Download Acupuntura - Puntos Shu PDF

TitleAcupuntura - Puntos Shu
File Size102.0 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

PUNTOS ESPECÍFICOS V SU USO

Los cinco puntos shu de los meridianos yin

Meridianos

Meridiano
del pulmón

(metal)

Meridiano
del pericardio

(fuego)

Meridiano
del corazón

(fuego)

Meridiano
del bazo
(tierra)

Meridiano
del hígado
(madera)

Meridiano
del riñon

(agua)

Pozo
(madera)

shaoshang
(P.11)

zhongchong
(PC.9)

+

shaochong
(C.9)

+

yinbai
(B.1)

dadun
(H.l)

yongquan
(R.l)

Manantial
(juego)

yuji
(P.10)

laogong
(PC.8)

shaofu
(C.8)

dadu
(B.2)

+

xingjian
(H.2)

rangu
(R.2)

Arroyo
(tierra)

taiyuan
(P.9)

+

daling
(PC.7)

shenmen
(C.7)

taibai
(B.3)

taichong
(H.3)

taixi
(R.3)

Río
(metal)

jingqu
(P.8)

jianshi
(PC.5)

lingdao
(C.4)

shangqu
(B.5)

zhongfeng
(H.4)

fuliu
(R.7)

+

Mar
(agua,)

chize
(P.5)

quze
(PC.3)

shaohai
(C.3)

yinlingquan
(B.9)

ququan
(H.8)

+

;y/7jgw
(R.10)

+, punto madre, método tonificante; — , punto hijo, método dispersante.

Los cinco puntos shu de los meridianos yang

Meridianos

Meridiano
del intestino grueso

(metal)

Meridiano
de sanjiao

(fuego)

Meridiano
del intestino delgado

(fuego)

Meridiano
del estómago

(tierra)

Meridiano
de la vesícula biliar

(madera)

Meridiano
de la vejiga

(agua)

Pozo
(metal)

shangyang
(I.G.l)

guanchong
(SJ.l)

shaoze
(I.D.l)

lidui
(E.45)

zuqiaoyin
(V.B.44)

zhiyin
(V.67)

+

Manantial
(agua)

erjian
(I.G.2)

yemen
(SJ.2)

qiangu
(I.D.2)

neiting
(E.44)

xiaxi

(V.B.43)
+

tonggu
(V.66)

Arroyo
(madera)

sanjian
(I.G.3)

zhongzhu
(S.J.3)

+

houxi
(I.D.3)

+

xiangu
(E.43)

zulinqi
(V.B.41)

shugu
(V.65)

Río
(fuego)

yangxi
(I.G.5)

zhigou
(S.J.6)

yanggu
(I.D.5)

jiexi
(E.41)

+

yangfu
(V.B.38)

kunlun
(V.60)

Mar
(tierra)

quchi
(I.G.U)

+

tianjing
(S.J.10)

xiaohai
(I.D.8)

zusanli
(E.36)

yanglingquan
(V.B.34)

weízhong
(V.40)

+, punto madre, método tonificante; — , punto hijo, método dispersante.

178

Similer Documents