu deosebire închis şi neinflucnţabil să se ridice pînă la „ideea
superioară valoric", adică pînă la o dominantă care sfidează ori-
ce critică şi se bucură de o deplină autonomie, devenind mărime
atotdominatoare sau „spleen"4. în cazuri patologice, ea devine
obsesie sau idee paranoică, adică o mărime absolut de neclintit
care constrînge întreaga viaţă a individului să i se supună. în-
treaga mentalitate este altfel orientată, punctul de vedere se
„sminteşte". O astfel de teorie privitoare la apariţia unei idei
paranoice ar putea explica şi faptul că în anume stări incipiente
aceasta din urmă ar putea fi corectată prin proceduri psihotera-

4 în alt loc {Oberpsychopothisclie Mindenvertigkeiten, p. 41), Gross face,
pe bună dreptate, distincţie între „ideea valoric superioară" şi aşa-numitul
„complex hipertrofiat valoric". Acesta din urmă este caracteristic nu doar pen-
tru acest tip ci şi pentru celălalt. „Complexul conflictului" are, în genere, în
virtutea coloraturii sale afective, o valoare considerabilă independent de tipul
la care apare.

Page 470

0
O

CG.JUNG

Tipuri
psihologice

m HI

Page 471

Operă capitală a lui Jung, cuprinzînd
forma definitivă a teoriei sale tipo-
logice şi fundamentarea ei istorică,
Tipuri psihologice apare în prima sa
versiune românească integrală.

Tipologia jungiană este, probabil, cea
mai puţin reductivă şi mai echilibrată
din cîte s-au construit în psihologie.
Cele opt tipuri care o compun sînt
rezultatul combinaţiei a patru «tipuri
funcţionale » cu două «tipuri de atitu-
dine ». Primele departajează oamenii
după funcţia psihologică pe care o
folosesc de preferinţă spre a se
orienta în lume (gîndirea, simţirea,
senzaţia ori intuiţia), în vreme ce
«tipurile de atitudine » - extravertit şi
introvertit - diferenţiază indivizii după
ponderea conferită « obiectelor » lumii
exterioare (lucruri şi semeni) în raport
cu evenimentele lăuntrice.

Interesul Tipurilor psihologice depă-
şeşte cadrul îngust al psihologiei cli-
nice, în erudita incursiune pe urmele
« problemei tipurilor » întreprinsă de
Jung de-a lungul istoriei ideilor, citito-
rul de astăzi va descoperi dimensiu-
nea culturală a acestei cărţi, iar în
descrierea propriu-zisă a tipurilor -
dimensiunea ei profund umanistă,
caracteristică de altfel pentru întreaga
psihologie analitică jungiană.

ISBN 973-28-0662-1

Similer Documents