Download Bumbak Marianna Angol Tematikus Tesztek PDF

TitleBumbak Marianna Angol Tematikus Tesztek
File Size2.3 MB
Total Pages152
Document Text Contents
Page 1

BUMBÁK MARIANNA

ANGOL TEMATIKUS TESZTEK NYELVVIZSGÁRA,
FELVÉTELIRE ÉS ÉRETTSÉGIRE KÉSZÜLŐK

SZÁMÁRA

LEKTORÁLTA:
DOHÁR PÉTER

HOMOK SZILVIA

SZERZŐI KIADÁS
TATABÁNYA, 1998

Page 2

KÖSZÖNET

Dohár Péternek (a lektorálásért és a tanácsokért),
Homok Szilviának (a lektorálásért),
Nyíri Miklósnak (a CD-ROM kiadásáért).

Tanáraimnak: Bánhidai Györgynek és
Kilián Andrásnénak (Mariannak).

Tanítványaimnak, akik az egyes elkészült tesztek kipróbálásában
részt vettek, név szerint: Ambrus Gábor, Andrási Zoltán,
Bana Miklós, Barabás Edit, Baráth Zsuzsa, Bartha Éva,
Benyák Iván, Bognár Judit, Borda Andrea, Farkas Szandra,
Farkas Viktória, Fehér Attila, Fülöp Rózsa, Grosschmidt
Gabriella, Hamburger Zsuzsa, Homolya Andrea, Hollósiné dr.
Szentesi Zsuzsanna,Horváth András, Igó Boglárka, Ispán
Bálint, Izing Benjamin, Járinka Ivett, Junger Beáta,
Katona Dorisz, Kozma Judit, Kriszt Tamás, Kucseba Judit,
Lukács Erika, Módos Anna, Nagy Ágnes, Nagy Gabriella,
Nagy Katalin, Nagy Péter, Nagy Tímea, Nemes Renáta,
Ongrády Zsanett, Parasics Norbert, Pető Brigitta, Pozsgay
Judit, Polli Ágnes, Prekob Gabriella, Radok Edina, Regösi Rita,
Sarlós Tünde, Soltész Zsuzsi, Szauter Ferenc,
Szunyogh Márton, Tamás Katalin, Tóth Katalin,
Zábojnik Barbara, Zilahiné Pozsgay Mária.

Családtagjaimnak: Édesanyámnak akinek a gépelési és szöveg­
szerkesztési munkát köszönhetem, valamint Nagymamámnak és
testvéremnek, Bumbák Andreának, akik biztatásukkal segítették
tervem megvalósítását.

Tatabánya, 1998. február 2.

Page 76

25. W hich o f these is w rong?
I f you had s lep t in the afternoon , you ... ou t and play.

A )c a n go
B ) could have gone
C) w ould have been able to go
D) w ould have been allow ed to go

26. H e ... h is in fluence ... .
A) m ade ... feel B) m ade ... felt
C) had ... feel D) g o t ... felt

27. W hich o f these sen tences is w rong?
A) Seeing is believ ing .
B) D on’t m ake m e laugh.
C) He kep t m e w aited in the lounge.
D) He w ill le t m e k now the resu lts tom orrow .

28. r m afra id 1 f o r g o t ... the dog.
A) feed B) to have fed
C ) fed D) to feed

29. She w en t to the bath room ... w ash her hands.
A ) so as to B) in o rder tha t
C) so D) so that

30. The boy ... for m e in fron t o f the academ ic g ram m ar school is m y son.
A ) hav ing been w aited B) w ait
C ) being w aited D )w aiting

31. It w a sn ’t easy ... her vo ice heard.
A) m ake B) to get
C) have D) to m ake

32. You m ust study the m ateria l o f the lecture. -She said w e ... study the
m ateria l o f the lecture. W hich o f these is w rong?

A) m ust B) w ould have to
C ) w ou ld had to D) had to

33. If 1 ... m ake d inner, 1 w o n ’t have enough tim e to help you.
A) m igh t B) m ust
C ) w ill have to D) m ay

34. T hey c o u ld n ’t ... th em se lves ... in V ienna.
A ) have ... understand B) m ake ... understand
C) m ake ... understood D) get ... understood

35. 1 c a n ’t im agine h e r ... th is exam .
A) passing B) to pass
C) being passed D) to have passed

36. He p rom ised ... here at 5.
A) to com e B) com ing
C) com e D) hav ing com e

Page 77

37. lie w as w arned not ... th e re alone.
A) to go ing B) go
C) to go D) going

38. ... boring , I decided ... to bed.
A) The film being ... to go B) For the film w as ... to
C) A s the film w as ... going D) S ince the film w as ...

39. She is th ink ing o f ... the party.
A) being jo in ed B) to jo in
C) jo in in g D ) to be jo in in g

40. T hey are looking fo rw ard ... from you.
A) to hearing B) hearing
C) h ear D) to hear

41. 1 begged him ... me.
A) fo rgetting B) forget
C) to forget D) to forgo t

42. M y m other insists ... m y hom ew ork ...
A ) at ... to be done B) in ... be ing done
C ) on ... to have been done D) on ... be ing done

43. 1 Ie has alw ays been encou rag ing her not ... up hope.
A) to g ive B) g iv ing
C) give D) to be given

44. Do they deny ... into m y house?
A ) hav ing broken B) to b reak
C) being broken D) to have broken

45. T hey resen ted no t . . . .
A) to v isit B) hav ing been v is ited
C) v isited D) to have been v isited

46. She is be lieved ... a d augh ter from her p rev ious m arriage.
A) hav ing had B) have had
C) having D) to have had

47. H ow can you read ... the o thers ...?
A) w hen ... ta lk ing B) w hile ... to ta lk
C) w ith ... ta lk ing D) w hen ... to talk

48. T h e re ’s no po in t ... lessons i f you d o n ’t like to teach.
A ) in giv ing B) to g ive
C) to g iv ing D) at giv ing

49. G enera lly ... , action film s are boring and aggressive.
A) saying B) speaking
C) ta lk ing D) telling

50. ... o f books, have you read ’’G one w ith the W ind” ?
A) T elling B) Saying
C )S p o k e n D) Speaking

Page 151

S Z A V A K , K I F E J E Z É S E K

Tom T hu m b
L ittle R ed R id ing H ood
C in d erella
the S leep in g B eauty
to d isc lose
to h ave a sw eet tooth
debate
to be cu riou s ab ou t sg
burn the can d le at both ends
sp a rk p lug
s tan d in g on nape
nape
to be pressed for m oney
face the m usic

stand the racket
carry th e ball

cu r io s ity killed the cat
in du stry
in d u str iou s
in tu itive
in te llig ib le
his bread is buttered
on both sides
face to face
side by side
hand in hand
d ay by day

1 liivelyk M atyi
P iroska
I lam upipőke
C sipkerózsika
eláru l, elm ond /titko t/
édesszájú
vita, tanácskozás
k íváncsi vm re
két végén égeti a gyertyát
gyertya /m o to rb an /
gyertya /to rn áb an /
tarkó
pénzszűkében van
bírálatta l /következm ényekkel bá tran
szem benéz, kény te len válla ln i a
következm ényeket, elv iszi a ba lhét
köve tkezm ényeke t vá lla l, e lv iszi a ba lhét
v á lla lja a köve tkezm ényeket, elv iszi a
ba lhét
aki k íváncsi ham ar m egöregszik
szorgalom
szorgalm as
in tuitív , ö sz tönösen felfogó
/m eg /érthe tő

aranyéi e tc van, van m it a te jbe ap rítan i
szem tő l szem be
egym ás m elle tt/o ldalán
kéz a kézben
nap m in t nap, napról napra

Page 152

M E G O L D Á SI K U L C SO K

XXI. XXII. XXIII.

1. A D C
2. C C B
3. C D A
4. A B B
5. C A B
6. A C A
7. D C c
8. A 1) A
9. C c B

10. A c B
II. A I) 1)
12. B c A
13. A 1) 1)
14. C A B
15. B A D
16. D B A
17. D D A
18. » B C
19. B A B
20. A I) c
21. C A B
22. D A A
23. B B C
24. B C I)
25. B B B
26. B A C
27. B » A
28. C C B
29. B c A
30. D D A
31. B B D
32. B D 1)
33. A A D
34. A A C
35. B B 1)
36. C D A
37. B C A
38. c A C
39. D B B
40. B D C
41. A C B
42. A B B
43. 1) A A
44. 0 C D
45. C A C
46. A D D
47. D B A
48. D A A
49. C l> C
50. A C 1)

Similer Documents