Download Antonije Blum - Danasnji Covek Pred Bogom PDF

TitleAntonije Blum - Danasnji Covek Pred Bogom
File Size3.7 MB
Total Pages375
Document Text Contents
Page 2

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (1. коло, 8. књига)
при Верском добротворном старатељству
Архиепископије београдско-карловачке

С благословом Његове Светости Патријарха Српског Г. Г. Павла

Рецензенти
Протојереј ставрофор хаџи Љубодраг Петровић
Протојереј Вајо Јовић
Владимир Димитријевић

Уредник
Јован Србуљ

БЕОГРАД
2008

Са ру ског пре ве ла Ма ри на То дић
Редактура превода др Ксе ни ја Кон ча ре вић

Књигу приредио
Јован Србуљ

Задужбинар првог кола библиотеке Очев дом је
православни хришћанин Матеја Кежман са својом

породицом Емилијом, Лазаром, Александром и Јаковом.
Желећи да помогне обнови хришћанске духовности међу

нама данас, он себи и својима припрема пут у вечни живот
са Оним Који је Реч Божија и Спаситељ света.

Митрополит
Антоније Блум

ДАНАШЊИ ЧОВЕК
ПРЕД БОГОМ

борба за православни духовни живот
у глобализованом свету

Page 187

186 187

дру ге стра не, кад се не што пре но си љу ди ма у ста њу мо ли тве, од но сно у ста-
ја њу пред Бо гом с отво ре но шћу, то до љу ди до пи ре мно го ду бље не го кад би
исто то чи та ли на стра ни ци књи ге. Пра во слав но бо го слу же ње је са гра ђе но
као дра ма – у сми слу ко ји је ова реч има ла у ста рој Грч кој: та мо ни је би ло
глу ма ца и гле да ла ца, сви су би ли уву че ни у дра ма тич ну си ту а ци ју у ко јој су
не ки уче сни ци не што пре но си ли, али су се сви ода зи ва ли [до жи вља ва ли].
То је још јед на мо гућ ност.

Али ако је све ово тач но у окви ри ма од ре ђе не за јед ни це то мо же а не бу е
ач но уко ли ко по ку ша мо да га по ну ди мо дру гим љу ди ма. И у ово ме се кри је
опа сност од ин сти ту ци о на а ли зо ва ња ства ри, ко је су са ме по се би ела стич не,
од при мо ра ва ња љу ди да при хва те од ре ђе на гле ди шта, за то што су их та ко
из ра зи ли љу ди бо љи од њих са мих. Зна те, по сто ји из ван ред но ме сто код јед-
ног од древ них пи са ца, мар ка Под ви жни ка; он ка же да ако чак и Бог ста не
пред те бе и ка же ти да ура диш не што на шта тво је ср це не мо же да се ода зо ве
и да ка же: „Амин!” – не мој то да учи ниш, за то што Бо гу ни је по тре бан твој
по сту пак, Ње му је по треб на хар мо ни ја из ме ђу те бе и Ње га... И ми слим да
ин сти ту ци ја мо же да бу де огра да за оно што би мо гло би ти из гу бље но, исто
као што би бли о те ка чу ва и па зи књи ге, али би бли о те ка са ма по се би или чак
и штам па не књи ге не ма ју ни ка кву свр ху ако их љу ди не чи та ју. А ни је мо гу ће
чи та ти с раз у ме ва њем ако књи га ни по че му ни је са звуч на с чи та о цем. Да ли
сам од го во рио на ва ше пи та ње?

– Да ли се ика има ли же љу а се обра и е си хо е ра е у у? Ка ко ви ре ша-
ва е сво је ро бле ме?

– отац ми је ре као не ко ли ко ства ри ко је су за ме не ва жне. Јед на је да не ма
та кве си ту а ци је из ко је по штен чо век не мо же да иза ђе по ште но ако се не
пла ши за сво ју ко жу. Дру го: у си ту а ци ја ма, не спо ља шњим (не мач ка оку па-

по ша ље не што што се већ фор ми ра ло и што би мо гло да жи ви, што је већ
са зре ло и што би мо гло да ље да се раз ви ја. По не кад се то чи ни не све сно, али
по не кад чо век та ко по сту па за то што га пла ши оно што ви ди. И тре ба у се би
да вас пи та ва спрем ност да до че ка све, да се за гле да, да се су о чи, да не су ди,
већ да оце ни и да зна да му се све то от кри ло сра змер но на шој спо соб но сти
да схва ти мо. Не знам да ли сам ма кар ма ло од го во рио на ва ше пи та ње.

– Ре кли се а ни је мо у ће ре не и ру ом сво је со све но ис ку сво. Али љу-
ска кул у ра ре о са вља аку му ли ра ње и ре но ше ње ис ку сва. Ка ко се о
ва шем ми шље њу мо же ре ши и ова ро ив реч нос?

– ми слим да је ис ку ство пре све га не по сре дан до жи вљај без ин те лек ту ал ног
фор ми ра ња. Ре ци мо, на ко се за љу био: то је до га ђај. По треб но је да про ђе из-
ве сно вре ме да се чо век за гле да у ње га, да по ста не све стан, да осми сли ша
се де ша ва – на рав но, у гра ни ца ма свог схва та ња. Али ка сни је, кад же ли те
да пре не се те оно што сте схва ти ли, као што сам већ ре као, ви не мо же те да
пре не се те ис ку сво као та кво, али мо же те да пре не се те не што што сте са ми
са зна ли за хва љу ју ћи овом ис ку ству, и за то тре ба на ћи ре чи или дру ги на чин
пре но ше ња. Ако ко ри сти те ре чи, зна че ње ових ре чи је огра ни че но, њи хов
сми сао ће схва ти ти са мо они љу ди ко ји бар у из ве сној ме ри де ле ва ше ис ку-
ство. Ни је до вољ но по тра жи ти од го ва ра ју ћу реч у реч ни ку. овај до жи вљај
се мо же пре не ти уз по моћ му зи ке или рас по ло же њем, ко је ће омо гу ћи ти да
се схва ти до жи вљај, мо же се пре не ти ли ни ја ма и бо ја ма, би ло ко јом вр стом
умет но сти. И на сва ком ко ра ку ви про јек ту је те сво је ис ку ство у ре чи, ли-
ни је, бо је или зву ко ве, али све то дру ги чо век не до жи вља ва и не при хва та
она ко ка ко сте ви то пре не ли, за то што, ре ци мо, ре чи за вас мо гу има ти јед но
зна че ње, а за дру гог чо ве ка има ју дру го зна че ње. И под овим не под ра зу ме-
вам гру бо не схва та ње, не спо ра зум, већ та на ни је ни јан се, пре ли ве.

На ве шћу вам при мер: по сто ји пе сма Ху га фон Хоф ман шта ла, у ко јој он го во-
ри о ре чи ма и за вр ша ва ова ко: ре чи је мно го, али кад из го ва рам реч „ту га”,
она до пи ре до мно гих љу ди из око ли не, она не што го во ри сва ко ме, за то што
је сва ко бар ма ло до жи вео ту гу... Та ко да је по треб на за јед нич ка ис ку стве-
на осно ва чак и за то да би се схва ти ле нај јед но став ни је ре чи или да би се
до жи ве ли зву ци му зи ке, или да би се схва ти ло оно што се пре но си, али ви,
гле да лац или слу ша лац, до жи ве ће те их и схва ти ће те их на свој на чин, не као
он или она. И ако при па да те гру пи љу ди ко ји ма кар ма ло де ле за јед нич ко
ис ку ство, мо гу ће је раз ви ти за јед нич ки је зик, али ће он има ти сми сла са мо
у окви ру да те гру пе љу ди. Чим по ку ша те да га по ну ди те дру гом он уми ре,
по ста је на из ве стан на чин уче ње ко је се на ме ће љу ди ма, ко ји не ма ју ни шта
за јед нич ко с њим. овај је зик се ни је ро дио у њи хо вој сре ди ни.

По сто ји још је дан на чин за пре но ше ње ис ку ства: у свим ре ли ги ја ма је при су-
тан ри ту ал. Не знам да ли вре ди да го во рим оно што сам за по чео, за то што
ви о то ме зна те мно го ви ше од ме не, али ћу вам опи са ти ка ко ја то схва там.
У ри ту а лу се мо гу ство ри ти сим во ли ко ји су сви ма до ступ ни, и до вољ но
схва тљи ви да би по ста ли ма кар вра та или про зор, ако не сам са др жај. С

Са Анаолијем Васиљевичем Веерниковим, Москва, 1988.

Page 188

188 189

же те да ми по мог не те?” и ја пи там: „У че му кон крет но?” и чу јем од го вор:
„Ни сам не знам”, то ни ма ло не олак ша ва за да так ни ме ни, ни ње му. Раз у ме
се, из ове си ту а ци је се мо же на ћи из лаз, али љу де не тре ба учи ти да се ба ве
са мо а на ли зом, за то што са мо а на ли за ни је мо гу ћа, ни је мо гу ће исто вре ме но
би ти и су бјект и објект. Али љу де тре ба учи ти да бу ду по ште ни са са ми ма
со бом, да уме ју да ка жу: „ево ка ко ви дим се бе.” И да бу ду спрем ни да чу-
ју од го вор: „Ни шта не раз у меш. Сма траш се бе ге ни јем, а у ства ри си глуп;
а мо жда си мно го бо љи не го што сам се бе ви диш.” Чи ни ми се да раз ли ка
из ме ђу пси хо а на ли ти ча ра, кон сул тан та, све ште ни ка итд. ни је прин ци пи-
јел на – с опа ском да је све ште ник че сто нео бу чен са вет ник ко ји сам не зна
ку да иде и ку да во ди дру гог, пси хо а на ли ти чар или об у че ни кон сул тант бар
не што зна. ево за што, ре ци мо, при ли ком при пре ме све ште ни ка ов де мно-
го вре ме на по све ћу јем то ме да их на у чим да раз ми шља ју, и да слу ша ју, и да
раз у ме ва ју. И кад ме пи та ју: „Шта под ра зу ме ва те под слу ша њем, ка кав је то
од нос?”, мој од го вор је по зајм љен из аме рич ке књи жи це за де цу: чи ни ми се
да је у из у зет ној ме ри у скла ду с древ ним уче њем о со зер ца тељ ној мо ли тви.
он гла си:

У шу ми је жи ве ла је на ре му ра со ва.
Пре о шро ви е ћи све, на ре чи шкр а је би ла;

А о шо је ћу а ла, све је слу ша ла и зна ла.
Ех, ка би и на ма со ва ри мер о са ла!

Уко ли ко се ово при хва ти као упут ство за по на ша ње, от кри ће те да што ви ше
ћу ти те и слу ша те, тим ви ше чу је те и не чу је те са мо из го во ре не ре чи, већ
мно го ви ше. Та ко да вре ди учи ти љу де уко ли ко су по зва ни да при ма ју дру ге
ра ди ис по ве сти или раз го во ра. Са ма до бра во ља ни је до вољ на.

– Ка ко вам се чи ни, на ша ре све а ре ба а обра и а жњу си хо е ра е у
ка ко би мо ао а о мо не чо ве ку?

– ево, пред ва ма је чо век у свој сво јој из у зет ној сло же но сти, са свим сво јим
ха о сом и с оним што је иза шло из овог ха о са, са свим што је ра ни ло овог
чо ве ка. Шта мо гу да му ка жем? од че га овај чо век мо же да за поч не пут ка
се би, ка то ме да про на ђе се бе?

На ве шћу вам при мер ка ко сам по не кад по сту пам – раз у ме се, то ни је уни-
вер зал ни са вет и на чин. Пред ла жем чо ве ку да узме Је ван ђе ље и да га чи та
без ика квог спе ци јал ног „по бо жног” ци ља, про сто да га чи та. По пра ви лу,
при том се от кри ва ју три вр сте ме ста, од ло ма ка. Има ме ста ко ја нас уоп ште
не до ти чу. оно што је ре че но ни ма ло се не од но си на нас, ова ме ста нас не
ра ња ва ју, али нас ни не при вла че. Има дру га чи јих ме ста, на ко ја се ода зи-
ва мо не га тив но, го во ри мо (ако смо пот пу но отво ре ни): не, не мо гу то да
при хва тим, или: то је ви ше не го што мо гу да схва тим...

Али има и ме ста за ко ја мо же мо да ка же мо ре чи ма пут ни ка за ема ус: зар ни је
у на ма го ре ло ср це на ше? (в. лк. 24, 32). И го во рим љу ди ма: тра жи те, ето, та-
ква ме ста, и кад вас је ван ђељ ски од ло мак по го ди у са мо ср це та ко да осе ти те

ци ја, рат или не што та кве вр сте, или чак бо лест), већ уну тра шњим: сум ња,
страх, збу ње ност, чо век не тре ба да их пре не бре га ва [да се 'пра ви' као да их
не ма], већ тре ба да се су о чи с њи ма, да до жи ви њи хо ве истин ске раз ме ре,
да се, ко ли ко мо же, тру ди да ре ши тај про блем. Ако ре ше ња не ма, тре ба да
од ло жи: мо жда још увек ни смо зре ли за ре ша ва ње у да том тре нут ку, али
про блем не тре ба пре не бре га ва ти или кри ти. Тре ба га др жа ти у ре зер ви
као ва жан ко рак на пред. Чи ни ми се да то зах те ва из ве сно ин те лек ту ал но
по ште ње и не што хра бро сти, али вре ди. У тре нут ку кад сте от кри ли да ако
та ко по сту па те то до но си пло до ве, мо же те да се су о чи те с про бле мом. И чи-
ни ми се да је то вр ло ва жно. Вр ло че сто на и ла зим на то да се чо век пла ши
да се су о чи са са мим со бом или са сво јим про бле ми ма и обра ћа се не ко ме
ко мо же да да од го вор и та ко из бе га ва на пор или опа сност, или ри зик да то
учи ни са мо стал но. И чи ни ми се да то ни је ко ри сно: због то га љу ди по ста ју
не спо соб ни да иза ђу на крај са ми са со бом или са спо ља шњим иза зо ви ма,
без об зи ра да ли су ин те лек ту ал ни или не ки дру ги.

– Да ли све ше ник ре ба се ци јал но а учи а о ма же љу и ма? Ко ји је о ва-
шем ми шље њу лав ни ро блем са вре ме но чо ве ка?

– Са свим сам си гу ран да сви ми тре ба да учи мо јед ни од дру гих: у обла сти
ве ре – из ис ку ства, па чак и фор му ла ци ја дру гих ве ро и спо ве сти. осим то-
га, вер ни ци тре ба па жљи во да слу ша ју због че га дру ги не ве ру ју у Бо га. И
ди ја лог је вр ло ва жан, са мо да се не пре тво ри (ово се не де ша ва при ли ком
пси хо а на ли зе, али се де ша ва из ме ђу ре ци мо, све ште ни ка и мла де осо бе) у
за ви сност, у сво је вр сну ин те лек ту ал ну за ви сност ко ја чо ве ку не до зво ља ва
да са зри и да до стиг не сло бо ду.

То је јед но. Ви ђам ве о ма мно го љу ди (ви мо же те да ка же те: јад ни они, бо ље
би им би ло да оду код пси хо а на ли ти ча ра, али чуд но, мно ги љу ди до ла зе код
ме не са сво јим про бле ми ма). Да кле, ја ко је ма ло љу ди ко ји ве ру ју у се бе – не
на ап сур дан на чин, кад чо век ка же: ја све мо гу, ја сам па ме тан, ја сам ово, ја
сам оно – али ма ло ко ве ру је да је при зван на нај ви шу вред ност и зна чај. И
пр во што чо век мо ра да ка же мно гим љу ди ма је сте: па зи, не ве ру јеш у се бе,
не во лиш се бе – у то ме је чи та ва ствар. ево, раз го ва ра ли смо. Зар ни сад не
ви диш да не бих гу био вре ме на те бе кад не бих ве ро вао да у те би по сто ји
не што због че га вре ди из гу би ти вре ме, и сна гу и оп ште ње. Ако ја мо гу да
ве ру јем у те бе, тим пре и Бог ве ру је у те бе. И ти тре ба да на у чиш из то га да
ве ру јеш у се бе, да ве ру јеш да у те би по сто ји не што што има нај ви шу вред-
ност, не што дра го це но, зна чај но. И ако не на у чиш да во лиш се бе – не на глуп
на чин, не снис хо де ћи и по вла ђу ју ћи свим сво јим же ља ма, већ от крив ши
да у те би по сто ји не што ве ли ко и дра го це но, знаш, као зла то или сре бро у
гру ме ну зе мље, ни шта не ћеш мо ћи да учи ниш. мо жеш да на у чиш се бе да се
по на шаш на од ре ђе ни на чин, исто као што се дре си ра ју пас или коњ, али то
ни је пред на зна че ње чо ве ка, па чак ни пса.

Чи ни ми се да је вр ло ва жно да љу ди на у че да де ле. Али да би де ли ли не што с
дру ги ма мо ра ју да раз ми шља ју, за то што кад чо век до ђе и ка же: „Да ли мо-

Page 374

БИБлИоТеКА „оЧеВ Дом”, КЊИГА оСмА
(продаја: тел. 063/328-003, 9–14h)

Митрополит Антоније Блум
Данашњи човек преД Богом

борба за православни духовни живот
у глобализованом свету

Са ру ског пре ве ла ма ри на То дић
Редактура превода др Ксе ни ја Кон ча ре вић

Рецензени
Протојереј ставрофор хаџи Љубодраг Петровић

Протојереј Вајо Јовић
Владимир Димитријевић

Уреник изања и риређивач
Јован Србуљ

Технички уреник
Јереј Велимир Бирманац

Дизајн корица
Ђакон милорад милосављевић

Тираж: 500

Шама
Артпринт, Нови Сад

Књие које излазе у Библиоеци ОЧЕВ ДОМ (прво коло)

1. Свеи Никоим Свеоорац: Књиа уховних савеа
2. Свети Лука Војно-Јасенецки – ХРИСТоВ леКАР И ИСЦелИТеЉ

ПоСлеДЊИХ ВРемеНА (житије, поуке, беседе, чуда)
3. Блажена Матрона Московска (нови текстови и нова чуда;

најопширније на нашем језику); Блажена монахиња Алипија –
ЈУРоДИВе ХРИСТоВе У СВеТУ БеЗ БоГА

4. КРШТЕЊЕ – СВЕТА ТАЈНА УЛАСКА У ЦРКВУ (припрема за
крштење, чин и значење светог крштења, смисао крштењских завета)

5. ИСУСЕ, ТЕЛА МОГА ЗДРАВЉЕ – болест и исцељење
у православном предању (додатак: молитвеник у болести)

6. Смрт детињства и живот у Цркви – Како ораси у савременом свеу
(Савремени свет, данашњи породични живот и васпитање деце)

7. ПРАВОСЛАВНИ БРАЧНИ ЖИВОТ кроз питања и одговоре
(Проојереј Максим Козлов; свешеник Павле Гумеров;
архиманри Рафаил Карелин)

8. Мирооли Аноније Блум: Данашњи човек пред Богом
(борба за православни духовни живот у глобализованом свету)

9. ЦРКВА ОД ИСТОКА И ХРИШЋАНСТВО БЕЗ ХРИСТА
(православље и дух овога света)

10. ГАЛСКИ СВЕТИТЕЉИ

У најави руо коло

1. Свеи Макарије Велики: Духовне бесее
2. Свеи Николај Јапански – ЖИВоТоПИС, ПоУКе, ПИСмА
3. Свеи Јован Шанајски (подробан животопис из периода

у Кини и Француској, необјављени текстови и нова чуда)
4. Николај П. Василијаис: Мисерија смри
5. КЊИГА О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ И СЛОБОДИ У ХРИСТУ

(од пушења, алкохолизма и наркоманије преко хазардних
и компјутерских игара и виртуелне стварности)

Page 375

БИБлИоТеКА „оЧеВ Дом”, КЊИГА оСмА
(продаја: тел. 063/328-003, 9–14h)

Митрополит Антоније Блум
Данашњи човек преД Богом

борба за православни духовни живот
у глобализованом свету

Са ру ског пре ве ла ма ри на То дић
Редактура превода др Ксе ни ја Кон ча ре вић

Рецензени
Протојереј ставрофор хаџи Љубодраг Петровић

Протојереј Вајо Јовић
Владимир Димитријевић

Уреник изања и риређивач
Јован Србуљ

Технички уреник
Јереј Велимир Бирманац

Дизајн корица
Ђакон милорад милосављевић

Тираж: 500

Шама
Артпринт, Нови Сад

Књие које излазе у Библиоеци ОЧЕВ ДОМ (прво коло)

1. Свеи Никоим Свеоорац: Књиа уховних савеа
2. Свети Лука Војно-Јасенецки – ХРИСТоВ леКАР И ИСЦелИТеЉ

ПоСлеДЊИХ ВРемеНА (житије, поуке, беседе, чуда)
3. Блажена Матрона Московска (нови текстови и нова чуда;

најопширније на нашем језику); Блажена монахиња Алипија –
ЈУРоДИВе ХРИСТоВе У СВеТУ БеЗ БоГА

4. КРШТЕЊЕ – СВЕТА ТАЈНА УЛАСКА У ЦРКВУ (припрема за
крштење, чин и значење светог крштења, смисао крштењских завета)

5. ИСУСЕ, ТЕЛА МОГА ЗДРАВЉЕ – болест и исцељење
у православном предању (додатак: молитвеник у болести)

6. Смрт детињства и живот у Цркви – Како ораси у савременом свеу
(Савремени свет, данашњи породични живот и васпитање деце)

7. ПРАВОСЛАВНИ БРАЧНИ ЖИВОТ кроз питања и одговоре
(Проојереј Максим Козлов; свешеник Павле Гумеров;
архиманри Рафаил Карелин)

8. Мирооли Аноније Блум: Данашњи човек пред Богом
(борба за православни духовни живот у глобализованом свету)

9. ЦРКВА ОД ИСТОКА И ХРИШЋАНСТВО БЕЗ ХРИСТА
(православље и дух овога света)

10. ГАЛСКИ СВЕТИТЕЉИ

У најави руо коло

1. Свеи Макарије Велики: Духовне бесее
2. Свеи Николај Јапански – ЖИВоТоПИС, ПоУКе, ПИСмА
3. Свеи Јован Шанајски (подробан животопис из периода

у Кини и Француској, необјављени текстови и нова чуда)
4. Николај П. Василијаис: Мисерија смри
5. КЊИГА О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ И СЛОБОДИ У ХРИСТУ

(од пушења, алкохолизма и наркоманије преко хазардних
и компјутерских игара и виртуелне стварности)

Similer Documents