Download A course of English in Agriculture Tác giả: Lê Thị Thanh Chi Nguồn gốc: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế Mã, 2009 PDF

TitleA course of English in Agriculture Tác giả: Lê Thị Thanh Chi Nguồn gốc: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế Mã, 2009
Tags Rock (Geology) Stoma Seed Germination
File Size2.1 MB
Total Pages128
Document Text Contents
Page 1

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

HUE COLLEGE OF AGRICULTURE AND FORESTRY

0o0


A COURSE OF

ENGLISH in AGRICULTURE



Course Designer: LE THI THANH CHI (M.A)

HUE – 12/2008www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Page 2

2

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

“A course of English in Agriculture” là giáo trình tiếng Anh chuyên ngành có thể

dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành khuyến nông, ngành nông lâm kết hợp và

làm tài tiệu tham khảo cho các ngành học về Nông Lâm cơ bản như: trồng trọt, làm vườn,

kỹ thuật nông lâm ... của trường Đại Học Nông Lâm và Đại Học Sư Phạm (ngành kỹ

thuật Nông Lâm).

Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở sinh viên đã học qua chương trình tiếng

Anh cơ bản; có vốn kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh và kiến thức cơ bản về các

chuyên ngành liên quan đến cây trồng và vật nuôi; sinh viên có nhu cầu phát triển kỹ

năng đọc, viết và dịch tiếng Anh chuyên ngành nông lâm. Do đó mục đích của giáo trình

là:

Giúp sinh viên làm quen với văn phong tiếng Anh khoa học kỹ thuật.

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các văn bản khoa học.

Cung cấp cho sinh viên các từ, thuật ngữ chuyên ngành.

Luyện thực hành viết và dịch một số cấu trúc ngữ pháp thường gặp.

Với đối tượng của giáo trình là sinh viên năm thứ 3 trường Đại Học Nông Lâm Huế và

thời lượng dành cho môn học là 60 tiết (4 đơn vị học trình), “A course of English in

Agriculture” gồm 7 units và một số bài đọc thêm. Các bài text được trích dẫn hoặc phỏng

theo các tài liệu khoa học nhằm đảm bảo tính xã thực của văn bản. Các bài tập ngữ pháp

được biên soạn theo ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và kết hợp các kiến thức chuyên ngành

nông lâm cơ bản mà sinh viên đã được học.

Sinh viên chuyên ngành khuyến nông có thể tham khảo thêm phần phụ lục

(appendix) để luyện tập thêm kỹ năng đọc hiểu, trau dồi thêm vốn từ vựng chuyên ngành

và tìm hiểu thêm các thông tin về chuyên ngành.

Việc biên soạn giáo trình này chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết.

Chúng tôi mong nhận được góp ý xây dựng của độc giả và người học để giáo trình ngày

càng hoàn thiện hơn.

www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Page 64

64

New words and expressions:

- account for:

- production cost:

- integral (adj.):

- feeding stuffs:

- strengthen (v.):

- kale (n.):

- stringy nature:

- indigestible (adj.):

- solid state:

- proportion (n.):

- reutilize (v.):

- convert (v.):

- excessive (adj.):

- digestive troubles:

- lean meat:

- internal organs:

- the milking animal:

- overfeed (v.):

- extract (v.):

- skeleton (n.):

- constitute (v.):

- supplementary (adj.):

- firm (n.):

- steamed bone flour:

- facilitate (v.):

- alimentary tract:

- colostrums (n.):

- heifer (n.):

- live weight:

chiếm một mức

chi phí sản xuất

chiếm toàn bộ

thức ăn gia súc

củng cố, tăng cường

cây cải xoăn

chất sợi

không thể tiêu hóa được

thể rắn

tỉ lệ

tái sử dụng

chuyển đổi

quá nhiều

rối loạn tiêu hóa

thịt nạc

nội tạng

động vật cho sữa

cho ăn quá nhiều

trích, chiết xuất

bộ khung xương

hình thành nên

bổ sung them

công ty

bột xương đã nấu chin

làm cho dễ dàng

đường, ống tiêu hóa

sữa đầu, sữa non

con bê cái

cân hơi

--- o0o ---

www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Page 65

65

LANGUAGE SUMMARY

Participial forms

Form of participles: -ing and –ed

A. If a noun modified by a participle is the agent, choose an –ing form.

- the tiring game (game is the agent of tiring)

- an exciting speech (speech is the agent of exciting)

B. If a noun modified by a participle is NOT the agent, choose an –ed form.

- the tired players (players is not the agent of tiring)

- the bored audience (audience is NOT the agent of boring)

Participle clauses

A. An –ing form can be used when two things occur at the same time.

He suddenly went out shouting.

B. An –ing form can be used when one action occurs during another action.

She hurt herself cooking dinner.

C. An –ing clause can be an explanation of its main clause.

Feeling tired, he went to bed early.

Compare adjectives ending in –ing and –ed:

boring = I‟m bored with my job.

interesting = I‟m not interested in my job any more.

My job is tiring = I‟m always tired when I get home after work.

satisfying = I‟m satisfied with my job.

depressing = My job makes me depressed. (etc.)

(the –ing adjective tells you about (the –ed adjective tells you how somebody

the job) feels about the job)

Compare these sentences:
interesting

Julia thinks politics is very interesting.

surprising

It was quite surprising that he passed the

exam.

disappointing

The movie was disappointing. We

expected it to be much better.

interested

Julia is very interested in politics.

surprised

Everybody was surprised that he passed

the exam.

disappointed

We were disappointed in the movie. We

expected it to be much better.www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Page 127

127

[21] Hutchinson, T. & Waters, A. (1989), English for Specific Purposes: A Learning-
Centred Approach, CUP, Cambridge.

[22] Huxley, P. & Van Housten, H. (1997), Glossary for Agroforestry, International Centre
for Research in Agroforestry, English Press, Nairobi, Kenya.

[23] James, C.V. (1972), “A Note On Language Skills”, in CILT Reports and Papers No.8,
September 1972.

[24] Jordan, R.R. (1977), Identification of Problems and Needs: a Student Profile, in Cowie
and Heaton, pp. 12 - 20.

[25] Joy & Wibberley (1979), A Tropical Agriculture Handbook, Cassel

[26] Lassoie, J.P., Buck, E. & Fernandes, E.C.M. (1999), Agroforestry in Sustainable
Agricultural System, CRC Press LLC, Lewis Publishers.

[27] Lockhart & Wiseman (1988), Introduction to Crop Husbandry, 6th ed., Pergamon
Press.

[28] Mackay, R. & Mountford, A. (1978), English for Specific Purposes, Longman.

[29] Mackay, R. (1978), “Identifying the Nature of the Learner‟s Needs” in Mackay, R. and
Mountford, A. (eds.) (q.v), pp.21 - 37.

[30] Mackay, R. & Palmer, J.D. (1981), Language for Specific Purposes: Program Design
and Evaluation, Newburry House.

[31] Mackay, R. (1983), “The Need for Close Integration of Components in ESP Programs”
in The ESP Journal, Vol.2, No.11983, pp. 58 - 59.

[32] Mc Donough, J. (1984), ESP in Perspectives - A Practical Guide, Collins ELT:
London and Glasgow.

[33] Morrow, K. (1977), “Authentic tests and ESP”, in Holden (ed.) (q.v. 1977), pp. 13 - 15.

[34] Munby, J.L. (1977), “Processing Profiles of Communicative Needs” in the British
Council, Bogota, pp. 15 - 22.

[35] Munby, J.L. (1978), Communicative Syllabus Design, Cambridge: Cambridge
University Press.

[36] Phillips, M., Shettesworth, C., Kerr, L., & Denny, S. (1974), “Some Linguistics and
Functional Aspects of an English Course for Students in Agriculture”, Paper Delivered

at the 4th Annual Seminar of Association of Professors of English in Iran, 14th - 17th
March 1974, British Council.

[37] Robinson, P. (1980), ESP: The Current Position, Pergamon Press.

[38] Robinson, W. (1981), “The Helpful EST Teacher” in ELT Documents 112, British
Council. pp. 28 - 32.

[39] Rudebject, P.G. & Del Castillo, R.A. (1998), How Agroforestry is Taught in Southeast
Asia,ICRA.

[40] Rudebject, P. (1999), Guiding Learning Agroforestry, ICRA.

www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Page 128

128

[41] Smith, F. (1984), “The Promise and Perils of Computerized Instruction”, Paper

presented at Dartmouth House, June 1984, London.

[42] Van Ek, J. (1975), Threshold Level English, Oxford: Pergamon.

[43] Waters, A. (1982), Issues in ESP, Pergamon Press.

[44] Widdoson, H.G. (1976), “The Authenticity of Language Data”, in Fanselow, J.F. and

Grymes, R.H. (eds) on TESOL’ 76 TESOL, Washington D.C.

[45] Widdowson, H.G. (1981), “English for Specific Purposes: Criteria for Course Design",

in English for Academic and Technical Purposes: Studies in Honor of Louis Trimble,

Selinker, L. , Tarone, E. & Hanzel, V. (eds.), Newburry House.

[46] Yalden, J. (1984), Syllabus Design in General Education, in C.J.Brumfit, 1984a.

[47] Yalden, J. (1987), Principles of Course Design for Language Teaching, Canbridge,

UK: Cambridge University Press.

[48] Yates, C.St.J. (1987), Agricuture, Pergamon Press.

  

www.daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

Similer Documents