Download 12.Pedagogija-sve CELA KNJIGA PDF

Title12.Pedagogija-sve CELA KNJIGA
File Size1.7 MB
Total Pages115
Document Text Contents
Page 1

1. Појам и карактеристике васпитања ............................................................................................ 6

2. Предмет и задаци педагогије ......................................................................................................... 7

3. Педагогија и друге науке ............................................................................................................... 8
Педагогија и филозофија. ............................................................................................................ 8

Педагогија и психологија ............................................................................................................. 8

Педагогија и социологија ............................................................................................................. 8

Антропологија ............................................................................................................................... 8

4. Систем педагошких дисциплина .................................................................................................. 9

5. Педагошка методологија ............................................................................................................... 9

6. Појам, врсте и ток педагошког истраживања ........................................................................... 9
Појам педагошког истраживања ............................................................................................... 9

Врсте педагошких истраживања .............................................................................................. 9

Ток педагошких истраживања ................................................................................................. 10

7. Израда научно-истраживачког пројекта .................................................................................. 10

8. Методе педагошког истраживања.............................................................................................. 11

9. Технике и инструменти педагошког истраживања ................................................................ 11

10. Тестови знања ................................................................................................................................ 11
Појам и подела тестова ......................................................................................................... 11

Појам и подела тестова знања .............................................................................................. 11

11. Примена резултата истраживања у васпитању и образовању ............................................. 12

12. Основни педагошки појмови и категорије ............................................................................... 12

13. Циљеви и задаци васпитања ....................................................................................................... 13
Циљеви васпитања ..................................................................................................................... 13

Задаци васпитања ...................................................................................................................... 14

14. Појам свестраности ....................................................................................................................... 14

15. Појам исхода ................................................................................................................................... 15

16. Схватања о факторима развоја личности ................................................................................ 15
Нативистичке теорије (теорије биолошког детерминизма)................................................ 15

Емпиристичке теорије (социологистичке теорије) ............................................................... 15

Теорије педагошког натурализма ............................................................................................. 16

Динамична схватања ................................................................................................................. 16

17. Схватања о могућностима и границама васпитања .............................................................. 16

18. Основе методике васпитања ....................................................................................................... 16

19. Васпитање у породици .................................................................................................................. 17

20. Васпитање у школи ....................................................................................................................... 18

21. Васпитање у слободном времену ................................................................................................ 18

22. Садржаји васпитања ..................................................................................................................... 19

23. Принципи васпитања ................................................................................................................... 19
Принцип научне заснованости и позитивне васпитне усмерености свих активности ..... 19

Принцип свесне активности ..................................................................................................... 20

Принцип хуманости и демократичности ................................................................................ 20

Принцип индивидуализације и социјализације у васпитању ................................................... 20

Принцип јединственог деловања свих чинилаца васпитања .................................................. 20

24. Методе васпитања ......................................................................................................................... 20
Метода убеђивања и уверавања ............................................................................................... 20

Метода вежбања и навикавања ............................................................................................... 21

Метода подстицања .................................................................................................................. 21

Метода спречавања ................................................................................................................... 21

25. Појам, циљ, задаци, очекивани исходи, садржаји, принципи, методе, организација

подручја васпитања ............................................................................................................................. 22
Интелектуално васпитање ....................................................................................................... 22

Појам, циљ и задаци .............................................................................................................. 22

Садржаји ................................................................................................................................ 22

Фактори .................................................................................................................................. 23

Методе и принципи ............................................................................................................... 23

Page 2

2

Морално васпитање ................................................................................................................... 24

Појам морала и моралног васпитања .................................................................................. 24

Циљ и задаци ......................................................................................................................... 24

Фактори .................................................................................................................................. 24

Методе, средства, принципи ................................................................................................ 24

Естетско васпитање ................................................................................................................. 25

Појам ...................................................................................................................................... 25

Циљ и задаци ......................................................................................................................... 25

Средства естеског васпитања ............................................................................................... 25

Методе и принципи ............................................................................................................... 25

Физичко вспитање ...................................................................................................................... 26

Појам, циљ, задаци ................................................................................................................ 26

Фактори .................................................................................................................................. 26

Методе, средства, принципи ................................................................................................ 26

Здравствено васпитање ............................................................................................................ 27

Појам здравља ....................................................................................................................... 27

Појам, циљ, задаци ................................................................................................................ 27

Методе здравственог васпитања .......................................................................................... 27

Радно васпитање ........................................................................................................................ 27

Појам ...................................................................................................................................... 27

Циљ и задаци радног васпитања .......................................................................................... 27

Садржаји и организација ...................................................................................................... 28

Принципи ............................................................................................................................... 28

Техничко васпитање ................................................................................................................... 28

Појам ...................................................................................................................................... 28

Циљеви и задаци ................................................................................................................... 29

Емоционално васпитање ............................................................................................................ 29

Појам ...................................................................................................................................... 29

Циљ и задаци ......................................................................................................................... 29

26. Систем образовања и васпитања код нас ................................................................................. 30

27. Развој система школства код нас ............................................................................................... 30

28. Организација и карактер васпитања и образовања код нас ................................................ 30

29. IIрограмска структура, циљеви инститиција школског система ....................................... 31

30. Васпитање и образовање лица са посебним потребама ......................................................... 31

31. Садржаји и финкције слободног времена ................................................................................. 32

32. Ваншколски чиниоци васпитања .............................................................................................. 32

33. Наставници и сарадници у систему васпитања и образовања ............................................. 32
Наставник у функцији одељењског cтapeшинe ................................................................. 33

34. Образовање и васпитање одраслих као интегрални део система ........................................ 33

35. Основе програма, организација и главни чиниоци образовања одраслих ........................ 34
Циљ ......................................................................................................................................... 34

Етапе образовања одраслих ................................................................................................. 34

Облици образовања одраслих .............................................................................................. 34

Вертикална или хоризонтална покретљивост радника ..................................................... 34

Организација.......................................................................................................................... 35

36. Андрагошка функција наставника ............................................................................................ 35

37. Образовање наставника као део система ................................................................................. 36

38. Програмирање и вредновање васпитно-образовног рада у школи ..................................... 37
Програмиирање рада школе ................................................................................................. 37

Вредновање васпитно образовног рада школе ................................................................... 37

39. Еваулација у васпитно-образовном процесу ........................................................................... 37

40. Дидактика – предмет и задаци .................................................................................................... 38

41. Дидактика и друге науке .............................................................................................................. 38
Сродности и разлике дидактике и методике .......................................................................... 38

Similer Documents