Download 3-CennetYollari_A5 PDF

Title3-CennetYollari_A5
File Size2.9 MB
Total Pages455
Document Text Contents
Page 1

EDEP YA HU!

Page 2

Mehmed Zahid Kotku

Cennet Yolları

© Tüm yayın hakları
VUSLAT VAKFI’na aittir.
Kaynak gösterilerek
iktibas yapılabilir.

Baskı / Cilt
Kilim Matbaacılık

Litros Yolu Fatih San.
Sit. No: 204

Topkapı / İstanbul
Tel: (0212) 612 95 59

Basım Tarihi
Haziran 2011

İç Tasarım
İrfan Güngörür

Kapak Tasarım
Sena İzgi

VUSLAT
Eğitim-Yardımlaşma

Dostluk ve Çevre Vakfı
Şems-i Tebrizi Mah.

İstanbul Cd. No: 149
Karatay / Konya

Tel: 0332 350 64 99

Page 227

Mehmed Zahid Kotku

227
tan adamı kolaylıkla yenmiş. Adam taaccüp etmiş. Geçen
defa, ben seni pek âlâ yenmiştim. Şimdi nasıl oldu da yenil-
dim, diye düşünmeğe başlamış. Şeytan buna cevap vererek,
evvelce Allah (c.c.) için gidiyordun. Şimdi ise, para için gidiyor-
sun. Anladın mı? Demiş.

Cenab-ı Hakk, her işimizde ihlâs buyursun. Âmin. Bu
güzel bir misal.

Kuran-ı Kerim’in hayat veren emirlerine sımsıkı
sarılmakSiz Kur’an okumaya devam ediniz ve o Kur’ân-ı ken-
dinize imam ve çekici ittihaz ediniz. Çünkü Kur’ân Rabbil
âleminin kelâmıdır. Ondan gelmiş ve O’na avdet eder.”
Kur’an Allah Teâlâ’nın Cebrail vasıtasıyla 23 sene içerisinde
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gönderilen kitaptır. Mukad-
destir. Her türlü şek ve şüpheden uzaktır. Beşer kelâmı de-
ğildir. Ulumu evvelin ve ulûm-ı âhirin içerisindedir. Beşeri-
yetin saadeti ve selametini havidir.

Kur’an-ı Kerim, beşeriyete yol gösterir. Dünyayı ve âhireti
öğretir, ve kendisini beşeriyete esmayı hünsasıyla anlatır. Bü-
tün fenlerin, icatların anahtarı Kur’andadır. Kur’an, kelamı
Rabbil âlemindir. Artık, başka söz söylemeye lüzum yoktur.
Kur’an, ancak, kendi diliyle kendi öz harfleriyle okunur. Her
harfin ağızdaki yerlerine göre okumak için her Müslümanın
behemehal talim edip öğrenmesi şarttır.

Page 228

Cennet Yolları

228
Kur’an lalettayin bir kitap ve bir gazete gibi okunması

kat'iyyen caiz değildir. Herkesin farz olan ilmihalinin başında
olan Kur’an-ı Kerimi dürüst olarak okumak için her halde
tecvidi öğrenmesi ve ona göre okuması gerektir. İslamın ha-
yatı olan ilim, evvelâ Kur’an-ı okumakla başlar. Onu oku-
masını bilmeyen kimse, diğer İslâmî bilgileri de, layık vec-
hile öğrenemez, bilemez. Kur’an okumaktan gaflet edip de
diğer bilgilerle meşgul olarak dünyalıklarını temin etmeğe
çalışanlar, eninde sonunda muhakkak pişmanlık duyacaklar
ve dünyadan ayrılma anında, bunun acısını pek acı bir şe-
kilde çekeceklerdir.

Kur’an-ı Kerimi okumaktan murad, ona uymaktır. Emir-
lerine itaat edip yasaklarından kaçmaktır. Kendisine uyulma-
dan okunan Kur’an-ı Kerim, makbulü İlâhî olamaz. Onun
için insan her zaman kendini kontrol edip, yanlışlıklarını tas-
hih etmeğe çalışmalıdır. Bu ayrıca bir vazifedir.

Kur’an, 3 cüz üzerinedir.

Birincisi: Yapılması lâzım gelen ibadetlerdir ki, o da 5
kısımdır. Bunları yapmak

İkincisi: Men olunan yasaklardır ki, bunlardan kaçıp
uzak olmak gerekir.

Üçüncüsü: de: Müteşabih olan kısmıdır ki, bunu da
ehline terk edip kendi reyi ile mânâ vermeğe kalkmamalı-
dır. Kur’an 1400 seneden beri okunur. Hele Fatiha-i Şerife
ve İhlâslar her gün aşağı yukarı en aşağı 40 defa okunur. Ne
bıkılır ve ne de bunu biz biliyoruz diye terk olunur. Ne de
eskir. Her zaman taze ve her zaman yepyeni… Okudukça
mânâlar keşfolunur. Okuyan nura gark olur. Fakat onu ken-
dinize imam, önder ve rehber ittihaz ediniz ki, sizleri çekip

Page 454

Cennet Yolları

454

Page 455

Mehmed Zahid Kotku

455

Similer Documents