Download 135993259-Documente-primare-pentru-evidenţa-mijloacelor-fixe PDF

Title135993259-Documente-primare-pentru-evidenţa-mijloacelor-fixe
File Size1.2 MB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

Журнал “Contabilitate şi audit” » №10, 2010 » ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=4038

Andrei APOSTU
consultant al revistei "Contabilitate şi audit",

administrator www.contabilitate.md


Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,

redactor-şef al revistei "Contabilitate şi audit"


Vasile BENDERSCHI
contabil-practician, auditorDocumente primare pentru evidenţa mijloacelor fixe

Procesul-verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe

(formular nr. MF-1)Procesul-verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe (formular nr. MF-1) se
utilizează pentru a consemna punerea în funcţiune a mijloacelor fixe procurate, create
de către întreprindere cu forţe proprii, primite cu titlu gratuit, primite ca aport în capitalul
statutar al întreprinderii etc. (cu excepţia cazurilor cînd, conform legislaţiei în vigoare,
punerea în funcţiune se perfectează într-un mod special). Procesul-verbal se
întocmeşte într-un singur exemplar pentru fiecare obiect în parte de către comisia
creată la întreprindere prin ordinul conducătorului. După perfectare, Procesul-verbal se
aprobă de către conducătorul întreprinderii sau de altă persoană împuternicită, apoi
împreună cu documentaţia tehnică aferentă mijlocului fix se prezintă serviciului contabil
pentru reflectarea operaţiunilor de intrare a acestuia în evidenţa contabilă. Se admite,
însă, întocmirea unui singur Proces-verbal pentru punerea în funcţiune a mai multor
obiecte (grupe de obiecte), dacă aceste obiecte sînt de acelaşi tip, au aceeaşi valoare
şi destinaţie în procesul de exploatare şi au fost recepţionate în aceeaşi lună. În baza
Procesului-verbal serviciul contabil va efectua înregistrările respective, cu indicarea
denumirii documentului (Fişa de evidenţă a mijloacelor fixe sau Registrul de inventar al
mijloacelor fixe), numărului şi datei înregistrării şi cu aplicarea semnăturii contabilului-
şef. Procesul-verbal se păstrează la întreprindere timp de 5 ani de la data ieşirii
mijlocului fix.Formular nr. MF-1

http://www.contabilitate.md/index.php
http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=4038

Page 9

Procesul-verbal de casare a mijloacelor de transport auto

(formular nr. MF-4)Procesul-verbal de casare a mijloacelor de transport auto (formular nr. MF-4) se
utilizează pentru a consemna casarea mijloacelor de transport auto (camioanelor,
autoturismelor, remorcilor, semiremorcilor) ale întreprinderii în cazurile expirării duratei
de funcţionare utilă, deteriorării depline, precum şi în alte cazuri. Procesul-verbal se
întocmeşte în două exemplare de către comisia creată la întreprindere prin ordinul
conducătorului. După perfectare, Procesul-verbal se aprobă de către conducătorului
întreprinderii sau de altă persoană împuternicită. Primul exemplar se prezintă serviciului
contabil, în baza căruia se efectuează înregistrările respective cu indicarea denumirii
documentului (Fişa de evidenţă a mijloacelor fixe sau Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe), numărului şi datei înregistrării şi cu aplicarea semnăturii contabilului-
şef. Al doilea exemplar se înmînează gestionarului şi serveşte drept bază pentru
predarea la depozit a valorilor materiale (pieselor şi ansamblurilor de bază, fierului vechi
etc.) recuperate din casarea mijloacelor de transport auto. Procesul-verbal se păstrează
la întreprindere timp de 5 ani de la data ieşirii mijloacelor de transport auto.

Similer Documents