Download 3. Stan u potkrovlju.pdf PDF

Title3. Stan u potkrovlju.pdf
File Size65.0 MB
Total Pages144
Table of Contents
              File0001.PDF
File0003.PDF
File0004.PDF
            
Document Text Contents
Page 1

mRrsroR2

STAN U
POTKROVLJU

Page 2

MAJSTOR'
tre6a kniiga

|zDAVAE
Majstor press d.o.o.

DIREKTOR
Jurai Justinijanovie

GLAVNI UREDNIT'
Tomislav Toth

UREDNICA
Lidija Oreskovid

LEKTURA I KOREKTURA
Jagoda Bojani6-Cesarec

GRAFIEKO OBLIKOVANJE
Valentina Toth
Larisa Oreskovi6

DOKUMENTACIJA I
INFORMATIEKA PODRSKA
Denis Duvandid

MARKETING
Alan Eckhel

GRAFIEKA PRIPREMA ZA TISAK
Majstor press d.o.o.

CRTEZI IFOTOGRAFIJE
Majslor press arhiva

LIKOVNO OBLIKOVANJE KORICA
Tomislav Toth

TISAK
Zrinski d.d. Cakovec

tsBN 97&953-7590-02-4
Copyright Majstor press d.o.o.

Vedernli list d.d., 2008.
www.vecernli.hr

MAJSTOR PRESS d.o.o., 2008.
Odranska 5
Za$eb
www.majstor.hr
[email protected] majstor.hr

CIP zapis dostupan u radunalnom katalogu Nacionalne isveudilisne kniitnice u Zagrebu pod brojem 661432

Page 72

Nove moguCnosti
prepumpavanla
sadrZaja iz odvodnog
d i i e I a ku6n e i n stalac i ie,
potpuno su promijenile
naiin prcjekthanja tih
sustava, pa.umiesto
rmprovrzacrJa I
neprikladnih
kompromisa imamo na
raspolaganju
standatdizi rcne uredaj e
s poznatim svoistvima.
Atime se istodobno mi-
ienja i naiin planirania
potkrovlja, podruma i
svih ostalih prostoriia u
zgrcdL Dakako, umiesto
jednog, po potrebi
moiele ugraditi i neko-
liko mlinaca. Pritom do
punog izraZaja dolaze
i predzidne montaine
konstrukcije sustava
suhe gradnje.

Snaga: 440 W
Nazivna slruja: 2,1 A
Nazivni napon: 230V/50 Hz
Brzina vrlnje: 2500 o/min
Udinak: 6,5 m u visinu
o k o T 0 m u d a j i n u
lspumpavanje:70 l/min
Strujna zaSt ta klase B

Kesselov zahodski mlinac omogu,uje
vam uredno prikljueenje na odvodne
cijevi komunalne kanalizacije iak i kad je
kuCa smjeitena znatno iznad ili ispod nji-
hove razine. Pravilno izvedena instalacija
s propisno oblikovanim nadvisenjem
sigurna je i u sludaju proloma oblaka.

72

Zahodski
mlinac

omogu6uje
postavlianje

sanitarnih
uredaja i

perilica u
Podrumu,

znatno ispod
razine

prikliudk na
komunalnu
odvodnju-

Ne zaboravite
da u'inak

pumpe i
brzinu

ispumpavania
odrcduje

najviSa toeka
izljevne cijevi.

Visina (m)
7
6
5
4
3
2
1

Stan u potkrovlju

Page 73

LUEVO: Ureitaji
naknadno ugradeniu
podrum i pri iueeni
na neki od prepumpnih
mlinaca funkcioniruiu
bez problema.

Ipalt praka pokazuie da i naibolie modeli nlinaca teiko podnose nemamo
odbaiene dugadke diielove toalet-papira u rclL pa onda ni intervenciie nisu viie
tako riielke. Mlinac p kljuden iza zahodske Ekolike reagirc na povlaienje vode u
kotli6u, pa u svakodnevnoj upotrebi gotovo i nema primjetne rczlike u odnosu na
obi'nu zahodsku Skoljku. No, strujni su prikljuici neizbjeini, a tako i sklopke.

Stan u ootkrovliu

S donje strane poklopca je oduini nepovratni ventil
kojispreeava izlaz zraka u prcstoriju. a istodobno
omogucuje dotjecanie zrcka pri pojavi podtlaka.
Cijelisklop pumpe isieckalice moZete lako izvaditi.
nstaviti. oEistiti i oorati...

t

NoZ sjeckalice izrailen je od vrhunskog eefika.

Page 143

b{!

60
tt)
[0

t':iJ;-
- - : ^ i
I tj

'tlJ Ctt\L

*ry,

ilZagrebaika banka

lillltilil

*(ffi
D

* r\11'r\i
of,.l
CI_!

lnspkirani vama, Unicredit Group

Page 144

mRJSTOR2
Potraiite i ostale knjige ove serije:

mnttonr

Sreouvue
GRIJANJE

mnJ$oRr

PROTIV KISE
. IVLAGE

mRJ$O3r

TAJNASUHOG
PODRUMA

mnJsfon'

NAMJESTAJ
PO MJERI

Slijedi:
6 MODERNAKUCA
7 ZDRAVO STANOVANJE
8 ZIDANJE ZELENOG RAJA
9 NovAKU6NATEHNTKA

1O BLIC-SAVJETI

r sBN 978 951 7590 02 4

ll]xilttuilillilililill

Similer Documents