Download Angol Nyelvvizsga-tesztek, Megoldással (1999, 91 Oldal) PDF

TitleAngol Nyelvvizsga-tesztek, Megoldással (1999, 91 Oldal)
File Size506.8 KB
Total Pages91
Table of Contents
              T E S Z T E K A N Y E L V V I Z S G Á N
	A
            
Document Text Contents
Page 2

TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

Előszó

A feleletválasztós teszt a nyelvtudásmérés legobjektívabb módja. A feladatot ért számtalan bírálat ellenére, amelyek
a feladat életszerűségét kérik számon, a világ legtöbb nyelvvizsgáztató intézménye használja. Ennek nemcsak a
gyors, objektív elbírálhatósága az oka, hanem az összehasonlító kutatások eredményei is, amelyek kimutatták, hogy
összefüggés van a vizsgázó feleletválasztós tesztre kapott pontszáma és a tényleges nyelvtudása között.

Az állami nyelvvizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell a vizsgázónak 30 pere alatt megoldania szótár használata
nélkül. Választását az eredménylapon X-szel jelöli. A javítás átlátszó sablonnal történik.

A feleletválasztós tesztnek, mint vizsgafeladatnak legfőbb célja és értelme a passzív nyelvtani és lexikai ismeretek
mérése. Passzív tudáson a helyes nyelvtani szerkezetek, szóalakok és jelentések felismerésének a készségét értjük.
Ez a meghatározás egyben rávilágít a feladat lehetőségeinek korlátaira is. A vizsgázó a megadott lehetőségek közül
kiválasztja a jót, nem pedig létrehozza azt. A gyorsaság és objektivitás mellett a teszt egy másik előnye az, hogy
előre adott a teljesítendő nyelvi színvonal. A vizsgázó, elővigyázatosságból, nem taktikázhat úgy, hogy kihagyja
azokat a szerkezeteket, amelyeket nem, vagy nem biztosan ismer (mint például a fogalmazásnál, ahol biztonságból
törekedhet az egyszerűségre). Mindezeket a szempontokat mérlegelve a nyelvvizsgafeladatok kidolgozásakor a
szakemberek úgy látták célszerűnek, hogy a maximálisan elérhető 100 pontból - optimális tesztmegoldással - 15-öt
lehessen megszerezni.

A középfokú vizsgateszt elsősorban nyelvtani ismereteket kér számon, feltételezi a célnyelv nyelvtani rendszerének
globális ismeretét. Az 50 részfeladat igyekszik minél nagyobb területet átfogni, de semmiképpen sem törekszik
teljességre. Kiemelten foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek a vizsgázók anyanyelve és a célnyelv közötti
különbségekből következnek. Az azonos nyelvi jelenségeket bemutató lépések gyakran hasonlóak. Ez részben a
nyelvi probléma lényegéből adódik (például bizonyos igeidőket értelemszerűen csak meghatározott más igeidőkkel
vethettünk össze), részben az ismeretek elmélyítését szolgálja. A tesztfeladatokat egy számítógépes adatbankban
tároljuk, amelyekből egy megadott szempontrendszer alapján egy tesztgeneráló program válogat. A tesztgenerálás
szempontjait a következőkben részletesen ismertetjük.

Jelen kötetünkben 20 darab 50 lépésből álló feleletválasztós tesztfeladatot mutatunk be, amelyet a számítógép
választott ki a fent említett tesztbankból. Az összeállítás reprezentatív, tehát alkalmat ad arra, hogy a nyelvtanuló, a
leendő vizsgázó, ill. tanára, megbízható pontossággal tudja mérni, hogy az állami nyelvvizsgán adott pillanatban
hogyan teljesítene. Két-három feladatsor megoldása után pedig mind ő, mind tanára pontosan tudni fogja, melyek
azok a legfőbb nyelvi jelenségek, amelyek elsajátítására nagyobb hangsúlyt kell fordítania. Reméljük, hogy a
következőkben megadott generálási szempontrendszer, és az azon alapuló feladatok, jelentősen javítják majd a
nyelvvizsgára való célirányos felkészülés hatékonyságát. A megoldások a kötet végén találhatók.

Tanács: a nyelvet nem lehet tesztek megoldásával megtanulni.

A teszt mérési eszköz. Kiválóan alkalmas arra, hogy passzív nyelvtani ismereteinket elfogadható pontossággal
felmérje, és így támpontokat adjon a nyelvtanulónak és tanárának a hiányosságok csökkentésére. Ha tehát valaki a
gyakorlás során lényegesen 60% alatt teljesít, akkor nem az a megoldás, hogy éjjel-nappal teszteket oldjon meg,
hanem az, hogy nyelvtudását egyéb módon fejlessze.

Similer Documents