Download Alef022 PDF

TitleAlef022
File Size3.0 MB
Total Pages130
Document Text Contents
Page 2

Prečnik Alefa  iznosi oko dva‐tri  santimetra, 
ali  kosmički  prostor  bio  je  tamo  u  nesma‐
njenoj veličini. 

H. L. BORHES 
 

 
 
 
 
 

S A D R Ž A J

 
Reč urednika  ...................................................................................................  2 
Sem Lundval: BERNARD OSVAJAČ  ..................................................................  3 
Rej Bredberi: KEPEC  ......................................................................................  80 
Boris Nikolski: GOSPODAR SUDBINE  ............................................................  89 
Isak Asimov: LJUBAV, ŠTA JE TO?  ...............................................................  101 
Vladimir Lazović: ZVEZDOTVORAC  .............................................................  111 
Branko Pihač: OPERACIJA »SEDAMNAESTA RAVNINA«  .............................  115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni urednik Milorad Predojević
Urednik Boban Knežević
Likovni urednik Dragoljub Stanković 
 
 

Copyright 1987. GPA i Permissions & Rights 
 

 
 
Izdaje:  NIŠRO  »DNEVNIK«,  OOUR  IZDAVAČKA  DELATNOST 
21.000 NOVI SAD, Vojvođanskih brigada 7/VI 

1


Broj 22.

Page 65

razlika. Osim toga, šta ima loše u kanibalizmu? Bio je baš moderan u danima starog
carstva, a i ja sam nasledila neke organe svojih predaka.«

»Nisam rekao da imam nešto protiv kanibalizma«, re e Bernard. »Samo sam rekao
da je ovo prokleto blizu kanibalizmu. Sve dok je hranljivo, baš me briga.«

On zagrize kotlet, pijuckaju i žilice i hrskavicu. »Pa ipak, voleo bih da su nam
poslužile nešto makar mrvicu ukusnije od ovoga.«

»Devojke androidi vešte su u mnogim stvarima«, re e Dafnis, »ali nisu kuvarice.
Nežali se. Jedi.«

Bernard proguta poslednji zalogaj, krive i lice od bola, i diže pogled upravo na
vreme da vidi dr Biskea kako izlazi iz zamka, eretaju i sa postarijim, obezglavljenim
gospodinom obu enim u crnu odoru ukrašenu alhemi arskim simbolima. Gospodin je
nosio glavu pod desnom rukom i vatreno gestikulirao levom. Oni pri oše Bernardu i
Dafnis.

» ao, prijatelji«, re e dr Biske i namignu na Dafnis. »Lep dan, zar ne?«
»Ne«, progunda Bernard.
»Sve zavisi od stava, mladi ove e.« On se zakikota i šaljivo ga šutnu u le a. »Jesi li

video one prišipetije, moje asistente?«
»Nešto su eprkali tu po okolini kada sam se probudio«, re e Bernard ravnodušno.

»Nešto posebno?«
»Ima da ih vešam ve eras«, re e dr Biske. »Glupe ništarije, obojica, samo se

dogovaraju kako e da zbrišu. Sredi u ih ja.« On frknu i okrenu se svom obezglavljenom
pratiocu. »Upoznajte se sa mojim prijateljem, g. Morom; on je svetac ili tako nešto.
Jutros smo vrlo prijatno razgovarali.«

»Drago mi je«, re e glava g. Mora i nasmeši se Bernardu.
»Kaže da je on izmislio ovu šašavu Dembeliju«, re e dr Biske, »iako je u njegovo

vreme bila prili no druga ija.«
»Bio sam pobožan u tim danima«, re e glava. »A pogledajte kuda me je to dovelo.

Danas bih postupio sasvim druga ije.« On nesre no uzdahnu. »Izvinite; odoh malo da
prošetam.« Telo spusti glavu na zemlju i odšeta u grmlje.

Bernard je gledao za njim. »Je li i to android?« Pitao je.
»Trebalo bi da jeste«, odvrati mu Dafnis. »Znaš, ne poznajem ih sve.«
»Ja sam iz odeljenja za drevnu istoriju«, re e glava predusretljivo. »Baš zanimljivo

mesto, ako volite takve stvari.«
Dr Biske je odlutao u potrazi za svojim asistentima. Bernard odgurnu tanjir i

ustade. »Da vidimo šta su to pronašli«, re e on.
On oseti nešto udno na desnoj ruci. Spustio je pogled i video da je glava prekriva

vlažnim, klizavim poljupcima. On istrže ruku.
»Strašno mi je žao«, re e glava postideno. »Za trenutak mi se u inilo da sam se

vratio na dvor kralja Henrija.«
»Ovo mi svakog trenutka sve više li i na ku u, progunda Bernard. On po e, dok ga

je Dafnis sledila, do dr Biskea, koji je stajao raskora en pred dvojicom asistenata. Ovi su
otrpavali veliku kocku od metala koji je slabo svetlucao iz humke pokraj zida zamka, a
dr Biske ju je posmatrao sa o iglednim ga enjem.

»Zna i to li je to«, re e dr Biske. On obi e oko kocke, odmeravaju i je koleri nim
o lima. »I šta radi? Peva? Igra? Jodluje? Prikazuje porni e?«

»To je mašina—filozof«, re e dostojanstveno jedan od asistenata. »Upravo smo je
pronašli i uspeli da je iskopamo, ne bez poprili nog napora, dodao bih.«

»Iznena ujete me«, isceri se dr Biske. »Mislio sam da ste je sami napravili. Otkud
znate da je filozof?«

»Tako kaže.«
»Jaka stvar!« re e dr Biske. »Verovatno se radi o mašini za mlevenje mesa koja se

pretvara da je filozof da bismo je pustili da na miru pravi ufte.« On se zagleda u nisku

64

Page 66

metalnu kocku. »Gde je ulaz podataka?«
»Nema ulaza, samo izlaz.«
»Onda je filozof, u redu.« Piljio je u rešetku zvu nika. »Ko si ti?«
»Ja sam Bog«, re e mu mašina. »Gubi se ina e ima da oborim na tebe gromove i

gnev nebeski.«
»More, nosi se ti u pakao«, zareza dr Biske, a onda odsko i kada munja procepi

vazduh i pogodi tlo na dva in a od njegovih stopala, zasuvši ga zemljom i smrvljenim
kamenom.

»To e te nau iti lekciju«, zareza mašina kroz zao smeh. »Slede i put se potrudi da
budeš malo pristojniji, ina e ima da te sredim.«

Dr Biske se povu e za nekoliko koraka, otiru i prašinu sa ode e. »Kako si to
u inio?« Pitao je slabašno.

»Ja sam stvorio ovo mesto, i zašto onda ne bih bio sposoban da uputim munju na
ništariju kao što si ti?« Odvrati mašina. »U stvari, stvorio sam itav ovaj solarni sistem,
uklju uju i i tebe, i zato bolje pazi šta radiš.«

»Stvarno?« re e Bernard, provirivši iza jednog asistenta.
»Ko si ti?« re e mašina osorno. »Da, jesam, i svakog trenutka mogao bih da

ispravim grešku.« Ona se oštro zagleda u Bernarda. »Ne poznajem te. Jesi li iz ovih
krajeva?«

»Pa ne baš«, re e Bernard.
»Tako sam i mislio. Pošto sam jedini tvorac svakog živog bi a na ovih jedanaest

planeta i na njihovim raznoraznim satelitima, prirodno je da sam sveznaju i kada je u
pitanju sve što je vezano sa mojom kreacijom. Kako si dospeo ovamo?«

»Izbacili su me iz svemirskog broda baš pored jedne od planeta.«
»Znao sam da je bila greška što sam napravio taj atmosferski pojas«, re e mašina

mrgodno. »Ali u svoje vreme mislio sam da je to fina, umetni ka crta, nešto zabavno i
nesvakidašnje. Pa, tada sam bio mlad, i ponekad malo previše žustar. Ipak, ovaj sistem
je sasvim zgodan, na svoj na in. Ne u da kažem da nema prostora za popravke, ali u
celini sam poprili no zadovoljan.«

»Ama, slušaj ti...!« uzviknu dr Biske, koji je sve iznerviraniji slušao mašinu.
»Umukni!« dreknu ona. Za u se prigušena huka, kao da se cepa divovsko par e

tkanine, i za trenutak nebesa se razdvojiše, otvorivši Bernardu kratki pogled na jezivu
tminu dublju od svemirske, lišene zvezda i ispunjenu kovitlavim senkama koje su se
borile da se probiju kroz procep. Onda se nebesa poonovo zatvoriše uz tutnjavu, a
Bernard otkri da su dr Biske i dvojica njegovih asistenata nestali bez traga i glasa.

»Šta se desilo?« pitao je.
»Previše pitaš«, re e božja mašina. »Osim toga, ni sam nisam siguran. Ja jesam

sveznaju i u ovom solarnom sistemu, ali ovo je bilo nešto izvan našeg vremensko
prostornog kontinuuma i nisam siguran da smo uopšte videli šta se tamo dešava. Ti si
ugledao samo ono što je tvoj mali mozak prikupio dok je pokušavao da shvati nešto
sasvim strano tvojim bednim pogledima na univerzum. Šta god da je bilo tamo, niko od
nas ne može da stekne ak ni najmanje uvida u njegovu prirodu. Reci mi: šta si video?«

Bernard ispri a mašini.
»Zanimljivo«, promrmlja ova. »A meni se u inilo...« Ona prekide zagledana u

njega. »Nema veze. Šta god da je, tvoji ljudski prijatelji sada su tamo, iako ne verujem
da su u položaju da nam išta ispri aju o tome. Uvek sam zamišljao Tamo Napolju kao
pravi univerzum, etvorodimenzionalnu prazninu po kojoj naš univerzum luta u vidu
trodimenzionalnog mehura. Na jedan trenutak mogu da napravim procep u mehuru, ali
nikada nisam zapravo shvatao šta se nalazi tamo napolju i šta se u stvari dešava kada
otvorim procep.« Zastao je, izgubljen u mislima. »Kako god bilo«, nastavi on, »daj da se
vratimo na ovde i sada. Kako si dospeo ovamo?«

Bernard objasni. Božja mašina je dugo žvakala informaciju, zuje i, trep u i

65

Page 129

128


_______________________________________________________________________

ALEF SCIENCE FICTION MAGAZIN • Izdava : NIŠRO »Dnevnik«, OOUR Izdava ka
delatnost, 21000 Novi Sad, Bulevar 23. oktobra 31 • Direktor NIŠP »Dnevnik«: DUŠAN
TOMI • Rukovodilac OOUR Izdava ka delatnost: ILIJA VOJNOVI • Glavni i odgovorni
urednik Izdava ke delatnost: TODOR URI • Sekretar Redakcije: ZDENKA KARABASIL •
Lektor: JOVANKA STOJI EVI • Korektori: AN ELKA SILAK i VIOLETA FRENC • Štampa:
NIŠRO »Dnevnik«, OOUR Štamparija

Similer Documents