Download Białoruskie formacje kolaboranckie PDF

TitleBiałoruskie formacje kolaboranckie
TagsFascist States Military Homophobia Anti Communism Vichy France
File Size398.2 KB
Total Pages31
Table of Contents
              1 Kadrowy Batalion BKA
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
1 Oficerska Szkoła BKA
	Przypisy
	Linki zewnętrzne
13 Białoruski Batalion Policyjny SD
	Sformowanie i organizacja
	Historia
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
30 Dywizja Grenadierów SS (1 białoruska)
	Bibliografia
	Linki zewnętrzne
30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska)
	Historia
	Dowódcy
	Skład organizacyjny
	Bibliografia
	Linki zewnętrzne
36 Białoruski Pułk Policyjny
	Linki zewnętrzne
654 Wschodni Batalion
	Linki zewnętrzne
	Bibliografia
Batalion desantowy Dalwitz
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
	Przypisy
Białoruska Obrona Krajowa
	Zarys historyczny
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
	Bibliografia
Białoruska Policja Pomocnicza
	Historia
	Oddziały przeciwpartyzanckie (faumannów)
	Polacy w policji białoruskiej
	Umundurowanie i uzbrojenie
	Prasa
	Przypisy
	Bibliografia
	Zobacz też
Białoruska Samoobrona
	Geneza
	Działalność w warunkach okupacji niemieckiej
	Likwidacja korpusu
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
Białoruski batalion ochrony linii kolejowych
	Powstanie batalionu
	Historia jednostki
	Zobacz też
	Linki zewnętrzne
Białoruskie oddziały Ordnungsdienst
	Linki zewnętrzne
Nowogródzki szwadron konny
	Linki zewnętrzne
	Bibliografia
Ochotniczy Pułk Desna
	Historia
	Linki zewnętrzne
Pierwszy białoruski oddział szturmowy
	Historia
	Skład osobowy
	Linki zewnętrzne
Schutzmannschaft-Brigade Siegling
	Historia
	Skład organizacyjny
	Bibliografia
	Źródła, autorzy i licencje treści i zdjęć
		Tekst
		Zdjęcia
		Licencja zawartości
            
Document Text Contents
Page 2

Spis treści

1 1 Kadrowy Batalion BKA 1
1.1 Zobacz też . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 1 Oficerska Szkoła BKA 2
2.1 Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 13 Białoruski Batalion Policyjny SD 3
3.1 Sformowanie i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.2 Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.3 Zobacz też . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.4 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 30 Dywizja Grenadierów SS (1 białoruska) 5
4.1 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska) 6
5.1 Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.2 Dowódcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.3 Skład organizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.4 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.5 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 36 Białoruski Pułk Policyjny 8
6.1 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7 654 Wschodni Batalion 9
7.1 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.2 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8 Batalion desantowy Dalwitz 10
8.1 Zobacz też . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.2 Linki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

i

Page 15

Rozdział 9

Białoruska Obrona Krajowa

WEISSRUTHENIEN

Chevron

Białoruska Obrona Krajowa (Biełaruskaja Krajowa-
ja Abarona, BKA) – białoruska kolaboracyjna formacja
zbrojna działająca od końca lutego 1944 r. do stycznia
1945 r.

9.1 Zarys historyczny

Hitlerowscy przedstawiciele na Białorusi, generalny ko-
misarz Rzeszy (gauleiter) Wilhelm Kube, a po jego
śmierci w nocy z 21 na 22 września 1943 r. wyższy
dowódca SS i policji SS-Gruppenführer Curt von Got-
tberg prowadzili politykę nastawioną generalnie na po-
zyskanie ludności białoruskiej. Jednym z jej elementów
było powołanie pod koniec grudnia 1943 r. w Mińsku
Białoruskiej Centralnej Rady jako oficjalnego przedsta-
wicielstwa narodu białoruskiego, którego podstawowym
celem jest walka z bolszewizmem.
W lutym 1944 r. Adolf Hitler wydał zezwolenie na prze-
prowadzenie na obszarze Białorusi mobilizacji wojsko-
wej. W rezultacie C. von Gottberg wydał 18 (23) lu-

Minsk, 1944

tego na wniosek prezydenta BCR Radosława Ostrow-
skiego rozkaz utworzenia białoruskiej formacji zbrojnej
pod nazwą Białoruska Obrona Krajowa. 6 (10) mar-
ca R. Ostrowski wydał rozporządzenie, szeroko rozpo-
wszechnione poprzez prasę i akcję plakatową, wzywa-
jące wszystkich mężczyzn urodzonych w latach 1908-
1924 do służby w oddziałach BKA. Mobilizacji podle-
gali przede wszystkim byli oficerowie, podoficerowie i
szeregowi żołnierze armii polskiej i sowieckiej. Rozpo-
rządzenie zobowiązywało Białorusinów do stawienia się
w ciągu 3 godzin od otrzymania wezwania do punktu po-
borowego. Niewykonanie rozkazu groziło wyrokiem są-
du wojskowego za dezercję. Wojskowe komisje BKA po-
wstały w Mińsku, Baranowiczach, Słucku, Nowogródku,
Wilejce, Słonimiu i Głębokiem. Do połowy marca zgło-
siło się łącznie ok. 40 tys. ludzi. Wywołało to duże wra-
żenie na okupacyjnych władzach niemieckich.
Taki masowy akces Białorusinów nie odpowiadał jednak
planom C. von Gottberga, który zamierzał powołać jed-
nostkę białoruską jedynie do prowadzenia walki z party-
zantami. Miała ona wchodzić w skład większej formacji
wespół z brygadą BronisławaKaminskiego oraz oddziała-
mi kozackimi i kaukaskimi w służbie niemieckiej. Nato-
miast Białorusini liczyli na przyszłe rozwinięcie BKA w
narodową samodzielną siłę zbrojną. W rezultacie C. von
Gottberg odesłał do domu 50% zgłaszających się, pozo-
stawiając w batalionach BKA ok. 19 tys. ludzi. W cią-
gu następnych dni liczba ta wzrosła, dochodząc ostatecz-
nie w końcu marca do ok. 25 tys. Według stanu z poło-

11

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolaboracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gauleiter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kube
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Curt_von_Gottberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Curt_von_Gottberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Centralna_Rada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Ostrowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Ostrowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baranowicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3dek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilejka_(miasto)

Page 16

12 ROZDZIAŁ 9. BIAŁORUSKA OBRONA KRAJOWA

wy kwietnia sformowano z nich 39 batalionów piechoty
i 6 batalionów saperów (sapersko-budowlanych). Na mo-
cy rozkazu C. von Gottberga z 10 marca zostało zniesio-
ne stanowisko niemieckiego komendanta oddziałów po-
licyjnych (Schutzmannschaften), które wraz z bataliona-
mi BKA przeszło pod dowództwo mjr. Franciszka Kusz-
la, szefa Wydziału Wojskowego Białoruskiej Centralnej
Rady. Na bazie Wydziału utworzono naczelne dowódz-
two BKA, później nazwane sztabem. Wobec nie przysła-
nia z Berlina odpowiedniej ilości karabinów, co było spo-
wodowane głównie obawami przed dezercją, Białorusini
otrzymali jedynie pewną ich ilość z miejscowych maga-
zynów, po 1 karabinie na 6-7 ludzi. Taka ilość broni po-
zwalała tylko na prowadzenie zajęć szkoleniowych. Na-
tomiast bataliony saperskie pozostały nieuzbrojone i wy-
korzystywano je do różnych robót polowych w ramach
Organizacji Todt. Możliwe, że te posunięcia mogły być
sposobem na zmniejszenie zbytnich ambicji Białorusi-
nów. Doprowadziło to rozluźnienia dyscypliny i licznych
dezercji, do czego przyczyniała się także antyniemiecka
i antykolaboracyjna działalność propagandowa partyzan-
tów.
W połowie maja prezydent Białoruskiej Centralnej Ra-
dy zmuszony był wystąpić z wnioskiem o redukcję li-
czebności BKA do stanu posiadanego uzbrojenia. W tym
czasie zaczęły napływać nieduże ilości broni, ale nie za-
hamowało to stopniowego zmniejszania stanu osobowe-
go batalionów, tak że w ostatnich tygodniach okupacji
ich liczebność była mniejsza niż w okresie utworzenia.
Słabo uzbrojone bataliony BKA Niemcy zdążyli jeszcze
wykorzystać do walki z partyzantką. 15 czerwca, tj. na
2 tygodnie przed ewakuacją, otwarta została w Mińsku
szkoła oficerska BKA dla 280 słuchaczy, ale ten fakt nie
miał już żadnego znaczenia. Kiedy Armia Czerwona do-
szła do okolic Mińska bataliony BKA uległy rozwiąza-
niu. Wprawdzie C. von Gottberg prawdopodobnie zarzą-
dził ich ewakuację na zachód, ale okręgowi komendan-
ci policji w większości demobilizowali je. Ponadto po
wyjechaniu na zachód tzw. niemieckiego sztabu łączno-
ści dowództwo BKA pozostało bez środków łączności i
nie mogło przekazać podległym oddziałom żadnych roz-
kazów. W rezultacie tylko niewielka część białoruskich
żołnierzy uciekła do Niemiec, zaś większość powróciła
do domów. W połowie lipca Białorusini wywodzący się z
batalionów BKA weszli w skład 30 Dywizji Grenadierów
Waffen-SS. Natomiast w połowie września działająca te-
raz w Niemczech Białoruska Centralna Rada utworzyła
w Berlinie 1 Kadrowy Batalion BKO. Pozostał on jednak
nieuzbrojony i nieumundurowany. Przyjęto założenie, że
skoro BKA nie została formalnie rozwiązana, to nie trze-
ba na nowo jej powoływać. Zgromadzono kilkuset Bia-
łorusinów (żołnierzy i oficerów oraz osoby cywilne). Na
zewnątrz działacze białoruscy przedstawiali go jako ba-
talion szkoleniowy BKA, szkołę oficerską itp., starając
się o jego legalizację. W grudniu prezydent Białoruskiej
Centralnej Rady, R. Ostrowski zamierzał już rozwiązać
batalion, tracąc nadzieję na uzyskanie pomocy od władz
niemieckich, ale wówczas Główny Urząd SS wydał zgodę

na utworzenie białoruskiej formacji zbrojnej w sile bry-
gady pod nazwąWaffen-SS Grenadier-Brigade „Weissru-
thenien”. W jej skład weszli m.in. byli członkowie BKA.

9.2 Zobacz też
• Białoruski batalion ochrony linii kolejowych

• Białoruska Samoobrona

• Białoruska Policja Pomocnicza

9.3 Linki zewnętrzne
• Organizacje kolaboranckie na Białorusi pod okupa-
cją niemiecką, w tym Białoruska Obrona Krajowa

• Марш БЕЛАРУСКАЙ КРАЁВАЙ АБАРОНЫ
1944 г.

9.4 Bibliografia
• Jerzy Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką,
Wrocław 1989

• Jarosław W. Gdański, Zapomniani żołnierze Hitle-
ra, Warszawa 2005

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Kuszal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Kuszal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Todt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_bia%C5%82oruska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_bia%C5%82oruska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Kadrowy_Batalion_BKO
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_bia%C5%82oruska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_bia%C5%82oruska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruski_batalion_ochrony_linii_kolejowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Samoobrona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Policja_Pomocnicza
http://autary.iig.pl/mironowicz_e/knihi07-26.htm
http://autary.iig.pl/mironowicz_e/knihi07-26.htm

Page 30

26 ROZDZIAŁ 17. SCHUTZMANNSCHAFT-BRIGADE SIEGLING

17.4 Źródła, autorzy i licencje treści i zdjęć

17.4.1 Tekst
• 1 Kadrowy Batalion BKA Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Kadrowy_Batalion_BKA?oldid=30479416 Autorzy: Buli2015, Pozna-

niak1975, KamikazeBot, Lolwikipl oraz Anonimowy: 1
• 1 Oficerska Szkoła BKA Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Oficerska_Szko%C5%82a_BKA?oldid=30284179 Autorzy: Buli2015,

Xx236 oraz KamikazeBot
• 13 Białoruski Batalion Policyjny SD Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/13_Bia%C5%82oruski_Batalion_Policyjny_SD?oldid=

45203761 Autorzy: Pumeks, Buldożer, Buli2015, Birczanin, Poznaniak1975, Corleone123, Ohtnim, Cojan, Lolwikipl, AndrzeiBOT oraz
Anonimowy: 10

• 30 Dywizja Grenadierów SS (1 białoruska) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_bia%C5%
82oruska)?oldid=45949547 Autorzy: Youandme, Silthor, Tsca.bot, Szumyk, AndrzejzHelu, Smat, Romanc19s, Buldożer, Buli2015, Yurik-
Bot, PawełMM, Erwin-Bot, Thijs!bot, Escarbot, Yury Tarasievich, JAnDbot, OdderBot, Kazik Rex, VolkovBot, Ywis, Poznaniak1975,
Patrynius, VVVBot, Loveless, Mroman, NickyBot, Alexbot, Luckas-bot, Gungir1983, GhalyBot, Lolwikipl, ToBot, Rubinbot, EmausBot,
Addbot, Der Rationalist oraz Anonimowy: 2

• 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(2_rosyjska)
?oldid=45949688 Autorzy: Buli2015, PMG, MalarzBOT, Birczanin, Aradek, Ywis, Gungir1983, Supb, MerlIwBot, Eres50, TarBot oraz
Der Rationalist

• 36 Białoruski Pułk Policyjny Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/36_Bia%C5%82oruski_Pu%C5%82k_Policyjny?oldid=31520254
Autorzy: Beno, Buli2015 oraz Anonimowy: 1

• 654 Wschodni Batalion Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/654_Wschodni_Batalion?oldid=36028849 Autorzy: Buli2015 oraz Macuk
• Batalion desantowy Dalwitz Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_desantowy_Dalwitz?oldid=46695253 Autorzy: Beno, Tomuś

Czereśniak, Buli2015, Man, Poznaniak1975, MastiBot, Warschauer, MystBot, Luckas-bot, Lolwikipl, Addbot, Der Rationalist oraz Ano-
nimowy: 1

• Białoruska Obrona Krajowa Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Obrona_Krajowa?oldid=45203713 Autorzy:
AndrzejzHelu, Bocianski, Buldożer, Buli2015, Sobol2222, Birczanin, Bladyniec, Poznaniak1975, MastiBot, Krukouski, Xqbot, Pawski,
Lolwikipl, The Polish Bot, Addbot, AndrzeiBOT oraz Anonimowy: 4

• Białoruska Policja Pomocnicza Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Policja_Pomocnicza?oldid=35489046 Auto-
rzy: Makawity, Buldożer, Buli2015, Kauczuk, The boss, PMG, Farary, Ka ga, Birczanin, Aradek, Bladyniec, Poznaniak1975, Filipfkn92,
KamikazeBot, Luckas-bot, Renessaince, AlohaBOT, Haliak, Partisan1, Pawski, Lolwikipl, MBot, Lahcim nitup, Happa, NarodowyKon-
serwatysta, Addbot oraz Anonimowy: 3

• Białoruska Samoobrona Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Samoobrona?oldid=45203712 Autorzy: Buli2015,
Poznaniak1975, Warschauer, Ohtnim, Lolwikipl, EmausBot, Addbot, AndrzeiBOT oraz Anonimowy: 2

• Białoruski batalion ochrony linii kolejowych Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruski_batalion_ochrony_linii_
kolejowych?oldid=21823817 Autorzy: Buli2015, Birczanin, Poznaniak1975, Lolwikipl oraz Anonimowy: 1

• Białoruskie oddziały Ordnungsdienst Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruskie_oddzia%C5%82y_Ordnungsdienst?
oldid=21823820 Autorzy:Makawity oraz Buli2015

• Nowogródzki szwadron konny Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3dzki_szwadron_konny?oldid=35425109 Autorzy:
Buldożer, Buli2015, Poznaniak1975 oraz Addbot

• Ochotniczy Pułk Desna Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotniczy_Pu%C5%82k_Desna?oldid=34389011Autorzy: Buldożer, Bu-
li2015, Birczanin, Poznaniak1975, Marmale, Supb oraz TarBot

• Pierwszy białoruski oddział szturmowy Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_bia%C5%82oruski_oddzia%C5%82_
szturmowy?oldid=40264219 Autorzy: Buli2015, Birczanin, Bladyniec, Poznaniak1975, Duży Bartek, Renessaince, Lolwikipl oraz Eres50

• Schutzmannschaft-Brigade Siegling Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzmannschaft-Brigade_Siegling?oldid=45203530 Auto-
rzy: Buldożer, Buli2015, MalarzBOT, Birczanin, Poznaniak1975, MastiBot, Alexbot, Pawski, Supb, EmausBot, Addbot, AndrzeiBOT oraz
Anonimowy: 3

17.4.2 Zdjęcia
• Plik:30th_Waffen_Grenadier_Division_of_the_SS.svg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/30th_

Waffen_Grenadier_Division_of_the_SS.svg Licencja: CC BY-SA 4.0 Autorzy: Praca własna Artysta: Killingme
• Plik:Bielaruskaja_Krajovaja_Abarona.svg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Bielaruskaja_Krajovaja_

Abarona.svg Licencja: CC BY-SA 3.0 Autorzy: на основі зображення з http://bka-roa.chat.ru/bka_index_bel.htm Artysta: Alex79
• Plik:Bundesarchiv_Bild_146-2004-229,_Mogilew,_einheimische_Miliz.jpg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/4/48/Bundesarchiv_Bild_146-2004-229%2C_Mogilew%2C_einheimische_Miliz.jpg Licencja: CC BY-SA 3.0 de Autorzy: Ta
grafika została udostępniona w ramach współpracy między Bundesarchiv i Wikimedia Deutschland. Bundesarchiv gwarantuje autentyczną
prezentację tylko przy używaniu oryginalnej (negatyw i/lub pozytyw), względnie cyfrowej postaci w ramach Cyfrowego Archiwum.
Artysta:Walter

• Plik:Bundesarchiv_Bild_146-2004-230,_Mogilew,_einheimische_Miliz.jpg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/19/Bundesarchiv_Bild_146-2004-230%2C_Mogilew%2C_einheimische_Miliz.jpg Licencja: CC BY-SA 3.0 de Autorzy: Ta
grafika została udostępniona w ramach współpracy między Bundesarchiv i Wikimedia Deutschland. Bundesarchiv gwarantuje autentyczną
prezentację tylko przy używaniu oryginalnej (negatyw i/lub pozytyw), względnie cyfrowej postaci w ramach Cyfrowego Archiwum.
Artysta:Walter

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Kadrowy_Batalion_BKA?oldid=30479416
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Oficerska_Szko%25C5%2582a_BKA?oldid=30284179
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_Bia%25C5%2582oruski_Batalion_Policyjny_SD?oldid=45203761
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_Bia%25C5%2582oruski_Batalion_Policyjny_SD?oldid=45203761
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%25C3%25B3w_SS_(1_bia%25C5%2582oruska)?oldid=45949547
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%25C3%25B3w_SS_(1_bia%25C5%2582oruska)?oldid=45949547
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%25C3%25B3w_SS_(2_rosyjska)?oldid=45949688
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_Dywizja_Grenadier%25C3%25B3w_SS_(2_rosyjska)?oldid=45949688
https://pl.wikipedia.org/wiki/36_Bia%25C5%2582oruski_Pu%25C5%2582k_Policyjny?oldid=31520254
https://pl.wikipedia.org/wiki/654_Wschodni_Batalion?oldid=36028849
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_desantowy_Dalwitz?oldid=46695253
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruska_Obrona_Krajowa?oldid=45203713
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruska_Policja_Pomocnicza?oldid=35489046
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruska_Samoobrona?oldid=45203712
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruski_batalion_ochrony_linii_kolejowych?oldid=21823817
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruski_batalion_ochrony_linii_kolejowych?oldid=21823817
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruskie_oddzia%25C5%2582y_Ordnungsdienst?oldid=21823820
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582oruskie_oddzia%25C5%2582y_Ordnungsdienst?oldid=21823820
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%25C3%25B3dzki_szwadron_konny?oldid=35425109
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotniczy_Pu%25C5%2582k_Desna?oldid=34389011
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_bia%25C5%2582oruski_oddzia%25C5%2582_szturmowy?oldid=40264219
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_bia%25C5%2582oruski_oddzia%25C5%2582_szturmowy?oldid=40264219
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzmannschaft-Brigade_Siegling?oldid=45203530
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/30th_Waffen_Grenadier_Division_of_the_SS.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/30th_Waffen_Grenadier_Division_of_the_SS.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Killingme&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Bielaruskaja_Krajovaja_Abarona.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Bielaruskaja_Krajovaja_Abarona.svg
http://bka-roa.chat.ru/bka_index_bel.htm
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Alex79
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bundesarchiv_Bild_146-2004-229%252C_Mogilew%252C_einheimische_Miliz.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bundesarchiv_Bild_146-2004-229%252C_Mogilew%252C_einheimische_Miliz.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv
http://www.bundesarchiv.de/
http://www.bild.bundesarchiv.de/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Bundesarchiv_Bild_146-2004-230%252C_Mogilew%252C_einheimische_Miliz.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Bundesarchiv_Bild_146-2004-230%252C_Mogilew%252C_einheimische_Miliz.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv
http://www.bundesarchiv.de/
http://www.bild.bundesarchiv.de/

Page 31

17.4. ŹRÓDŁA, AUTORZY I LICENCJE TREŚCI I ZDJĘĆ 27

• Plik:Bundesarchiv_Bild_183-1991-0206-506,_Weißrussland,_Minsk.jpg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/77/Bundesarchiv_Bild_183-1991-0206-506%2C_Wei%C3%9Frussland%2C_Minsk.jpg Licencja: CC BY-SA 3.0 de
Autorzy: Ta grafika została udostępniona w ramach współpracy między Bundesarchiv i Wikimedia Deutschland. Bundesarchiv gwarantuje
autentyczną prezentację tylko przy używaniu oryginalnej (negatyw i/lub pozytyw), względnie cyfrowej postaci w ramach Cyfrowego Ar-
chiwum. Artysta: nieznany<a href='https://www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:Q4233718'><img alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20' he-
ight='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050'
data-file-height='590' /></a>

• Plik:Disambig.svg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Disambig.svg Licencja: Public domain Autorzy: Praca
własna. Original Commons upload as Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15. Artysta: Stephan Baum (converted to SVG by
different users, see below)

• Plik:Komierowo_-_pałac.JPG Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Komierowo_-_pa%C5%82ac.JPG Li-
cencja: CC BY-SA 3.0 pl Autorzy: Praca własna Artysta: Gww

• Plik:Logo-WaffenSS.jpg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Logo-WaffenSS.jpg Licencja: Public domain
Autorzy: self-made, cut from a recruitment poster Artysta: OH2000

• Plik:Merge-arrows.svg Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Merge-arrows.svg Licencja: Public domain Au-
torzy: ? Artysta: ?

17.4.3 Licencja zawartości
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Bundesarchiv_Bild_183-1991-0206-506%252C_Wei%25C3%259Frussland%252C_Minsk.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Bundesarchiv_Bild_183-1991-0206-506%252C_Wei%25C3%259Frussland%252C_Minsk.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv
http://www.bundesarchiv.de/
http://www.bild.bundesarchiv.de/
http://www.bild.bundesarchiv.de/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Disambig.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Begriffskl%25C3%25A4rung.png&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Baumst&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Baumst&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Komierowo_-_pa%25C5%2582ac.JPG
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Gww&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Logo-WaffenSS.jpg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:OH2000&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Merge-arrows.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Similer Documents