Download Bogovi koji Jesmo.docx PDF

TitleBogovi koji Jesmo.docx
File Size117.2 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 2

Njihov mozak je ispitan i one nisu imale međuneuronske veze koje bi im omogućile da
vide „drugačiju vrstu sveta“. Drugim rečima, način na koji su te mačke doživljavale
realnost svojim čulima kada su bile male je programirao nervni sistem na takav način
da je on služio samo jednoj svrsi – da se učvrsti početna interpretacija. Dakle, ono što
su videle je u krajnjoj liniji bila interpretacija, koja predstavlja ono što psiholozi nazivaju
prevremeno kognitivno pohranjivanje. Aparat percepcije je oblikovan ranim iskustvima
koja zatvaraju neurološku strukturu u fiksiranu percepciju stvarnosti.
Upravo ovog trenutka 99% ljudi u ovoj prostoriji opaža manje od milijarditog dela
stimulansa koji su prisutni u ovoj prostoriji. Stimulansi koje ti ljudi primaju su
determinisani vašim konceptima o onome za šta verujete da postoji „tamo napolju“.
Ukoliko ne posedujete koncept, nećete to ni opažati. Kao posledica, to ne postoji za
vas. Ono što nazivamo realnošću je u stvari rezultat zbirke naših subjektivnih
iskustava. Ukoliko se slučajno složimo oko tih subjektivnih iskustava, mi ih nazivamo
„objektivnom naukom“.)

Univerzum je odnos energija…

Ove energije su u stvari polja energetskih sila (svesti) i jedna energija reaguje na drugu.
Ova reakcija je ono što nazivamo percepcijom ili doživljajem! Na primer, ljudska
energija može da doživi energiju drveta i energija drveta je takođe u stanju da doživi
ljudsku energiju. Možemo upotrebiti svaku kombinaciju energija i sve dok su u okviru
određenih opsega, one mogu imati iskustvo jedna o drugoj. Univerzum je odnos
Energija … Svesti. To je odnos razmene energija ili svesti! Sve to je veoma
jednostavno. Razlog zašto možemo da opazimo druge ljude je taj što smo u stanju da
osetimo njihovu energiju.

Nema ničega izvan nas …

Mi svi kreiramo svoju individualnu realnost od Beskonačne Holografske Apsolutne
Realnosti koja nas okružuje i u kojoj živimo. Mi živimo u njoj i jesmo ona! Takođe bismo
mogli nazvati tu realnost Božijom Realnošću! U stvarnosti postoji samo Bog … samo
Duh! Postoji samo Um ili Svest! Postoji samo kvantna supa! Mi smo Jedno sa tom
Apsolutnom realnošću, ali doživljavamo samo deo njene Kontinuirane celovitosti. Ta
apsolutna realnost je kao paleta sa koje selektujemo svoju realnost kao što slikar bira
boje sa svoje palete. Ono što vidimo i doživljavamo kao fizičku realnost je izbor
posebnih vibracija suštine Univerzuma. Apsolutna realnost u kojoj živimo se takođe
naziva Univerzalni um…

Kreacija je uvek nova…

Univerzalni um je/sadrži svest kao i podsvesno, ili takozvani Ne-Bitak. Drugim rečima,
taj Um ili Bog nije statička energija – to je dinamička energija koja se stalno menja.
Kreacija je uvek nova! Ne postoji ništa izvan univerzalnog uma, jer sve stvari i bića žive
unutar kontinuirane celovitosti. Mi jesmo kontinuirana celovitost univerzalnog uma. To je
naš um, ali mi isključujemo sve realnosti osim fizičke! Sage iz prošlosti su Apsolutnu

Page 7

bespomoćna. Telesni um, svesni ego je odneo prevlast! Naša duša pati i umire! I to je
razlog zašto je svet ovakav kakav jeste – velika masa ega hranjena u svojim telima i
njihovi prazni umovi. Nikakvo čudo da takvi umovi kreiraju mizeriju! U svakom slučaju,
vremena se menjaju i promene u bliskoj budućnosti će biti veoma ozbiljne i neće svako
biti u stanju da održi korak sa njima. Moguće je da će mnogi ljudi morati da napuste
svoje telo…

Jednostavno rečeno…

Naučnici govore o mostu između Uma i Materije. No, odavde, odakle gledam, Um i
Materija su kontinuum! Um i materija su srž kreacije i oblik Kvantne supe. Trik je u tome
da treba da stavimo određene naočare da bismo iskusili određeni realitet. Um i materija
ističu iz i utiču jedno u drugo i oni su Jedno. Postoji samo jedna realna stvar – kvantna
supa. Zbog vrste bitka u kome smo sada, fizička realnost je naša dominantna realnost.
Tik iza našeg materijalnog spektra nalaze se druge realnosti koje sadrže drugačije
energije, koje kreiraju drugačije okruženje. Kada kao Duh živimo u ljudskom telu ne
vidimo i ne doživljavamo povezanost svih stvari. Zbog toga se naš plan naziva Planom
Iluzije ili Odvojenosti. Međutim, ne zaboravite, ništa nije odvojeno od bilo čega drugog.
Sve je jedno …

Svima nam je potrebna kuća u kojoj ćemo živeti…

Svest ili um uvek treba neku vrstu tela da bi funkcionisala. Ona uvek mora da
manifestuje neku vrstu vozila da bi bila! Možemo reći da je Kvantna supa nesvesni
Kreator – beskonačno nesvesno ili podsvesno – koje postaje svesno ili budno u sebi
kada se javi ili manifestuje sebe kao kreirano. Mi kao ljudska bića smo manifestovani
kreator i postajemo svesni sebe tokom života na Zemlji. Naša samo-svest je samo-
svest Kreatora unutar nas. To znači da ne postoji Bog ili Kreator kao takav! Nijedno
Biće ili Entitet ne može biti svesno ili budno bez specifične energije koja funkcioniše
kao vozilo za individualizovanu Svest ili Budnost. To vozilo se obično naziva Svetlosnim
telom. Materija je Svetlost koja ima oblik. Nema sumnje da u našem Univerzumu
postoje milijarde moćnih Svetlosnih tela. Oni su Su-Kreatori sunčevih sistema i svega
što ide uz to. Oni kreiraju realitete mislima! Koriste isti um kao i mi kada stvaramo
knjigu ili pravimo kompjuter. Postoji Jedan um i taj um je Univerzalni Um – Naš! Mi
ljudska bića smo minijaturni duplikati Univerzalnog Kreatora – početnici, naravno …

Mi smo u procesu doživljavanja 3D realnosti…

Apsolutna realnost ili Kvantna supa ne može biti svesna po sebi jer predstavlja miksturu
svih stvari. Čitava stvar nikada neće imati smisla po sebi jer nema entiteta sposobnog
da shvati bilo šta o sebi. Ne postoji sopstvo koje misli! Ne postoji samo-svest!
Apsolutna realnost je ne-bitak. Ta energija – živi u drugima – i postaje svesna u
drugima. Sva bića ili entiteti koji su svesni „specifičnih selektovanih energija“ izviru iz
Kontinuirane Celovitosti ili Apsoluta i postaju manifestovane. To je kao postati vidljiv
unutar nevidljivog. Mnoge od tih selektovanih ili preinačenih energija (koje imaju

Page 12

Apsoluta – Sopstvo! Mi jesmo to Sopstvo ali patimo od nedostatka svesti. Sva bića i
stvari su iluzorni realiteti, dok je sila koja živi u nama naše pravo Sopstvo – Posmatrač!
Duh! Svesnost! Svetlost unutra! Misteriozno JA SAM ...

Kvantna energija ili Apsolutna realnost je jedina stvar koja je realna, ali ova realnost ne
može postati svesna svoje realnosti ili menifestovanosti. Takođe, kako posmatram
stvari, ona nema svest o sebi! Njeni aspekti postaju svesni i svesni sebe kada iskoče iz
nemanifestovanog postanu kreacija. Naša Kreacija je Svesno Univerzalno Sopstvo!
Kada aspekti kvantne supe izađu iz Kvantne supe – oni više nisu kvantna supa u
prethodnom smislu, već poseduju individualnost! Oni su stekli osobenost ili su se
diferencirali iz nediferencirane Kvantne supe ili Implicitnog reda, kako ga je nazvao
Dejvid Bom. Postali su talas ili mreškanje okeana. Naravno, oni su i dalje okean...

Sve stvari unutar kreacije, u ovom ili onom obliku, su svesne svoje egzistencije u svojim
sopstvenim stepenima. One imaju odnos prema drugim stvarima. Odnos je pitanje
„delovanja polja sila“ ili iskustvo. One osećaju jedni druge! Kao što ljudska energija ima
odnos prema energiji drveta a energija drveta ima odnos prema ljudskoj energiji. Mi
smo svesni jedni drugih. To je razlog zašto biljke i drveće raste brže kada im se
obraćamo. Naš odnos je Ljubav u delovanju. Kreacija je Ljubav u delovanju. Kreacija je
beskonačna svetlost u delovanju. Tokom tih aktivnosti energija ljubavi se ponekad malo
ukiseli i biva privremeno distortovana. To se ispoljava u kreiranju religija, politike i
ratova. To je tako, jer Ljubav je sve stvari. Ljubav je energija više nego bilo šta drugo.

Naš duh ili duša su privremeno preuzeli ljudski sistem vođenja (svesni um) i on živi u
svetu materije koja je 99.9999% prazna. Ona je Laž! To je privremeni realitet koji nas
obmanjuje. Stvarna sile Mi Jesmo je Duh koji se složio da živi unutar te iluzije, u našem
slučaju kao ljudsko biće sa svesnim umom. Taj svesni um zavarava dušu dok se ona ne
probudi. Tako, mi kao ljudska bića smo uhvaćeni u zamku iluzije tako što smo
poverovali u nju. Obmanuti smo svojom sopstvenom kreacijom, jer na početki i na kraju
mi smo duh i/ili Kreator čitave scene kao što i naše telo živi u ovoj iluzornoj stvarnosti!
Čini se nemoguće - ali evo nas! Ako prodremo duboko, iskusićemo da je srž onoga što
je ovde prezentovano tačna. Osim toga, autor je uvek u pravu, osim onda kada greši
što se događa najmanje jednom nedeljno...

Mi kao duhovna bića u ljudskom telu treba da budemo izuzetno oprezni da ne
osnažimo iluziju svog ego-uma. Veliki trik je prihvatiti taj vic na svoj račun i
transcendovati iluziju odvajanjem (neprostrasnošću) od onoga što nam čula govore.
Takođe treba da shvatimo da smo spiritualna bića i aspekti/slike nedoživljenog i
neiskusni duplikati Kreativne Sile i da smo kreirali iluziju. Ona je divna – ali je vreme da
saznamo istinu o njoj. To je naš um koji je prikazuje i na kome bi se mogla preduzeti
mnoga poboljšanja...

Možemo napraviti ta poboljšanja prihvatajući svoju odgovornost i oslobađajući se
negativnih sila koje nas kontrolišu. Neki od njih žive na Mesecu, drugi imaju svoje baze
na Zemlji. Prisutni su na Zemlji tokom hiljada godina. Deluju preko izabranih i

Similer Documents