Download BNbD 2.02.01-94 PDF

TitleBNbD 2.02.01-94
File Size2.6 MB
Total Pages201
Table of Contents
              1.pdf
2
            
Document Text Contents
Page 1

БНбД 2.02.01-941. ЕРЄНХИЙ ЗЇЙЛ

Page 2

БНбД 2.02.01-942. БУУРИЙН ЗУРАГ ТЄСЄЛ ЗОХИОХ ЖУРАМ

2.1. Ерєнхий заалт

Page 100

БНбД 2.02.01-94

100

6.2.2.2. Хєрсийг дээрээс нь норгоход чийглэг зурвас орчин їїсэх бєгєєд
норгосон талбайн хэмжээгээр хєрс усаар бїрэн ханасан байх бєгєєд харин уг
талбайгаас гадагш хєрсний чийг усаар бїрэн ханасан байдлаасаа байгалийн
чийгтэйд хїртэл єєрчлєгдєнє. Буурь хєрс усанд норохгїй гэж їзэх тохиолдолд
їндэслэлийг маш нарийн тогтоовол зохино. Энэ тохиолдолд уг барилыг сэргээж
засварлах эсэх, тїїний дэргэд шинээр барилга барих юм уу ус дамжуулах
шугам хоолой байгуулах эсэхийг бодолцох ёстой.

6.2.2.3. Зэргэлдээх барилга байгууламжаас ус алдах, ойролцоо байгаа
хиймэл нуур, усан сан зэрэг байгууламжийн усны шїїрэлт болон бусад хїчин
зїйлїїдээс шалтгаалан їлэмж хэмжээний талбайд газар доорх ус дээшлэх
їзэгдэл їїснэ. Їїнээс хамааран хєрсний чийг хєєрєлтийн бїс дээшлэх бєгєєд
энэ хязгаар дотор хєрсний чийглэгийн зэрэг усаар бїрэн ханасан байдлаас
байгалийн чийгтэйн хооронд байдаг.

6.2.3. Хєрсний тооцооны даралтыг тодорхойлох
6.2.3.1. Суумтгай хєрсний тооцооны даралт нь тїїний чийглэгийн зэрэг,

нягт, бат бэхийн їзїїлэлт, суурийн хийц, овор хэмжээ, мєн хєрсний суумтгай
шинж чанарыг арилгах болон барих барилга байгууламжийн бат бэхийг хангах
талаар авсан арга хэмжээ зэргээс хамаарна.

6.2.3.2. Хєрсий хэв гажилтын бїсийн суумтгай чанарыг хєрсєнд сууриас
ирэх даралтыг багасгах замаар арилгах тохиолдолд даралтын утга уг хєрсний
суумтгай байдал їзїїлэх даралтын анхны утгаас ихгїй байвал зохино.

6.2.3.3. Хєрс усаар ханаж суулт зогссон їед хєрсний тооцооны даралтыг
уг хєрсний усаар ханасан їеийн бат бэхийн їзїїлэлтээр тодорхойлно.

6.2.3.4. Нягтруулах буюу бэхжїїлэх аргаар хєрсний суумтгай шинж
чанарыг бїрэн арилгасан нєхцєлд тїїний доорх дэвсгэр болох нягтраагїй
хєрсний їеийн дээд заагт ирэх бїрэн даралт уг давхаргын суумтгай байдал
їзїїлэх анхны даралтын утгаас хэтрэхгїй байх ба дараахь нєхцєлийг хангаж
байх ёстой. 

zg zp s P σ σ + ≥ l
/6.2/

Нягтруулсан буюу бэхжїїлсэн хєрсний тооцооны эсэргїїцэл  s R  -г дэвсгэр
хєрсний їед суумтгай байдал їїсэхгїй байх нєхцєлд дараахь томъёогоор
тодорхойлно.

( ) α ασ σ  / 0 , zg zg s s  P R + − = l /6.3/
Їїний: 

zg σ - нягтруулсан буюу бэхжїїлсэн хєрсний доорх дэвсгэр їеийн
хєрсний дээд зааг дээр хєрсний єєрийн жингээс їїсэх хїчдэл; 

0 , zg σ - суурийн улны тївшинд хєрсний єєрийн жингээс їїсэх хїчдэл;
α - нягтруулаагїй буюу бэхжїїлээгїй хєрсний дээд заагт сууриас ирэх

нэмэгдэл даралтыг бууруулах илтгэлцїїр. Їїнийг “ Ерєнхий зїйл” –
ийн 2 дугаар хавсралтын 1 дїгээр хїснэгтээр тодорхойлно.

6.2.3.5. Суумтгай хєрсний тооцооны даралтыг /6.2/ томъёогоор
тодорхойлно. Ингэхдээ суумтгайн їзїїлэлтїїдийг хєрсний тогтсон чийгтэй буюу
усаар ханасан нєхцєлєєр авна.

Page 101

БНбД 2.02.01-94

101

6.2.3.6. Суумтгай хєрсєн дээр барих барилга байгууламжийн буурийн
овор хэмжээг урьдчилан тогтоохдоо 6.1 хїснэгтэд байгаа буурь хєрсний
тооцооны эсэргїїцлийн утгыг ашиглана.

6.2.4. Буурийн хэв гажилтын тооцоо.

6.2.4.1. Суумтгай хєрстэй буурийн хэв гажилт сууриас ирэх ачааны
нєлєєгєєр їїсэх суулт ба чийгийн нєлєєгєєр їїсэх нэмэлт суултын нийлбэрээр
тодорхойлогдоно. Ачааны нєлєєгєєр суух суултыг хєрсний суумтгай шинж
чанарыг тооцолгїй хєрсний тогтсон чийгтэй буюу усаар ханасан нєхцєлийн хэв
гажилтын їзїїлэлтээр тооцно. Харин ус чийгийн нєлєєгєєр суух хєрсний
нэмэлт суултыг 6.2.4.6; 6.2.4.7 заалтуудыг баримтлан тодорхойлно.

6.2.4.2. Суумтгай шинж чанар агуулсан буурийн хэв гажилтыг тооцохдоо
сууриас ирэх ачааны їйлчлэлээр їїсэх суултаас гадна, ус чийгийн нєлєєгєєр
їїсэх нэмэлт суултын дараахь тєрлийн хэв гажилтуудыг тооцох шаардлагатай.
Їїнд:

Суурь тус бїрийн їнэмлэхїй нэмэлт суулт l s S  ;
Барилгын суурийн дундаж нэмэлт суултын хэмжээ l s S  ;
Зэргэлдээ хоёр суурийн нэмэлт суултын харьцангуй жигд бус байдал 
L S s  / l ∆ /суурь тус бїрийн харгалзах цэгїїдийн нэмэлт суултын зєрїїг

тэдгээрийн хоорондын зайд харьцуулсан харьцаа/;

Тухайн суурь буюу барилга байгууламж бїхэлдээ нэмэлт суултанд орох
їед їїсэх хазайлт l s i  , єєрєєр хэлбэл тухайн суурийн хувьд тїїний захын
цэгїїдийн нэмэлт суултын зєрїїг суурийн урт, эсвэл єргєнд харьцуулсан
харьцаа;

Хєрсний нэмэлт суултын їед їїсэх харьцангуй хотойлт  L f sl ,
/хотойлтын хэмжээг барилга байгууламжийн хотойж буй хэсгийн уртад
харьцуулсантай тэнцїї/.

Хєрс єєрийн жингийн їйлчлэлээр нэмэлт суулт їїсгэхэд дараахь
нєхцєлийг мєн авч їзэх шаардлагатай. Їїнд:

Буурийн хєрсний хэвтээ чиглэлтэй шилжилт l s u  ;
Буурийн хєрсний гадаргуугийн налуу θ , l s i  ;
Буурийн хєрсний гадаргууг багтаасан нум l s ρ .

ХЇСНЭГТ 6.1

Хєрс

Суумтгай хєрсний тооцооны эсэргїїцэл  0 R  , кПа /кгх/см
2 /

Байгалийн нєхцєл дэх
хуурай хєрсний нягт  , d ρ т/м

3
Нягтруулсан хуурай хєрсний

нягт  , ds ρ т/м
3

1,35 1,45 1,55 1,60 1,65 1,70

Элсэнцэр
300/3/

150/1,5/
325/3,25/
165/1,65/

350/3,5/
180/1,8/

200/2,0/ 225/2,25/ 250/2,5/

Шавранцар 350/3,5/
180/1,8/

375/3,75/
195/1,95/

400/4,0/
200/2/

250/2,5/
275/2,75/ 300/3/

Page 200

БНбД 2.02.01-94

200 

fp h  - суурийн уланд їїсэх даралтыг бодолцсон буурь хєрсний овойлтын
єргєгдєлтийн тооцооны хэмжээ 
fp ε - суурийн доорх буурь хєрсний овойлтын харьцангуй жигд бус хэв

гажилтын тооцооны хэмжээ
- гэсэж буй хєрсний харьцангуй суулт

l s ε - харьцангуй суумтгай байдал 
L S ∆ - хэв гажилтын жигд бус байдал

l s i  - барилга байгууламж нэмэлт суултад орох їед їїсэх хазайлт 
L f sl - нэмэлт суултын їед їїсэх харьцангуй хотойлт

Буурийн дулаан техникийн тооцооны параметр 
T  - температур
 T  - мєнхцэвдэг хєрсний жилийн дундаж температурын тооцооны утга 

n T - мєнхцэвдэг хєрсний жилийн дундаж температурын норматив утга

 T ′ - мєнхцэвдэг хєрсний дээд гадаргуу дээрх жилийн дундаж тооцооны
температур 

ze m T - байгууламжийн буурь дахь хєрсний тооцооны температур 

bf T  - хєрсний хєлдєж эхлэх температур 

d T  - суурийн улан доорх хєлдєж буй хєрсний тооцооны температур 

n T  - суурийн улан доорх хєрс хєлдєх їеийн хєрсний тєлєвлєлтийн
гадаргуу дахь тооцооны температур 

out T  - гадна агаарын температур 

ca T  - барилгын салхижуулах хєндийн температур 

in T  - тасалгааны агаарын температур

 T  - євлийн хамгийн хїйтэн сарын агаарын дундаж температур 
th f  T T - хасах ба нэмэх температуртай їеийн агаарын дундаж температур

 t  - агаарын хасах температурын їргэлжлэх хугацаа 
t  - хугацаа 
n t  - байгууламжийн ашиглалтын тооцооны хугацаа 

d t  - суурийн улан доорх хєрсний хєлдєлтийн їргэлжлэх хугацаа 

h K  - байгууламжийн дулааны нєлєєллийн илтгэлцїїр 

e z m α - буурь хєрсний температурын улиралын єєрчлєлтийн илтгэлцїїр 
M  - барилгын хєндийн салхижуулах модуль 
V L  - хєрсний гэсэлтийн /хєлдєлтийн/ дулаан

Геометрийн їзїїлэлт 
B  - барилгын /зоорийн/ єргєн 
L  - барилгын урт
l - суурийн улны урт 
b  - суурийн улны єргєн 

b r l = - суурийн улны талуудын харьцаа 
e  - зєрєх мєр 
A  - суурийн улны талбай 

th ε

Page 201

БНбД 2.02.01-94

201 

af A  - хєрс суурьтай барьцалдаж хєлдєх гадаргуугийн талбай 

d l - хєрсєнд гадас бэхлэгдсэн тооцооны гїн 

n d d - тєлєвлєлтийн тївшин ба байгалийн хэвгийн гадаргуугаас
суурийн ул хїртэлх зай /суурь суулгалтын гїн/

 d  - зоорийн шалнаас тооцох суурь суулгалтын шилжїїлсэн гїн 

b d  - зоорийн гїн буюу тєлєвлєлтийн тївшингээс зоорийн шал хїртэлх зай 

th d  - хєрсний улиралын гэсэлтийн тооцооны гїн 

n th d - хєрсний улиралын гэсэлтийн норматив гїн 

f d  - хєрсний улиралын хєлдєлтийн тооцооны гїн 

n f d - хєрсний улиралын хєлдєлтийн норматив гїн 

w d  - газар доорх усны байрлах гїн 
b d = λ - суурийн харьцангуй суулгалт 

h  - хєрсний їеийн зузаан 
H  - шугаман хэв гажилттай їеийн зузаан 
c H  - шахагдах їеийн зузаан

l s H  - суумтгай хєрсний їеийн зузаан /суумтгай їе/

l s h  - суумтгай бїсийн зузаан 

p s h l - гадны ачааны нєлєєгєєр нэмэлт суулт їїсгэх суумтгай бїсийн зузаан 

g s H l - хєрсний єєрийн жингийн нєлєєгєєр нэмэлт суулт їїсгэх
суумтгай бїсийн зузаан 

s h  - хєрсєн дэрний зузаан 
J  - хийцийн элементийн хєндлєн огтлолын инерцийн момент 
Z  - суурийн улнаас доош тооцох гїн /зай/ 

b z = ξ - харьцангуй гїн 
DL  - тєлєвлєлтийн тївшин 
NL  - газрын гадаргуугийн байгалийн хэвгийн тївшин 
FL  - суурийн улны тївшин 
BC  - шахагдах давхаргын доод хил 
BSL  - суумтгай давхаргын доод хил 
WL  - газар доорх усны тївшин

Similer Documents